c rsa iompair agus smachta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cúrsaí Iompair agus Smachta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cúrsaí Iompair agus Smachta

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Cúrsaí Iompair agus Smachta - PowerPoint PPT Presentation

rianna
168 Views
Download Presentation

Cúrsaí Iompair agus Smachta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cúrsaí Iompair agus Smachta P.C.

 2. Foinsí Úsáideacha • www.education.ie • Education and the Law – Dympna Glendenning • Report on Discipline in Schools - Maeve Martin • A Different Kind of Teacher – Tony Humphreys • School 2000 – JimLyons • Behaviour Management – Libby Walsh • Draft Discipline Policy – ACS • Quality Circle Time in the Secondary School – Jenny Mosley & Marilyn Tew • Legal Issues re. Difficult Behaviour – Ian O’Herlihy • A Teacher’s Survival Guide – Mick McManus P.C.

 3. Imlitreacha na Roinne • M 5/82 – Pionós Corportha a chur ar ceal • M 20/90 – Treoirlínte i dtaobh: Cúrsaí Iompair agus Smachta (Bunscoileanna) • M 33/91 –Treoirlínte i dtaobh: Cúrsaí Iompair agus Smachta (Iar-Bhunscoileanna) • M 42/93 – Brúidiúlacht/Maistíneacht • M18/99 – Foréigean sa Scoil • M 49/01 –Modhanna chun achomharc a dhéanamh P.C.

 4. Achtanna an Rialtais • An tAcht um Mhí-Úsáid Drugaí 1977 • An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997 • An tAcht Oideachais 1998 • An tAcht Oideachais (Leas) 2000 • An tAcht Comhionannais 2000 P.C.

 5. Brúidiúlacht/Maistíneacht– Rialacha M42/93 • Cuirfear an eachtra ar phár • Déanfar fiosrúchán iomlán • Déanfar gach iarracht chun teacht ar réiteach • Mura dtarlaíonn sin, cuirfear fios ar thuismitheoirí na n-íobartach agus na maistíní • Molfar do na tuismitheoirí comhairle a fháil • Is féidir smachtbhannaí, agus fionraíocht san áireamh, a ghearradh P.C.

 6. Brúidiúlacht/Maistíneacht • Séard is brúidiúlacht ann ná ionsaithe rialta • Ó bhéal, • Tré mhodhanna siceolaíocha nó • Leis an láimh láidir, • Ag duine nó grúpa amháin, ar dhuine nó ar ghrúpa eile. • Imlitir M42/93 P.C.

 7. Brúidiúlacht/Maistíneacht • Tá sé mar pholasaí ag an scoil seo, go bhfuil ceart ag gach mac léinn a bheith i dtimpeallacht oideachasúil atá saor ó eagla, ó chiapadh agus ó imeaglú de shaghas ar bith. • Is brúidiúlacht é iompar cosúil le troid, scanrú, ag glaoch leasainmneacha, gasúr a aonrú, nó am crua a thabhairt do ghasúr ar bith,agus níl sé inghlactha. • Ní cóir neamhshuim a dhéanamh de bhrúidiúlacht, nó a rá nach raibh ann ach “méiseáil” P.C.

 8. Neamhláithreachas Imní Méala Gortú Ag lorg aird múinteora Lagmhisneach/ Uaigneas Amhras faoi chlaonadh gnéasach Deacrachtaí / Fadhbanna Clainne Eascairdeas, Bréagadóireacht nó Gadaíocht Féinmheas íseal Tnútháin tuismitheoirí Ar thóir na foirfeachta de shíor Droch shláinte/ neamhord Itheacháin Neamhaird ar ghlaineacht phearsanta Doicheall roimh cheartú Fadhb mhór le díriú intinne Scarúint/ Cailliúint Claontaí/ Smaointe féinmharfacha Sainchomharthaí mhí-úsáid substaintí Tromualach oibre Bheith gan ghnaoi/ Aonaránacht Comharthaí Rabhaidh P.C.

 9. An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997 • Níl múinteoirí díonta níos mó ar fhreagracht choiriúil má úsáideann siad pionós corpartha ar mhic léinn • Is coir í pionós corpartha a úsáid ar mhac léinn agus d’fhéadfaí múinteoir a thabhairt os comhair cúirte dá bharr P.C.

 10. An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997 Ta sé ceadaithe dul i muinín na láimhe láidre, ach gan dul thar fóir leis, sna cásanna áirithe seo amháin: • Chun cosc a chur le coir nó le briseadh síochána • Chun é/í féin a chosaint : • Ar ghortú, ar ionsaí nó ar bheith coinnithe i ngéibheann de thoradh eachtra coiriúla • Má tá cearta duine á sárú • Chun a m(h)aoin a chosaint ar éinne atá ag iarraidh í a ghoid, damáiste a dhéanamh di nó í a scrios, maoin daoine eile san áireamh freisin P.C.

 11. An tAcht Oideachais 1998 • Feidhmeannais an Phríomhoide agus na Múinteoirí • Cuid V (Mír 22) • Beidh freagracht ar Phríomhoide agus ar na múinteoirí faoi stiúir an Phríomhoide as an teagasc a chuirfear ar fáil do mhic léinn sa scoil agus cuideoidh siad, i gcoitinne , le hoideachas agus forbairt phearsanta na mac léinn sa scoil sin. P.C.

