Dagens program
Download
1 / 19

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Dagens program. 08.00-09.30 Lex Sarah  09.30-10.00 Kaffe/te med smörgås 10.00-10.45 Synpunktssystem 10.45-11.30 Diskussion om lex Sarah och synpunktssystem 11.30-12.00 Återkoppling utifrån diskussionsfrågor. Lex Sarah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dagens program' - rhonda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dagens program
Dagens program

 • 08.00-09.30 Lex Sarah 

 • 09.30-10.00 Kaffe/te med smörgås

 • 10.00-10.45 Synpunktssystem

 • 10.45-11.30 Diskussion om lex Sarah och synpunktssystem

 • 11.30-12.00 Återkoppling utifrån diskussionsfrågor


Lex sarah
Lex Sarah

 • Vad innebär de nya och skärpta reglerna som började gälla den 1 juli 2011?

 • Vad betyder det att alla ska medverka till att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet?

 • Vad är skillnaden mellan rapporterings- och anmälningsskyldighet?

 • Vad innebär risk för ett missförhållande respektive missförhållande?

 • Vad gäller för Omsorgsnämnden, Omsorgsförvaltningen och tjänstemän?


Lex sarah1
Lex Sarah

 • Undersköterska Sarah Wägnert Polhemsgården Solna, 1997

 • 14 kap 2-7 §§ SoL & 24a-24g §§ LSS

 • Skärpta krav från den 1 juli 2011

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 lex Sarah


Principiella utg ngspunkter f r den nya och sk rpta regleringen
Principiella utgångspunkter för den nya och skärpta regleringen

 • Höjd kvalitet och enhetlig kunskapsbild över landet.

 • Tydligare del av det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Var och en ska medverka till god kvalitet.

 • Lagrummen SoL/HSL/LSS närmar sig varandra.


Lex sarah nya och sk rpta regler f r hela socialtj nsten samt lss
Lex Sarah – nya och skärpta regler för hela socialtjänsten samt LSS

 • Hela socialtjänsten – ej HSL insatser

 • Rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

 • Alla verksamheter ska vara informerade om dessa skyldigheter. Skriftligt och muntligt

 • Dokumentation, utredning, avhjälpande och undanröjande utan dröjsmål.

 • Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.


Medverka till god kvalitet
Medverka till god kvalitet socialtjänsten samt LSS

 • En skyldighet att medverka till att enskilda får god omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden.

 • Att det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden som står i centrum för de åligganden som följer av bestämmelsen.

 • Att var och en som fullgör uppgifter ska bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.Information till rapporteringsskyldiga
Information till rapporteringsskyldiga socialtjänsten samt LSS

 • Vid anställning och löpande minst 1 ggr/år

 • Muntligt och skriftligt

 • Arbetsledarens skyldighet

 • Blankett har arbetats fram: myndighetshandboken SoL & LSS


Rapportering
Rapportering socialtjänsten samt LSS

 • Om det finns anledning att tro att personer som är rapporteringsskyldiga har del i missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet.

 • Påtaglig risk = uppenbar och konkret risk

 • Närmsta arbetsledare eller Omsorgsnämnden

 • Skriftlig enligt särskild blankett i myndighets-handbokenSoL & LSS

 • Kan ej vara anonym


Vad ska rapporteras missf rh llande p taglig risk f r missf rh llande
Vad ska rapporteras? socialtjänsten samt LSSMissförhållande↔ påtaglig risk för missförhållande

 • Övergrepp och brister i omsorgen som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa och säkerhet.

 • Ett bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

 • Övergrepp kan vara

  • Fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel),

  • psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar),

  • ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring) samt

  • sexuella.


Diskussionsfr gor
Diskussionsfrågor: socialtjänsten samt LSS

 • Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du inkom till Omsorgsförvaltningen år 2011?

 • Vilken typ av missförhållanden var den vanligaste?

  • Brister i bemötande

  • Brister i omsorg

  • Brister i omsorg avseende tillsyn

  • Brister i omvårdnad

  • Övergrepp – ekonomiska

  • Övergrepp – fysiska

  • Övergrepp – psykiska


Diskussionsfr gor1
Diskussionsfrågor: socialtjänsten samt LSS

 • Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du inkom till omsorgsförvaltningen år 2011? Svar 66

 • Vilken typ av missförhållanden var den vanligaste?

  • Brister i bemötande 6

  • Brister i omsorg 13

  • Brister i omsorg avseende tillsyn 17

  • Brister i omvårdnad 5

  • Övergrepp – ekonomiska 20

  • Övergrepp-fysiska4

  • Övergrepp-psykiska1


Vem r rapporteringsskyldig
Vem är rapporteringsskyldig? socialtjänsten samt LSS

 • Anställd

 • Uppdragstagare

 • Praktikant eller motsvarande under utbildning

 • Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.


Undanr ja avhj lpa och anm la
Undanröja, avhjälpa och anmäla socialtjänsten samt LSS

 • Undanröja risker för missförhållanden

 • Avhjälpa missförhållanden

 • Anmäla allvarliga risker och missförhållanden till Socialstyrelsen


Utredning
Utredning socialtjänsten samt LSS

 • Utredning ska inledas senast dagen efter en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande har tagits emot.

 • Utredningen ska genomföras skyndsamt och får pågå i max sex veckor från det att den påbörjats.

 • Dokumenteras enligt gällande föreskrift. Omsorgsförvaltningens utredningsformulär samt journalblad används.

 • Utredare av lex Sarah ska ge varandra råd och stöd i utredningsarbetet samt göra en gemensam bedömning inför avslut och ställningstagande.

 • Ansvarig utredare ska vara opartisk/så neutral som möjligt.


Ansvarsf rdelning
Ansvarsfördelning socialtjänsten samt LSS

 • Omsorgsnämnden

  • Riktlinje och rutiner

 • Förvaltningschefen

  • Fattar beslut

 • Nämndsekreteraren

  • Samordnare, tar emot rapporter och utredningar, informerar Omsorgsnämnden

 • Utredningsgrupp

  • Bedömning, ger stöd och råd till utredaren

 • Utredare

  • Utreder och dokumenterar


Ansvarsf rdelning1
Ansvarsfördelning socialtjänsten samt LSS

 • Arbetsledare

  • Ansvarar för att avhjälpa ett missförhållande

  • Undanröja påtaglig risk för ett missförhållande

  • Muntligen och skriftligen rapportera till nämndsekreteraren

  • Vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen.

  • Meddela nämndsekreteraren samt berörd närmsta chef om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga risken för missförhållandet undanröjts inom en vecka.

  • Underrätta den enskilde/anhörig/företrädare.

  • Ge stöd till den enskilde och medarbetare.

  • Eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

  • Återkoppling till berörda.

  • Dokumentera i kundens journal att en lex Sarah rapport registrerats.


Ansvarsf rdelning2
Ansvarsfördelning socialtjänsten samt LSS

 • Personligt ansvar

  • Rapportera händelser som avviker från god kvalitet som bedöms utgöra ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk för ett missförhållande. Rapporteringen görs till närmsta arbetsledare eller nämndsekreteraren.


Framtiden
Framtiden socialtjänsten samt LSS

 • Avvikelsesystem för SoL, LSS och HSL (både egenregi & LOV-leverantörer).

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

 • Riktlinje och system arbetas fram.

 • Utredning av avvikelse och missförhållanden kan utredas gemensamt av både egenregi och LOV-leverantör.


ad