f r ndringar i lou och luf g vle den 11 oktober 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011. Peter Lindblom Avdelningschef Malin de Jounge Upphandlingssakkunnig Henrik Grönberg Föredragande. Agenda. Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m. Upphandlingsskadeavgift Exempel på otillåtna direktupphandlingar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011' - reuben


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Peter Lindblom

 • Avdelningschef
 • Malin de Jounge
 • Upphandlingssakkunnig
 • Henrik Grönberg
 • Föredragande
agenda
Agenda
 • Reglerna om avtalsspärr och överprövning m.m.
 • Upphandlingsskadeavgift
 • Exempel på otillåtna direktupphandlingar
 • Konkurrensverkets erfarenheter, arbetssätt och prioriteringar
ndringsdirektivet 2007 66
Ändringsdirektivet 2007/66
 • Förändrade bestämmelser i de befintliga rättsmedelsdirektiven
 • Huvudsyftet att komma till rätta med två problematiska företeelser:
  • ”Race to signature” – myndigheter/enheter som skyndar sig att ingå avtal i syfte att utestänga möjligheten till överprövning
  • Otillåtna direktupphandlingar
f rbud mot att ing avtal 16 kap
Förbud mot att ingå avtal (16 kap)
 • Avtalsspärr (6 och 8 §§)
 • Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätt (9 §)
 • Interimistiskt beslut (4 §)
 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande (10 §)
 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats
avtalssp rr
Avtalsspärr
 • Förbud att ingå avtal under viss tid
 • Inträder om det föreligger skyldighet att underrätta om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § eller 15 kap. 19 § LOU
 • Mycket viktigt att tilldelningsbeslut innehåller tillräcklig motivering (se prop. s 114)
avtalssp rr forts
Avtalsspärr, forts
 • 10 dagar vid elektronisk underrättelse (e-post, fax etc.)
 • 15 dagar vid underrättelse på annat sätt
 • Avtalsspärrens längd måste anges i tilldelningsbeslutet
 • Söndagsregeln i lagen om lagstadgad tid gäller numera
f rl ngd avtalssp rr i f rvaltningsr tten
Förlängd avtalsspärr i förvaltningsrätten
 • Inträder automatiskt
 • Inträder endast när ordinarie avtalsspärr gäller
 • Gäller under målets handläggning i förvaltningsrätten
f rl ngd avtalssp rr forts
Förlängd avtalsspärr, forts
 • Förvaltningsrätten får i undantagsfall besluta att den förlängda avtalsspärren ska upphöra
 • Upphör när förvaltningsrätten avgör målet, därefter löper en tiodagarsfrist då man inte får teckna kontrakt
 • Gäller inte i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen
n r g ller inte avtalssp rr
När gäller inte avtalsspärr?
 • Vid upphandling utan föregående annonsering
 • Vid upphandlingar som undantagits annonseringsplikt på grund av rikets säkerhet
 • När det endast finns en anbudsgivare
 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
frivillig avtalssp rr
Frivillig avtalsspärr
 • Vid tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
 • Förhandsinsyn inför upphandling utan föregående annonsering
vriga f rbud
Övriga förbud
 • Avtal som ingås innan tilldelningsbeslut har meddelats
 • Interimistiskt beslut att avtal ej får ingås
 • Tiodagarsfrist efter domstols avgörande vid avslag på ansökan
slide13

Underrättelse om tilldelningsbeslut

Ansökan om överprövning i förvaltningsrätten

Dom eller slutligt beslut från förvaltningsrätten (ej bifall)

Avtal före

underrättelse om tilldelningsbeslut

Förlängd avtalsspärr

(Interimistiskt beslut)

