1 / 3

The Woo Group: Investor & Treasury tjenester

RBC Investor & Treasury tjenester kvartalsvise undersøkelse: Kanadiske pensjonsmidler flytte høyere i Q2 TORONTO, 28 juli 2014 - pensjonsmidler økt for en fjerde påfølgende kvartal som globale markeder opprettholdt sin seiersrekke i de tre månedene endte 30 juni, ifølge den siste undersøkelsen fra RBC Investor & egne tjenester. I 520 milliarder dollar RBC Investor & Treasury tjenester alle planer universet-bransjens mest omfattende univers av kanadiske pension planer-ytelsesbaserte (DB) pensjonsordninger returnerte 3.0 prosent i andre kvartal 2014, bringe hittil i år resultater til 7,8 prosent.

rosiecombs
Download Presentation

The Woo Group: Investor & Treasury tjenester

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. The Woo Group RBC Wealth Management Investor & Treasury tjenester

  2. RBC Investor & Treasury tjenester kvartalsviseundersøkelse: Kanadiskepensjonsmidlerflyttehøyere i Q2 TORONTO, 28 juli 2014 - pensjonsmidlerøkt for en fjerdepåfølgendekvartalsomglobalemarkederopprettholdt sin seiersrekke i de tremånedeneendte 30 juni, ifølge den sisteundersøkelsenfraRBC Investor & egne tjenester. I 520 milliarder dollar RBC Investor & Treasury tjenester alle planer universet-bransjensmestomfattendeuniversavkanadiske pension planer-ytelsesbaserte (DB) pensjonsordningerreturnerte 3.0 prosent i andrekvartal 2014, bringehittil i årresultatertil 7,8 prosent. "Eiendelerfortsetter å få fart, kan vi ogsåantyde at gjeldharogsåøktsomlangsiktigeobligasjonsrenteneharkommetned," sa Scott MacDonald, administrerendedirektør, pensjoner for RBC Investor & egne tjenester.

  3. Kanadiskeegenkapitalforble de besteaktivaklassensom S & P/TSX Composite Index fikk 6,4 prosent i kvarterog 12.9 prosentår-to-date. "De to størstesektorene (økonomiogenergi) stod for hoveddelenavøkningen med energifører an sombekymringer over Irakhjalpøkeoljeaksjer," sa MacDonald. "Pensjonerholdttritt med indeksen for kvartal, men fortsatt lag 0,2 prosentår-til-dato." "Obligasjonergikkbedreenn de flesteforventetsomfølgeavfallende renter, få 2,1 prosent i kvartalog 5.5 prosent over seksmåneder. Styrkefortsatte å kommefralengresluttenavkurven, skyvehittil i årtotaler 9.1 prosent for FTSE/TMX langsiktigeobligasjonerog 10,7 prosent for FTSE/TMX virkeligereturnereobligasjoner,"sa MacDonald. Utenlandskeaksjemarkedeneogsåflyttethøyere i åttendepå rad kvartalsom MSCI World Index fikk 4,4 prosent i lokalvaluta-treff, men kurstapresulterte i fremskritt med bare 1,0 prosent for kanadiskepensjonsordninger. "Valutavolatilitetharvært en nøkkelfaktorsompåvirkerytelsen i årsomkanadiskdollarenstegettilbaketilutgangennivåene mot amerikanske dollar og Euro," lagt MacDonald. Hittil i årresultaterviserutenlandskeeiendeleropp 6,4 prosent, som er i tråd med verdenreferanseporteføljen.

More Related