Es m izgl t bas programma
Download
1 / 54

- PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

ES Mūžizglītības programma. INOVĀCIJU PĀRNESES PROJEKTI Leonardo da Vin c i programma s 2009. gada projektu konkurss Seminārs 29.01.2009. 29.01.2009. semināra mērķis. Aplūkot finanšu un administratīvās prasības 2009. gada Inovāciju pārneses projektu konkursam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - robyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Es m izgl t bas programma

ES Mūžizglītības programma

INOVĀCIJU PĀRNESES PROJEKTI

Leonardo da Vinciprogrammas 2009. gada projektu konkurss

Seminārs 29.01.2009.


29 01 2009 semin ra m r is
29.01.2009. semināra mērķis

 • Aplūkot finanšu un administratīvās prasības 2009. gada Inovāciju pārneses projektu konkursam

 • Detalizētāk šos jautājumus aplūkosim individuālās konsultācijās katra atsevišķa projekta pieteicējiem.


Uzman bu
UZMANĪBU!

 • Šajā prezentācijā aplūkoti tikai jautājumi, kas saistīti ar inovāciju pārneses (“Transfer of innovation”) projektu pieteikumu sagatavošanu.

 • Detalizēta informācija par inovāciju attīstības (“Development of innovation”) un sadarbības tīklu projektiem (“Networks”) pieejama Education, Audiovisual & Culture Executive Agency interneta lapā http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

  http://eacea.ec.europa.eu/llp/general_information/leonardo_da_vinci_en.htm


Pirmie jaut jumi gatavojot projektu
Pirmie jautājumi, gatavojot projektu...

 • Kāpēc mēs to gatavojamies rakstīt?

 • Kādi būs paredzamie mērķi?

 • Kā vadīsim projektu?

 • Kas būs partneri?

 • Vai mums ir nepieciešamie cilvēkresursi?

 • Kāds nepieciešams budžets mērķu sasniegšanai?

 • Kādas ir mūsu un partneru līdzfinansējuma iespējas?

 • ...

 • Kādas iespējas piedāvā programma, kurā gatavojamies to iesniegt?


Es m izgl t bas programma

APAKŠPROGRAMMAS

 • COMENIUS

 • Vispārējā izglītība

  • Mobilitāte

 • Partneru sadarbība

 • Inovāciju pārnese

 • Inovāciju attīstība

 • Tīklu sadarbība

 • ERASMUS

 • Augstākā izglītība

  • Mobilitāte

 • Inovāciju pārnese

 • Inovāciju attīstība

 • Tīklu sadarbība

 • Leonardo da Vinci

 • Sākotnējā profesionālā izglītība un profesionālā tālākizglītība

  • Mobilitāte

 • Partneru sadarbība

 • Inovāciju pārnese

 • Sagatavošanas projekti

 • Inovāciju attīstība

 • Tīklu sadarbība

 • GRUNDTVIG

 • Pieaugušo izglītība

  • Mobilitāte

 • Partneru sadarbība

 • Inovāciju pārnese

 • Inovāciju attīstība

 • Tīklu sadarbība

TRANSVERSĀ programma

4 pamataktivitātes, kuras saistāmas ar visām apakšprogrammām – politikas attīstība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, rezultātu izplatīšana un izpēte.

JEAN MONNET programma

3 pamataktivitātes – Jean Monnet programma, atbalsts Eiropas institūcijām un Eiropas asociācijām

Mūžizglītības programma


M izgl t bas p rogrammas dal bvalstis 31
Mūžizglītības programmas dalībvalstis - 31

27Eiropas Savienības dalībvalstis

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija

Turcija


Starptautiskie sadarb bas projekti l dz 2007 g pilotprojekti valodu projekti sadarb bas t kli
Starptautiskie sadarbības projekti (līdz 2007. g. – pilotprojekti, valodu projekti, sadarbības tīkli)


Inov ciju p rneses projekti transfer of innovations
Inovāciju pārneses projekti (Transfer of innovations)

 • Projektu mērķis - nodrošināt Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu u.c. adaptāciju, izplatīšanu un pielietošanu visā Eiropas Kopienā.

