Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLS PowerPoint Presentation

SLS

157 Views Download Presentation
Download Presentation

SLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SLS Att vara en del av en organisation

 2. SLS arbetar för att ingen ska drunkna • Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå säkerhet och livskvalité. • SLS bildades 1973 genom sammanslagning av Svenska Lifräddningssällskapet som bildades 1898 och Simfrämjandet som grundades 1935.

 3. Statistik • I hela världen omkommer varje år cirka 300.000 människor genom drunkning. Det innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt! • I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag. • Drunkning är den vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor bland barn. • Bara sex av 10 kommuner i Sverige följer läroplanen vad gäller simundervisning. • I en del skolor kan bara två av tio elever simma 200 meter. • Endast fyra av tio elever i klass 4-6 kan hjälpa någon med hjälp av mun till mun andning.

 4. SLS vänder sig till alla, men ska i all verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

 5. International Life Saving Federation Svenska Livräddningssällskapet är en del av International Life Saving Federation. SLS är aktiv medlem och sitter med i den Nordiska styrelsen.

 6. Vet du om att…. • Svenska Livräddningssällskapet har funnits i 113 år! • Alla skolbarn i årskurs 1-3 får lära sig vattenkunskap i skolan! • SLS är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv!

 7. SLS:s PRESENTATIONSFILM

 8. SLS 3 HUVUDOMRÅDEN • Simkunnighet • Livräddning • Säkerhet

 9. SLS:s mål är att alla ska kunna simma. Genom att utbilda simlärare, propagera för och initiera simskolor, skapas förutsättningar för att fler ska få möjlighet att lära sig simma.

 10. SLS arbetar för en aktiv och stimulerande fritid i och på vatten och isar, där var och en ska kunna ta vara på sig själv och även kunna hjälpa andra. Genom SLS:s utbildningar av livräddare för pool och hav når de ut med vattenkunskap till simhallar och stränder.

 11. SLS arbetar för säkerhet. En vattensäker kommun är ett av många arbetsområde. Detta för att få ett tryggare och vattensäkrare Sverige. Uppfyller man SLS:s sex kriterier kan kommunen kalla sig En vattensäker kommun.

 12. SLS Kommunikationskanaler • Simkunnighet • Barnens Livräddningsskola • Vattensäkerhet/Självskydd • Livräddning • Flytvästanvändning • Utbildning • Information • Opinionsbildning • Tävlingsverksamhet • En vattensäker kommun

 13. Svenska Livräddningssällskapets historia Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott. Detta pgaatt ca 1100 människor omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet. 87 % män och 13 % kvinnor. Nära 250 av de som förolyckades var barn under tio år.

 14. 1899 genomfördes en undersökning för att kartlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom. Den visade att bara 12 % av ungdomarna kunde simma. • Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS i början kom att koncentrera sin verksamhet på att utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela Sverige.

 15. Den allmänna simkunnigheten • I början av seklet kom rapporter om hur man lyckats att genomdriva övningar i torrsim i folkskolans lägre klasser. • Från Västerås rapporterades 1911 att man infört den första obligatoriska simundervisningen för stadens folkskolebarn, 85 % blev mer eller mindre simkunniga.

 16. År 1920 blev torrsimning obligatorisk i alla folkskolor där gymnastik utövades. Även en handledning i islivräddning utarbetades, i första hand till skolan. • Den allmänna simundervisningen blev nu skolans ansvar och kommunernas ansvar var att skapa förutsättningar och ge resurser för undervisningen.

 17. 1935 • Simfrämjandet bildas • Simningens dag - en dag för simborgarprov - introduceras. • Simborgarmärket införs. Det hade dock sett dagens ljus redan året innan, 1934. Simborgarmärket har fram till idag har sålts i fler än 6,5 miljoner exemplar.

 18. Den 1 januari 1973 går så SLRS och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildas. • 1990 förkortas namnet till: • Svenska Livräddningssällskapet.

 19. SLS har en nollvision SLS har en lång och gedigen historia bakom sig och förmanande ord och pekpinnar har genom åren räddat många människor från att mista livet genom drunkning. Idag är säkerhet och kunskap fortfarande de starkaste verktyg för att nå nollvision; noll drunknade, men förhållningssättet till hur det ska lyckas har förändrats……………..

 20. Uppmuntra istället för att hindra! För att uppnå nollvision ska man inte hindra människor från att vistas i närheten av vatten – man ska istället uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet!

 21. Simskolans kunskapsbevis Kunskapsbevisen är pedagogiska hjälpmedel och delmål på vägen till simkunnighet. De ger struktur och tydliga mål

 22. Hur organisationen är uppbyggd Svenska Livräddningssällskapet består av 24 självständiga länsförbund och en centralorganisation. Några länsförbund har anställd personal men de flesta drivs ideellt av eldsjälar.

 23. Ett centralt kansli och fyra råd Till kansliets och styrelsens hjälp finns det fyra råd; Utbildningsrådet, Kommunikationsrådet, Säkerhetsrådet och Sport- och ungdomsrådet. Råden är stödjande organ till kansliet och styrelsen. Årsmötet beslutar Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs Svenska Livräddningssällskapets styrelse som leder verksamheten. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter

 24. Medlem Som medlem får du SLS:s tidning Livräddaren-Simfrämjaren som utkommer fem gånger per år. Du har även tillgång till medlemsshopen och rabatter på utvalda produkter från SLS och deras samarbetspartners. I medlemskapet ingår också en försäkring från Länsförsäkringar och årligen finns det förmånliga kampanjer för medlemmarna.

 25. Svenska Livräddningssällskapets samarbetspartners • Alfortoch Cronhol • Aussie´sFinest • Baltic Lifejackets • Camelonta • Felestad Trading AB • Gyro HSR • Helly-Hansen • Lernia • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap • Svenska Badmästarförbundet • Sjöräddningssällskapet • Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet • Strålsäkerhetsmyndigheten • Svenskt Friluftsliv • SweBoat • Swedish Yacht CrewSchool • Swimpartner

 26. SLS arbetar ideellt med att rädda människor från att mista livet genom drunkning. SLS:s främsta arbetsredskap är vattenkunskap.

 27. SLS arbete - vårt arbete Svenska Livräddningssällskapet står för Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang. Vår mission är att alla ska ha rätt till vattenkunskap. Genom detta kan vi uppnå vårt mål att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Svenska Livräddningssällskapet har ett brett arbetsfält. Vi är med och påverkar alla från skolbarn till högt uppsatta politiker.