Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gundars Ignats Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants VALSTS KANCELEJA 14.12.2011 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gundars Ignats Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants VALSTS KANCELEJA 14.12.2011 .

Gundars Ignats Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants VALSTS KANCELEJA 14.12.2011 .

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Gundars Ignats Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants VALSTS KANCELEJA 14.12.2011 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” (identifikācijas numurs Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001) Gundars Ignats Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants VALSTS KANCELEJA 14.12.2011.

 2. Administratīvais slogs…?

 3. Administratīvās izmaksas – tās izmaksas, ko rada no tiesiskā regulējuma izrietošais pienākums uzkrāt un sniegt iestādēm dažāda veida informāciju.

 4. Administratīvais slogs – tā administratīvo izmaksu daļa, ko rada informācijas sniegšanas pasākumi, kas tiek pildīti tikai un vienīgi tādēļ, ka šādas prasības paredz tiesiskais regulējums.

 5. Projekta mērķi: • Samazināt administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan NVO, gan iedzīvotājiem kopumā

 6. Projekta mērķi: 2) Attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku izpratni par administratīvā sloga problemātiku 3) Sekmēt pārvaldes darbinieku praktiskās zināšanas par to, kā samazināt administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras

 7. Projekta sasniedzamais rezultāts Par ceturto daļu samazināt identificēto administratīvo slogu valsts pārvaldē

 8. Projekta ilgums: Projekta ilgums: 61 mēnesis (2009.gada 1.februāris – 2014.gada 28.februāris). Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja, Sadarbības partneri: Ekonomikas, Tieslietu un Zemkopības ministrijas Budžets: 1 620 262,49 LVL no kuriem 85% finansē ES un 15% finansē valsts budžets.

 9. Projekta pieeja Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par administratīvajām procedūrām • Reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas

 10. 1. Reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas Sadarbībā ar nodibinājumu „Baltic Institute of Social Sciences” un SIA “Socioloģisko pētījumu centrs”: • Iedzīvotāju aptaujas reizi gadā; • 2010. un 2012. gadā par veselības, sociāliem un iekšējās drošības pakalpojumiem, kā arī nevalstisko organizāciju darbību, • 2011. un 2013. gadā par nodokļu maksāšanu, īpašuma tiesībām un nekustamajiem īpašumiem, kā arī izglītības pakalpojumiem. • Aptaujas mērķis - iegūt Latvijas iedzīvotāju, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu veselības, sociālo un iekšējās drošības jomās, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

 11. Projekta pieeja Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par administratīvajām procedūrām • Reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas Risinājumi administratīvo procedūru vienkāršošanai un sloga samazināšanai Neatkarīgi pētījumi

 12. Pabeigtie pētījumi Izglītības jomā – izglītības iestādes kontrolējošo institūciju novērtējums: • sadarbībā ar SIA “Konsorts” un SIA „Agile un Co” un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu; • Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, reģistrācijas, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai. Uzņēmējdarbības jomā – komersantu kontrolējošo institūciju novērtējums: • Sadarbībā ar SIA „Ernst & YoungBaltic”, Latvijas darba devēju konfederāciju un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu. • Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus komersantu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, un reģistrācijas funkciju vienkāršošanai.

 13. Procesā esošie pētījumi Valsts kapitāldaļu pārvaldība – publiskas personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums: • Sadarbībā ar EM un ZAB “Kronbergs un Čukste”; • Pētījuma mērķis – nodrošināt publiskās personas darbības privāto tiesību jomā izvērtējumu gadījumos, kad publiskās personas nodarbojoties ar komercdarbību, iegūstot tiešu vai netiešu līdzdalību kapitālsabiedrībās. Izvērtējuma ietvaros nav paredzēts skart valsts pārvaldes uzdevumus, kas tiek deleģēti kapitālsabiedrībām, kurās tieši vai netieši valstij pastāv līdzdalība. Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde: • sadarbībā ar ZAB „Kronbergs & Čukste” • Pētījuma mērķis ir – Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrādes

 14. Projekta pieeja Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par administratīvajām procedūrām • Reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas Risinājumi administratīvo procedūru vienkāršošanai un sloga samazināšanai Neatkarīgi pētījumi Diskusijas un risinājumu izvērtēšana Ikgadējās konferences un ekspertu diskusijas

