Download
1 / 88

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie ID grupy: 97/ 68_p_g2 oraz 97/ 20_p_g1 Opiekun: Emilia Mendak , Agnieszka Kacała Kompetencja: Przedsiębiorczość

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dane INFORMACYJNE ' - roanna-cox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica

  XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie

 • ID grupy: 97/68_p_g2 oraz 97/20_p_g1

 • Opiekun: Emilia Mendak, Agnieszka Kacała

 • Kompetencja: Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy: Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Semestr/rok szkolny:

  Semestr III 2010/2011


Celem prezentacji jest przedstawienie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W zarysie prezentujemy też zakres pozyskania środków na finansowanie prowadzonej już działalności.

W celu wyszukania informacji na ww. tematy podzieliliśmy pracę pomiędzy zespoły ze współpracujących ze sobą grup projektowych, następnie oceniliśmy wzajemnie swoją pracę i uzupełniliśmy niedociągnięcia

W swoje pracy posługiwaliśmy się głównie źródłami internetowymi ale także materiałami z dodatków do prasy ekonomicznej i prawniczej.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


O nas

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

O nas

 • Jesteśmy grupami reprezentującymi województwa zachodnio – pomorskie oraz wielkopolskie.

 • Temat prezentacji jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ już za rok, w przypadku LO, lub za 2 w przypadku technikum, możemy stanąć przed wyborem: praca na etat czy założenie firmy....


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto zastanowić się, skąd weźmiemy pieniądze na prowadzenie ewentualnej działalności gospodarczej.

 • Bez względu na formę prawno-organizacyjną firmy, zawsze jest potrzebny na jej funkcjonowanie większy lub mniejszy kapitał.


G wne cele
Główne cele działalności gospodarczej

Naszymi podstawowymi zadaniami w realizowanym projekcie było:

Określenie pojęcia i składników kapitału firmy

Badanie możliwości uzyskania środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej z tzw. środków UE

Badanie możliwości uzyskania środków w ramach kredytów bankowych

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Pozyskanie rodk w na podj cie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Pozyskanie rodk w na podj cie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej1
Pozyskanie środków działalności gospodarczejna podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Spis treści

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Fazy finansowania działalności

Kapitał własny firmy

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prawno-organizacyjna a kapitał własny

Możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

dotacja z Urzędu Pracy

dotacje unijne na założenie firmy,

okazjonalne konkursy na biznesplan

pomoc w postaci uczestnictwa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

pożyczka w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych,

kredyty bankowe w bankach komercyjnych.

Analiza zdolności kredytowej

Bibliografia

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


R d a finansowania dzia alno ci gospodarczej

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej

 • Źródła finansowania działalności gospodarczej można podzielić na:

 • Wewnętrzne – mające podstawowe znaczenie dla funkcjonowania firmy.

 • Zewnętrzne – dotacje, kredyty, pożyczki, emisja akcji lub papierów dłużnych.


Fazy finansowania dzia alno ci

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Fazy finansowania działalności

 • Faza I - przez Amerykanów nazywana 4F, co jest skrótem od nazw grup kapitałodawców – Founders, Family, Friends, Fools (założyciele, ich rodziny, przyjaciele, darzący inicjatora zaufaniem oraz grupa “głupców”, tzn. ideowcy, hazardziści).

 • Faza II - finansowanie kapitałem zasiewu – seedfunds, business angels (BA).

 • Faza III - dokpitalizowanie przez fundusze kapitału wysokiego ryzyka – VentureCapitals i Private Equity.

 • Faza IV - finansowanie przez pozyskanie inwestora strategicznego, przeważnie branżowego lub technologicznego.

 • Faza V - dezinwestycja niektórych z wcześniejszych właścicieli i inwestorów, która przeważnie także jest źródłem dodatkowego kapitału dla przedsiębiorstwa – IPO (Initial Public Offering), LBO (LeveragedBuyout), MBO (Management Buyout).


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Zasada 4F finansowania firm rozpoczynających działalność, ma też miejsce w Polsce:


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw faza zbierania kapitału jest szczególnie istotna - jeżeli “kapitał na start” nie zostanie zebrany, z oczywistych przyczyn biznesowy pomysł nie zostanie zrealizowany.


