Projekta soļi
Download
1 / 22

2008.gada janv?ris - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Projekta soļi aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”. 2008.gada janvāris. Projekta soļi. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana LIAA Līguma slēgšana ar LIAA Iepirkuma procedūras veikšana Projekta īstenošana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2008.gada janv?ris' - roana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2008 gada janv ris

Projekta soļiaktivitātē„Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”

2008.gada janvāris


Projekta so i
Projekta soļi

 • Projekta iesnieguma sagatavošana uniesniegšana LIAA

 • Līguma slēgšana ar LIAA

 • Iepirkuma procedūras veikšana

 • Projekta īstenošana

 • Noslēguma vai starpposma pārskata iesniegšana LIAA

 • Finansējuma saņemšana

 • Pēcuzraudzība


2008 gada janv ris

VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA)

PAZIŅO:

no 2008.gada 14.janvāra līdz 2008.gada 22.februārim (ieskaitot) notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē

„Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums pirmajā kārtā –

9 400 706 LVL

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr. 798 ”Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība"


2008 gada janv ris

1. Projekta iesnieguma sagatavošana (LIAA)

un

iesniegšana LIAA


Maz un vid j uz muma statusa noteik ana
Mazā un vidējā uzņēmuma statusa noteikšana (LIAA)

Atbilstoši Ministru kabineta2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 546 “Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos  atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai“

Uzņēmumu definē kā mazu, ja tam ir mazāk nekā 50 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10 mlj. EUR, bet tas neatbilst sīkā komersanta statusam

Uzņēmumu definē kā sīku (mikro), ja tam ir mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 mlj. EUR


Maz un vid j uz muma statusa noteik ana1
Mazā un vidējā uzņēmuma statusa noteikšana (LIAA)

Partner-komerc-sabiedrības

kapitāldaļu attiecība veidojas robežās 25%-50%

Saistītās komerc-sabiedrības

kapitāldaļu attiecība veidojas robežās virs 50%

Dati par partner-komerc-sabiedrībām

(proporcio -nāli)

Dati par saistītajām komerc-sabiedrībām

(100% apmērā)

K

O

P

Ā


Maz un vid j uz muma statusa noteik ana2
Mazā un vidējā uzņēmuma statusa noteikšana (LIAA)

 • Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos. (Par “blakustirgu” uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup no attiecīgā tirgus)

 • Ja, pēdējā noslēgtajā pārskata periodā, darbinieku skaits vai finanšu augšējā robeža ir pārsniegta vai nav sasniegta, tas nenozīmē, ka uzņēmuma zaudēs savu vidējā, mazā vai mikro (sīkā) uzņēmuma statusu, ja šīs augšējās robežas nav pārsniegtas divos pārskata periodos pēc kārtas


Projekta iesnieguma noform ana
Projekta iesnieguma (LIAA)noformēšana


Projekta iesnieguma iesnieg ana
Projekta (LIAA)iesniegumaiesniegšana


2008 gada janv ris

LIAA (LIAA)trīs mēnešu laikā pēc projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas beigu termiņa pieņem lēmumu par projekta:

 • Apstiprināšanu

  VAI

 • Apstiprināšanu ar nosacījumu

  VAI

 • Noraidīšanu


L mumu par projekta iesnieguma apstiprin anu pie em ja ir izpild ti visi ie nosac jumi
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, (LIAA) ja ir izpildīti visi šie nosacījumi

 • Projekta iesniegums atbilst visiem kritērijiem, kurus vērtē ar "jā" vai "nē" (administratīvie un atbilstības kritēriji), izņemot kritērijus, saskaņā ar kuriem projekta iesniegumu var precizēt pirms līguma slēgšanas ar LIAA

  LIAA lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Ja minētie nosacījumi noteiktajā termiņā netiek izpildīti, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu, un LIAA sagatavo un nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu neizpildi

 • Projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 36 punktus kritērijos, kurus vērtē ar punktiem


L mumu par projekta iesnieguma apstiprin anu pie em ja ir izpild ti visi ie nosac jumi turpin jums
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, (LIAA) ja ir izpildīti visi šie nosacījumi (turpinājums)