 • Projektu īstenotāji pārnes un adaptē jau izstrādātus inovatīvus risinājumus profesionālajā izglītībā.

 • Inovāciju varam gan importēt, gan eksportēt.


Projektu varam stenot k
Projektu varam īstenot kā

Partneris

Projekta pieteicēja un partnera pienākumus nosaka savstarpējs līgums.

Projekta pieteicējs – vadošā organizācija, kas iesniedz projekta pieteikumu un, atbalsta gadījumā, paraksta līgumu visas partneru grupas vārdā.

Veidlapā aplūkots sīkāks projekta dalībnieku iedalījums atbilstoši funkcijām


K di dokumenti obr d pieejami http ec europa eu education llp doc848 en htm
Kādi dokumenti šobrīd pieejami? http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

1. The Decision 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning

2. Official announcement of the Call for Proposals

3. Strategic Priorities

4. LLP Guide 2009 : Part I - General provisions

5. LLP Guide 2009 : Part II - Sub-Programmes and Actions

6. LLP Guide 2009 : Part II - Explanations by Action

7. Veidlapa (*.pdf fails) Application FormCall: 2009

Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation (lietošanai nepieciešams Adobe Reader , vers. 8.102 vai jaunāka)

8. Instrukcija par veidlapas aizpildīšanu “LLP Application eFormsApplicant's Guide”

!9. Veidlapas pielikums (“Supplement for the electronic Application Form 2009” – skaidrojumi un likmju tabulas


Svar g kais par inov ciju p rneses projektiem
Svarīgākais par inovāciju pārneses projektiem

 • Ilgums – no 1 – 2 gadi

 • Partneri – vismaz 3partneri no 3 dažādām valstīm (parasti 4 – 5)

 • Pieejamais maksimālais finansējums – 150 000 EUR gadā (vidēji – ap 200 000 projektam)

 • EK finansējums – līdz 75%

  Dokumenti pieejami:

  http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htmLatvij pie emt inov cijas defin cija
Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija

 • Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskas, tehniskas, sociālas kultūras vai citas jomas idejas, izstrādes un tenoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.

 • Inovatīvā attīstība ietver arī prasmi veiksmīgi pielietot citu, industriāli attīstīto zemju zinātnes, pētniecības un tehnoloģiskos sasniegumus.

  /Latvijas Nacionālā Inovācijas programma 2003 – 2006. gadam/

  http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_11154_3.doc


Es politiskais konteksts izmantojams pieteikuma pamatojum
ES politiskais konteksts – izmantojams pieteikuma pamatojumā

 • Lisabonas stratēģija (2000.g.)

  http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html

 • Kopenhāgenas deklarācija (2002.g.), Māstrihtas (2004.g.) un Helsinku komunikē (2006.g.).

  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/vocational_en.html

  www.minedu.fi/vet

  http://www.vetconference-maastricht2004.nl/


V l citi noder gi dokumenti weblapas
Vēl citi noderīgi dokumenti/weblapas pamatojumā

 • Making European area of Lifelong Learning a Reality (2001)

  http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf

  http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/index_en.html

 • The European Commission's Action Plan for Language Learning and Linguistic Diversity

  http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/index_en.html

 • Key objectives and areas of communication

  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html

 • Statistika (Eurostat)

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • ES darbība izglītības jomā kopumā

  http://ec.europa.eu/education/policies/educ/education_en.html

 • Programma “Mūžizglītība”

  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.htmlInov ciju att st bas un inov ciju p rneses projektu priorit tes 2009 gad
Inovāciju attīstības un inovāciju pārneses projektu prioritātes 2009. gadā

