1 / 22

Robimy własne notatki - Notatnik

Informatyka. Robimy własne notatki - Notatnik. Cele lekcji. Podczas tej lekcji nauczysz się: – jak wykonać notatki w Notatniku ; – co jeszcze potrafi Notatnik ; – jak zapisywać, otwierać i drukować pliki. Przegląd zagadnień. Uruchamianie i funkcje Notatnika. Tworzenie dokumentów.

rhian
Download Presentation

Robimy własne notatki - Notatnik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informatyka Robimy własne notatki - Notatnik

 2. Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: – jak wykonać notatki w Notatniku; – co jeszcze potrafi Notatnik; – jak zapisywać, otwierać i drukować pliki.

 3. Przegląd zagadnień • Uruchamianie i funkcje Notatnika. • Tworzenie dokumentów. • Zapisywanie i otwieranie dokumentów. • Notatnik a inne programy. • Drukowanie dokumentów.

 4. Uruchamianie i funkcje Notatnika • Notatnik to najprostszy edytor tekstu systemu Windows. • Przykłady zastosowania Notatnika: • tworzenie prostych plików tekstowych; • edycja plików konfiguracyjnych systemu i aplikacji; • edycja skryptów i kodu programów. • Notatnik nie nadaje się do pracy z dokumentami utworzonymi w zaawansowanych edytorach tekstu, jak np. Microsoft Word. • Notatnik można uruchomić za pomocą skrótu dostępnego w Menu Start.

 5. Uruchamianie i funkcje Notatnika

 6. Uruchamianie i funkcje Notatnika Pasek menu. Obszar wpisywania tekstu. Pasek przewijaniaw pionie. Pasek przewijania w poziomie.

 7. Tworzenie dokumentów

 8. Tworzenie dokumentów

 9. Tworzenie dokumentów

 10. Tworzenie dokumentów Wybór czcionki. Nie każda czcionka zawiera polskie znaki.

 11. Zapisywanie i otwieranie dokumentów • Dokumenty utworzone w Notatniku można zachować na dysku lub innym nośniku. • Zapisane dokumenty tekstowe można w każdej chwili otworzyć. • Za pomocą Notatnika można również otwierać i zapisywać: • pliki konfiguracyjne: *.ini, *.log, *.sys, *.inf; • pliki wsadowe: *.bat, *.cmd; • skrypty: *.vbs, *.js; *.xml; *.asp; *.php; • pliki sieci Web: *.htm; *.html; • pliki źródłowe programów: *.pas; *.vb, *.cs; • i wiele innych plików utworzonych w nie formatujących edytorach tekstowych, jak np. program Edit.

 12. Zapisywanie i otwieranie dokumentów Polecenie Zapisz zapisuje zmiany w tym samym pliku. Jeśli plik jeszcze nie był zapisany otwiera się okno Zapisz jako. Polecenie Zapiszjako umożliwia zapisanie danych w innym pliku.

 13. Zapisywanie i otwieranie dokumentów Wybieramy na którym dysku plik ma zostać zapisany. Wybieramy w jakim folderze plik ma zostać zapisany. Wpisujemy nazwę i rozszerzenie pliku. Domyślne rozszerzenie pliku to txt.

 14. Zapisywanie i otwieranie dokumentów Wybieramy plik. Domyślnie pokazywane są pliki z rozszerzeniem txt. Wpisując inne rozszerzenie można zobaczyć pliki, które takie rozszerzenie mają.

 15. Zapisywanie i otwieranie dokumentów Wybieramy plik ini. Wpisując inne rozszerzenie można zobaczyć pliki, które takie rozszerzenie mają.

 16. Zapisywanie i otwieranie dokumentów Wybieramy plik. Wybierając z listy Wszystkie pliki, można zobaczyć pliki z dowolnym rozszerzeniem.

 17. Notatnik a inne programy • Tekst napisany w Notatniku można skopiować i wkleić do innych programów, jak np. Microsoft Word, Microsoft Excel. • Tekst napisany w innych programach można skopiować i wkleić do Notatnika. • Formatowanie tekstu kopiowanego z innych programów nie zostanie zachowane. • Nie można do Notatnika wklejać elementów graficznych.

 18. Notatnik a inne programy Zaznaczamy teksti kopiujemy. Wklejamy do Notatnika.

 19. Drukowanie dokumentów • Notatnik pozwala także na drukowanie otwartych w nim dokumentów. • Przed wydrukowaniem dokumentu, należy wybrać prawidłowe ustawienia strony oraz drukarki.

 20. Drukowanie dokumentów Wybór rozmiaru kartki. Podgląd ustawień. Tekst nagłówka i stopki dokumentu. Można również używać zmiennych, np. &p oznacza numer kolejnej strony. Ustawienia marginesów.

 21. Drukowanie dokumentów Wybór drukarki. Można wydrukować cały dokument lub tylko wybrane strony. Liczba kopii dokumentu.

 22. Podsumowanie • Uruchamianie i funkcje Notatnika. • Tworzenie dokumentów. • Zapisywanie i otwieranie dokumentów. • Notatnik a inne programy. • Drukowanie dokumentów.

More Related