Az j nemzeti alaptanterv
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Az új Nemzeti alaptanterv. Kaposi József. Alapelvek. Az oktatás közfeladat: a közszolgálati garanciát a tanítás tartalmában is érvényesíteni szükséges. A NAT szimbolikus dokumentum: üzenetértékű a nemzedékek közötti kapcsolat szempontjából, a laikusokhoz is szól,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - riley-moon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Alapelvek
Alapelvek

Az oktatás közfeladat:

 • a közszolgálati garanciát a tanítás tartalmában is érvényesíteni szükséges.

  A NAT szimbolikus dokumentum:

 • üzenetértékű a nemzedékek közötti kapcsolat szempontjából,

 • a laikusokhoz is szól,

 • alapjai az egységességnek és differenciálásnak, tehetséggondozásnak.A nat t rv nyi h ttere
A NAT törvényi háttere

Nemzeti alaptanterv biztosítja:

 • az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét,

 • az iskolák közötti átjárhatóságot ,

 • meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat,

 • kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében,

 • különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására.A nat helye a tantervi szab lyoz sban
A NAT helye a tantervi szabályozásban

NAT

a minimális tartalmi követelmények is meghatározó központi alaptanterv

Kerettantervek

részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv

Erre épülnek a

TANKÖNYVEK

Helyi tantervek:

a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv


A nat s a tartalom kiterjedts ge
A NAT és a tartalom kiterjedtsége

Tartalomra és terjedelemre tekintettel egyaránt
A nat strukt r ja
A NAT struktúrája

I. Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és szabályozási szintjei

 • A köznevelés feladata és értékei

  • Fejlesztési területek – nevelési célok

  • Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

 • A Nat, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás

  • A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó szabályok

   II. Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

 • A kulcskompetenciák

 • Műveltségi területek

  • A Nat műveltségi területeinek felépítése

   III. A műveltségi területek anyagai

 • 1-4., 5-8., 9-12 évfolyamokon


A k znevel s feladata s rt kei
A köznevelés feladata és értékei

Alapvetően a nemzeti műveltség átadása és az egyetemes kultúra közvetítése, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése.

Feladata továbbá:

 • a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése,

 • a közjóra való törekvés megalapozása,

 • a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítése.


Hangs lyosabb kiemelt fejleszt si ter letek
Hangsúlyosabb kiemelt fejlesztési területek

 • Erkölcsi nevelés

 • Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés

 • Állampolgárságra, demokráciára nevelés

 • Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

 • A testi és lelki egészségre nevelés

 • A családi életre nevelés

 • Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

 • Fenntarthatóság, környezettudatosság


A kulcskompetenci k
A kulcskompetenciák

 • Anyanyelvi kommunikáció

 • Idegen nyelvi kommunikáció

 • Matematikai kompetencia

 • Természettudományos és technikai kompetencia

 • Digitális kompetencia

 • Szociális és állampolgári kompetencia

 • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

 • A hatékony, önálló tanulás


A k znevel si rendszer egyes feladataira s int zm nyeire vonatkoz k l n szab lyok
A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok

 • Az erkölcstan oktatása

 • A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok

 • Egész napos iskola

 • A mindennapos testnevelés

 • A mindennapos művészeti nevelés

 • Az idegennyelv-oktatás

 • Az óvodai nevelés, valamint az iskolai nevelés- oktatás kapcsolata

 • A szakiskolai nevelés

 • A kollégiumi nevelés, valamint az iskolai nevelés-oktatás kapcsolata

 • Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

 • A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei

 • A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei


M velts gi ter letek
Műveltségi területek intézményeire vonatkozó külön szabályok

Példák


A m velts gi ter letek
A műveltségi területek intézményeire vonatkozó külön szabályok

 • Magyar nyelv és irodalom

 • Idegen nyelvek

 • Matematika

 • Ember és társadalom

 • Ember és természet

 • Földünk – környezetünk

 • Művészetek

 • Informatika

 • Életvitel és gyakorlat

 • Testnevelés és sport


M velts gi ter letek k z s kiemelt c ljai
Műveltségi területek intézményeire vonatkozó külön szabályok közös kiemelt céljai