 • Prioritāte Nr. 1. Kompetenču un kvalifikāciju pārskatāmība un atzīšana (Transparency and recognition of competences and qualifications)

 • Prioritāte Nr. 2. VET sistēmu un prakses kvalitātes un pievilcīguma uzlabošana (Developing the quality and attractiveness of VET systems andPractices)

 • Prioritāte Nr. 3. VET skolotāju, meistaru un pasniedzēju prasmju un zināšanu pilnveidošana (Developing the skills and competences of VET teachers, trainersand tutors)

 • Prioritāte Nr. 4. Profesionālo prasmju pielāgošana darba tirgus vajadzībām (Develop Vocational Skills considering the labour market needs)

 • Prioritāte Nr. 5. Riska grupu zināšanu līmeņa uzlabošana (Raising competence levels of groups at risk )

Paskaidrojumi pieejami http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/prior_lv.pdf

20., 21. lappusēs


Elektronisk veidlapa
Elektroniskā veidlapa prioritātes 2009. gadā

Mērķis – nodrošināt projektu pieteikumu precīzu nokļūšanu EK projektu datu bāzē “LLP link”

UZMANĪBU! Juridiski saistoša ir izdrukātais, parakstītais un apzīmogotais projekta pieteikums!


Es m izgl t bas programma

Grafiks 2009. gada konkursam prioritātes 2009. gadā

 • Projektu pieteikumu iesniegšana – 27. februāris.

  Projektu pieteikumi jāiesniedz VIAA vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs!) līdz norādītajam datumam

 • Pieteikuma veidlapa jānosūta elektroniski, kā norādīts “LLP Application eFormsApplicant's Guide”

 • Finansējamo projektu atlase 2009.gada pavasarī - vasarā

 • Oficiālā informācija projektu pieteicējiem – 2009. gada augustā - septembrī, tiek sagatavoti līgumi.

 • Paredzams, ka atbalstītie projekti uzsāk darbu 2009. gada oktobrī/novembrī.


Laba ldv inov ciju p rneses projekta raksturojums
Laba LdV Inovāciju pārneses projekta raksturojums: prioritātes 2009. gadā

 • Skaidri mērķi un uzdevumi

 • Pamatojumā demonstrēts, ka ir skaidra pārliecība par plānoto rez. nepieciešamību

 • Pamatota LdV mērķu un prioritāšu (1) izvēle

 • Skaidri definēta mērķa grupa (-as)

 • Detalizēta un reālistiska darba programma, kas atbilst pārējām projekta daļām (īpaši budžetam).

 • Pievienotā vērtība

 • Skaidri rezultāti

 • Dažāda veida organizāciju/uzņēmumu partnerība

 • Adekvāts budžets paredzamajiem rezultātiem

 • Tas veicina sociālo dialogu, vienlīdzīgas iespējas.

 • Rodas pārliecība par projekta rezultātu ilgtspējuEs m izgl t bas programma

 • Informācijai par projekta pieteicēju un partneriem jābūt precīzai! (telefoni, adreses, e-pasti)

 • Kā kontaktpersona jānorāda cilvēks, kurš tiešām zin par projektu!

 • Nosaukums – tā ir īsa projekta būtības prezentācija. Tam jābūt skaidram, uzreiz saprotamam, ne pārāk garam.

 • Skanīgs akronīms nedrīkst kļūt par pašmērķi!

 • Atzīmē vienu vai vairākus programmas mērķus

 • Atzīmē vienu prioritāti


Es m izgl t bas programma

 • Projekta ilgumam jābūt precīzi atkarīgam no darba programmas

 • Skaidri, nepārprotami un identificējami jānorāda, kāda projekta rezultātus gatavojamies izmantot. NB! Tie var būt ne tikai EK, bet visdažādāko finansētāju atbalstīti vai paša uzņēmuma projektu rezultāti, gan no ES, gan citām pasaules valstīm.

