miestne dane
Download
Skip this Video
Download Presentation
Miestne dane

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Miestne dane - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Miestne dane. 1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2004, nové dane od 2005 súčasťou reformy verejnej správy na zvýšenie právomocí a zodpovednosti obcí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miestne dane' - ronni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 • nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2004, nové dane od 2005
 • súčasťou reformy verejnej správy na zvýšenie právomocí a zodpovednosti obcí
 • právomoci obcí s výberom miestnych daní vo väzbe na stanovenie sadzby dane, oslobodenia od daní, prípadne zníženia daní
 • význam všeobecne záväzného nariadenia obce, na základe ktorého správca dane miestne dane vyberá
 • posledná novela č. 538/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. 12. 2007
 • Zákon č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o doplnení niektorých zákonov, ktorý v článku III. mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach nadobudol účinnosť 1.1.2008
 • Novela v súvislosti so zavedením €
slide3
2

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach určuje:

 • základné pravidlá, ktorých podrobnejšia úprava sa ponechala na obciach a vyšších územných celkoch a je obsahom VZN vydaných obcou alebo VÚC. Obec stanoví sadzbu dane, spôsob vyberania dane, lehoty a spôsoby jej odvodu, prípadne oslobodenie.
 • VZN vydané obcou alebo VÚC nesmú odporovať tomuto zákonu anesmú byť v rozpore s: 

- Ústavou Slovenskej republiky, 

- ústavnými zákonmi, 

- zákonmi a medzinárodnými zmluvami,  s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

slide4
3

Zákon má 13 častí. Prvá časť vymedzuje predmet úpravy, druhy daní a zdaňovacie obdobia; dvanásta časť obsahuje spoločné ustanovenia a trinásta časť rieši prechodné a záverečné ustanovenia. Druhá až jedenásta časť – sú jednotlivé druhy daní.

Miestne dane patria do výlučnej správy obcí, resp. VÚC. Znamená to, že správcom dane je príslušná obec alebo vyšší územný celok.

Jednotlivé obce vo VZN príslušný zákon premietajú na pomery svojej obce. Z toho vyplýva, že zákon nie je jednotný pre celé územie SR, napr. vo výške sadzby. Obce si týmto riešia v značnej miere svoju finančnú situáciu.

Účinnosťou tohto zákona došlo plošne k zvýšeniu daní, najmä dane z nehnuteľností, pri zachovaní rozdielov medzi jednotlivými obcami, čo vyplýva z rozdielnosti situácií v jednotlivých obciach.

slide6
5

Miestne dane majú fakultatívny charakter, a ich zavedenie a vyberanie je na rozhodnutiach príslušných miestnych samosprávnych orgánov. Povinnými sa stávajú až ich zavedením vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Iba obec je oprávnená rozhodnúť, ktoré druhy miestnych daní na svojom území zavedie. Môže však uložiť iba také miestne dane, ktorých vyberanie je v obci aktuálne.

Medzi fakultatívne dane patrí aj daň z motorových vozidiel, ktorú môže ukladať iba VÚC.

Ak sa obec rozhodne zaviesť miestne dane, musí tieto dane ustanoviť na základe všeobecne záväzného nariadenia a zároveň v ňom určiť konkrétne podmienky ich vyberania.

Podľa zákona o miestnych daniach obec ukladá aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je obligatórnym poplatkom, čiže obec je povinná tento poplatok zaviesť.

6 spr va dan
6 – Správa daní

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné úpravy spravujú príslušné obce a mestá v SR okrem dane z motorových vozidiel, ktorú spravuje daňový úrad. Výnos z miestnych daní a z poplatku za komunálny odpad je príjmom rozpočtov príslušných miest a obcí a výnos z dane z motorových vozidiel je príjmom vyššieho územného celku.

Správu jednotlivých daní vykonáva pre:

 • daň z nehnuteľností : obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza,
 • daň z motorových vozidiel: daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla; ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v SR, podľa miesta dočasného pobytu vozidla,

- ostatné miestne dane: obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

Miestnu daň a poplatok môže obec (VÚC) zrušiť alebo zaviesť len k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu môže zmeniť sadzby dane, určiť podmienky oslobodenia, či vykonať iné zmeny.

slide8
7

Základ dane sa zaokrúhľuje na eurocentynadol iba pri dani z pozemkov. S účinnosťou zákona 538/2007 Z.z. sa daň, preddavky na daň a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaokrúhľujú na eurocentynadol.

Splátky dane, ktoré si obec určí na základe VZN, sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

8 zda ovacie obdobie
8 – zdaňovacie obdobie

Pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie a dani z motorových vozidiel je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

Pri ostatných daniach ako je daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, ktoré obec môže uložiť a za ktoré sa daň bude vyberať, obec určí obdobie vo všeobecne záväznom nariadení.

9 da z nehnute nost da z pozemkov
9 – daň z nehnuteľností(daň z pozemkov)

Daňovník:

 • Vlastník pozemku - zapísaný v katastri nehnuteľností, ktorý nadobudol vlastnícke práva k pozemku
 • Správca pozemku – vo vlastníctve štátu, obce a VÚC zapísaný v katastri, napr. rozpočtové alebo príspevkové organizácie. 
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba – ktorej boli pridelené náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou a pridelené na obhospodarovanie fyzickej alebo právnickej osobe.  
 • Nájomca - zákon za daňovníka dane určil nájomcu v troch prípadoch (pred vlastníkom alebo správcom pozemku), ak: 

- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov, pričom nájomca je zapísaný aj v katastri nehnuteľností, 

- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,

- má v nájme náhradné pozemky prenajaté od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav podľa § 15 ods.1 a 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.