 • a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása;

 • az informatika alkalmazása;

 • a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése;

 • a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek;

 • az egészséges életmód kialakítása;

 • az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása;

 • a médiumok alkotó használata;


M velts gi ter letek ltal nos jellemz i
Műveltségi területek intézményeire vonatkozó külön szabályok általános jellemzői

 • kiemelten foglalkoznak az információk gyűjtésével és kritikai értelmezésével;

 • az egyes iskolai fokozatokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő ismereteket tartalmaznak;

 • nem lezárt rendszerként jelennek meg;

 • nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenítik meg;

 • hangsúlyozzák a tudás örömének, a beleélésnek, a személyes véleményalkotásnak és a társas tanulás különböző formáinak tanulásban betöltött fontos szerepét;


Magyar nyelv s irodalom k zm velts gi tartalom 5 8 vf
Magyar nyelv és irodalom intézményeire vonatkozó külön szabályok Közműveltségi tartalom 5-8. évf.

Epika:

 • magyar népmesék, népballadák, műmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi; mondák, mitológiai történetek, bibliai történetek; Arany János: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi; Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy másik regénye; Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek); Kosztolányi Dezső egy novellája; Mikszáth Kálmán egy novellája; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Móricz Zsigmond egy műve, Petőfi Sándor: János vitéz;

 • továbbá egy-két XX. századi ifjúsági regény és egy-két regényrészlet (pl.: Fekete István, Szabó Magda, Tamási Áron műveiből);

 • kortárs szépprózai alkotások és részletek a magyar és a világirodalomból.


Magyar nyelv s irodalom k zm velts gi tartalom 5 8 vf1
Magyar nyelv és irodalom intézményeire vonatkozó külön szabályok Közműveltségi tartalom 5-8. évf.

Líra:

 • Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Janus Pannonius, József Attila, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor műveiből;

 • kortárs magyar lírai alkotások.

  A dráma és a színház világa:

 • egy dráma.


Idegen nyelv
Idegen intézményeire vonatkozó külön szabályok nyelv

Elérendő szintek normál és emelt képzés esetén:


Matematika alapelvek c lok
Matematika intézményeire vonatkozó külön szabályok Alapelvek, célok

1-4. évfolyam

 • Fejben történő műveletvégzés;

 • Egyszerűbb mértékegység átváltások;

 • A mindennapi életben előforduló problémák;

 • Geometriában az alkotó gondolkodás fejlesztése;

  5-8. évfolyam

 • hétköznapok matematikája;

 • matematikai modell;

 • algoritmus, kiszámíthatóság;

  9-12. évfolyam

 • hétköznapok matematikája;

 • matematikai modell;

 • algoritmus, kiszámíthatóság

Minden ismeretközlés tevékenységbe ágyazottan!

Nagy hangsúly legyen a szövegértés és a lényegkiemelés képességének erősítésén!


Matematika k zm velts gi tartalom 5 8 vf
Matematika intézményeire vonatkozó külön szabályok Közműveltségi tartalom 5-8. évf.

Statisztika, valószínűség:

Statisztika

 • Diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.

 • Számtani közép kiszámítása.

  A valószínűség-számítás elemei

 • Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése.

 • Gyakoriság. Relatív gyakoriság kiszámítása.


Az j nemzeti alaptanterv

Ember és társadalom intézményeire vonatkozó külön szabályok

Közműveltségi tartalmak (történelem)

 • 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar történelem jelentős eseményeinek, szereplőinek, megismerésén);

 • az 5-8. évfolyamon a történelmi személyiségeket és történeteket állítja középpontba;

 • a 9-12. évfolyamon a forrásfeldolgozás, a tevékenykedtetés és az elemzőkészség fejlesztése áll a fókuszban;


Az j nemzeti alaptanterv

Ismétlődő/visszatérő hosszmetszeti témák intézményeire vonatkozó külön szabályok Történelem