 • Pieteikumam jāpievieno attiecīgo produktu (māc. programmas, līdzekļi, metod. materiāli utt.) paraugi, kurus plānojat pārņemt/adaptēt sava projekta ietvaros, vismaz svarīgākie.


Es m izgl t bas programma

 • Kopsavilkums ir svarīgākā projekta daļa! programmasVērtētājs to lasīs vispirms! Kopsavilkumam jābūt īsam, skaidram, vienkāršā valodā, nepārprotami jāpasaka, KO plānojat darīt, KĒPĒC, KAS rezultātā iznāks, KAM tas domāts. Ieteicams to rakstīt pieteikuma sagatavošanas beigās, ideāli, ja to dara kāds cits, ne “galvenais rakstītājs”.

 • Skaidri jāparāda sava kompetence par vajadzībām attiecīgajā sektorā (atsauces uz pētījumiem, statistiku).

 • Precīzi jādefinē projekta mērķi un uzdevumi. Tie jāsaista atzīmētajām prioritātēm un programmas mērķiem.

 • Aprakstot projekta mērķi, jāpaskaidro - Vai projekts ir reālistisks? Vai paredzamajai inovāciju pārnesei būs reāls pielietojums?

 • Vai projekts veicinās sociālo dialogu un vienlīdzīgas iespējas (samākslota sasaiste nav vēlama!)


Es m izgl t bas programma

 • Kā projekta mērķa grupa tiks pie rezultātu izmantošanas?

 • Skaidri un precīzi jāraksturo inovācijas, kuras gatavojaties pārņemt (vai eksportēt). Norādiet, kāda būs jūsu projekta pievienotā vērtība!

 • Vai esat izvēlējušies atbilstošus indikatorus projekta rezultātu novērtēšanai?

 • Vai varēsiet arī veikt kādas korekcijas, ja tas būs nepieciešams?

 • Jārada lasītājā pārliecība, ka paredzamie rezultāti ir reālistiski un praktiski pielietojami.

 • Jāpamato, ka tie ir piemēroti izmantošanai projektā iesaistītajās valstīs (prof. izgl. sistēmas Eiropas valstīs atšķiras!)


Es m izgl t bas programma

 • Paredzamie rezultāti - vai tie būs inovatīvi arī citās valstīs, ne tikai projektā iesaistītajās?

 • Vai to paredzamais formāts, dizains būs lietotājam draudzīgs?

 • Jārada pārliecība, ka rezultāti vajadzīgi visiem partneriem.

 • NB! Jāatceras, ka IKT izmantošana šajos rezultātos nav pašmērķis, bet līdzeklis

 • Aprakstot projekta ietekmi, tā jāapraksta cik iespējams reālistiski, skaidri un precīzi, jāizvairās no frāžainības!

 • Ja ietekmi ir grūti aprakstīt, tad... jāpārdomā, vai projekts vispār ir lietderīgs

 • Jāpārdomā, kā nodrošināsiet projekta rezultātu ilgtspēju (komercializēsiet, saņemsiet nac. finansējumu utt.).


Es m izgl t bas programma

 • Projekta partneri - partneru grupas struktūrai (māc. iestādes, uzņēmumi, NVO, asociācijas..) jāatbilst projekta mērķim

 • Katra partnera funkcijas ir detalizēti jāapraksta!

 • Jāuzsver, ka grupai kopumā ir nepieciešamā pieredze, kompetence proj. mērķu sasniegšanai, katram partnerim – savu uzdevumu veikšanai. Jāapraksta arī pieteicēja kapacitāte (cilvēkresursi, pieredze, finanses), lai rastos pārliecība, ka tas spēj vadīt projektu!


