1 / 32

Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi

Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi. Jelena Marinković. Sadržaj. Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi Medicinske informacije, medicinski podaci i medicinsko znanje Medicinsko odlučivanje postavljanje dijagnoze izbor terapije

rian
Download Presentation

Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi Jelena Marinković

 2. Sadržaj • Medicinska informatika – Razvoj, mogućnosti, izazovi • Medicinske informacije, medicinski podaci i medicinsko znanje • Medicinsko odlučivanje • postavljanje dijagnoze • izbor terapije • Zdravstveni informacioni sistem

 3. www.med.bg.ac.yu • MEDICINSKA INFORMATIKA Jelena Erić – Marinković i Nikola Kocev • Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu Jelena Marinković, Snežana Simić, Zoran Božović, Nikola Kocev

 4. Okolnosti nastanka • Eksponencijalni rast osnovnih elemenata globalnog svetskog modela • Rešenje je u: • sistemskom mišljenju i • kompjuterskoj i komunikacionoj tehnologiji

 5. Medicinska informatika je nauka koja izučava zakonitosti stvaranja, prenosa, obrade i korišćenja informacija, podataka i znanja u cilju rešavanja medicinskog ili šire -zdravstvenog problema.

 6. Faze razvoja • 50-te godine (eksperimenti sa novom tehnologijom) • 60-te godine (nova medicinska oprema, prvi informacioni sistemi) • 70-te godine (centralizovani IS, personalni kompjuteri, veštačka inteligencija) • 80-te godine (distribuirani IS, softver) • 90-te godine (komunikacija i integracija) • novi milenijum (ekonomija znanja)

 7. e-zdravlje e-transakcije e-trgovina Telezdravlje Tele-edukacija Tele-nadzor Telemedicina Zdravstvena telematika Zdravstvena informatika Medicinska informatika AOP u zdravstvenom sistemu

 8. e-zdravlje – šta je to? • Definicija Svetske zdravstvene organizacije1:Kost-efektivno i bezbedno korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija sa ciljem podrške zdravlju i sa zdravljem povezanim oblastima uključujući zdravstvene usluge, zdravstveni nadzor, zdravstvenu literaturu, zdravstveno vaspitanje i obrazovanje, znanje i istraživanja. 1 http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_28-en.pdf • Definicija Eng TR. The eHealth Landscape. Princeton, NJ: The Robert Wood Johnson Foundation, 2001.1:e-zdravlje podrazumeva korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, posebno Interneta, u cilju unapređenja i obezbeđivanja zdravlja, s jedne, i sistema zdravstvene zaštite, s druge strane. 1http://www.rwjf.org/app/rw_publications_and_links/publicationsPdfs/eHealth.pdf

 9. Predmet – medicinska informacija Bolja informacija Boljazdravstvena zaštita, ...

 10. Medicinska informatika je: • bazična nauka • eksperimentalna nauka i • medicinska tehnologija.

 11. Medicinska informatikase deli na: • Opštu medicinsku informatiku i • Primenjenu medicinsku informatiku orijentisanu ka objektu ili procesu. Seelos HJ (1988) Indivisibility and Variety of Medical Informatics. Editorial. Meth Inform Med 27: 191-193.

 12. Institucionalizacija Medicinske informatike • Prvi naučni ili stručni rad 1959. (Science) 1970. (Narodno zdravlje) • Broj objavljenih radova - od 1992. Yearbook • Kongresi 18 evropskih i 12 svetskih 3 domaća • Društva EFMI i IMIA (77. i 79.) SLD (1988.)

 13. Primena informatičkih tehnologija u našem sistemu zdravstvene zaštite • 1964.g.- Prvi savezni projekat uz korišćenje računarske podrške • 1980.g.- Sistem biomedicinskih stručnih i naučnih informacija • 1985.g.- Bolnički informacioni sistem VMA • 1987.g.- Automatizovana obrada u Apotekarskoj ustanovi Beograda • 1992. i 1994.- Istraživanja o primeni IT u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije

 14. A kako biti uspešan? Realne pretpostavke za formiranje Nacionalnog zdravstvenog informacionog sistema /Globalne (nacionalne) zdravstvene infostrukture

 15. 1.Fundamentalna promena u načinu stvaranja zdravstvenih informacija, njihovoj upotrebi i pristupu;

 16. 2.Prihvatanje elektronske zdravstvenedokumentacije kao tehnologije u procesu pružanja zdravstvene zaštite i

 17. 3. Primena međunarodnih standardau uslovima novih tehnoloških rešenja informacionih i komunikacionih problema.

 18. Medicinska informatika i Informacioni procesi

 19. Medicinska informatika i informacioni procesi Koristi odgovarajuće (formalne) metode i alate, posebno iz oblasti informatike, da modeluje strukturu i mehanizam informacionih procesa u medicini (sistemu zdravstvene zaštite). Modeluje najčešće sledeće procese: • (pato)fiziološke i procese lečenja • komunikacione procese • organizacione procese • procese podrške • procese odlučivanja • procese konstrukcije • evaluacione procese

 20. Formalne metode • Metode: • Modelovanje podataka • analiza sistema • analiza signala • prepoznavanje oblika • reprezentovanje znanja • itd.

 21. Alati • Alati: • kompjuterski sistemi • kompjuterski jezici • itd.

 22. Tipovi modela informacionih procesa u medicini • Induktivni modeli koji simuliraju procese počevši od njihovih uzroka i • Inverzni modeli opisuju procese počinjući od posledica a u cilju predviđanja uzroka.

 23. (Pato)fiziološki procesi i procesi lečenja Proces srčanog oboljevanja: - cirkulacija srca - EKG analiza

 24. Komunikacioni procesi Uključuju pošiljaoca, kanal i primaoca: - srce, mišićni šum, električni signal meren na koži - pacijent, šum (pogrešna interpretacija podataka ili nepotpuni i netačni podaci saopšteni od strane pacijenta) , lekar

 25. Procesi podrške Automatizovani sistemi koji podržavaju one zadatke koji su dugački kada se ručno rade (CT ili NMR, EKG ili EEG, laboratorijski instrumenti, planiranje radioterapije, … )

 26. Organizacioni procesi Pružanje zdravstvene zaštite je i organizacioni proces a obuhvata funkcije, zadatke i aktivnosti .

 27. Procesi odlučivanja Dijagnostički i terapijski problemi odlučivanja uključuju postojeće rezultate matematičkih, statističkih ili klasifikacionih metoda veštačke inteligencije. Postoje: aktivni i pasivni sistemi za podršku odlučivanju.

 28. Konstrukcioni procesi Inženjerska disciplina koja modele implementuje u programe.

 29. Evaluacioni procesi Kvalitet metoda i sistema stalno mora biti evaluiran. Takođe, uticaj na procese zdravstvene zaštite meren. Procena tehnologije trebalo bi da bude primenjena na sve proizvode medicinske informatike.

 30. Najpoznatiji medicinski informacioni proces

 31. Struktura kompjuterskih aplikacija u medicini čovek istraživanje i razvoj terapija i kontrola nivoi složenosti (u zavisnosti od uključenja čoveka) dijagnoza i donošenje odluka obrađivanje i automatizacija memorisanje, pretraživanje, pronalaženje komunikacije i telematika računar

 32. Objekti i koncepti medicinske informatike • Istorija bolesti i fizički pregled • Dijagnostičke metode • Bolesti i dijagnoze • Menadžment sa pacijentom • Medikacija • Praćenje, procena, prognoza i ishod • Baze medicinskog znanja • Promocija zdravlja i održavanje • Troškovi • Dokumentacija o pacijentu

More Related