IV. Cti svého otce i matku - PowerPoint PPT Presentation

iv cti sv ho otce i matku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV. Cti svého otce i matku PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV. Cti svého otce i matku

play fullscreen
1 / 43
IV. Cti svého otce i matku
107 Views
Download Presentation
rocio
Download Presentation

IV. Cti svého otce i matku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV. Cti svého otce i matku

 2. IV. Cti svého otce i matku Osnova Znění a) Patří čtvrté přikázání do dnešní doby? b) Autorita c) Přitakání vlastním dějinám

 3. IV. Cti svého otce i matku 1. Žít jako křesťané v rodině a) Znaky dnešní rodiny b) Rodina jako místo přijetí a bezpečí c) Rodina jako místo výchovy a vzdělání d) Rodina jako „domácí církev“

 4. IV. Cti svého otce i matku 2. Křesťané a politické společenství a) Základy a cíle moderního politického společenství b) Principy důstojnosti člověka, obecného blaha; princip solidarity a subsidiarity c) Církev a stát

 5. IV. Cti svého otce i matku d) Protest a odpor ve svobodném demokratickém státě e) Odpor proti nespravedlivé (státní) moci 3. Křesťané a jejich církev

 6. IV. Cti svého otce i matku Znění: • „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl na zemi, kterou ti dává Hospodin, Tvůj Bůh.“ (Ex 20,12) • „Cti otce svého i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ (Dt 5,16)

 7. IV. Cti svého otce i matku • Nepatří čtvrté přikázání již k přežitým normám? • Neplatilo pouze v nomádských kulturách? • Naše společnost – společnost individualit, vlastního rozvoje, důraz na osobní svobodu... • Pedagogická forma k výchově dětí? • Příslib země jako symbol spásy...

 8. IV. Cti svého otce i matku • IV. přikázání se obrací k dospělým Izraelitům, kteří se staví proti rodičům a tedy proti jimi reprezentovanému právnímu řádu, mravům a tradicím.   • Co je těmi tradicemi? "Étos Dekalogu" - viz I. přikázání... Já jsem Tě osvobodil... • Pozn.: význam Ježíšových slov (Mt 10,35.37) v kontextu IV. přikázání.

 9. IV. Cti svého otce i matku • Rodina tehdy a nyní a jejich zakotvení v tradici. • Rodina dnes: Dochází ke změně kompetencí, kdy funkce které dříve plnila vícegenerační rodina, musejí nahrazovat instituce společnosti (výchova, vzdělání, duchovní kontinuita). • Vzpoura proti autoritě, která nakonec zasáhla i rodinu vzešla právě ze vzpoury proti autoritě v těchto institucích. Tento protest pak pokračoval v představě rodiny jako modelu demokratického sebeuskutečnění každého člena.

 10. IV. Cti svého otce i matku • Přenos generačního konfliktu v rodině do společnosti - společnost bez tradice, bez dějin a bez autority. • Autorita a zdroj jejího vlivu: Otázkou však je, zdali se autorita podřizuje ještě vyššímu měřítku než je ona sama. Tak se kladou hranice i nároku autority a je možné se v případě útlaku proti autoritě odvolat. • Kontrolovatelnost autority.

 11. IV. Cti svého otce i matku • IV. přikázání znamená přitakání dějinám a tradici společnosti i dějinám vlastní osoby. • Ve všem mezilidském jde o otevřenost vůči Boží vůli, o předávání Jeho slova. • Boží vůle znamená spásu, záchranu, svobodu a lásku, jako tehdy při osvobození z Egypta, při zaslíbení země Kanaán a konečně ve smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. • V něm jsou zakotveni rodiče i další předcházející generace. Proto tvoříme Boží lid.  

 12. IV. Cti svého otce i matku • „Dělejte svou práci ze srdce, jak by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu (Kol 3,23). • Kde se vytrácí toto Boží slovo, tam se také humánní cíl přikázání úcty k rodičům míjí smyslem. • Kde je o pouhou „zákonnost“, tam přichází lidskost zkrátka.

 13. IV. Cti svého otce i matku • IV. přikázání jako první přikázání druhé desky. • IV. přikázání a poukaz na něj ve velikonoční liturgii Izraele. • Tehdejší hospodářské poměry a jejich vliv na vztah rodičů a dětí. • Otec jako hlava velko (rodiny) byl zároveň soudcem, vlastníkem a knězem.

 14. IV. Cti svého otce i matku • 1. Žít jako křesťané v rodině • Znaky dnešní rodiny • a) dnes je rodina většinou malé společenství (tzv. nukleární rodina – rodiče a děti) • Rodinný život je oddělen od pracovního života. • Děti se vstupu do manželství většinou stěhují od rodičů – význam prarodičů pro výchovu dětí.