Darba sada as un bud eta apr ini
Darba sadaļas un budžeta aprēķini iestādes, uzņēmumi,

Par projekta darba programmu

Projekta darba programma ir sagrupēta noteiktās sadaļās (Work Packages) Katrai no tām jābūt saistītai ar projekta mērķiem, katrai ir jābūt konkrētam, izmērāmam rezultātam

 • Ar kādām darbībām (aktivitātēm) un finanšu resursiem (izmaksas un avoti) tiks sasniegti projekta mērķi/rezultāti

 • Valueformoneyprincips, caurskatāms finansu menedžments, ekonomiskums un efektivitāte


Darba sada as
Darba sadaļas iestādes, uzņēmumi,

 • Projekta rezultātu/aktivitāšu grupēšana blokos pēc satura principa

 • Aprakstā iekļaut visu informāciju, kas norādīta E1

 • Darbību/rezultātu/produktu kvantifikācija


Darba sada as wp grup ana blokos
Darba sadaļas (WP) – grupēšana blokos iestādes, uzņēmumi,

Darba sadaļu piemēri

 • Vajadzību precizēšana

 • Projekta rezultātu (C2) – izstrāde (to var sadalīt vai grupēt)

 • Produktu rezultātu- produktu testēšana, aprobācija(pilotkursi, semināri)

 • Informācija, publicitāte, valorizācija

 • Projekta menedžments

  N.B. Projekta pieteikumam ieteicams pievienot laika plānojumu!

  Jāizstrādā arī kvalitātes menedžmenta plāns, kas iesaista visus partnerus, katru projekta norises posmu, monitoringu un iespējamu ārēju ekspertu un/vai mērķa grupas pārstāvju piesaisti rezultātu novērtēšanā.

LdV programmas 2008. gada Inovāciju pārneses projekti, sem. 15.11.2007.


B tiski principi bud eta veido an
Būtiski principi budžeta veidošanā iestādes, uzņēmumi,

 • Organizācijām un uzņēmumiem, īstenojot projekta pasākumus, ir jāizmanto tie paši samaksas principi, kā finansējot savas parastās darbības izmaksas.

 • EK apstiprinātajās vadlīnijās ir noteikti “griesti” (algas, uzturēšanās izmaksas), kurus nedrīkst pārsniegt, apmaksājot no EK līdzekļiem.

  Nacionālā likumdošana jāņem vērā visos gadījumos!


Es m izgl t bas programma

Budžeta un finanšu jautājumi iestādes, uzņēmumi,


Inov ciju p rneses projektu finans jums
Inovāciju pārneses projektu finansējums iestādes, uzņēmumi,

Projektu ilgums – 1- 2 gadi

Projekta budžetam jābūt iespējami ekonomiskam un efektīvam!

Līdzfinansējums iespējams visās izmaksu pozīcijās.


Izmaksu iedal jums
Izmaksu iedalījums iestādes, uzņēmumi,

Neattaisnojamās (“Non-eligible” Costs) – tās nevar attiecināt uz projektu

Attaisnojamās (“Eligible costs”)

Netiešās (“Eligible indirect costs”) – saistītas ar kopējo projekta norises nodrošināšanu. Pašieguldījums.

Tiešās (“Eligible direct costs”) – nepārprotami saistāmas ar projekta pasākumiem un rezultātiem.


Neattaisnojam s izmaksas
Neattaisnojamās izmaksas iestādes, uzņēmumi,

Tās nevar tikt finansētas no projekta budžeta – ne no EK piešķīruma, ne no līdzfinansējuma.

Tās ir:

 • Kapitālieguldījumi (ēkas, remonti);

 • valūtas maiņas, bankas kontu atvēršanas un apkalpošanas izdevumi;

 • īrēta aprīkojuma izpirkšana projekta beigās;

 • projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

 • ar projekta īstenošanu nesaistīti izdevumi;

 • PVN, ja vien netiek pierādīts, ka to nevar atgūt.


Neattaisnojam s izmaksas1
Neattaisnojamās izmaksas iestādes, uzņēmumi,

Tās nevar tikt finansētas no projekta budžeta – ne no EK piešķīruma, ne no līdzfinansējuma.

