Kumpulan: hudaibiyah - PowerPoint PPT Presentation

rolf
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kumpulan: hudaibiyah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kumpulan: hudaibiyah

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Kumpulan: hudaibiyah
171 Views
Download Presentation

Kumpulan: hudaibiyah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kumpulan: hudaibiyah

 2. HAJI DAN UMRAH HIKMAH HAJI KEPADA MASYARAKAT DAN INDIVIDU

 3. HIKMAH HAJI KEPADA INDIVIDU • menghapuskandosa-dosa • Rasulullahbersabda: "Barangsiapa yang melakukanIbadahHajikeBaitullahdengantidakmengucapkanperkataankeji, tidakberbuatfasik, diaakankembalikenegerinyadenganfitrahjiwanya yang suciibaratbayibarulahirdaripadaperutibunya." (Bukhari Muslim) • membersihkanjiwadaripadamaksiat • meningkatkankeimanan • dapatmenjaditetamu Allah. Rasulullahbersabda: "Orang yang mengerjakanhajidanorang yang mengerjakanumrahadalahtetamu Allah Azzawajalladanparapengunjung-Nya. Jikamerekamemintakepada-Nyanescayadiberi-Nya. Jikamerekamemintaampunnescayaditerima-Nyadoamereka. Dan jikamerekamemintasyafaatnescayamerekadiberisyafaat." (IbnuMajah)

 4. dapatmengambiliktibardaripadaperistiwaorang-orangsoleh. • Rasulullahbersabda: "Sahabat-sahabatkuitulaksanabintang-bintangdilangit, jikakamumengikutsahabat-sahabatkunescayakamuakanmendapatpetunjuk." • Di antaraperistiwa yang terjadiialah: • PertemuandiantaraNabi Adam a.s. denganSitiHawadi Padang Arafah • SitiHajardanNabi Ismail ditinggalkanditengahpadangpasirygkeringkontangdiantara Bukit SafadanMarwah. • PengorbananNabi Ibrahim a.s. menyembelihNabi Ismail sebagimenurutperintah Allah. • Nabi Ismail a.s. danNabi Ibrahim mendirikanKaabah. • Lahirnyaseoranganakyatim yang miskindanserbakekurangan. Tidaktahumembacadanmenulistetapimempunyaiakhlak yang terpujihinggamendapatgelaran 'Al-Amin. • Medan BadardanUhudsewajarnyamengingatiseseorangkepadakegigihanRasulullahdanparasahabatmenegakkan agama Allah.

 5. HIKMAH HAJI KEPADA MASYARAKAT • salingberkenalansesamaumatIslam -IbadahHajisecaratidaklangsungtelahmenghimpunkanmanusia Islam dariseluruhpelusukdunia. -Merekaterdiridariberbagaibangsa, warnakulitdanbahasapertuturan. -Hal inimembukapandangandanfikirantentangkebenaran Al-Quran yang diterangkansemuadenganjelasdannyata. Firman -Nya: "Haimanusia,sesungguhnyaKamimenciptakankamudariseoranglelakidanseorangperempuandanmenjadikankamuberbangsa-bangsadanbersuku-sukusupayakamusalingkenalmengenal." (Al-Hujurat 13) "Dan diantaratanda-tandakekuasaan-Nyaialahmenciptakanlangitdanbumidanberlainanbahasamudanwarnakulitmu." (Ar-Rumm 22)

 6. membantumempertingkatkanekonomiumatislam • mengadakanperbincanganmengenaipermasalahanumah

 7. HIKMAH DIANJURKAN RUKUN-RUKUN HAJI DAN UMRAH

 8. NIAT • Dapatmenumpukansepenuhperhatiankepadaallahdenganmengetepikansegalakemewahanhidup yang dinikmatisebelum • Dapatmemikirkankebesarandankeagungansertamengharapkankeredhanallah

 9. WUKUF • Mengingatkansemulatempatpertemuannabiadamdengahawasetelahmerekaberpisah • MenimbulkankeinsafankepadajemaahhajibahawamanusiaadalahsamadisisiAllah • Menimbulkan rasa kekerdilandirilantaranmengingatidanmenyaksikankebesaran Allah. • Membentukdirimenjadi Muslim yang berjiwaikhlasdanberakhlakmulia.

 10. SA’E • Mengambiliktibardaripadaperistiwa yang berlakukepadasitihajar yang berusahamencari air untukanaknyanabiismail • Mendidikmanusiasupayatabahdancekaldalammelakukansesuatu

 11. BERCUKUR • Sebagaisimbolmembersihkandiridaripadasegalasifattercela yang terdapatpadadiriseseorang • Menghapuskandosa

 12. TERTIB • Dapat melakukan ibadat samada ibadat wajib atau sunat dengan mengikut susunannya

 13. "Suatuumrahkepadaumrah yang lain adalahkaffarah (menghapuskansegaladosa) di antarakeduanyadan haji yang mabrur (diterima) itutiadabalasanbaginyaselainsyurga.’’ (Hadisriwayat Al-Bukhari). "Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah semata-mata (iaitu) diatidakmelakukanperkara-perkarakejidanburukmakadiasucidaripadadosanyaseolah-olahpadaharidiadilahirkanolehibunya.’’ (Hadisriwayat Al-Bukhari).

 14. SEKIAN Yang baikdatangdari Allah yang burukdatangdaridirikami sendiri.