Kapita w asny

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Kapitał własny

 • W momencie założenia jednostki gospodarczej kapitał własny stanowi równowartość wniesionych przez właściciela (właścicieli) składników majątku (aktywów).

 • W każdym następnym momencie działalności jednostki kapitał ten stanowi różnicę między wartością jej aktywów a wartością zobowiązań. Tym samym określa się go jako równowartość majątku (aktywów), która zostaje po spłacie zobowiązań, czyli równowartość aktywów netto:

 • kapitał (fundusz) własny = aktywa - zobowiązania


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania kontrolowanych przez jednostkę aktywów.

 • Kapitały własne nie wymagają spłaty, pochodzą z własnych zasobów, tj. są wniesione przez właścicieli i powiększane o wypracowany niepodzielony zysk.


Formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • Nie można mówić o źródłach finansowania działalności nie znając form jej prowadzenia

 • Najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza.

 • Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Zgodnie z art. 2 tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


Forma prawno organizacyjna a kapita w asny

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Forma prawno-organizacyjna a kapitał własny


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Z 64% polskich firm finansowało inwestycje ze środków własnych (dane Min. Gospodarki).

 • Bardzo często wewnętrzne źródła finansowania założenia lub działalności firmy są niewystarczające.


Mo liwo ci pozyskiwania rodk w na podj cie dzia alno ci ze r de zewn trznych

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych

 • dotacja z Urzędu Pracy

 • dotacje unijne na założenie firmy,

 • okazjonalne konkursy na biznesplan (nawet sto lub więcej tys. zł),

 • pomoc w postaci uczestnictwa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

 • pożyczka w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych,

 • kredyty bankowe w bankach komercyjnych.


1 dotacje z urz du pracy

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych

1. Dotacje z Urzędu pracy

 • Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy może otrzymać:

 • Ponad 20 tysięcy złotych dotacji na założenie własnej firmy. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli działalność będzie prowadzona min. przez 12 miesięcy.

 • Około 14 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej

 • Ok. 12 tys. zł na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 • Dotację przyznaje Dyrektor Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy. Jej maksymalna wielkość jest uzależniona od wysokości przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia.


Mo liwo ci pozyskiwania rodk w na podj cie dzia alno ci ze r de zewn trznych1

2. Dotacje na założenie działalności gospodarczejdziałalności gospodarczej ze środków UE

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych


Mo liwo ci pozyskania dotacji unijnych
Możliwości pozyskania dotacji unijnych: działalności gospodarczej

Dotacje unijne stanowią źródło najtańszego pieniądza dla firm – nie trzeba ich zwracać i nie są oprocentowane, tak jak np. kredyt bankowy, a także nie stanowią zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, tak jak w przypadku venture capital*.

O dotacje mogą starać się zarówno nowo powstałe przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

* venture capital - średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny


Czym s fundusze europejskie
Czym są Fundusze Europejskie? działalności gospodarczej

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej.

To z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Rodki z bud etu unii europejskiej sk d i na co
Środki z budżetu Unii Europejskiej działalności gospodarczej – skąd i na co?

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są

przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego

budżetu.

Według prawa środki te stanowią zasoby własne

Unii Europejskiej.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Jak otrzyma dotacj
Jak otrzymać dotację? działalności gospodarczej

Starając się o dotację, należy przystąpić do projektu realizowanego

przez jednego z tzw. operatorów. Są to pośrednicy, których w drodze

konkursu wybierają Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy

Pracy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi

wniosków aplikacyjnych, które można nabyć na stronie internetowej

operatora projektu lub w jego biurze. Następnie należy go wypełnić i

złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Operatorzy już na etapie

rekrutacji do projektu oceniają pomysł na biznes, m.in. pod kątem

realności, trwałości i innowacyjności.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Co to jest mapa dotacji unii europejskiej
Co to jest działalności gospodarczej"Mapa dotacji Unii Europejskiej”?

Jest to mapa, w której prezentowane są opisy wybranych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, realizowanych na danym terenie, a również jest narzędziem, zawierającym wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które  realizowane były na danym obszarze. 

Mapa Dotacji UE zawiera ponad 142 tys. projektów, na realizację których beneficjenci uzyskali dotacje z Funduszy Europejskich.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


3 okazjonalne konkursy na biznesplan nawet sto lub wi cej tys z przyk ady

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych – cd.