 • Užívateľ - ak nie je možné určiť daňovníka napr. z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov a pozemky nie sú ani v nájomnom vzťahu, daňovníkom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pozemky skutočne užíva. 
slide11
10

Spoluvlastníctvo

Ak pozemok vlastní niekoľko spoluvlastníkov, daňovníkom dane je každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Zákon umožňuje, aby sa spoluvlastníci dohodli a určili si daňovníka dane z pozemkov. V prípade dohody je daňovníkom dane ten spoluvlastník, ktorého si spoluvlastníci určia. Ostatní spoluvlastníci ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Dohoda o určení daňovníka musí byť doručená správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, daňovníkom dane je každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

11 predmet dane
11 – predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

b) trvalé trávne porasty,

c) záhrady,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

f) zastavané plochy a nádvoria,

g) stavebné pozemky,

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

slide13
12

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce jeho zaradenie v katastri. Na zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení.

Ostatné hospodársky využívané vodné plochy sú plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

slide14
13

Predmetom dane z pozemkov nie sú:

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami (tieto sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov),
 • pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a železničné dráhy,
 • pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb. Ide o byty a nebytové priestory, ktoré sú predmetom dane z bytov. Ďalej sú to priehrady, vodovody, kanalizácie, zariadenia na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
14 z klad dane
14 – základ dane

a) ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov:

je hodnota pozemku bez porastov, určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2, uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

b) lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch:

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pričom základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov,

c) záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, stavebných pozemkov a ostatných plôch okrem stavebných pozemkov:

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 2 zákona.

15 sadzba dane
15 – sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. Správca dane môže VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti určiť sadzby rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov alebo jednotlivé katastrálne územia. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo VZN.

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

16 da z nehnute nost da zo stavieb
16 – daň z nehnuteľností(daň zo stavieb)

Daňovník

 • vlastník stavby,
 • správca stavby,
 • nájomca.
 • Ak z právoplatných dokladov nemožno určiť daňovníka podľa vyššie uvedeného, je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Po vzájomnej dohode, daňovníkom môže byť len jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
 • Ak sa nájomný alebo užívateľský vzťah k stavbe v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení a stavbu bude užívať iná osoba ako tá, ktorá ju užívala k 1. 1., daňovníkom za celé obdobie je tá osoba, ktorá stavbu užívala k 1. januáru. Na zmeny v priebehu roka sa neprihliada.
17 predmet dane
17 – predmet dane

a) stavby na bývanie (bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie) a drobné stavby

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby pre vodné hospodárstvo, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže, hromadné garáže a stavby na tieto účely určené alebo používané,

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

f) stavby na podnikanie, zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

g) ostatné stavby vyššie neuvedené.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom.

Predmetom dane nie sú stavby s bytmi a stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie. Predmetom dane nie sú ani rozostavané stavby alebo dočasné stavby.

18 z klad dane
18 – základ dane

Výmera zastavanej plochy v m2.

 • Na zmenu výmery zastavaných plôch stavby, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa pri dani z nehnuteľností neprihliada. Takáto zmena výmery zastavanej plochy sa pre účely vyčíslenia základu dane zo stavieb zohľadňuje až v budúcom zdaňovacom období.
19 sadzba dane
19 – sadzba dane
 • Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Správca dane môže vo VZN ročnú sadzbu dane zvýšiť alebo znížiť buď v jednotlivej časti obce alebo v celej obci, a to s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Ročná sadzba nesmie presiahnuť 40 násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo VZN pre stavby uvedené v predmete dane.
 • Pri viacpodlažných stavbách správca dane môže určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (prízemia).
 • Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa zistí ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
20 da z nehnute nost da z bytov
20 – daň z nehnuteľností(daň z bytov)

Daňou z bytov sa zdaňujú tie stavby bytových domov, v ktorých je aspoň jeden byt alebo nebytový priestor odkúpený do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby.

Ak sa byt alebo nebytový priestor nachádza v inej stavbe ako v bytovom dome, takáto stavba nepodlieha režimu dane z bytov, ale je predmetom dane zo stavieb a zdaňuje sa daňou zo stavieb ako viacúčelová stavba.

Daňovník:

- vlastník bytu alebo nebytového priestoru,

 • správca bytu alebo nebytového priestoru

Ak sú byty v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú spoluvlastníci, môže daň platiť iba jeden z nich. Ostatní spoluvlastníci za daň ručia vo výške svojho podielu.

21 predmet dane
21 – predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

22 z klad dane
22 – základ dane

Výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Podlahová plocha bytu je vymedzená súčtom plochy všetkých miestností bytu, ako aj tých miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava plocha lodžií a balkónov.

Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. Sú to napr. predsiene, komory, šatníky, pivnice a pod.

23 sadzba dane
23 – sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Správca dane VZN podľa miestnych podmienok môže túto sadzbu zvýšiť alebo znížiť v celej obci alebo v jej jednotlivej časti a to vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Takto upravená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane za byt ustanovenej VZN.

Sadzba dane z bytov za nebytové priestory v bytovom dome nesmie prekročiť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej VZN.

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

ad