eko socialne kmetije kot bivalne in dnevne enote na pode elju jvs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKO SOCIALNE KMETIJE KOT BIVALNE IN DNEVNE ENOTE NA PODEŽELJU JVS PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKO SOCIALNE KMETIJE KOT BIVALNE IN DNEVNE ENOTE NA PODEŽELJU JVS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

EKO SOCIALNE KMETIJE KOT BIVALNE IN DNEVNE ENOTE NA PODEŽELJU JVS - PowerPoint PPT Presentation

robert-page
133 Views
Download Presentation

EKO SOCIALNE KMETIJE KOT BIVALNE IN DNEVNE ENOTE NA PODEŽELJU JVS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EKO SOCIALNE KMETIJE KOT BIVALNE IN DNEVNE ENOTE NA PODEŽELJU JVS

 2. Kako je za osebe z motnjo v razvoju poskrbljeno danes . . . • OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM • VARSTVENO DELOVNI CENTER (Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Ribnica, Trebnje) • dnevno varstvo in • institucionalno varstvo (zavod, bivalne enote) • V OKVIRU VDC RAZVIJAMO OBLIKE INTEGRIRANE ZAPOSLITVE.

 3. KAKO ŽELIMO, DA BO JUTRI . . . • PRIMERI DOBRE PRAKSE EKO SOCIALNIH KMETIJ V SLOVENSKEM PROSTORU • V JVS NI RAZVITE OBLIKE EKO SOCIALNIH KMETIJ • DOLGOLETNA ŽELJA VDC NOVO MESTO PO VKLJUČITVI OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU v obliko bivanja na podeželju.

 4. ŽIVLJENJE NA PODEŽELJU • PRIJAZNEJŠA OBLIKA BIVANJA ZA OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU - zavod namenjen osebam s težjo in težko motnjo v razvoju • BOLJ PO MERI POSAMEZNIKA - individualizacija • ŽIVLJENJE V SKLADU Z NJIHOVIMI ŽELJAMI IN POTREBAMI - osnovna in temeljna človekova pravica.

 5. Kaj si Želimo . . . USTVARITI ZA OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU BIVALNO OKOLJE, KJER BO V KOMBINACIJI KRAJINSKIH TER KMETIJSKIH VIROV OMOGOČENA NJIHOVA SOCIALNA REHABILITACIJA. • ŽIVLJENJE NA KMETIJI (bivalna enota) • USPOSABLJANJE ZA DELO NA KMETIJI za mlajše osebe z motnjo v razvoju, ki so še vključene v OŠPP s ciljem usposobiti jih za delo na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo • RAZVOJ PONUDBE LETOVANJ NA KMETIJI za socialno ogrožene osebe z motnjo v razvoju • ZAPOSLITEVZA ODRASLEOSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU (dnevno varstvo).

 6. CILJI • IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA • POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI • TERAPEVTSKI UČINEK PRISTNEGA STIKA Z NARAVO IN DELA Z ŽIVALMI • RAZVIJANJE POZITIVNEGA ODNOSA DO DELA, UČENJE PREVZEMANJA ODGOVORNOSTI TER PRIDOBIVANJE NOVIH IZKUŠENJ.

 7. SPLOŠNI CILJI • USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST • INTEGRACIJA OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V SOCIALNO OKOLJE IN POSREDNO RAZVIJANJE SOCIALNEGA ČUTA PRI LJUDEH, RAZBIJANJE STEREOTIPOV.

 8. POTREBE PO VKLJUČITVI OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU • LISTA ČAKAJOČIH ZA VKLJUČITEV V VDC SE VSAKO LETO VEČA • MOČEN INTERES VEČJEGA ŠTEVILA OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU PO ŽIVLJENJU NA PODEŽELJU • PROSTORSKA STISKA V ZAVODU, KJER NI VEČ MOŽNOSTI NOVIH VKLJUČITEV.

 9. Kako začeti - medsebojno sodelovanje • SKUPNA VIZIJA – VDC, RC, OBČINE, MINISTRSTVO - ustvariti pogoje za razvoj • VDC - IZDELANI CILJI NA PODLAGI POTREB • RC - POMOČ PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV EU • OBČINE - PRIDOBITEV KMETIJE • OBČINE IN MDDSZ - ZAGOTOVITI SREDSTVA ZA NADALJNJE IZVAJANJE STORITVE PO ZAKLJUČENEM PROJEKTU.

 10. Kaj pridobimo. . . • NOVA OBLIKA BIVANJA ZA OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU NA PODROČJU JVS • NOVE MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA • MOŽNOST USPOSABLJANJA ZA DELO NA KMETIJI • SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, RAZBIJANJE STEREOTIPOV.

 11. NEPOSREDNI (merljivi) UČINKI PROJEKTA • NOVA DELOVNA MESTA - 8, • NOVA OBLIKA ZAPOSLITVE ZA OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU, • UREDITEV PROPADAJOČE KMETIJE, • NOVA MESTA ZA NASTANITEV OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU, KI ČAKAJO NA SPREJEM (VDC IMA ZAPOLNJENE KAPACITETE), • SAMOOSKRBA BIVALNIH ENOT, • USPOSABLJANJE MLAJŠIH OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU ZA DELO NA MANJŠIH KMETIJAH KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST.

 12. REGIONALNA POKRITOST • PROJEKT SO Z NAVDUŠENJEM SPREJELE PODOBNE USTANOVE IZ JVS - OŠPP Dragotin Kette Novo mesto, OŠPP Črnomelj, OŠPP Mirna in OŠ Ljubo Šercer Kočevje, VDC Črnomelj, VDC Ribnica, OŠPP Dragotin Kette, OŠPP Mirna, Želva VDC Kočevje in Novo mesto itd. • MOŽNOST PREŽIVLJANJA AKTIVNEGA DOPUSTA ZA SKUPINO SOCIALNO OGROŽENIH OSEB – v sodelovanju s CSD in društvi.

 13. OSNOVNI PODATKI VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, Šmihel 3, 8000 NOVO MESTO Telefon: 07/393 32 40 Spletna stran: www.vdc-nm.si Pripravili: Melita JARC in Nataša TURK