3. okazjonalne konkursy na biznesplan(nawet sto lub więcej tys. zł) – przykłady


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • „Konkurs na biznesplany”

Konkurs na Biznesplany to inicjatywa, której celem jest wprowadzenie nowej jakości w kreowaniu przedsiębiorczości w Polsce poprzez zaoferowanie młodym ludziom, chcącym założyć własną firmę, kompletnego wachlarza narzędzi potrzebnych do realizacji własnych marzeń.

Konkurs kierowany jest do młodych osób do 30 roku życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a w szczególności do studentów, jako do osób o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy naszego kraju.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Aby wziąć udział w Konkursie należy spisać swój pomysł na biznes wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.biznesplany.pl. Nadesłane prace poddane będą ocenie formalnej i dwustopniowej ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonują eksperci Fundacji AIP.

 • Natomiast ocena merytoryczna dotyczy następujących elementów:

 • Innowacyjne podejście do biznesu,

 • Realność realizacji projektu,

 • Adekwatność kosztów do rzeczywistości,

 • Szansa na sukces,

 • Perspektywy rozwoju.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • W efekcie Konkursu 100 osób - autorów najlepszych biznesplanów rozpoczyna realizację swoich wymarzonych pomysłów, zakładając firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Ponadto autorzy najlepszych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • „Zapal się do biznesu”

 • to największy w Polsce konkurs na biznesplany.

 • Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości w kreowaniu  przedsiębiorczości w Polsce poprzez zaoferowanie młodym ludziom, chcącym założyć własną firmę,  kompletnego wachlarza narzędzi  potrzebnych do realizacji własnych marzeń.


M j w asny biznes konkurs biznes plan mojego sukcesu

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

"MÓJ WŁASNY BIZNES"Konkurs "Biznes plan mojego sukcesu"

Jednym z elementów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości "Mój Własny Biznes", organizowanego przez Centrum Doradztwa Biznesowego (CDB), jest konkurs na najlepszy biznes plan - "Biznes Plan Mojego Sukcesu".

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców, którzy dzięki otrzymanym funduszom, otrzymają możliwość wdrożenia w życie swojego biznes planu.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Ponadto celem konkursu jest także zbliżenie świata młodych przedsiębiorców do świata doświadczonych biznesmenów, praktyków i inwestorów. Dzięki temu, osoby biorące udział w konkursie, mają szanse pozyskać wartościowe kontakty, niezwykle przydatne w prowadzeniu własnej firmy, a także możliwość pozyskania inwestora zainteresowanego wsparciem przedsięwzięcia.

 • Adresatami Projektu są przede wszystkim osoby młode (studenci i absolwenci), które prowadzą już działalność gospodarczą lub poważnie myślą o założeniu własnej firmy, osoby zdecydowane, które nie boją się wyzwań, są ambitne, kreatywne i aspirujące.


Konkurs na biznesplan newsweek

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Konkurs na biznesplan - Newsweek

 • Kolejny konkurs na biznesplan organizuje Tygodnik Newsweek wraz z Bankiem BPH. To konkurs skierowany zarówno dla już aktywnych zawodowo kobiet, które chcą zacząć pracować „na swoim” jak i studentek, które dopiero wkraczają w zawodowe życie i nie wiedzą w którym kierunku pójść.Jury konkursu, w skład którego wchodzą szefowie Działu Biznes Newsweeka, kobiety sukcesu oraz eksperci z firmy doradczej Pricewaterhouse Coopers, zwraca uwagę przede wszystkim na innowacyjność projektu i jego szansę powodzenia na trudnym rynku.Nagrody pieniężne:1 miejsce 25 000 PLN2 miejsce 20 000 PLN3 miejsce 15 000 PLN


4 pomoc w postaci uczestnictwa w akademickich inkubatorach przedsi biorczo ci

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

4. pomoc w postaci uczestnictwa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych – cd.


Akademickie inkubatory przedsi biorczo ci misja

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości - misja

 • Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi.

 • Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania przedsiębiorczości w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości.

 • Wystarczy dobry pomysł! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.


Za firm w aip

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Załóż firmę w AIP

 • Co daje AIP?

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko początkujących przedsiębiorców i pozwala im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia.