 • Projekta iesniegums izsludinātās kārtas finansējuma ietvaros ir saņēmis lielāku punktu skaitu, salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem

  Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar zemāku teritorijas attīstības indeksu

  Ja vairāki projektu iesniegumi ir ar vienādu teritorijas attīstības indeksu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti

  Ja vairāki projektu iesniegumi ir ar vienādu teritorijas attīstības indeksu un pieprasīto atbalsta intensitāti, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kam ir lielāka pozitīvā ietekme uz prioritāti - ilgtspējīga attīstība


L mum par projekta iesnieguma apstiprin anu var b t di nosac jumi
Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var būt šādi nosacījumi

 • precizēt projekta iesnieguma izmaksu tāmi, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas

 • sniegt papildu informāciju, ja projekta iesniegumā ietvertā informācija nav pilnīga vai tā ir neskaidra

 • no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izmaksas, kas Ministru kabineta noteikumos noteiktas kā neattiecināmas

 • precizēt atbalsta apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

 • precizēt projekta īstenošanas laiku

 • apliecināt nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu samaksu pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

 • noformēt projekta iesniegumu atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumos minētajām prasībām


L mumu par projekta iesnieguma noraid anu pie em ja ir vismaz viens no diem nosac jumiem
Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem

 • Projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuriem vērtējums ir “jā” vai “nē”

 • Projekta iesniegums nav saņēmis nevienu punktu (0 punktu) Kvalitātes kritērijā - Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte

 • Sarindojot projekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, projekta iesniegums ir saņēmis mazāku punktu skaitu un izsludinātās kārtas finansējuma ietvaros tam vairs nepietiek līdzekļu


2 l guma sl g ana ar liaa
2. Līguma slēgšana ar LIAA vismaz viens no šādiem nosacījumiem

 • Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.punktam, LIAA ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu 30 darbdienu laikā pēc:

 • lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi;

 • lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu norādīto nosacījumu izpildes, ja lēmumā ir ietverti nosacījumi


3 iepirkuma proced ras veik ana
3. Iepirkuma procedūras veikšana vismaz viens no šādiem nosacījumiem

 • Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz LIAA iepirkuma plānu

 • Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem

 • Projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar LIAA iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām

 • LIAA pārbauda iepirkuma procedūru pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas


4 projekta steno ana
4. Projekta īstenošana vismaz viens no šādiem nosacījumiem

 • Projekta atbalstāmās darbības drīkst uzsākt tikai pēc līguma noslēgšanas ar LIAA (izņemot būvprojekta izstrādi)

 • Projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi tikai bezskaidras naudas formā

 • Īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu (ieņēmumu un izdevumu) grāmatvedības uzskaite atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537


2008 gada janv ris

5. Noslēguma vai starpposma pārskata iesniegšana LIAA vismaz viens no šādiem nosacījumiem

Pārskatam ir jāpievieno projekta izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas!


2008 gada janv ris

6. Finansējuma saņemšana vismaz viens no šādiem nosacījumiem


2008 gada janv ris

 • Projekta ieviešanas laikā projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā divās daļās

 • Starpposma maksājumu var saņemt, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus

 • Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto darbību pabeigšanas, kurās ir veikti sākotnējie ieguldījumi


7 p cuzraudz ba
7. Pēcuzraudzība saņemt finansējumu ne vairāk kā divās daļās

 • Projekta iesnieguma oriģināls vai tā atvasinājums projekta iesniedzējam ir jāuzglabā līdz 2021.gada 31.decembrim

 • Sākotnējiem ieguldījumiem, kuri ir iegādāti projekta ietvaros, vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas ir jāpaliek komersanta īpašumā, un tie nedrīkst tikt nodoti lietošanā trešajām personām


2008 gada janv ris

Paldies par uzmanību!!! saņemt finansējumu ne vairāk kā divās daļās

Klientu apkalpošanas nodaļa

Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442Tālrunis: +371 67039499Fakss: +371 67039401

E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv