VI Kõrhariduskonverents 26.aprill 2011
Download
1 / 20

Tallinna Pedagoogiline Seminar - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

VI Kõrhariduskonverents 26.aprill 2011 Kutsekvalifikatsioon – POMM või KOMM Kvalifikatsioonisüsteem: sotsiaaltöö, noorsootöö, alusharidus. Tallinna Pedagoogiline Seminar Meeskond: Koit Nõlvak, Merle Rihma, Kersti Põldemaa, Ilona Sillak, Luule Press,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tallinna Pedagoogiline Seminar' - rhoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VI Kõrhariduskonverents 26.aprill 2011Kutsekvalifikatsioon – POMM või KOMMKvalifikatsioonisüsteem:sotsiaaltöö, noorsootöö, alusharidus

Tallinna Pedagoogiline Seminar

Meeskond:Koit Nõlvak, Merle Rihma, Kersti Põldemaa, Ilona Sillak, Luule Press,

Erki Korp, Heidi Paabort, Merilin Kurg, Daria Viikmaa, Ethel Eharand


Sotsiaalt taja
Sotsiaaltöötaja?

 • Kutsestandard Sotsiaaltöötaja III, IV, V (kinnitatud 04.12.2008. aTervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu otsusega nr. 36)

  • sotsiaaltöötaja on erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik, kelle tegevus onsuunatud indiviidide, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna jaühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega.


Noorsoot taja
Noorsootöötaja?

 • Noorsootöötaja toetab noorte isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks vajalikud tingimused. Ta tegeleb noortele suunatud programmide ja projektide kavandamise, elluviimise ja hindamisega, kaasab noori tegevuste kavandamisesse ja korraldamisesse ning soodustab nende omavahelist koostööd. Noorsootöötaja ameti võib tinglikult lugeda abistavate elukutsete hulka.  (kokkuvõtlikult Noorsootöö seadusest)


Koolieelse lasteasutuse petaja
Koolieelse lasteasutuse õpetaja?

Õpetaja on rahvusliku identiteedi kandja ja ühiskonna vaimsuse kujundaja, kellepõhitegevused on

 • õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine, õppija juhendamine, temaarengu ja motivatsiooni toetamine

 • õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ningtagasisiside andmine õppijale ja tema vanematele/hooldajatele

 • õppija kaasamineõppesisu ja eesmärkide kavandamisse

 • õppija toetamine õpi- ja sotsiaalsete oskusteomandamisel (Hariduse Kutsenõukogu 28.12.2010 otsus nr 3)


Milleks on vaja kutsestandardit
Milleks on vaja kutsestandardit?

Alus tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel ja kompetentsuse hindamisel

Abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel

Abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele

Abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse

Aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel

(www.kutsekoda.ee)


Sotsiaaltöötaja ja noorsootöötaja puhul on kõikide III, IV ja V taseme kutsekvalifikatsioonide taotlemise eeltingimuseks haridusnõuded ning töökogemus, nende pikkus varieerub

 • Sotsiaaltöötaja IV ja V kutsekvalifikatsiooni puhul on võimalik spetsialiseeruda:

  • Laste hoolekanne

  • Eakate hoolekanne

  • Puuetega inimeste hoolekanne

  • Töötute ja/või kodutute hoolekanne

  • Võlanõustamine

   Lisaks on üheks erijuhuks hoolekandeasutuse juht -kutsestandard Hoolekandeasutuse juht V (kinnitatud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogus 22.10.2007 otsusega nr 30)


Lasteaiaõpetaja kutset on võimalik taotleda ainut V tasemel äsja ülikooli lõpetanud ja kutseaasta läbinud algajal õpetajal. Omistatud kutse on pidevalt erialasel tööl oleval õpetajal tähtajatu.

Kutseaasta on tänaseks läbinud 556 lasteaiaõpetajat


Kutseaasta on riiklikult käivitatud programm, mille aluseks on õpetajakoolituse riiklik arengukava ja õpetajakoolituse raamnõuded. Kutseaasta sooritaja on nooremõpetaja. Lasteaiaõpetajatele käivitus 2005 sügisest. Kutseaasta ei laiene neile, kes on õpetajakoolituse läbinud paralleelselt töötamisega pedagoogilisel ametikohal.

 • Kutseaasta eesmärk on toetada algaja õpetaja kohanemist haridusasutuse kui organisatsiooniga, tema professionaalsete kutseoskuste arengut ning pakkuda tuge kogemuste puudumisest  tekkivate probleemide lahendamisel.

