Dagens program
Download
1 / 43

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Dagens program. Hva er kjøp? Standardavtaler Urimelige avtaler Gjennomgang av kjøpslovens systematikk Levering og risikoovergang Mangler. Hva er kjøp?. Tosidighet Vederlag Bytte Tilvirkningskjøp – tjenesteavtale. Ulike kjøpsrettslige avtaletyper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dagens program' - tyrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dagens program
Dagens program

 • Hva er kjøp?

 • Standardavtaler

 • Urimelige avtaler

 • Gjennomgang av kjøpslovens systematikk

 • Levering og risikoovergang

 • Mangler


Hva er kj p
Hva er kjøp?

 • Tosidighet

 • Vederlag

 • Bytte

 • Tilvirkningskjøp – tjenesteavtale


Ulike kj psrettslige avtaletyper
Ulike kjøpsrettslige avtaletyper

 • Kontantkjøp – kredittkjøp – forskuddsbetaling

 • Internasjonale kjøp

  • Egne regler i kjøpsloven

  • Bare hvor en av partene ikke har forretningssted i Norden

 • Standardavtaler


Standardavtaler
STANDARDAVTALER

 • Brukes hvor en part ofte inngår avtaler av det aktuelle slaget

 • Ferdige avtalevilkår

 • Liten eller ingen mulighet for forhandlinger


Typiske standardavtaler
Typiske standardavtaler

 • Mobiltelefonabonnement

 • Kredittkortavtaler

 • Forsikringsavtaler

 • Programvarenedlastninger

 • Flybillett

 • Bilutleie

 • Banklån

 • Generell varehandel

 • Etc.


Tilblivelse
Tilblivelse

 • Ofte utformet av den sterke parten i et avtaleforhold

 • Kan være laget av bransjeorganisasjoner

  • Ensidig

  • Etter forhandlinger

 • Kan være laget av interesseorganisasjoner


Fordeler
fordeler

 • Effektivitet

  • Avtalen kan inngås på en enkel måte

  • Kan inngå en mengde avtaler på kort tid

  • Prisdempende når man ikke trenger å bruke ressurser på å forhandle med hver enkelt

 • Sikkerhet

  • Kan være tryggere å gå inn på vilkår som allerede er utprøvd i stedet for å forhandle selv


 • Ulemper
  ulemper

  • Ofte utformet av den sterke parten i avtalen

  • ”take it or leave it” for den svake parten

  • Passer dårlig for parter med spesielle behov


  Opplest og vedtatt
  Opplest og vedtatt?

  • Også standardavtaler må være akseptert

   • Man blir ikke bundet av mer enn man har akseptert

   • Standardvilkårene blir ikke del av avtalen uten at de er gjort kjent for den andre parten

  • Rett til å bestemme selv om man ønsker å inngå standardkontrakt eller ha individuelle forhandlinger

   • Fungerer i praksis bare for større kontrakter


  Forbrukere
  Forbrukere

  • Standardavtaler må vike for preseptorisk lovgivning

   • Særlig viktig som en sikkerhetsventil for forbrukerne

  • Skal mindre til for at en forbruker skal anses uforpliktet av avtalen

   • Spesialregel i avtaleloven § 37


  Avtaleloven 36
  Avtaleloven § 36

  • Generalklausulen

   • Den alminnelige formuesrettslige lempingsregel

   • Sikkerhetsventil både på avtaletidspunktet og etterpå


  Dagens program


  Dagens program

  • Unntaksregel

  • Revisjon av avtalen kan bli urimelig for motparten

   Hovedregel: avtaler skal holdes


  Avtalen er i boks og ferdigtolket hva n
  Avtalen er i boks og ferdigtolket hva nå?

  • Gjennomføring

   • Oppfylles avtalen i henhold til kontrakten?

   • Hva er eventuelt galt?

   • Hvem bærer risikoen hvis noe går galt?

   • Hvilke rettigheter og plikter har partene dersom noe går galt?