 15. IV. Cti svého otce i matku • b) změna postavení ženy a postoj manželů k dítěti • Rovnost důstojnosti muže a ženy. • Odklon od patriarchálního chápání manželství a rodiny, sociální a hospodářské změny, umožnily ženě větší samostatnost, nezávislost a účast na hospodářském, politickém a společenském životě. • Spíše menší počet dětí. Náročnost ve výchově, vzdělání.

 16. IV. Cti svého otce i matku • c) rodinní příslušníci jsou dnes ve větší míře než dříve formováni společností, jejími životními formami a představami hodnot. • Dnes se rodina stává dílčím systémem společnosti. • Zkušenosti a znalosti rodičů mají jen relativní význam. • Význam společenského a kulturního zázemí v rodině pro úspěch dětí ve společnosti.

 17. IV. Cti svého otce i matku • Diskuze o způsobech výchovy – direktivní, nedirektivní, emancipační... x „děti potřebují hranice – dr. Prekopová“. • Relativizace manželství a rodiny „nemanželskými společenstvími“.

 18. IV. Cti svého otce i matku Rodina jako místo přijetí a bezpečí • Vysoké hodnocení osobnosti a osobních vztahů. • V rodině jsou děti konfrontovány s hodnotami a představami o hodnotách, se selháním a vinou, s rozdílnými názory a konflikty. • Tak mohou růst a zrát. • Problém smysluplného propojení rodinného života a práce.

 19. IV. Cti svého otce i matku Rodina jako místo výchovy a vzdělání • Výchova není nekonfliktní proces. • Rodiče však musejí svoje postoje zdůvodňovat, vysvětlovat a přibližovat chápání jejich dětí. • Význam rodičovské autority pro dospělé děti: • Předávat dějinné zkušenosti. • Zprostředkovat hodnoty, tradice a mravy

 20. IV. Cti svého otce i matku • Rodina jako „domácí církev“. • Hlásání Božího slova • Slavení svátostí – také se děje v kruhu rodiny • Společná modlitba • Život ve světle víry – reflexe toho, co děláme ve světle víry.

 21. IV. Cti svého otce i matku • Křesťanská rodina má být otevřená k službě lásky vůči ostatním. • Jako domácí církev přináší svou víru, své modlitby a své jednání do společenství a do celé církve.

 22. IV. Cti svého otce i matku • 2. Křesťané a politické společenství • Čtvrté přikázání vede náš pohled přes řád rodiny k politickému společenství, k vykonávání politické moci a ke stanovisku lidí k politické autoritě.

 23. IV. Cti svého otce i matku • Svým učením, které se orientuje na osvobozující vládu Boží, Ježíš relativizuje každé spojení s určitou pozemskou vládní formou. • Tam, kde stát vykonává svou moc k prospěchu všech, stojí ve službách Božích a může si dělat nárok na respekt a poslušnost.

 24. IV. Cti svého otce i matku Základy a cíle moderního politického společenství • Římská říše • Konstantinovský obrat • Moderní stát a idea lidských práv • Rovnost všech občanů před právem. • Křesťané žijí ve všech politických formacích. • Vztah k člověku, jeho důstojnosti a lidským právům?

 25. IV. Cti svého otce i matku • Vůdčími principy politického společenství a politické autority jsou důstojnost člověka a obecné blaho. • Dále: • Princip solidarity • Princip subsidiarity.

 26. IV. Cti svého otce i matku • Demokracie jako „nejlepší“ státní forma? • Nebezpečí v rozhodování o oblastech, které nepatří do oblasti parlamentního rozhodování. • Přehlížení a potlačování menšin. • Absolutní suverenita v rámci nadstátních útvarů?

 27. IV. Cti svého otce i matku Církev a stát • Dějiny světa a dějiny spásy. • „Stát a církev každý ve své oblasti jsou jeden na druhém nezávislí a autonomní. Obě společenství, i když každé z různého titulu, slouží osobnímu i společenskému povolání člověka. Tuto službu pro dobro všech mohou tím účinněji vykonávat, čím lépe pěstují mezi sebou zralou spolupráci, ovšem s přihlédnutím k místním a dobovým okolnostem.“ (GS 76)

 28. IV. Cti svého otce i matku • Poslání církve se jasně liší od poslání politiky. Církev žádný konkrétní politický program nepředkládá. Církev svědčí o transcendentálním horizontu, jak je zjeven v Ježíši Kristu. Tento horizont je pak východiskem pro působení církve ve světě. Tak vnáší ono teologické (theos-logos – mluví Bůh) do světa.

 29. IV. Cti svého otce i matku • Proto je pro křesťana politická sféra velmi důležitou sférou jednání: • Křesťan není dispenzován od politické odpovědnosti (to se však týká veškeré jeho činnosti tzv. „ve světě“).