 15. Diskusijas Ekspertu diskusijas: • darba semināri – ekspertu paneļi par projekta ietvaros izstrādāto pētījumu rezultātiem un turpmāko rīcību, kurā piedalās uzņēmēju, NVO un valsts pārvaldes iestāžu darbinieki. • Ikgadējās konferences

 16. Projekta pieeja Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par administratīvajām procedūrām • Reprezentatīvas iedzīvotāju aptaujas Risinājumi administratīvo procedūru vienkāršošanai un sloga samazināšanai Neatkarīgi pētījumi Diskusijas un risinājumu izvērtēšana Ikgadējās konferences un ekspertu diskusijas Ikgadēji administratīvā sloga samazināšanas plāni Darbības administratīvā sloga samazināšanai

 17. Ikgadēji politikas plānošanas dokumenti – administratīvā sloga samazināšanas plāni Balstoties uz projekta ietvaros veikto pētījumu gaitā iegūto informāciju, datiem un izstrādātajiem priekšlikumiem par vēlamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā (ietverot atbilstošus uzdevumus attiecīgajām nozaru ministrijām)

 18. Līdzšinēji paveiktais: Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem: • Apstiprināts Ministru kabinetā 2011.gada 23.augustā; • ietver 31 ministrijām veicamus uzdevumus, paredzot samazināt laika patēriņu, izdevumus un cilvēkresursus noteiktu pienākumu izpildē, • Piemēram: • 11. novembrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi". Būtiskākie grozījumi noteikumos paredz 70% atlaidi jau reģistrētu zāļu identisko izmaiņu izvērtēšanai vairākiem zāļu reģistrācijas numuriem. ZVA aprēķini liecina, ka, pateicoties pieņemtajiem grozījumiem, komersantu izdevumi varētu samazināties par 456 300 latiem gadā. • Atviegloti nosacījumi un samazināts iesniedzamo dokumentu skaitu dezinfekcijas un apkopes darbiem foto laboratorijām u.c. maziem uzņēmējiem vai darbības uzsākšanai neliela spirta daudzuma (līdz pieciem litriem) iegādei.

 19. Līdzšinēji paveiktais Izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanas plāns: • MK apstiprināts 2011.g.8.novembrī; • Plānā ietverti 6 ministrijām veicami uzdevumi, lai panāktu efektīvāku izglītības iestāžu administratīvo funkciju veikšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu un novirzot tos izglītības kvalitātes paaugstināšanai, • Piemēram: • optimizējot obligātās dokumentācijas apjomu pedagogu metodiskajā darbā, samazinot tos vismaz par 30 %

 20. 3. Apmācību semināri par administratīvā sloga jautājumiem Mērķis: • Veicināt publiskās pārvaldes darbinieku izpratni par administratīvā sloga samazināšanas nozīmi. • Veicināt publiskās pārvaldes darbinieku dialogu ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Paveiktais: • 72 semināri tiesību aktu izstrādātājiem (1345 dalībnieki) par administratīvā sloga samazināšanas nozīmi un regulējama analīzes metodēm administratīvā sloga identificēšanai

 21. 3. Apmācību semināri tiesību aktu projektu izstrādātājiem Galvenie secinājumi: • Slogu veido “citi”, ne mēs • Vainīgi ir politiķi • Mēs neko nevaram ietekmēt • Viss tāpat ir labi

 22. Tuvākās aktivitātes… • Valsts kapitāla daļu pārvaldība – sadarbībā ar VM izvērtējam publiskās personas dalību kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību lomu un darbību uzticēto valsts aktīvu kapitāla vairošanā un kopējā publiskā labuma nodrošināšanā • Administratīvā procesa pilnveide – sadarbībā ar TM veiksim Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējumu un izstrādāsim priekšlikumus administratīvā procesa efektivizēšanai • Privātā sektora arhīvā nododamo dokumentu apjoma samazināšana – Izstrādāsim rekomendācijas administratīvā sloga samazināšanai privātajam sektoram, samazinot arhīvā nododamo dokumentu apjomu • Veselības aprūpe – sadarbībā ar VM analizēsim administratīvās prasības un veiksim kontrolējošo institūciju darbības novērtējumu veselības aprūpes pakalpojumu jomā

 23. Paldies par uzmanību!