Tās ir:

 • Kapitālieguldījumi (celtniecība, remonts, nekustamais īpašums..);

 • valūtas maiņas, bankas kontu atvēršanas un apkalpošanas izdevumi;

 • īrēta aprīkojuma izpirkšana projekta beigās;

 • projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

 • ar projekta īstenošanu nesaistīti izdevumi;

 • PVN, ja vien netiek pierādīts, ka to nevar atgūt.


Netie s izmaksas
Netiešās izmaksas iestādes, uzņēmumi,

Tās ir izmaksas, kas nepieciešamas projekta norisei, bet nav saistāmas ar konkrētiem produktiem/rezultātiem/pasākumiem. Maksimāli – 7% no budžeta.

Piemēram:

 • projekta administrēšana – datortehnikas izmantošana, telefons, fakss, e-pasts

 • Projekta īstenotāju biroja telpu īre, komunālie izdevumi.

 • Kancelejas preces, kopēšana.

  Jābūt gataviem pamatot jebkuras izmaksas, !


Tie s izmaksas
Tiešās izmaksas iestādes, uzņēmumi,

 • Personāla izmaksas – dienas bruto likme reizināta ar dienu skaitu, kas nepieciešama produkta izstrādei;

 • Ceļa un uzturēšanās izmaksas – faktiskās izmaksas

 • Aprīkojuma izmaksas - faktiskās izmaksas; max 10% no projekta budžeta; nolietojums

 • Netiešās izmaksas – max 7% no projekta budžeta;

 • Pārējās izmaksas – faktiskās izmaksas

 • Apakšuzņēmēju izmaksas – trešās puses līgumi; faktiskās izmaksas; max 30% no projekta budžeta

  N.B.! Līdzfinansējums iespējams visās pozīcijās!


B tiski principi bud eta veido an1
Būtiski principi budžeta veidošanā iestādes, uzņēmumi,

 • Organizācijām un uzņēmumiem, īstenojot projekta pasākumus, ir jāizmanto tie paši samaksas principi, kā finansējot savas parastās darbības izmaksas.

 • EK apstiprinātajās vadlīnijās ir noteikti “griesti” (algas, uzturēšanās izmaksas), kurus nedrīkst pārsniegt, apmaksājot no EK līdzekļiem.

  Nacionālā likumdošana jāņem vērā visos gadījumos!


Es m izgl t bas programma

Personāla izmaksas (5.1) “Staff costs” iestādes, uzņēmumi,

 • Personāla izmaksas – algas cilvēkiem, kuri strādā partnera organizācijā. Šīs personas var būt pieņemtas darbā tikai uz projekta laiku.

 • Arī samaksa par darbu, kas veikts konkrēta apakšuzņēmēja līguma ietvaros, ja šī līguma slēdzējs nav reģ. kā pašnodarbināta persona, ietilpst Personāla izmaksu kategorijā. (5.1.1).


Es m izgl t bas programma

Personāla izmaksas iestādes, uzņēmumi,

3. Samaksai jāatbilst projekta dalībnieku faktiskās algas (ar nod.) apjomam.

4. Maksimālais finansējums (ieskaitot visus nodokļus) no EK līdzekļiem uzrādīts GENERALCALLFORPROPOSALS 2009 PartII:

Skatīt Tabulu 1 materiālam“Supplement for the electronic Application Form “

(Latvijā 2009.g. projektiem - Manager 131 EUR, Researcher,Teacher, Trainer – 107 EUR, Technical85 EUR, Administrative57 EUR)

5. Personāla izmaksas kontrolē audits.


Es m izgl t bas programma

Ceļa un uzturēšanās izmaksas (5.2.) iestādes, uzņēmumi, (“Travel and Subsistence Costs”)

 • No šīs sadaļa finansē izdevumus personām, kas strādā partneru organizācijās.