Tillåtet att

ingå avtal

Avtalsspärr

Tiodagarsfrist

n r kan avtal ogiltigf rklaras
När kan avtal ogiltigförklaras?
 • Otillåten direktupphandling
  • ett ingånget avtal som inte har föregåtts av en annonserad upphandling på det sätt som krävs enligt LOU eller LUF
n r kan avtal ogiltigf rklaras forts
När kan avtal ogiltigförklaras? forts
 • Vid överträdelse av 1a) avtalsspärr, 1b) förlängd avtalsspärr, 1c) interimistiskt beslut, 1d) tiodagarsfrist eller vid 1e) avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats
 • i kombination med
 • 2) annan överträdelse av regelverket och
 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada
n r kan avtal ogiltigf rklaras forts1
När kan avtal ogiltigförklaras? forts
 • Vid 1) avrop enligt ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap 7 § LOU
 • i kombination med
 • 2a) överträdelse av 5 kap 7 § LOU eller 2b) ramavtalets förutsättningar och
 • 3) leverantör har lidit eller kan komma att lida skada
undantag fr n ogiltighet
Undantag från ogiltighet
 • Om avtalsspärr iakttas efter tilldelningsbeslut i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
 • Korrekt genomförd förhandsinsyn
 • Tvingande hänsyn till ett allmänintresse
konsekvenser av ogiltighet
Konsekvenser av ogiltighet
 • Eventuellt tilldelningsbeslut upphör att gälla
 • Civilrättslig ogiltighet
 • Retroaktiv ogiltighet – alla prestationer som redan hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå
 • Om prestationerna inte kan återgå ska ”förmögenhetsläget återställas”
 • Kan medföra rätt till skadestånd för den leverantör som drabbas av ogiltigheten
f rhandsinsyn
Förhandsinsyn
 • Frivilligt tillkännagivande om avsikten att ingå avtal genom
  • förhandlat förfarande utan föregående annonsering (4 kap 5-9 §§ LOU/4 kap 2-3 LUF)
  • direktupphandling (15 kap 3 § 2 st LOU/LUF)
 • Annonsering i elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (TED/svenska databaser)
f rhandsinsyn forts
Förhandsinsyn, forts
 • Vissa krav på annonsens innehåll – viktigt att annonsen verkligen innehåller tillräckliga uppgifter
 • Iaktta en avtalsspärr
 • Om korrekt genomförd finns ingen möjlighet till överprövning när avtalsspärren löpt ut – däremot upphandlingsskadeavgift
f rhandsinsyn konkurrensverkets iakttagelser
Förhandsinsyn – Konkurrensverkets iakttagelser
 • Avsikten med förhandsinsyn är att leverantörer ska kunna bedöma om det finns anledning att överpröva
 • En förhandsinsyn förutsätter att avtal ännu inte ingåtts med viss leverantör
 • I flera fall bristfällig information i meddelandet om förhandsinsyn
 • Kan få allvarliga konsekvenser både för myndigheten och leverantören
konkurrensverkets iakttagelser forts
Konkurrensverkets iakttagelser, forts
 • Måste ange faktiska omständigheter i det konkreta fallet som visar varför undantag från annonseringsplikten föreligger
 • Kontraktsvärdet saknas ofta under tröskelvärdena
 • Likaså vilken leverantör som avses
 • Om det finns brister i den krävda informationen kan myndigheten drabbas av överprövning där det ingångna avtalet ogiltigförklaras
tidsfrister f r verpr vning
Tidsfrister för överprövning
 • Överprövning av beslut om avbrytande ska skeinom 10/15 dagar
 • Överprövning av avtals giltighet ska ske
  • Inom sex månader från det att avtalet slöts
  • 30 dagar från efterannons eller underrättelse om att avtal slutits
tidsfrister forts
Tidsfrister, forts.
 • Överprövning av upphandling ska ske före utgången av ”den vanliga” avtalsspärren
  • Saknar betydelse om annan leverantör ansökt före avtalsspärrens utgång
  • Saknar betydelse att avtal inte har ingåtts direkt efter avtalsspärrens utgång
upphandlingsskadeavgift
Upphandlingsskadeavgift
 • Konkurrensverket ska ansöka om:
  • Avtal består trots överträdelse av avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr
  • Avtal består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
 • Konkurrensverket får ansöka vid
  • Otillåten direktupphandling
tidsfrister f r konkurrensverket
Tidsfrister för Konkurrensverket
 • Ansökan först när leverantörers frister att begära ogiltighet har löpt ut, alternativt när mål om ogiltighet vunnit laga kraft
 • Preskription ett år efter avtalets ingående, alternativt inom sex månader från laga kraft i ogiltighetsmål
upphandlingsskadeavgiftens storlek
Upphandlingsskadeavgiftens storlek
 • Lägst 10 000 kr
 • Högst tio miljoner kr
 • Högst tio procent av kontraktsvärdet
 • Särskild hänsyn till överträdelsens allvar
upphandlingsskadeavgift forts
Upphandlingsskadeavgift, forts
 • Strikt ansvar
 • Ingen avgift i ringa fall
 • Får efterges om det finns synnerliga skäl
 • Tillfaller staten
 • Kan dömas ut även om förhandsinsyn har skett
renden i domstol
Ärenden i domstol
 • Otillåtna direktupphandlingar:
 • Akademiska Hus Uppsala AB – 10 000 000 kr (<1%)
 • Migrationsverket – 5 500 000 kr (< 8%)
 • Sigtuna kommun – 850 000 kr kr (< 8%)
 • Länstrafiken i Jämtland – 1 900 000 kr kr (< 8%)
renden i domstol forts
Ärenden i domstol, forts
 • Överträdelse av avtalsspärr:
 • Tornberget - 150 000 kr
 • Avtal som tillåtits bestå av tvingande hänsyn:
 • Sjöfartsverket - 1 800 000 kr
vriga f r ndringar