   • Lovregulering, avtaletekst og sedvane/kutyme


  Kj psavtaler
  Kjøpsavtaler

  • Vanligste kontraktstypen

   • Omfatter også bytteavtaler

  • Greit utgangspunkt

   • Kan trekkes analogier fra kjøpsretten til andre områder

   • Alle har et forhold til kjøp og salg og en viss formening om hvilke rettigheter de har dersom ikke alt går som det skal


  Kj psloven
  Kjøpsloven

  • Regulerer kjøpsavtaler…

   • Mellom næringsdrivende

   • Mellom privatpersoner som selgere og næringsdrivende som kjøpere

   • Mellom privatpersoner


  Dagens program

  • Regulerer ikke kjøpsavtaler…

   • Mellom næringsdrivende som selgere og privatpersoner som kjøpere

  • Regulerer ikke

   • Kjøp og salg av fast eiendom

   • Kjøp og salg av tjenester

   • Andre områder som er regulert av spesiallover


  Hvor kj psloven ikke gjelder
  Hvor kjøpsloven ikke gjelder

  • I forbrukerforhold

   • Forbrukerkjøpsloven

   • Avhendingslova

   • Bustadoppføringsloven

   • Angrerettsloven

   • Kredittkjøpsloven

   • Avtaleloven

   • Øvrige forbrukerrettighetslover


  Dagens program

  • Utenfor forbrukerforhold

   • Noe lovregulering

    • Avhendingslova

   • Avtalen blir helt avgjørende

   • Partene for det meste overlatt til seg selv

   • Analogier fra kjøpsloven

   • Avtaleloven som ”bakgrunnsteppe”

  • Kan være omfattet av spesiallov

   • Eks forsikringsavtaleloven


  Kj psloven deklaratorisk
  Kjøpsloven = deklaratorisk

  • Viker for særlovgivning, kjl § 1

  • Kan fravikes etter avtale mellom partene, kjl § 3

   • Kontraktsfrihet

   • Lovgiver forutsetter likeverdige parter

   • Likevel beskyttet av reglene i avtaleloven kapittel 3

  • Viker for etabert praksis, handelsbruk eller sedvane, kjl § 3


  Avgrenses mot
  Avgrenses mot

  • Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1)

   • Avgjørende hvem som skal skaffe materialene

    • Selgeren skaffer = kjøp

    • Kjøperen skaffer ≠ kjøp

   • Ulovfestet – reguleres av alminnelig avtalerett

   • I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven

   • Ingen supplerende lovgivning utenfor forbrukerforhold


  Dagens program

  • Kjøp og salg av fast eiendom kjl § 1, 2. pkt

   • Reguleres av avhendingslova

    • Gjelder både for forbrukere og næringsdrivende

    • Deklaratorisk for næringsdrivende

    • Delvis preseptorisk i forbrukerforhold


  Kj psloven forbrukerkj psloven
  Kjøpsloven ↔ forbrukerkjøpsloven

  • Deklaratorisk ↔ preseptorisk Kjl § 3 ↔ Fkjl § 3

  • Kjøpsloven – likevekt mellom partene

  • Forbrukerkjøpsloven – utvidet beskyttelse av den ene parten


  Vrige forbrukerlover
  Øvrige “forbrukerlover”

  • Bygget etter samme mønster som forbrukerkjøpsloven

  • Ufravikelig til ulempe for forbrukeren

  • Kan fravikes til forbrukerens fordel


  Kj pslovens oppbygging
  Kjøpslovens oppbygging

  • Kapittel I - virkeområde

   • Definisjoner og avgrensninger

  • Kapittel II – Leveringen

   • Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte

  • Kapittel III – risikoen for tingen

   • Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering?

   • Når går risikoen over fra selger til kjøper?


  Dagens program

  • Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m

   • Hvordan skal varen være – berettigede forventninger

   • Når foreligger det en mangel

  • Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side

   • Forsinkelse

    • Når foreligger forsinkelse

    • Hvilke konsekvenser får det

   • Mangler

    • Undersøkelsesplikt

    • Reklamasjon

    • Rettigheter


  Dagens program

  • Kapittel VI – Kjøperens plikter

   • Kjøpesummens størrelse

   • Betaling

   • Medvirkning

  • Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side

   • Oppfyllelse

   • Erstatning

   • Frister

  • Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, isolvens m m

  • Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering

  • Kapittel X – Erstatningsomfang. Renter


  Dagens program

  • Kapittel XI – Omsorg for tingen

  • Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting

  • Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser

  • Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd

  • Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp


  Videre
  Videre …

  • Gjennomgang av de viktigste delene av kjøpsloven

  • Trekker inn og sammenlikner med de øvrige kontraktsrettslige lover hvor det er naturlig


  Risikoovergang
  Risikoovergang

  Risikoovergang


  Risiko
  Risiko

  • Forutsettes at det er et skjæringspunkt når risikoen for varen går over fra selger til kjøper.

