Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla - PowerPoint PPT Presentation

renee-moreno
ter nk ytt harjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielih iri isill lapsilla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla
53 Views
Download Presentation

Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tutkimussuunnitelma Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Mika Hakasaari

  2. Johdanto • Selvitys siitä, kuinka määrätietoisella ja oikeaoppisella teränkäyttöharjoittelulla pystytään vaikuttamaan kielihäiriöisen lapsen luistelumotoriikan kehittymiseen • Tiedetään kielihäiriöstä (sen yhteydestä motoriikan kehittymiseen) ja teränkäyttöharjoitusten vaikutuksesta, muttei näiden yhdistämisestä • Toimii esitutkimuksena tulevaan pro gradu - tutkielmaan

  3. Tutkimustehtävä • Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla • Kohdehenkilöinä on pieni joukko kielihäiriöisiä lapsia • Yhdessä lapsessa tutkimuksen pääpaino • Vaikuttaako kielihäiriö merkittävästi luistelumotoriikan kehittymiseen? • vaikuttaako teränkäyttöharjoitusten tekeminen luistelumotoriikkaan joka osa-alueella vai vaikuttaako se vain tiettyyn osa-alueeseen (esim. eteenpäinluistelu)?

  4. Tutkimuksen etiikka • Lupalaput harjoitusten kuvaamiseen • Tutkittavien anonymiteetti

  5. Teoriapohja ja metodologia • Kielihäiriö  yhteys motoriikan kehittymiseen • Tutkittavien/ tutkittavan muut häiriöt lyhyesti • Teränkäyttöharjoitukset  vaikutus luistelumotoriikkaan • Edellisten kombinaatio • Tapaus-/toimintatutkimus (mahd. GroundedTheory)

  6. Aineiston keruu • Testien ja harjoitusten videointi • Luistelutestien tulokset (alku- ja lopputesti sama) • Litterointi • Aineiston analysointi (päähuomiot esiin sekä harjoituksista että testeistä)

  7. Jäätestit

  8. Lähdeaineistot • Keskeisenä kirjallisuutena käytän kielihäiriön ja motoriikan kehittymistä käsitteleviä kirjoja, sekä luisteluun ja sen opettamiseen tehtyä kirjallisuutta. Lähdekirjallisuus on sekä suomen- että englanninkielistä • Esim. - Bracko, M., Fellingham, G., Hall, L., Fisher, A. & Cryer, W. 1998. Performance skating characteristics of professional ice hockey forwards. Sports Medicin, Training and Rehabilition - Holopainen, S. 1990. Koululaisten liikuntataidot: Motorisen taitavuuden kehittyminen kehon rakenteen, kehitysiän ja liikuntaharrastusten selittämänä ja taitavuuden pedagoginen merkitys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, Physical and Health,

  9. Aikataulu • Aineiston ja lähteiden keruu  syksy 2009 • Empiirisen osan testit ja harjoitteet  syksy 2009 • Aineiston analyysi ja teorian kirjoittaminen  kevät 2010 • Kandi valmis kevät 2010 • Gradu valmis kevät 2011