denetim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İç Denetim PowerPoint Presentation
Download Presentation
İç Denetim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

İç Denetim - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

İç Denetim. Sunum Planı. İç denetimin gelişimi Uluslararası tanımı Ülkemizde kamuya uyarlanması Kamuda iç denetimin işleyişi İç denetçilerin öncelikli yapacakları işler İç denetim sonrası denetim yapımız Sonuç. Denetim. Teftiş, Kontrol Denetim

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İç Denetim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunum plan
Sunum Planı
 • İç denetimin gelişimi
 • Uluslararası tanımı
 • Ülkemizde kamuya uyarlanması
 • Kamuda iç denetimin işleyişi
 • İç denetçilerin öncelikli yapacakları işler
 • İç denetim sonrası denetim yapımız
 • Sonuç
denetim1
Denetim
 • Teftiş,
 • Kontrol
 • Denetim

Kavramları birbirinin yerine kullanılmakla birlikte farlı hususları ifade ederler.

Bu günkü anlamda risk odaklı iç denetime, denetim anlayışında zaman içinde yaşanan gelişmeler sonucunda ulaşılmıştır.

denet iler enstit s iia
İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)

1941 yılında New York’ta kurulmuştur.

 • İç denetim, iç kontrol, bilgi teknolojisi denetimi gibi konularda hizmet vermektedir.
 • İç denetime ilişkin standartlar ve etik kurallar belirlenmesine ve geliştirilmesine katkılarda bulunmaktadır.
kamuda denetim
Kamuda İç Denetim
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63,64,65,66 ve 67’inci maddelerinde
  • İç denetim,
  • İç denetçinin görevleri,
  • İç denetçinin nitelikleri ve atanması,
  • İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve bu kurulun görevleri düzenlenmiştir.
5018 say l kanunda denetim sistemi
5018 Sayılı Kanunda İç Denetim Sistemi
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
 • Risk esaslı olarak iç denetim yapılması,
 • Üst yöneticiye bağlı iç denetçi istihdamı,
 • Sertifikalı iç denetçiler,
 • İç denetim standartlarına uygun sistematik ve sürekli denetim,

Öngörülmüştür.

slide7

İÇ DENETİMİç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için;-Kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek - Rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir.

slide8

Bu faaliyetler, -İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile -Mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde-Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve -Genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır

slide9

İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİa)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

slide10

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

slide11

f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek

denet m alanlari

İÇ DENETİM ALANLARI

a) Uygunluk denetimi,

b) Performans denetimi,

c) Mali denetim,

d) Bilgi teknolojisi denetimi,

e) Sistem süreç denetimi,

slide13

Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkinliğin değerlendirilmesidir. .

slide14

Mali denetim:Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali tabloların tasdikinin ve mali sistemlerin güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

slide15

Sistem süreç denetimi: Denetlenen birimin yönetim ve kontrol sistemlerinin eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kamu idaresinin organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

k mler denet olab lecek

KİMLER İÇ DENETÇİ OLABİLECEK

Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi

slide17

Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahalli idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, Muhasebe, Milli Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahalli idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahalli idarelerde İç Denetçi, olarak, 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler

denet ler n kamu dareler t bariyla sayilari

İÇ DENETÇİLERİN KAMU İDARELERİ İTİBARIYLA SAYILARI

Madde 26 - Kamu idarelerinin ihtiyacı olan iç denetçi sayıları, teşkilat kanunları uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları görevleri, kullandığı kaynaklar, merkez ve taşra teşkilatının özelliği, toplam personel sayıları ve bu birimlerde yaptırılacak denetim türleri dikkate alınmak suretiyle, denetimin maliyeti de göz önünde bulundurularak belirlenir.

