Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecomoll , SLS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ecomoll , SLS

Ecomoll , SLS

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Ecomoll , SLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CFGM Gestió Administrativa la nostra empresa simuladaECOMOLL, SLS11ª Fira Internacional d’EmpresesSimulades(SEFED)Barcelona, 13 de març de 2014

  2. Ecomoll, SLS • El nostrealumnat del CFGM Gestió Administrativa va assistir el passat 13 de març a la 11ª Fira Internacional d’EmpresesSimulades a Barcelona. Aquestafiraofereix la oportunitat de comprartir practiques, treball i experiènciesamb el nostrealumnat, professorat i institucions que participen a la xarxa SEFED i a la Xarxa internacional Europen-Pen International. • Durant la celebració de la Firal’alumnat posa en pràctica les competencies i les habilitatscomercials de la formació que reben al seusrepectius centres formatius que utilitzen la metodología SEFED. • Les empresessimulades de la de la xarxamostrenelsseusproductes en directe i realitzen les activitatscomercialshabitualsd’unafira multisectorial, entren en contacte directeambelsclients i s’executen les accionscomercials i de màrquetingprevistes en la seva empresa simulada .