Specifické vývojové poruchy učení - PowerPoint PPT Presentation

specifick v vojov poruchy u en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Specifické vývojové poruchy učení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Specifické vývojové poruchy učení

play fullscreen
1 / 26
Specifické vývojové poruchy učení
196 Views
Download Presentation
risa
Download Presentation

Specifické vývojové poruchy učení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Specifické vývojové poruchy učení Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 2014

 2. Co jsou? Specifické obtíže osvojování čtení, psaní, matematiky, koordinace a automatizace pohybů • Dyslexie – porucha osvojování čtení • Dysgrafie – porucha osvojování psaní • Dysortografie - porucha osvojování gramatiky • Dyskalkulie – porucha osvojování matematiky • Dysmusie - porucha osvojování hudebních dovedností • Dyspraxie – porucha koordinace a automatizace pohybů

 3. Co nejsou SPU • Nízké rozumové schopnosti • Výuková zanedbanost • Sociální zanedbanost • Zdravotní obtíže, smyslové vady

 4. W.A.Mozart Leonardo da Vinci Jules Verne Walt Disney Hans Christian Andersen F.Scott Fitzgerald Harry Belafonte John Lennon Steve McQueen Sylvester Stallone Whoppi Goldberg Tom Cruise Ne všichni byli oficiálně diagnostikováni. Winston Churchill Dwight D.Eisenhower Woodrow Wilson John F.Kennedy Robert Kennedy Galileo Gen. George Patton Albert Einstein Alexander Graham Bell Louis Pasteur U všech ale různé prameny uvádějí příznaky SPU nebo ADHD Významní jedinci se specifickými poruchami učení a chování

 5. Je dyslexie výmyslem posledních let? 1830 Belgičan Guislaine uvádí poruchy chování do vztahu k poruchám mozku 1845 A.Kussmaul : pojem „slovní slepota“ pro pacienty, kteří nejsou schopni číst 1895 J.Hinshelwood oční chirurg zveřejnil článek o zrakové paměti a slovní slepotě 1896 Pringle Morgan u 14-tiletého chlapce použil označení „vrozená slovní slepota“ 1904 A.Heveroch popsal případ dívky, která se nemohla naučit číst při velmi dobré paměti 1925 S.T.Orton v USA napsal první práci o dyslexii 1952 PL v Havlíčkově Brodě – dr. Langmeier, O.Kučera – práce s dětmi s dyslexií 1962 Brno – MUDr. Vrzal – první třída pro děti s dyslexií při nemocnici 1966 Jirásek, J., Matějček, Z., Žlab, Z. : Poruchy čtení. Praha : SPN 1967/68 Otevření prvních sedmi tříd pro děti s dyslexií v Praze 1972 Instrukce ke zřizování specializovaných tříd 1974 Matějček, Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha : SPN

 6. Kdy vznikají • V průběhu těhotenství • Kolem porodu • Brzy po porodu

 7. V rovině biologicko-medicínské Genetické příčiny Stavba centrální nerovové soustavy Fungování centrální nerovové soustavy Hormonální změny Chemické změny V rovině kognitivních procesů Příčiny

 8. Příčiny • V rovině biologicko-medicínské • V rovině kognitivních procesů Ad 1 • Genetické příčiny • Stavba centrální nerovové soustavy • Fungování centrální nerovové soustavy • Hormonální změny • Chemické změny

 9. Kognitivní procesy • Řeč • Sluchová percepce (fonemický sluch, fonologická manipulace) • Zraková percepce • Pravo-levá a prostorová orientace • Orientace v čase • Paměť • Automatizace • Koncentrace pozornosti • Kombinace různých deficitů

 10. Projevy SPU • Čtení – rychlost, správnost, technika čtení, porozumění • Psaní a)rukopis (dysgrafie) b)pravopis (dysortografie) Specifické dysortografické chyby : vynechávání, přidávání, přesmykování písmen popř. slabik, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, hranice slov v písmu • Matematika – záměny číslic, záměny matematických operací, počítání na prstech • Praktické dovednosti, pohybová koordinace

 11. Věk ? • SPU postihují jedince od narození do dospělosti • Již v předškolním věku můžeme s určitou jistotou říci, že dítě bude mít obtíže ve čtení…. • Nejvýraznější obtíže jsou na ZŠ • Ve většině případů přetrvávají do dospělosti

 12. Sociální aspekty SPU Nápadnosti v chování Změny emocionality a socializace • Snížené sebepojetí • Obtíže v socializaci • Společenská nepřizpůsobivost • Sociálně riziková skupina • Nadprůměrná neobliba • Negativní vnímání sebe sama (Kocurová, 2006) Názory dospělých významně ovlivňují u žáka vnímání sebe sama. Čím je dítě mladší, tím více je ovlivnitelné.