Por wnanie koszt w prowadzenia firmy w aip i w asnej dzia alno ci

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Porównanie kosztów prowadzenia firmy w AIP i własnej działalności


Inne korzy ci z aip

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Inne korzyści z AIP:

 • 1. Działalność na zasadzie pionu w Inkubatorze

 • Poprzez innowacyjne rozwiązania prawne, Fundacja AIP umożliwia ludziom korzystanie ze swojej osobowości prawnej. Mogą oni założyć własną działalność funkcjonującą formalnie jako komórka organizacji, a w rzeczywistości będącą ich samodzielnym przedsięwzięciem. Pozwala to oszczędzić młodemu przedsiębiorcy zarówno czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności gospodarczej jako podmiotu, jak również środki niezbędne do jej otwarcia. Ponadto osoba prowadząca firmę w ramach AIP nie figuruje w rejestrach jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma obowiązku opłacania składki ZUS dotyczącej przedsiębiorców oraz nie blokuje sobie możliwości korzystania z programów pomocowych, które zarezerwowane są dla osób nie prowadzących działalności przez pewien okres wstecz.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działanie w ramach AIP wpływa również na podniesienie wiarygodności osoby prowadzącej takie przedsięwzięcie – w sprawach biznesowych występuje w jej imieniu Fundacja z siedzibą w stolicy państwa, kilkudziesięcioma oddziałami w całym kraju, obracająca kilkunastoma milionami złotych rocznie. Działanie pod osobowością prawną AIP to podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo działania przedsiębiorcom – w sytuacji spornej (których w biznesie nie brakuje) osoba taka nie jest pozostawiona „sama sobie” i może liczyć na wsparcie Fundacji w jej rozwiązaniu.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 2. Prowadzenie księgowości firmy przez biuro księgowe.

 • Zakładając firmę w AIP, otrzymujemy pełne wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości swojej firmy. Wszystkie dokumenty księgowe, a jest ich prawie 9000 w każdym miesiącu są weryfikowane (otrzymywane) i tworzone (wystawiane) przy pomocy pracowników Inkubatorów, a następnie przesyłane do Działu Finansowo-Księgowego AIP w Warszawie w celu zaksięgowania. AIP dba o to, by wszystkie dokumenty były sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zaksięgowane i zgłoszone do odpowiednich urzędów w terminie. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na testowaniu swojego pomysłu na biznes, bez ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniach finansowych oraz obaw zetknięcia się z biurokracją w urzędach.

 • Działanie obsługi księgowej skonstruowane jest tak, by osoba prowadząca działalność w AIP mogła nauczyć się procedur i zasad związanych z obrotem dokumentami księgowymi od podstaw po wszelkie zagadnienia niezbędne do prowadzenia wybranej przez niego działalności.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 3. Porady prawne, tworzenie oraz weryfikacja umów.

 • Aby zapewnić możliwość prowadzenia firmy bez ryzyka związanego z zawieraniem kontraktów, osoba prowadząca firmę w AIP otrzymuje w pakiecie również obsługę prawną. Ma ona do swojej dyspozycji prawników z Działu Prawnego AIP, nadzorowanego i prowadzonego przez jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce. W ramach tego czasu może skorzystać z porady prawnej odnośnie prowadzenia swojej działalności, przesłać umowę do weryfikacji lub przeznaczyć go na stworzenie indywidualnej umowy, dostosowanej do własnych potrzeb. W każdym miesiącu Biuro Prawne AIP udziela około 200 porad związanych z działalnością firm.

 • Jest to drugi, obok działania pod osobowością prawną Fundacji AIP, element zapewniający bezpieczeństwo niedoświadczonym osobom, które chcą spróbować swoich sił w biznesie.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 4. Indywidualne konto bankowe firmy.

 • Każda firma działająca w programie preinkubacji AIP otrzymuje do dyspozycji swoje indywidualne konto bankowe, na które trafiają wszystkie wypracowane przez nią dochody.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 5. Doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy i dostęp do wiedzy.