Övriga förändringar

Fast beloppsgräns för direktupphandling

Inköpscentraler

Elektronisk auktion

Konkurrenspräglad dialog

exempel p otill tna direktupphandlingar
Exempel på otillåtna direktupphandlingar
 • Bristfällig annonsering
 • Uppdelning av inköp i flera mindre delar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen eller gräns för tröskelvärde
 • Myndigheter som felaktigt inte upphandlar alls
otill tna direktupphandlingar forts
Otillåtna direktupphandlingar, forts
 • Väsentliga förändringar – förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser etc.
 • Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal som avropet sker ifrån
 • Avrop från ett ramavtal som myndighet inte ursprungligen varit part i
otill tna direktupphandlingar forts1
Otillåtna direktupphandlingar, forts
 • Fortsatt tillämpning av ett avtal som domstol ogiltigförklarat
 • Ingående av kontrakt trots att domstol förordnat om rättelse eller ny upphandling
 • Köp från egen juridisk person när något av kontroll- eller verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) inte är uppfyllt
otill tna direktupphandlingar forts2
Otillåtna direktupphandlingar, forts
 • Felaktigt åberopande av någon undantagsbestämmelse i LOU/LUF (tekniska skäl, synnerlig brådska etc.)
 • Felaktigt åberopande av att avtalet i fråga inte omfattas av LOU/LUF:s tillämpningsområde (hyresavtal, tjänstekoncessioner, forskningstjänster etc.)
f rst rkt tillsyn
Förstärkt tillsyn
 • Konkurrensverket ska verka för en effektiv upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer
 • Efter regelförändringarna den 15 juli 2010 har Konkurrensverket ett förstärkt fokus på otillåtna direktupphandlingar
 • Konkurrensverkets ”karenstid” för att ansöka om upphandlingsskadeavgift är 6 månader från avtalet
konkurrensverkets prioriteringspolicy
Konkurrensverkets prioriteringspolicy
 • Hur allvarligt problemet eller företeelsen är
 • Hur viktigt det är med ett vägledande avgörande
 • Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera
konkurrensverkets prioriteringar otill ten direktupphandling
Konkurrensverkets prioriteringar – otillåten direktupphandling
 • UTAN INBÖRDES RANGORDNING
 • Kontrakt som avser stora ekonomiska värden eller lång avtalstid
 • Kontrakt som kan antas ha en extra stor skadeverkan för åsidosatta leverantörer på den aktuella marknaden
 • Särskilt allvarliga överträdelser, såsom domstolstrots och upprepat beteende
konkurrensverkets prioriteringar forts
Konkurrensverkets prioriteringar, forts
 • Upphandlande myndigheter och enheter som inte upphandlar alls
 • Fall som har en stor vägledande och preventiv effekt
 • Ärenden som rör ett utbrett missförstånd eller missbruk av undantag från skyldigheten att upphandla enligt regelverket
omv rldsbevakning
Omvärldsbevakning
 • Ökad ambition avseende omvärldsbevakning
 • Konkurrensverket har rekryterat personal som uteslutande arbetar med att spåra upp otillåtna direktupphandlingar
 • Tips från allmänheten
s undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
Så undviker du ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
 • Planera inköpen i god tid genom att bl.a. gå igenom befintliga kontrakt
 • Gå igenom den egna ”direktupphandlingspraxisen” för att se om något behöver rättas till
 • Chansa inte vad gäller undantag från annonseringsplikten
s undviker du forts
Så undviker du… forts
 • Teckna inte kontrakt innan alla frister och förbud löpt ut
 • Man behöver inte längre ha bråttom med att teckna kontrakt
 • Stärk den professionella upphandlarens roll