 30. IV. Cti svého otce i matku • Ambice státu stát se všeobsahující a všerozhodující veličinou lidské existence. Takové zpolitizování všech oblastí lidského života znamená zúžení a ztrátu lidství. • Křesťané přispívají k obecnému blahu • Platí daně • Jsou loajální vůči politickému společenství a demokraticky zvoleným členům parlamentu

 31. IV. Cti svého otce i matku • Vztah státu a církve • Církev má mandát veřejného činitele a plní úkol strážce a ochránce člověka ve státě. • Církev není jen společenské zájmové sdružení, ale, svědkem transcendentálního horizontu.

 32. IV. Cti svého otce i matku Protest a odpor ve svobodném demokratickém státě • Existence iniciativ proti státním zákonům. • Prostředky legálního demokratického odporu. • Právo na odboj.

 33. IV. Cti svého otce i matku • Fenomén „občanské neposlušnosti“. • Počítá se sankcemi za porušení zákona. • Jsou morálně nepřípustné takové akty občanské neposlušnosti, které by vedly k závažným narušením svobody druhých a jejich legitimních nároků.

 34. IV. Cti svého otce i matku Odpor proti nespravedlivé (státní) moci • Uzurpátor, tyran • K oprávněnosti nutnost naplnění následujících podmínek (KKC 2243). • v případě jistého závažného a dlouhotrvajícího porušování základních práv, • když byly vyčerpány všechny pokusy dosáhnout změny jinými cestami, • když se tím nevyvolají ještě horší nepořádky, • když je oprávněná naděje na úspěch, • není-li možné rozumně předvídat lepší řešení.

 35. IV. Cti svého otce i matku • Podle instrukce Kongregace pro nauku víry je „plně oprávněné to, že ti, kteří trpí útisk od vlastníků bohatství nebo politické moci, mohou použít všechny morálně použitelné prostředky k tomu, aby dosáhli takových struktur a institucí, ve kterých budou skutečně respektována jejich práva.“ • Konkrétní jednání se pak řídí hodnotami lidské důstojnosti a svobody. Neexistuje však skutečné osvobození, pokud nejsou od počátku respektována práva na svobodu.

 36. IV. Cti svého otce i matku • O ozbrojeném odporu je možno uvažovat jen tehdy, jsou-li vyčerpány všechny ostatní možnosti pokojného odporu (nenásilí). • Pavel VI., Populorum progressio: ozbrojený odpor by mohl být ospravedlnitelný tehdy, když se má ukončit zřejmá a dlouhá tyranie, která závažně porušuje základní lidská práva a poškozuje obecné blaho země.

 37. IV. Cti svého otce i matku 3. Křesťané a jejich církev • Mnozí křesťané však mají vůči církvi výhrady a kritický odstup. Otázkou je, jestli nebo nakolik lze od sebe oddělit ono božské a lidské. • Ono božské: církev jako Boží tělo, s Kristem jako jeho hlavou, jako příbytek Ducha...

 38. IV. Cti svého otce i matku • Ono lidské: nutno rozlišovat úřad, odpovědnost, kterou tento úřad nese a konkrétního člověka. • Mnohdy, i přes mnohé výhrady vyjadřujeme úctu k úřadu, který jedinec zastává, i když je člověk, který tento úřad zastává je jakkoliv slabý a odborně nebo teologicky nekompetentní, přesto nese plnou odpovědnost za rozhodnutí, která koná; nese tak celou tíhu toho úřadu a z tohoto titulu si zaslouží naši úctu.

 39. IV. Cti svého otce i matku • To však nevylučuje kritiku jak lidských slabostí tak i odborné a teologické nekompetentnosti. • Je však nutno rozlišovat mezi kritikou, která napadá podstatu úřadu a kritikou oněch lidských slabin a odborné nebo i teologické nekompetentnosti. • Kritika má být věcná, nikoliv osobní. • Nutná je velká citlivost a jemnost, snaha chránit se bulvarizace, skandalizace, jak místní – např. farní, tak mediální...

 40. IV. Cti svého otce i matku Osnova Znění a) Patří čtvrté přikázání do dnešní doby? b) Autorita c) Přitakání vlastním dějinám

 41. IV. Cti svého otce i matku 1. Žít jako křesťané v rodině a) Znaky dnešní rodiny b) Rodina jako místo přijetí a bezpečí c) Rodina jako místo výchovy a vzdělání d) Rodina jako „domácí církev“

 42. IV. Cti svého otce i matku 2. Křesťané a politické společenství a) Základy a cíle moderního politického společenství b) Principy důstojnosti člověka, obecného blaha; princip solidarity a subsidiarity c) Církev a stát

 43. IV. Cti svého otce i matku d) Protest a odpor ve svobodném demokratickém státě e) Odpor proti nespravedlivé (státní) moci 3. Křesťané a jejich církev