 • Kutseaasta süsteem toimib hästi, kuid kutse taotlemist pole selle läbinud algajatest õpetajatest ette võtnud sugugi mitte kõik


Sotsiaalt taja kutse
Sotsiaaltöötaja kutse

Alates 2004 aastast 216 omistatud kutset

 • Sotsiaaltöötaja III – kokku 97 kutse-tunnistuse omanikku

 • Sotsiaaltöötaja IV – kokku 32 kutse-tunnistuse omanikku

 • Sotsiaaltöötaja V – kokku 19 kutse-tunnistuse omanikku

 • Hoolekandeasutuse juht V – 68 kutsetunnistuse omanikku


Noorsoot taja kutse
Noorsootöötaja kutse

Alates 2010 aastast 18 omistatud kutset

 • Noorsootöötaja III – kokku 3 kutse-tunnistuse omanikku

 • Noorsootöötaja IV – kokku 11 kutse-tunnistuse omanikku

 • Noorsootöötaja V – kokku 4 kutse-tunnistuse omanikku


Koolieelse lasteasutuse petaja kutse
Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutse

Alates 2004 aastast on õpetajatele ja alates 2005 aastast lasteaiaõpetajatele kokku omistatud 425 kutset

 • Õpetaja V – lasteaiaõpetajad ?

 • Võimalik oleks taotleda tänase seisuga 556 lasteaiaõpetajal


Pommid probleemid ja v ljakutsed
Pommid:probleemid ja väljakutsed

Peamine probleem algab juba seadusandlusest – tööandjal ei ole kohustust palgata tööle kutset omavat spetsialisti

 • seetõttu võib näiteks ST ja NT valdkonnas töötada teadmata hulk ilma erialase hariduseta isikuid

 • tööandjal puudub kohustus suunata ilma erialase hariduseta töötajaid täiendkoolitusele riiklikult kehtestatud tähtaja jooksul


Pommid probleemid ja v ljakutsed1
Pommid:probleemid ja väljakutsed

Kutsete süsteem ei ole seotud kutseala süsteemiga:

 • Kutse taotlemine on igati vabatahtlik: ei ole kohustust tõendada oma kompetentsust ja vastavust kutsestandardi nõuetele, et vastaval kutsealal töötada

 • Kutsetunnistuse olemasolu ei ole valdavalt seotud palgasüsteemiga: kompetentsuse tõendamine ei tõsta töötaja palgataset


Pommid probleemid ja v ljakutsed2
Pommid:probleemid ja väljakutsed

Kutsete süsteem ei ole seotud kutseala süsteemiga:

 • Kutse taotlemine alushariduse valdkonnas on eraldiseisev protsess, mis pole seotud lasteaia atesteerimis- ega kvaliteedisüsteemiga

  Seega puudub töötajatel sageli reaalne vajadus ja sellega seonduvalt ka motivatsioon kutsetunnistus taotleda


Pommid probleemid ja v ljakutsed3
Pommid:probleemid ja väljakutsed

Lasteaiaõpetaja kutse omistamise puhul lisanduvad veel järgmised kitsaskohad ja küsimused:

 • Kehtib üks kutsestandard V, milles pole eristatud tasemeid ja see ei soodusta õpetaja professionaalse arengu toetamist kutsestandardi kaudu

  Õpetaja V kutsestandardis on esitatud kõrged nõudmised:

 • Kas tänased kutse taotlejad (algajad õpetajad) saavad peale aastast töötamist sisuliselt üldse standardile e V tasemele vastata?

 • Kutse omistatakse tähtajatult!


 • Tuum pommid
  Tuum-pommid

  Igasuguse sh kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamisel Eesti rahvaarvu juures määrab süsteemi elujõu selle reaalne vajadus valdkonnas

  • Tööandja ei saa olla ilma töötajata - ta valib nende seast, keda valida on

   Kutsekvalifikatsioonisüsteemi edu tagab see, kuivõrd laialt suudetakse välja töötamise diskussiooni kaasata juhte, spetsialiste, partnereid ja tööandjaid

  • ning kui tihedalt saab see integreeritud teistesse kutseala kvaliteeti tagavatesse süsteemidesse


  Kommid
  Kommid

  Asutustes, kus tööandja on teadlik kutsete süsteemist ja toetab kutsetunnistuste taotlemist nii palgasüsteemi, täiendkoolituste pakkumise kui tunnustamisega:

  • on töötajad teadlikud võimalusest hinnata oma kompetentsust ja teevad seda innukalt

  • otsivad töötajad ka ise võimalusi täiendkoolitusteks ja enesearengu toetamiseks


  Kommid1
  Kommid

  • Mitmetasandiline kutsestandard võimaldab ühildada kutseomistamise ja asutuse kvaliteedisüsteemi, mis on aluseks spetsialisti professionaalse arengu toetamisel ja karjääri planeerimisel

   Kui suudetakse vältida formaalsust, tõstab sisukas ja teiste valdkonna süsteemidega integreerunud kutsekvalifikatsioonisüsteem nii asutuse kui kutseala kvaliteeti!


  Kommid2
  Kommid

  Lisaks on meie kutsed siis mõistetavad ja võrreldavad ka väljaspool Eestit - see tugevdab meie tööturu ja spetsialistide konkurentsivõimelisust

  Nagu ikka – oleme teel…


  Tänan tähelepanu eest

  Soovin jaksu kuuldu seedimiseks ja

  edasi minemiseks!


  ad