Az j nemzeti alaptanterv

Témakörök - intézményeire vonatkozó külön szabályok Történelem

 • Az őskor és az ókori Kelet

 • Az antikvitás

 • A középkori Európa

 • A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába

 • A világ és Európa a kora újkorban

 • Magyarország a XVI-XVIII. században

 • A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon

 • A nemzetállamok kora

 • Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében

 • Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében

 • A globalizálódó világ és Magyarország


Az j nemzeti alaptanterv

6. téma felosztása - intézményeire vonatkozó külön szabályok Történelem


Ember s term szet integr lt szeml let
Ember és természet intézményeire vonatkozó külön szabályok Integrált szemlélet

 • Tudomány, technika, kultúra;

 • Anyag, energia, információ;

 • Rendszere;

 • Felépítés és működés kapcsolata;

 • Állandóság és változás;

 • Az ember megismerése és egészsége;

 • Környezet és fenntarthatóság.

Műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak ugyanazon hét tudásterület alapján szerveződnek:

Ezek biztosítják a természettudományosan vizsgálható problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges gondolkodásmódot, természettudományos műveltséget.


Ember s term szet tev kenykedtet cselekv szerep
Ember és természet intézményeire vonatkozó külön szabályok Tevékenykedtető, cselekvő szerep

 • Szükségszerű a:

 • tudományos igényű ismeretszerzés gyakorlása, az aktív tanulás lehetőségének biztosítása;

 • a kísérletek, vizsgálatok, és projektmunkák minimális számának előírása;

 • az elsősegélynyújtás és alapfokú újraélesztés gyakorlatának elsajátítása.

 • Példa: Fejlesztési feladat (7-8. évfolyam)

 • Évente legalább két-két, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémiai és biológiai kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése.

 • Legalább négy-négy, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémia és biológia, a tanórán bemutatott kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése.


V lem nyez s online fel leten kereszt l
Véleményezés intézményeire vonatkozó külön szabályok online felületen keresztül


V lem nyez s
Véleményezés intézményeire vonatkozó külön szabályok

 • A véleményező felületet az OFI honlapján a Nemzeti alaptanterv (Nat) szövegtervezetét tartalmazó oldaláról, valamint a felmeres.ofi.hu címen lehet majd elérni.

 • A működő felület felhasználóbarát, mivel strukturáltan jelennek meg a kérdések, és nem igényel komoly informatikai előképzettséget.

 • A véleményezők Nat bevezetőjéhez és a különböző területeihez kapcsolódóan fogalmazhatják meg észrevételeiket.

 • Az adatfelvétel teljesen anonim.


Az j nemzeti alaptanterv

Véleményezés intézményeire vonatkozó külön szabályok

példa

Matematika

 • Írja le a műveltségterület "Alapelvek, célok" fejezetével kapcsolatos észrevételeit!

 • Írja le a műveltségterület "Fejlesztési feladatok" fejezetével kapcsolatos észrevételeit!

 • Írja le a műveltségterület "Közműveltségi tartalmak" fejezetével kapcsolatos észrevételeit!

 • Ha vannak a műveltségi területtel kapcsolatos egyéb észrevételei, kérjük, foglalja össze őket pár mondatban!


Az online v lem nyez s eredm nyei sz mokban
Az online véleményezés intézményeire vonatkozó külön szabályok eredményei számokban

648 értékelő – 1651 észrevétel – 1055 szövegtervezethez kapcsolódó hozzászólás


A sz veghez rkezett online v lem nyek ar nya
A szöveghez érkezett intézményeire vonatkozó külön szabályok online vélemények aránya


Be rkezett v lem nyek e mail lev l sz madatai
Beérkezett vélemények intézményeire vonatkozó külön szabályok (e-mail/levél) számadatai

Március 2-áig beérkezett vélemények száma: 68*

* nem tartalmazza a március 2-át követően és a közigazgatási egyeztetés kereteiben

érkezett véleményeket (kb.: 30 db melyek 90%-a intézményi észrevétel)


N h ny azonos tott probl ma i
Néhány azonosított probléma I. intézményeire vonatkozó külön szabályok