 • Braucieniem jābūt skaidri saistītiem ar projektu, piemēram:

  • Partneru sanāksmes;

  • Līdzdalība EK organizētos pasākumos;

  • Informācijas izplatīšana konferencēs;

  • Uzraudzības vizītes pie partneriem.


Ce a un uztur an s izmaksas ii
Ceļa un uzturēšanās izmaksas II iestādes, uzņēmumi,

1. Var tikt segti ceļa un uzturēšanās izdevumi tikai programmas dalībvalstīs un to aizjūras teritorijās (Šveice nav ES!)

2. Jāizmanto iespējami ekonomiski izdevīgākie ceļošanas veidi.

3. Ceļa izdevumos ietilpst arī apdrošināšana.


Es m izgl t bas programma

Ceļa un uzturēšanās izmaksas III iestādes, uzņēmumi,

 • Ceļa izdevumi - tajos ietilpst gan ceļošana uz ārzemēm, gan Latvijā.

 • Izmantojot automobili –izdevumus sedz neatkarīgi no cilvēku skaita

 • atbilstoši vienas vilciena, lidmašīnas, autobusa biļetei,

 • vai atbilstoši partnera org. noteikumiem (Ls/km, patērētā degviela)


Es m izgl t bas programma

Ceļa un uzturēšanās izmaksas IV iestādes, uzņēmumi,

 • Uzturēšanās izmaksas – atbilstoši attiecīgā uzņēmuma/iestādes izmantotajiem noteikumiem, nepārsniedzot Konkursa nolikuma – maksimālās likmes. (Skatīt Tabulu 2 “Supplement for the electronic Application Form”

 • Dienasnaudā ietilpst vietējais transports, atskaitot no/uz lidostu.

 • Pilna diena parasti ietver arī nakšņošanu


Es m izgl t bas programma

Aprīkojuma izmaksas iestādes, uzņēmumi, 5.3(“Equipment costs”)

 • Ietilpst arī instalācijas, apkalpošanas, apdrošināšanas izmaksas.

 • Jābūt saistītām ar projekta saturu un mērķu sasniegšanu, jāizvēlas izmaksu ziņā efektīvākais variants – pirkšana vai īre.

 • Nolietojumu rēķina tikai par projekta periodu saskaņā ar katra partnera organizācijas grāmatvedību. Par izmantoto amortizācijas jāsniedz

 • Nedrīkst pārsniegt 10% no projekta budžeta

 • Projekta administrēšanai nepieciešamās aprīkojuma izmaksas (dators grāmatvedībai) attiecināmas uz netiešo izmaksu sadaļu!

 • Jāspēj aprakstoši paskaidrot aprīkojuma izmantošana projekta vajadzībām. (3 pers. strādā projektā katra 33% no sava darba laika, tātad 1 dators noslogots par 100%)


Es m izgl t bas programma

Pārējās izmaksas iestādes, uzņēmumi, 5.5.(“Other Costs”)

 • Te ievietojam visus atbilstīgos izdevumus, kurus nevaram iekļaut kādā citā izdevumu kategorijā. Piemēram:

  • Telpu noma semināriem;

  • Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiem, kuri nav projekta partneru pārstāvji;

  • Reklāma sludinājumi;

  • Tās izmaksas, kuras rodas, ja organizācija pati (vai tās struktūrvienība) – tās darbinieki – rada projekta produktus – izdrukā, kopē. Piemēram – papīrs, toneris, tinte, CD matrices...

  • Informatīvo materiālu, publikāciju u.c. iegāde;

  • Dalības maksa konferencēs u.c.


Es m izgl t bas programma

Apakšuzņēmēju izmaksas iestādes, uzņēmumi, 5.4. (“Subcontracting Costs”)

 • Izmaksas, kuras rodas, apmaksājot kāda ārēja pakalpojumu veicēja pakalpojumus.