 • Wiedza i jej zdobywanie jest kluczowym elementem w prowadzeniu własnej działalności. Od momentu założenia własnej firmy w ramach AIP po moment opuszczenia Fundacji, przedsiębiorca może liczyć na wsparcie pracowników Inkubatora w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem działalności – od podstaw związanych z rozpoczęciem własnej działalności, poprzez porady z zakresu marketingu, public relations, księgowości czy prawa, aż po wybranie odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej w momencie opuszczania AIP.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 6. Promocja w mediach

 • Jednym z najważniejszych elementów, niezbędnych każdej firmie na początku działalności jest odpowiednia jej promocja. Mało która firma, na samym początku dysponuje odpowiednim budżetem promocyjnym. AIP dzięki swojej działalności jest w stanie promować swoje firmy poprzez media, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie.

 • Co roku o AIP i działających w ramach Fundacji firmach pojawia się kilka tysięcy informacji w mediach. Najlepsze z firm promowane są na największych portalach informacyjnych (WP, Onet, Interia, Gazeta.pl), w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Wprost, Newsweek), stacjach radiowych i telewizjach regionalnych i ogólnopolskich (TV Biznes, TVN CNBC).


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 7. Doraźny dostęp do przestrzeni biurowej i możliwość korzystania z adresu Inkubatora jako adresu siedziby firmy.

 • W ramach programu firma otrzymuje dostęp do powierzchni biurowej Inkubatora (w miarę możliwości poszczególnych jednostek), która zapewnia podstawowe zaplecze do funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Darmowy dostęp do komputerów z łączami szybkiego Internetu, telefonu z faksem, drukarki oraz innych urządzeń biurowych minimalizuje koszty na początku działalności. Stanowi to istotny czynnik w planowaniu przedsięwzięcia, a przedsiębiorca może się w pełni skupić na rozwijaniu własnego pomysłu na biznes. W przypadku większych Inkubatorów jest możliwość skorzystania z powierzchni biurowej na zasadzie open-space.

 • Inkubatory usytuowane są na uczelniach, z reguły w korzystnych lokalizacjach na terenie większych miast. Możliwość korzystania z adresu danego Inkubatora jako siedziby firmy stanowi istotny element tworzenia przewagi konkurencyjnej dla osób prowadzących działalność w ramach AIP.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 8. Bezpłatne udostępnianie sal dydaktycznych wraz ze sprzętem do prezentacji multimedialnych.

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości usytuowane są na uczelniach, w związku z czym na potrzeby działalności możliwe jest udostępnianie (w miarę możliwości danej jednostki) sal dydaktycznych, w pełni wyposażonych w sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych oraz szkoleń.

 • Osoba prowadząca firmę w AIP może skorzystać z takiej sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, rekrutacji, spotkania z klientem oraz praktycznie w każdym innym celu związanym z prowadzeniem działalności. Stanowi to istotny atut kosztowy dla firm prowadzących działalność edukacyjną, szkoleniową czy też po prostu opierającą się na organizowaniu spotkań.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 9. Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu kontaktów.

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, poprzez program spotkań biznesowych i rozwijania kontaktów międzyludzkich, budują społeczność innowacyjnych przedsiębiorców w całej Polsce.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 10. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to nie tylko organizacja dająca narzędzia do prowadzenia własnej firmy. To również gigantyczna sieć kontaktów w środowiskach biznesowych, do których ma dostęp zaczynający swoją działalność przedsiębiorca. Dzięki wsparciu AIP, projekty mogą otrzymać wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z organów państwowych, samorządowych, kredytów komercyjnych bądź w ramach programów operacyjnych funduszy UE.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 11. Pakiet korzyści Benefits4Business.

 • Działając w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przedsiębiorcy uzyskują dostęp do usług oraz zniżek zarezerwowanych do tej pory jedynie dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku.

 • Dzięki rozbudowanej sieci inkubatorów, zlokalizowanych na kluczowych polskich uczelniach, partnerzy biznesowi z zainteresowaniem przystępują do współpracy przy tworzeniu pakietu Benefits4Business.

 • Założeniem pakietu korzyści jest stałe rozbudowywanie portfela rabatów i dodatkowych świadczeń dla beneficjentów AIP.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Najbardziej innowacyjne projekty są poddawane analizie oraz finansowane przez jeden z pierwszych fundusz zalążkowy w Polsce, skierowany do ludzi młodych - AIP Seed Capital. Dodatkowo projekty mogą zostać poddane analizie przez fundusze typu Venture Capital bądź inwestorów prywatnych zrzeszonych w ramach Polskiej Sieci Aniołów Biznesu.


