TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN VAÊN NGHI
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN VAÊN NGHI. QUAÄN GOØ VAÁP. CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ. Giaùo vieân : Phaïm Thò Kim Hueâ. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Caâu 1: Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng chính cuûa caâu nghi vaán. Ñaët caâu minh hoïa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - romeo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr ng thcs nguye n va n nghi

TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN VAÊN NGHI

QUAÄN GOØ VAÁP

CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ

Giaùo vieân : Phaïm Thò Kim Hueâ


Tr ng thcs nguye n va n nghi

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Caâu 1: Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng chính cuûa caâu nghi vaán. Ñaët caâu minh hoïa


Tr ng thcs nguye n va n nghi

Caâu 2: Xaùc ñònh nhöõng caâu nghi vaán trong caùc VD sau:

a. Nhöõng ngöôøi muoân naêm cuõ

Hoàn ôû ñaâu baây giôø?

b. Cai leä khoâng ñeå cho chò ñöôïc noùi heát caâu, trôïn ngöôïc hai maét, haén quaùt:

- Söu cuûa nhaø nöôùc maø daùm môû moàm xin khaát!

c. Hoa vuøng vaèng traû lôøi.

d. Moãi chieác laù ruïng laø moät caùi bieåu hieän cho moät caûnh bieät li. Vaäy thì söï bieät li khoâng chæ coù moät nghóa buoàn raàu, khoå sôû.

e. Vaâng, thöû töôûng töôïng moät quaû bong boùng khoâng bao giôø vôõ, khoâng theå bay maát, noù cöù coøn maõi nhö moät vaät lì lôïm…

Maøy ñònh noùi cho cha maøy nghe ñaáy aø?

Noù khoâng laáy thì ai laáy?

Sao ta khoâng ngaém söï bieät li theo taâm hoàn moät chieác laù nheï nhaøng rôi?

OÂi, neáu theá thì coøn ñaâu laø quaû boùng bay?


Tr ng thcs nguye n va n nghi

Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010 VD sau:

Tieát 79:

CAÂU NGHI VAÁN (tt)

III. Nhöõng chöùc naêng khaùc


Tr ng thcs nguye n va n nghi

III. Nhöõng chöùc naêng khaùc VD sau:

a. Hoàn ôû ñaâu baây giôø?

 Boäc loä caûm xuùc (hoaøi nieäm, nuoái tieác)

b. Maøy ñònh noùi cho cha maøy nghe ñaáy aø?

 Ñe doïa

c. Noù khoâng laáy thì ai laáy?

 Khaúng ñònh

d. Sao ta khoâng ngaém söï bieät li theo taâm hoàn moät chieác laù nheï nhaøng rôi?

 Caàu khieán, boäc loä caûm xuùc

e. OÂi, neáu theá thì coøn ñaâu laø quaû boùng bay?

 Phuû ñònh, boäc loä tình caûm, camû xuùc


Tr ng thcs nguye n va n nghi

BAØI TAÄP NHANH: VD sau:Xaùc ñònh vaø cho bieát chöùc naêng cuûa caùc caâu nghi vaán trong caùc ñoaïn trích sau:

yù c/21: Ñeâ vôõ roài!... Ñeâ vôõ roài, thôøi oâng caùch coå chuùng maøy, thôøi oâng boû tuø chuùng maøy! Coù bieát khoâng?... Lính ñaâu? Sao bay daùm ñeå cho noù chaïy xoàng xoäc vaøo ñaây nhö vaäy? Khoâng coøn pheùp taéc gì nöõa aø?

 Caû 4 caâu ñeàu duøng ñeå ñe doïa


Tr ng thcs nguye n va n nghi

BAØI TAÄP NHANH: VD sau:Xaùc ñònh vaø cho bieát chöùc naêng cuûa caùc caâu nghi vaán trong caùc ñoaïn trích sau:

yù d/21: Moät ngöôøi haøng ngaøy chæ caëm cuïi lo laéng vì mình, theá maø khi xem truyeän hay ngaâm thô cuõng coù theå vui, buoàn, möøng, giaän cuøng nhöõng chuyeän ôû ñaâu ñaâu, haù chaúng phaûi laø chöùng côù cho caùi maõnh löïc laï luøng cuûa vaên chöông hay sao?

 Caâu vaên naøy duøng ñeå khaúng ñònh


Tr ng thcs nguye n va n nghi

BAØI TAÄP NHANH: VD sau:Xaùc ñònh vaø cho bieát chöùc naêng cuûa caùc caâu nghi vaán trong caùc ñoaïn trích sau:

BT1. a. Hôõi ôi laõo Haïc! Thì ra ñeán luùc cuøng laõo cuõng coù theå laøm lieàu nhö ai heát… Moät ngöôøi nhö theá aáy!... Moät ngöôøi ñaõ khoùc vì troùt löøa moät con choù!... Moät ngöôøi nhòn aên ñeå tieàn laïi laøm ma, bôûi khoâng muoán lieân luïy ñeán haøng xoùm, laùng gieàng… Con ngöôøi ñaùng kính aáy baây giôø cuõng theo goùt Binh Tö ñeå coù aên ö? Cuoäc ñôøi quaû thaät moãi ngaøy moät theâm ñaùng buoàn…

 Caâu vaên naøy duøng ñeå boäc loä tình caûm, caûm xuùc ( söï ngaïc nhieân)


Tr ng thcs nguye n va n nghi

Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010 VD sau:

Tieát 79:

CAÂU NGHI VAÁN (tt)

III. Nhöõng chöùc naêng khaùc

IV. Luyeän taäp

Baøi taäp 2/ 23+24


Tr ng thcs nguye n va n nghi

Cuï khoâng phaûi lo xa quaù theá. VD sau:

Sao cuï…?

Sao ;?

Phuû ñònh

Khoâng neân nhòn ñoùi maø ñeå tieàn laïi.

gì ;?

Phuû ñònh

Toäi gì…?

Aên heát thì luùc cheát khoâng coù tieàn lo lieäu.

Aên maõi …?

Phuû ñònh

gì ;?

Khoâng bieát chaéc laø thaèng beù coù theå chaên daét ñöôïc ñaøn boø hay khoâng.

Laøm sao ;?

Boäc loä caûm xuùc

Caû ñaøn…?

Khaúng ñònh

Thaûo moäc töï nhieân coù tình maãu töû.

Ai daùm…?

gì ;?

gì ;?

Thaèng beù…?

hoûi

Sao laïiï…?

Sao ;?

hoûi


Tr ng thcs nguye n va n nghi

Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2010 VD sau:

Tieát 79:

CAÂU NGHI VAÁN (tt)

III. Nhöõng chöùc naêng khaùc

IV. Luyeän taäp

Baøi taäp 2/ 23+24

Baøi taäp 3/24

Baøi taäp 4/24