 • Parasti tas ir viens, konkrēts, pārsvarā – tehniskas dabas uzdevums (piem., datubāzes programmnodrošinājuma, interneta pieslēguma, www lapas, datortīkla izveide, iespieddarbi...).

 • Šāds līgums ietver sevī visas izmaksas (arī ceļa, aprīkojuma).

 • Nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā budžeta.


Apak uz m ju izmaksas
Apakšuzņēmēju izmaksas iestādes, uzņēmumi,

 • Līgumdarbiem līdz 200 EUR pietiek ar rēķinu, līgums nav nepieciešams.

 • 200 – 3500 EUR – viens piedāvājums.

 • 3500 – 25 000 – vismaz trīs piedāvājumi.

 • 25 000 – 60 000 – vismaz 5 piedāvājumi.

 • virs 60 000 – jāievēro nac. likumdošana.

 • Bet, organizējot iepirkumu, nacionālā likumdošanajāņem vērā jebkurā gadījumā (LR – “Publisko iepirkumu likums”,http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536&mode=KDOC , privātuzņēmumiem - MK noteikumi Nr.934http://www.likumi.lv/doc.php?id=148614&mode=DOC

 • Neskaidrību gadījumos jākonsultējas ar Iepirkumu uzraudzības biroju.


Bud eta apr ini
Budžeta aprēķini iestādes, uzņēmumi,

 • Darba sadaļas pa izmaksu kategorijām

 • Izmaksu kategorijas pa partneriem

 • Izmaksas un veicamie uzdevumi jāsaista ar paredzamajiem rezultātiem!

  N.B.!

 • Precīzs, reālistisks budžeta aprēķins paaugstinās pieteikuma vērtējumu un var būt garantija projekta faktisko izmaksu segšanai

 • Pieļaujams izmaiņas projekta gaitā un neparedzēti izdevumi/rezerve katrā pozīcijā

LdV programmas 2008. gada Inovāciju pārneses projekti, sem. 15.11.2007.


Bud eta apr ins
Budžeta aprēķins iestādes, uzņēmumi,

Vienības cena un vienību skaits katram partnerim


Projekta pieteikumu kvalitat v s v rt anas principi
Projekta pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas principi iestādes, uzņēmumi,

 • Projekta pieteikuma pamatojums

 • “Pievienotā vērtība” Kopienas līmenī, Eiropas dimensija

 • Starptautisks raksturs – gan problēmai, gan ietekmes zonai, gan partneru grupai

 • Inovācijas – jauna pieeja; jauni produkti; jaunas sadarbības formas (jauns saturs un metodes, ne instrumenti)

 • Daudzfunkcionāla partneru grupa – it īpaši MVU, sociālo partneru un vietējo pašvaldību iesaistīšana


Projekta pieteikumu kvalitat v s v rt anas principi1
Projekta pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas principi iestādes, uzņēmumi,

 • Kvalitatīva darba plāns (saturiskais plānojums)

 • Projekta vadības plāns, kas nodrošina kvalitāti (nepārtraukta novērtēšana un kvalitātes nodrošinājums)

 • Valorizācijas plāns (skaidri aprakstīta projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana attiecībā pret mērķsektoriem un auditoriju, rezultātu lietotājiem; partneri iesaistīti; tam atvēlēts laiks un nauda visā projekta gaitā)

 • Detalizēts finansu plāns (paskaidrojumi par izmaksām)


Es m izgl t bas programma

LŪDZAM PIETEIKTIES UZ KONSULTĀCIJĀM! iestādes, uzņēmumi,

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Leonardo da Vinci programma

Pasta adrese - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

LdV programmas nodaļa – Smilšu ielā 8, 4. stāvā

Tālrunis: 7 830 834, 7830836, 29554403 (GSM)

Fakss: 7 830 830

E-pasts: leonardo@viaa.gov.lv

linards.deidulis@viaa.gov.lv