Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation

rosalia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
178 Views
Download Presentation

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

 2. Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

 3. LITERATURA PODMIOTU (Bibliografia podmiotowa) - to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU (Bibliografia przedmiotowa) – to dokumenty, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

 4. Na przykład przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.

 5. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura


 6. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN: ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki Jest to 10-cyfrowy symbol (od 2007 roku 13-cyfrowy) zawierający zakodowane informacje o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku.W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

 7. Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

 8. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami: Wysokińska Zofia, Witkowska Janina Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Ireneusz Ihnatowicz (i in.)

 9. Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

 10. Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma! „Cogito”alePan Tadeusz

 11. Wydanie: Wydanie 2 lub następne należy uwzględnić w opisie i zapisać cyframi arabskimi. Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

 12. Zawsze trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999

 13. ; : . , - / ( ) Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: Stosuj je konsekwentnie!!!

 14. Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

 15. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

 16. Opis bibliograficzny książki

 17. Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN Elementy opisu: Przykład: Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01-11069-4

 18. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd.7. 2003.ISBN 83-07-02948-1 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

 19. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej : Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7

 20. Opis bibliograficzny w przypadku więcej niż 3 autorów : Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz (i in.). Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05-12846-6

 21. Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz. 1984. ISBN 83-07-00395-4

 22. Opis całości książki (jak poprzednio). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział Opis bibliograficzny fragmentu(rozdziału) książki napisanej przez jednego autora:

 23. Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35 Przykład: Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

 24. Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.W:Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) z pracy zbiorowej – elementy opisu:

 25. Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-86957-01-8, s. 83-102 Przykład 1:

 26. Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999. ISBN 83-05-12923-3, s. 380-381 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów

 27. Opis bibliograficzny wstępu do książki: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp Drawicz Andrzej: Wstęp. W:Bułhakow Michaił:Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV

 28. Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 961- 1028 Opis bibliograficzny fragmentu Biblii: Cała księga:

 29. Paweł (św.): Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 1302 [1 Kor 13, 1-13] Opis bibliograficzny fragmentu Biblii: Fragment posiadający autora i własną nazwę:

 30. Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

 31. Przykład: Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s. 12-17

 32. Opis bibliograficzny recenzji – elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, nr, strony

 33. Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48 Przykład recenzji :

 34. Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony Opis bibliograficzny wywiadu – elementy opisu:

 35. Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.Rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58-59 Przykład wywiadu:

 36. Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych

 37. Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.ap.krakow.pl/whk/> Strona internetowa:

 38. Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: <http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm> Książka w Internecie:

 39. Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie. <http://sukurs.edu.pl/forum/viewtopic.php?p=10994#10994> Forum internetowe:

 40. Opis bibliograficzny innych tekstów kultury

 41. Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. 2005. ISBN 83-242-0467-9, s. 327 Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986. ISBN 83-04-01811-X, nr il. XXXXIII

 42. Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS Opis bibliograficzny filmu: Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

 43. Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika Schumann Robert: Marzenie[dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, 1999. 1 płyta CD Opis bibliograficzny utworu muzycznego :

 44. Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5 A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005 Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007 Opis bibliograficzny reklamy:

 45. Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35] Opis bibliograficzny programu telewizyjnego :

 46. Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45] Opis bibliograficzny programu radiowego:

 47. Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania Opis bibliograficzny map, planów : Giżycko i okolice: mapa turystyczna. Skala 1: 15000. 1994

 48. © 2010 BM Opracowano we współpracy z W-M Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku. W pracy wykorzystano prezentację Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej opracowaną przez Gabrielę Bonk i Aleksandrę Stronkę. Oprac. graf. KG, BM