Anio biznesu

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Anioł biznesu:

Anioł biznesu jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze. Rosnąca grupa aniołów biznesu w Polsce skupia się przede wszystkim w sieciach aniołów biznesu.


Cele: działalności gospodarczej

- selekcja projektów,

- odpowiednie przygotowanie projektów,

- szkolenie przedsiębiorców i inwestorów.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Grupa anio w

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Grupa Aniołów:

 • Wielu przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że zalicza się do grona Aniołów Biznesu.

 • Z początkiem roku 2004 powstało w naszym kraju Polskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (PolBAN), które należy do European Business Angels Network.


EBAN jest organizacją non-profit, która pełni rolę przedstawiciela środowiska Aniołów Biznesu w Europie. Członkami EBAN są podobne stowarzyszenia z różnych krajów Europy.

Ich liczba w ostatnich pięciu latach wzrosła na naszym kontynencie z 66 do 196.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

(www.eban.org)


Mo liwo ci pozyskiwania rodk w na podj cie dzia alno ci ze r de zewn trznych cd

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych – cd.

 • 5. Pożyczka w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych


Mapa regionalnych funduszy po yczkowych

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Mapa regionalnych funduszy pożyczkowych


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych zostało założone w 2002 roku przez reprezentantów pięćdziesięciu Funduszy Pożyczkowych z całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze non-profit.

 • Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Mali - w tym mikro- a także średni przedsiębiorcy (MSP) zawsze i wciąż potrzebują wsparcia finansowego (pożyczka, kredyt) dla rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju swojej działalności. Tego wsparcia, często nie mogą uzyskać w systemie bankowym. Stosunkowo wysokie wymogi proceduralne ze strony banków komercyjnych sprawiają, że przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania pomocy w systemie funduszy pożyczkowych.

 • Fundusze pożyczkowe udzielając wsparcia finansowego w postaci pożyczek przygotowują mikro i małych przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego. Dzięki temu finansowaniu fundusze pożyczkowe starają się kreować dobrą historię pożyczkową, tak istotną dla finansowania dalszego rozwoju MSP przez system bankowy.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Różnice, w warunkach przyznawania i oprocentowania tych pożyczek, w każdym z funduszy są dość zaczne, opisane zostaną tutaj bardzo ogólnie i tworzą pewien zarys, dzięki któremu będzie się można zorientować, czy ta forma wsparcia jest odpowiednia w danym przypadku.

 • Opisywane pożyczki wspierane są ze środków budżetu państwalub programów Unii Europejskiej.

 • oprocentowanie - względnie niskie (od 4,8% do 14% w zależności od regionu, okresu spłaty, przeznaczenia i innych cech).

 • maksymalna kwota na jaką może zostać przyznana pożyczka w przypadku inwestycji w już istniejącą firmę to 120 tysięcy złotych. Dla osób, które chcą dopiero założyć własną działalność zazwyczaj jest ona mniejsza i wynosi około 60 tysięcy złotych.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Okres spłaty - zależny od regionu i wynosi od 24 do 60 miesięcy (najczęściej jest to 36 miesięcy). Dopuszczalne są także karencje w spłacie od jednego do sześciu miesięcy (w okresie karencji spłaca się wyłącznie odsetki za dany miesiąc od udzielonej pożyczki).

 • Dodatkowe koszty pożyczki - doliczyć należy prowizję wynoszącą od 1% do około 3% pożyczanej kwoty oraz ewentualne opłaty za rozpatrzenie wniosku lub zmiany w umowie pożyczki (w zależności od regionu są to sztywne kwoty 50-300 zł lub procent od pożyczanej kwoty).

 • Wkład własny - w każdym przypadku, osoba lub firma chcąca zaciągnąć pożyczkę musi dysponować wkładem własnym, najczęściej w wysokości 20% wnioskowanej kwoty.


Mo liwo ci pozyskiwania rodk w na podj cie dzia alno ci ze r de zewn trznych cd1
Możliwości pozyskiwania środków na podjęcie działalności ze źródeł zewnętrznych – cd.