N h ny azonos tott probl ma ii
Néhány azonosított probléma II. intézményeire vonatkozó külön szabályok


A k zigazgat si egyeztet s eredm nye
A közigazgatási egyeztetés eredménye intézményeire vonatkozó külön szabályok

A közigazgatási egyeztetés során többek között az alábbi kéréseket érvényesítették a bizottságok (csak példák):

 • A fenntarthatóság és környezettudatosság erőteljesebb érvényesítése (Alapvető Jogok Biztosa);

 • Képesség/készség/kompetencia fogalmainak pontosítása (MTA);

 • Az Ember és természet műveltségi terület közműveltségi elemeinek átgondolása (MTA, Magyar Rektori Konferencia);

 • A biztonságos internethasználat témájának erősítése (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium);

 • Nemzetiségi tartalmak, valamint a tolerancia és az együttélés témájának jobb kibontása (több nemzetiségi szervezet kérésére);

 • Honvédelmi nevelés megjelenítése (Honvédelmi minisztérium);

 • Élelmiszerbiztonság, valamint az állatvédelem és a környezetgondozás (Vidékfejlesztési Minisztérium);


Kiemelt k rd sek s megold sok i
Kiemelt kérdések és megoldások I. intézményeire vonatkozó külön szabályok

Irodalmi kánon és a kötelező művek mennyiségének kérdései:

 • A nemzeti konzervatív írók (Wass Albert, Nyirő József, Szabó Dezső) bekerültek a szövegbe.

 • A kötelezően feldolgozandó művek számának csökkent – nagyobb szabadságot biztosítva a művek kiválasztásánál


Kiemelt k rd sek s megold sok ii
Kiemelt kérdések és megoldások II. intézményeire vonatkozó külön szabályok

Az Ember és természet kérdései:

 • Az Ember és természet integratív szemléletű anyaga komoly kritikákat kapott mind az MTA mind a Magyar Rektori Konferencia (MRK) képviselőitől. (Az MTA és az MRK ragaszkodott a hagyományos tudományos diszciplinák szerint felépülő tartalmakhoz.)

 • Az egyeztetések során a szöveget egy, a biológia, fizika és kémia közműveltségi tartalmait hagyományos, diszciplináris szerkezetben tárgyaló kiegészítéssel látta el a bizottság – így a kétfajta szemlélet egyszerre jelenik meg az anyagban.

 • A módosított tervezetet az Akadémia elfogadta.


Kiemelt k rd sek s megold sok iii
Kiemelt kérdések és megoldások III. intézményeire vonatkozó külön szabályok

Az Ember és társadalom területét érintő két kérdés:

 • Több magánszemély, szervezet is felhívta figyelmünket a nemzetiségi tartalmak hiányosságaira,

 • de sok észrevétel érkezett a Pénzügyi és gazdasági ismeretek bővítésével kapcsolatban is.

  A felülvizsgálat során (köszönhetően a lezajlott egyeztetéseknek) mindkét területen pótoltuk a hiányosságokat.


Nemzetk zi kitekint s tendenci k
Nemzetközi kitekintés - tendenciák intézményeire vonatkozó külön szabályok

 • Nemzetközi hatások erősödése a tantervi szabályozásban (pl. a tagállamok reakciója a műszaki-természettudományos oktatás erősítésére az EU-ban)

 • A nemzetközi pedagógiai mérések-értékelések szabályozó ereje erősödik (pl. a PISA-sokk hatására elindult tantervi reformok, fejlesztések)

 • Az egyéni érvényesülés igényének megjelenésével az osztály- és egyéni szintű tervezés egyre nagyobb hangsúlyt kap


Sszegz s
Összegzés intézményeire vonatkozó külön szabályok

 • A kompetenciafejlesztési elvárások összhangba kerüljenek a közműveltségi tartalmakkal.

 • A fejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhasson meg.

 • Hangsúlyosabb szerepet kapjanak a gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák (egészségre nevelés, testmozgás, pénzügyi, gazdálkodási, vállalkozási ismeretek).

 • A bevezetés tervezett időpontja: 2013. szeptember - 1., 5. és 9. évfolyamon.