  • Etter dette tidspunktet faller ikke kjøperens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at salgstingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av handling som ikke beror på selgeren


  F r varen er levert
  Før varen er levert

  • Selgerens leveringsplikt

   • Avtalt vare skal leveres på avtalt sted til avtalt tid

  • Risikoovergang

   • Må ses i sammenheng med reglene for levering

    • Risikoen går over fra selger til kjøper når varen er levert

    • Kjøperen kan bare påberope seg mangler som var der på leveringstidspunktet


  Betydningen av risikoovergangen
  Betydningen av risikoovergangen

  • Selgeren har ansvaret dersom varen går tapt eller skades før risikoovergangen

  • Kjøperen har ansvaret dersom varen går tapt eller skades etter risikoovergangen

  • Kan få stor økonomisk betydning – viktig å ha klare regler


  Kj pslov forbrukerkj pslov levering
  Kjøpslov / forbrukerkjøpslovlevering

  • Forbrukerkjøpsloven

   • Hovedregel: § 7 – ”når tingen overtas av forbrukeren”

   • Ingen unntaksregler

  • Kjøpsloven

   • Hovedregel: § 6 – ”når den er overtatt av kjøperen”

   • Unntak

    • Plasskjøp § 7 (1) – når tingen er levert hos kjøper

    • Sendekjøp §7 (2) – når tingen er overgitt til fraktfører, med mindre selger utfører transporten selv

    • Ev. når tingen er kommet fram til avtalt sted § 7 (3)


  Kj pslov forbrukerkj pslov risikoovergang
  Kjøpslov / forbrukerkjøpslovrisikoovergang

  • Forbrukerkjøp § 14

   • Hovedregel: Når tingen er levert

   • Unntak:

    • Ting blir ødelagt som følge av egenskaper ved tingen selv p.g.a at forbrukeren unnlater å overta

    • Hvis tingen skal hentes annet sted enn hos selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet


  Dagens program

  • Kjøpslov

   • Avtalen bestemmer

   • Hovedregel: Når tingen er levert § 13 (1)

   • Unntak:

    • Når tingen er stilt til kjøperens rådighet og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar den § 13 (2)

    • Når kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på avtalt leveringssted § 13 (3)

    • Kjøp av ting under transport: ved avtaleslutningen, eller allerede ved da tingen ble overgitt fraktfører § 15


  Dagens program

  • Avhendingslova

   • § 2-4 (2) – Når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen

  • Bustadoppføringslova

   • § 45 jf § 14 – Ved overtakelse  Mangler1
  Mangler

  Todelt vurdering:

  • Foreligger det en mangel?

  • Hvilke konsekvenser skal det få dersom det foreligger en mangel


  Mangelsvurdering
  Mangelsvurdering

  • Mangel foreligger når ytelsen ikke er i samsvar med avtalen

  • Avtalen må først tolkes, og eventuelt utfylles med deklaratorisk eller preseptorisk lovgivning

  • Vurdering knyttes til oppfyllelsestidspunktet (= ved risikoovergangen)

  • Nær sammenheng med opplysningsplikt


  N r oppsto mangelen
  Når oppsto mangelen?

  • Risikoovergang

   • Kjøper kan kun påberope mangler som var der ved risikoovergangen

   • Kjl § 21, Fkjl § 18, Avhl § 3-1 (2)

  • Senere

   • Selgeren ansvarlig også for mangel som først viser seg senere

   • Mangel som har oppstått senere er kjøpers ansvar


  Neste forelesning
  Neste forelesning

  • Nærmere om mangler

  • Forsinkelser

  • Misligholdsbeføyelser