7. kredyty bankowe w bankach komercyjnych

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Kredyty bankowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można uzyskać w następujących bankach :

Getin Bank

b) Idea Bank

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Dokumenty wymagane aby uzyska kredyt

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Dokumenty wymagane, aby uzyskać kredyt:

 • dokument tożsamości,

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

 • oświadczenie o nadaniu numeru NIP,

 • oświadczenie o wysokości planowanych dochodów i formie opodatkowania.


Kto mo e otrzyma kredyt

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Kto może otrzymać kredyt?

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie,

 • osoby wykonujące wolny zawód, np. lekarze.


Korzy ci p yn ce z wybrania tego kredytu
Korzyści płynące z wybrania tego kredytu: działalności gospodarczej

aż do 15 tys. zł,

bez dokumentów o dochodach firmy,

okres kredytowania aż do 48 miesięcy,

przelew środków w ciągu 24 godzin,

możliwość wyboru pomiędzy kredytem spłacanym w ratach a kredytem w rachunku bieżącym,

nie wymagamy zgody Współmałżonka.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Idea bank

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Idea Bank

Idea Bank opiera się przede wszystkim na finansowaniu nowych pomysłów biznesowych, kredytowaniu firm dopiero wkraczających na rynek i tych, które chcą rozwijać prowadzoną już działalność. Bank wspiera przedstawicieli wolnych zawodów, np. adwokatów, radców prawnych, lekarzy lub farmaceutów.


Korzy ci p yn ce z wybrania tego kredytu1

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Korzyści płynące z wybrania tego kredytu:

 • środki na sfinansowanie startu firmy,

 • kredyt także dla nowo powstałych firm,

 • zdolność kredytowa oceniana na podstawie oświadczenia klienta o prognozowanym dochodzie,

 • wsparcie Doradcy Przedsiębiorcy,

 • bezpłatny pakiet assistance w ramach ubezpieczenia (pomoc prawna, interwencje specjalistów, opieka podczas podróży autem)


Dodatkowe atuty

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Dodatkowe atuty:

 • kwota kredytu to nawet 200 tys. zł,

 • przyznawany na cel operacyjny związany z prowadzoną działalnością,

 • udzielany na okres do 15 lat, Klientom Tax Care do 20 lat,

 • atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od historii kredytowej,

 • zabezpieczony hipoteką.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Aby podmiot gospodarczy mógł otrzymać kredyt bankowy, dokonuje się analizy jego zdolności kredytowej.


Zdolno kredytowa

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Zdolność kredytowa

 • Podstawową definicją zdolności kredytowej jest zdolność przedsiębiorstwa to terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych.

 • Każdy bank udzielając kredytu,

 • bada zdolność kredytową kredytobiorcy,

 • aby ocenić czy będzie on w stanie spłacić swoje zobowiązania.


Analiza zdolno ci kredytowej
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Analiza wniosku i zdolności kredytowej klienta przez bank dokonywana jest w celu odpowiedzi na następujące pytania:

czy kredytobiorca będzie w stanie zwrócić zaciągnięty kredyt wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie kredytowej (wniosku),

jakie ryzyko banku wiąże się z udzieleniem wnioskowanego kredytu,

jakie warunki kredytowania mogą być zaproponowane klientowi.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej1
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Jest to proces długi i pracochłonny (banki zazwyczaj zastrzegają sobie prawo do co najmniej 2-tygodniowego terminu rozpatrzenia złożonego wniosku)

Cały proces oceny wniosku kredytowego to odpowiedzi na pytania od ogólnych do coraz bardziej szczegółowych i podejmowanie decyzji na każdym etapie analizy

Niekiedy wniosek kredytowy może być odrzucony z uwagi na np. ogólną sytuację na rynku, niezgodność z przepisami prawa (np. w zakresie rozpraszania ryzyka) lub z polityką kredytową danego banku.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej2
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

pracownicy banku sprawdzają złożony wniosek kredytowy pod względem formalnym (czy wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony, czy załączone są wszystkie wymagane dokumenty itp.),

wniosek ewidencjonuje się według kolejności wpływu w rejestrze i następuje jego analiza,

w ramach czynności wstępnych bankowcy zasięgają informacji o kliencie w innych bankach, sprawdzają czy klient nie figuruje w rejestrze niesolidnych kredytobiorców.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej3
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Kolejnym etapem jest lustracja przeprowadzona w firmie, mająca głównie na celu zebranie dodatkowych informacji oraz weryfikacje i uzupełnienie danych przedstawionych we wniosku.

