1 / 6

SFS-EN 16258 tiedotustilaisuus 23.9.2014 Kuljetuspalvelujen energiankulutus

SFS-EN 16258 tiedotustilaisuus 23.9.2014 Kuljetuspalvelujen energiankulutus. Pertti Isoniemi Standardisointipäällikkö Yleinen Teollisuusliitto. SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutus. CEN/TC 320 Transport - Logistics and services

ronia
Download Presentation

SFS-EN 16258 tiedotustilaisuus 23.9.2014 Kuljetuspalvelujen energiankulutus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SFS-EN 16258 tiedotustilaisuus 23.9.2014Kuljetuspalvelujen energiankulutus Pertti Isoniemi Standardisointipäällikkö Yleinen Teollisuusliitto

  2. SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutus CEN/TC 320 Transport - Logistics and services Toimiala: Kuljetusalaa (henkilö- ja tavarankuljetus) koskevat standardit, kuljetuspalveluiden laatu- ja toimivuusvaatimukset Perustettu vuonna 1993 Julkaisuja 16 kpl, mm.: • ISO 9001:n soveltaminen kuljetuspalveluihin • Laadunhallintajärjestelmävaatimukset VAK-kuljetuksissa (ISO 9001:tä täydentävä) • Joukkoliikenteen palvelun laadun määritys, tavoite ja mittaaminen • Yksityisten henkilöiden muuttopalvelut • Yksityisten henkilöiden muuttopalvelut, varastointi • Pienvarastot

  3. SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutus SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät (tavara- ja henkilökuljetukset) • Aloite Ranskalta (Afnor) 2008-07-01 • Hyväksytty työkohteeksi 2009-03-03 • Lausunnolla 2011-03/08 • EN-standardi julkaistiin 2012-11-21 • Vahvistettu SFS-standardiksi: 2013-02-11 • Laatinut WG 10 Energy consumption and GHG emissions in relation to transport services • Suomestaosallistunut Kari Mäkelä, VTT

  4. SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutus Sisällys: 1 Soveltamisala 2 Termit, määritelmät ja lyhenteet 3 Yksiköt ja tunnukset 4 Laskennan rajat 5 Kuljetuspalveluista aiheutuvien energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaperiaatteet 6 Kuljetuspalvelun eri osamatkojen yksilöinnin periaatteet 7 Laskennan periaatteet ajoneuvojen operointijärjestelmän (VOS) tasolla 8 Lastiin tai matkustajiin kohdentamista koskevat periaatteet 9 Osamatkakohtaisten tulosten yhteenlaskennanperiaatteet 10 Selosteet

  5. SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutus Liitteet • Liite A (velvoittava) Energian ja kasvihuonekaasupäästöjen kertoimet • Liite B (velvoittava) Autolauttojen (meriliikenteen) kohdentamismenetelmät • Liite C (opastava) Tyhjänä ajojen sisällyttäminen ajoneuvojen operointijärjestelmään • Liite D (opastava) Malli laskennassa käytettyjen arvoluokkien ilmoittamisesta • Liite E (opastava) Esimerkki matkustajista: linja-autokuljetuspalvelu • Liite F (opastava) Esimerkkejä tavaraliikenteestä • Liite G (opastava) Esimerkki yhdistetystä matkustajien ja rahdin kuljetuksesta: autolauttalinjat • Liite H (opastava) Taulukon A.1 arvojen määrittämisessä käytetyt lähteet ja laskelmat • Liite I (opastava) Esimerkkejä käytettävissä olevista oletusarvojen lähteistä

  6. Eteläranta 10, 00130 Helsinki pertti.isoniemi@ytl.fi www.ytl.fi p. 050 570 0766

More Related