 12. An tAcht Oideachais 1998 • Faisnéis do mhic léinn: Comhairlí Mac Léinn: Polasaí iontrála • De réir Mhír 27, tá dualgas ar an mBord Bainistíochta: • Nósanna imeachta a bhunú agus a chothú chun faisnéis a chur ar fáil do mhic léinn maidir le gníomhaíochtaí na scoile • Páirteachas na mac léinn in imeachtaí na scoile a chothú • Mic léinn a spreagadh chun Comhairle na Mac Léinn a bhunú • Gach cabhair a thabhairt do na comhairlí seo • Polasaí iontrála na scoile a fhoilsiú, a chuimseoidh: • Polasaí na scoile maidir le fionraíocht agus díbirt • Polasaí na scoile maidir le clárú agus rannpháirtíocht mac léinn le riachtainis speisialta agus dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste P.C.

 13. An tAcht Oideachais 1998 Nósanna imeachta maidir le hachomhairc a dhéanamh. Mír 28: • Féadfaidh tuismitheoir mic léinn (nó mic léinn atá18 +) achomharc a dhéanamh chuig an mBord Bainistíochta in aghaidh cihnneadh múinteora nó comhalta eile foirne scoile • Éistfear le gearáin ó mhic léinn nó óna dtuismitheoirí, ar gearáin iad a bhaineann leis an scoil • Déanfar gníomh leigheasta iomchuí, más gá sin, mar fhreagra ar ghearán Beidh aird ag an Aire ar a inmhianaithe atá sé achomhairc a chinneadh agus gearáin a réiteach sa scoil lena mbaineann. P.C.

 14. An tAcht Oideachais 1998 Mír 29: Is féidir le tuismitheoirí (agus le mic léinn atá 18+) achomharc a dhéanamh (chuig an gCoiste Gairmoideachais ar dtús): • Má dhíbrítear mac léinn ón scoil • Má ghearrtar téarma fionraíochta ar mhac léinn, nach lú ná 20 lá in aon scoilbhliain amháin • Má dhiúltaítear mac léinn a chlárú sa scoil • Ní mór achomhairc a dhéanamh taobh istigh de 42 lá ón dáta a gcuirtear na tuismitheoirí ar an eolas faoin gcinneadh • Ba chóir tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis an gceart atá acu achomharc a dhéanamh taobh istigh den tréimhse ama seo P.C.

 15. Imlitir M33/91 Ba chóir cearta agus dualgais • Na bainistíochta • Na múinteoirí • Na mac léinn • Na dtuismitheoirí a chur san áireamh agus Cód Smachta á chur i dtoll a chéile. P.C.

 16. M33/91 • Tá an Príomhoide freagrach as Cód Smachta atá cóir agus réasúnta a chur i bhfeidhm • Tá sé mar dhualgas ar gach múinteoir araíontacht a chothú ina sheomra ranga féin agus freisin freagracht, i gcomhpháirt, a ghlacadh i gcúrsaí dea-riartha taobh istigh d’áitreabh na scoile • Téann caighdeán na múinteoireachta go mór i bhfeidhm ar iompar mac léinn • Ma bhíonn dearcadh dóchasach ag na múinteoirí is féidir go nglacfaidh na daltaí níos mó freagrachta i leith a saothair agus a n-iompair. P.C.

 17. M33/91 • Cothaíonn timpeallacht tharraingteach dea-iompar • Ba chóir comhcheangal idir an tuismitheoir agus an múinteoir a chothú • Ba cheart go léireodh smachtbhannaí don dalta an difir atá idir mí-iompar beagthábhachtach agus mí-iompar níos tromchúisí. • Má chuirtear daltaí as rang ní ceart go bhfágfaí gan mhaoirseacht iad • I scoileanna ina gcoimeádtar daltaí faoi choinneáil mar smachtbhanna, ní mór tuismitheoirí a chur ar an eolas roimh ré • Nuair a leagann scoileanna béim ar luachanna saothair is ea is fearr a bhíonn na torthaí • Tá cosc ar phionós corportha P.C.

 18. Fionraíocht Má ghearrtar téarma fionraíochta ar mhac léinn : • Ba chóir an chúis a chur in iúl dó/di i scríbhinn • Déanfar cinnte de go bhfuil dátaí an téarma fionraíochta soiléir • Tá ceart ag tuismitheoirí achomharc a dhéanamh chuig an mBord Bainistíochta • Tá ceart ag tuismitheoirí a bheith i láthair ag an achomharc, ach fógra dhá lá ar a laghad a thabhairt do Rúnaí an Bhoird P.C.

 19. Díbirt Tá sé ceadaithe mac léinn a dhíbirt : • Nuair a chuireann droch-iompar an mhic léinn daoine eile i gcontúirt • Nuair a chuireann an mí-iompar isteach ar chearta na mac léinn i gcoitinne • Ní ceart dalta a dhíbirt as an scoil ach amháin i bhfíor dhroch-chás mí-iompair, agus tar éis gach iarrachta ar athshlánú agus gach cineál smachtbhanna eile a bheith triáilte N.B. Féach Imlitir M48/01 --- Conas Achomharc a dhéanamh P.C.