Po pozytywnej wstepnej ocenie wniosku, uzyskaniu informacji o dotychczasowym "morale płatniczym" firmy oraz przeprowadzonej inspekcji dokonuje się różnego rodzaju analiz ekonomiczno-finansowych, dotyczących zarówno aktualnej, jak i przyszłej kondycji firmy.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej4
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Analizę ekonomiczno-finansową przeprowadza się zazwyczaj według następującego schematu:

Ogólna charakterystyka kredytobiorcy: nazwa i adres firmy, rok założenia, forma prawna, itp.,

Historia stosunków banku z kredytobiorcą: czy firma jest klientem banku, od kiedy, jak przebiegała współpraca,

Ocena rynku i strategii marketingowej: pozycja kredytobiorcy na tle ogólnej sytuacji w branży, podstawowe kierunki zbytu obecne i w przyszłości, itp.,

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej5
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Zdolności produkcyjne firmy: proces produkcji i rentowność podstawowych produktów, asortyment, stopień zużycia majątku, itp.,

Ocena kierownictwa firmy i jakości zarządzania: kwalifikacje osób zarządzających firmą, struktura organizacyjna, wielkość zatrudnienia, itp.,

Analiza finansowa - jest to analiza bieżącej i przyszłej sytuacji majątkowo-płatniczej oraz efektywności firmy. Analiza finansowa, to najbardziej rozbudowana część oceny, jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o przyznaniu kredytu,

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Analiza zdolno ci kredytowej6
Analiza zdolności kredytowej działalności gospodarczej

Analiza SWOT: syntetyczny sposób analizowania pozycji firmy, zestawiający jej moce i słabe strony oraz pozwalający na porównanie ich z szansami i zagrożeniami wynikającymi z otoczenia zewnętrznego.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Wska niki oceniaj ce zdolno do regulacji zobowi za kredytowych
Wskaźniki oceniające zdolność do regulacji zobowiązań kredytowych

Wskaźniki te oceniają w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie regulować zobowiązania związane z kredytami.

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Wyróżniamy kilka mierników badających to zjawisko kredytowychz czego do najważniejszych zaliczyć można:

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

= zysk po opodatkowaniu

(raty kapitałowe + odsetki)

Pokazuje nam w jakim stopniu firma jest w stanie obsługiwać kredyt z bieżącego zysku.

Wartość wskaźnika powinna przewyższać 1, a wartości niższe świadczą o niskiej efektywności działalności w firmie.

Według różnych przyjętych standardów uważa się, że tak liczona wartość wskaźnika pokrycia obsługi długu nie powinna być niższa niż 1.2

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

(zysk przed opodatkowaniem+odsetki )

odsetki

Wskaźnik ten pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań odsetkowych.

Im wyższa wartość wskaźnika tym lepsza sytuacja finansowa w przedsiębiorstwie.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Wskaźnik pokrycia obsługi długu nadwyżką finansową

(zysk netto + amortyzacja)

(rata kredytu + odsetki)

Wskaźnik ten używa się jako miernik zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań związanych z kredytem.

Za akceptowalną wartość przyjmuje się wartości wyższe od 1,5.

Im niższa wartość tym ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa lub opóźnień w spłacie zobowiązań rośnie.


Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Przedstawiliśmy najważniejsze ale nie jedyne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

 • Dla przedsiębiorstw już działających pojawiają się także tak mało znane formy finansowania jak faktoring.

 • Mamy nadzieję, że zakładając firmę, każdy z nas będzie mógł wykazać się kreatywnością nie tylko w pomyśle na biznes ale także na sposoby jego sfinansowania.


Bibliografia

Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Bibliografia

 • http://www.newsweek.pl

 • http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/alternatywa-dla-dotacji-startup-fest-2010/

 • http://mojafirma.infor.pl

 • http://www.wup.poznan.pl/,

 • http://www.inkubatory.pl

 • http://89.161.223.231/psfp/funduszewpolsce/funduszewpolsce.php

 • http://www.bgk.com.pl/,

 • „Pieniądze dla firmy” Poradnik gazety prawnej cz. 1 i 2, Infor Biznes 2011


ad