 13. Dítě se SPU z pohledu učitelů • Snadno unavitelný, pomalu a obtížně se učí, je labilní, snaživý, pomalý, přátelský • Mladší učitelé si více všímají rušivých projevů v chování, nemotivovanosti k učení (ovlivněno přesvědčením, že lze dosáhnout viditelných zlepšení) • Starší učitelé (nad 20 let praxe) zdůrazňují nepřizpůsobivost a horší inteligenci • Učitelé s praxí déle než 10 let jsou tolerantnější (Krejčová, Vágnerová 2006) • 70% učitelů vnímá tyto děti jako velkou zátěž • Syndrom vyhoření

 14. Dítě se SPU a rodina • Zklamání, obavy z budoucnosti • Snaha dítěti pomoci !!! • Intenzivní domácí příprava negativně ovlivňuje život v rodině. • Když nevidí výsledky, mohou hledat příčiny neúspěchu v učiteli. Při opakovaném selhávání dítěte rezignují. • Ochranitelský přístup, omlouvání dítěte, hledání úlev • SPU jsou důvodem, proč nic nedělat

 15. Současný stav

 16. Diagnostika SPU • Garantem diagnostiky jsou PPP nebo SPC • Diagnostický proces zahrnuje: • Anamnéza rodinná a osobní • Inteligence • Diagnostika úrovně čtení • Diagnostika úrovně psaní • Diagnostika úrovně zrakové a sluchové percepce • Řeč • Pravo-levá a prostorová orientace • Lateralita. Motorika.

 17. Organizace péče Na základě vyšetření: • Dílčí obtíže toleruje učitel v rámci běžné výuky • Závažnější obtíže – vyžadují integrační opatření (většinou 1 hodina reedukace navíc, individuální vzdělávací plán) • Specializované třídy • Speciální školy • Na SŠ tolerance obtíží (včetně maturitní práce) • Na VŠ individuální domluva s vyučujícími, zařazení mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 18. Reedukace SPU • Reedukace vychází z rozboru příčin, rodinného zázemí a individuality dítěte • Navazuje na dosažený stupeň vývoje • Předpokladem úspěchu je dobrý začátek a soustavná pozitivní motivace • Multisenzoriální přístup • Reedukace je individuální, může mít kolektivní formu • Je zaměřena na celou osobnost dítěte

 19. Oblasti reedukace • Reedukace funkcí, které podmiňují poruchu • Utváření dovednosti číst a psát • Působení na psychiku jedince s cílem naučit ho s poruchou žít • Spolupráce s rodiči, musejí pochopit obtíže dítěte • Spolupráce s učitelem Tyto oblasti se vzájemně kombinují, zdůrazňují se různé momenty v závislosti na věku dítěte a situaci

 20. Reedukace čtení

 21. Technika čtení = dekódování

 22. Porozumění čtenému textu

 23. Reedukace písemného projevu

 24. Nejzávažnější obtíže jedincůs dysortografií a dysgrafií • Samostatný písemný projev, který je zároveň z hlediska přípravy pro život nejdůležitější. • Aplikace gramatických pravidel. (Vybavení odpovídajícího pravidla, pracovní paměť, spojení všech dovedností). • Rychlost.

 25. Dyspraxie Je porucha koordinace pohybu, postihuje vývoj pohybových dovedností. Projevuje se výraznou nešikovností v následujících oblastech: • Sebeobsluha (oblékání, jídlo, hygiena) • Osvojování základních pohybových dovedností (chůze, běh) • Obtíže při zapojování do kolektivu • Strach z pohybových aktivit

 26. Závěr • V oblasti SPU je mnoho neznámého. • Současně probíhá rozvoj jednotlivých oblastí, výzkumy u nás i v zahraničí. • Zkušenosti s dospělými ukazují, že dovedou kompenzovat obtíže ve čtení a psaní. Mají obtíže při práci s čteným textem, samostatným písemným vyjadřováním a s osvojováním cizích jazyků. • Nejhorší jsou však pocity méněcennosti a negativní psychické zážitky ze základní školy, a to především z 2.stupně ZŠ. • Pokud neumíme pomoci, snažme se pochopit a neublížit. DĚKUJI ZA POZORNOST www.zelinkova.cz