Bu belirlemede, ilgili kamu idaresinde denetim yapan diğer denetim elemanlarının mevcudiyeti, sayısı ve faaliyet alanları dikkate alınır.

slide19

İç Denetçi Atanması

Daimi Süreç

Geçici Süreç

İç Denetçi Adayı

İç Denetçi Adayı

Başvuru

Başvuru

Kurul

Sınav

İç denetçi eğitimi talebi

İdare

 • İç denetçi
 • atamasının bildirimi

Eğitim

Bilgi

Kurul

Atama

Sertifika

Sınavı

Sertifikalı İç Denetçi

İç Denetçi

Eğitimi

İç Denetçi

Başvuru

İdare

Atama

İç Denetçi

slide20

İç Denetim Faaliyeti

3 yıllık stratejik

denetim planını

hazırlar ve yayınlar

Kurul

 • Onaylanan denetim plan ve
 • Programının bilgilendirme
 • Amacıyla sunulması

Hedef gösterme

Yıllık denetim programı

 • Bilgilendirme amacıyla
 • raporun gönderilmesi

Onay istemi

İç Denetim Birim Bşk

Denetim sonuçlarının sunumu

Üst Yönetici

Onay istemi

 • Denetim programının
 • uygulanması görevi

Rapor Çıktısı

3 Yıllık denetim planı

Rapor özeti sunumu

İç Denetçi

Denetim Gözetim

Sorumlusu

Gözetim

Denetleme

Denetlenen İdare

slide21

Aktörler Arası İlişkiler

Denetim

Gözetim

Sorumlusu

Gözetim

Üst Yönetici

İç

Denetçi

Görevlendirme

Kadro Yoksa Görevlendirme

Arasından Seçim

İç Denetim

Birimi Bşk

Atama

Kadro Varsa Atama

3 lü kararname

Bakan

Görevden Alınmada

Bilgilendirme

Kurul

slide22

İç Denetim Faaliyeti ve Diğer Denetim Alanlarıyla İlişkiler

Teftiş

Dış Denetim

 • Alan çakışması VAR
 • Dışarıda kalan sadece ani baskınlar şeklinde yapılan teftişler

Alan çakışması yok

 • İç Denetim
 • Uygunluk denetimi
 • Mali tabloların güvenilirliği denetimi
 • Performans denetimi
 • Bilgi Teknolojileri denetimi
 • Sistem denetimi

Alan çakışması yok

Alan çakışması yok

Soruşturma

İnceleme

Diğer Denetim

(Vergi İncelemesi vb)

slide23

İç Denetim Evreni ve Dışında Kalanlar

BİT

KAMU İDARELERİ OLARAK

İÇ DENETİM

Evreni

KİT

Düzenleyici ve

Denetleyici

Kurumlar

denet ilerin ncelikli al malar
İç Denetçilerin Öncelikli Çalışmaları

İç denetçiler:

 • İç Denetim Birimi İşlem yönergelerinin oluşturulması
 • Risk yönetiminin tanıtımı
 • Kurum makro risk haritasını oluşturulması
 • İdari işlerin ve süreçlerinin yazılı hale getirilmesi
 • Riskleri ve derecelerini tespit
 • İç kontrol önlemlerinin tanıtımı
 • Alınması gereken iç kontrol önlemlerinin önerilmesi

Çalışmalarına öncelik verilerek 2006 yılında İç denetim yapılabilir idari yapı oluşturmaya çalışacaklardır.

mevcut denetim yap s

BAKAN

Müfettiş

Müsteşar

İç Denetçi

Genel Müdür

Genel Müdür

İl Müdürü

(Taşra)

Kontrolör

Denetmen veya

Müfettiş

Mevcut Denetim Yapısı
mevcut g rev alanlar

Müfettiş

(Bakanlıkta)

Kontrolör

(Müsteşarlık ve Genel Müdürlükte)

Denetmen

(İl Müdürlüğünde)

Soruşturma İnceleme ve diğer görevler

Uygunluk Denetimi

(İdari, Mali)

İç Denetçi

Sistem, Performans, Bilgi İşlem

(Bakanlık ve diğer idarelerde)

Mevcut Görev Alanları