Korraldatud olmej tmeveole lemineku kogemusi l ne virumaal
Download
1 / 19

Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku kogemusi Lääne-Virumaal - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku kogemusi Lääne-Virumaal. Jaan Lõõnik, Lääne-Viru OVL Tallinn, 16.02.2006. Probleemid maakonna jäätmehoolduses. Prügilate sulgemisega on kaasnenud isetegevuslikud mahapanekukohad Perspektiivsed prügilad puuduvad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku kogemusi Lääne-Virumaal' - renee-moreno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Korraldatud olmej tmeveole lemineku kogemusi l ne virumaal

Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku kogemusi Lääne-Virumaal

Jaan Lõõnik, Lääne-Viru OVL

Tallinn, 16.02.2006


Probleemid maakonna j tmehoolduses
Probleemid maakonna jäätmehoolduses

Prügilate sulgemisega on kaasnenud isetegevuslikud mahapanekukohad

Perspektiivsed prügilad puuduvad

KOV-del puudub terviklik ülevaade nii jäätmevaldajatest kui ka –kogustest

Regulaarset eri liiki jäätmete kogumist ei korraldata

Jäätmete põletamine


Probleemid maakonna j tmehoolduses1
Probleemid maakonna jäätmehoolduses

Hajaasustusaladel jäätmeveoteenus elanikele ebapiisavalt korraldatud

Jäätmete ebapiisav sorteerimine

Paljudel KOV-del puudub keskkonnaspetsialist

KOV-d ei teosta piisavat järelevalvet

Elanike teadlikkus madal


Kriitilised tegurid
Kriitilised tegurid

Jäätmekäitlus peab muutuma isetasuvaks majandusharuks

“Saastaja maksab” ja “tootja vastutab” põhimõtete rakendamine

KOV ja äriühingute huvide tasakaalustamine

Universaalse jäätmekäitlusteenuse tagamine


Histegevus j tmehoolduses
Ühistegevus jäätmehoolduses

Otstarbekas korraldada jäätmehooldust läbi maakondliku ühistegevuse:

 • väiksemad kulud (raha, tööjõud, aeg);

 • koordineeritud tegevus;

 • kontroll jäätmete lõppkäitluse üle;

 • lihtsustab omavalitsuste ühinemisprotsessi

  Positiivne tõuge keskkonnateenistuselt ja toetus KIK-ilt


Histegevus j tmehoolduses1
Ühistegevus jäätmehoolduses

Jäätmehoolduse alusdokumentatsioon:

 • maakondliku jäätmejaama tasuvusuuring

 • alusmaterjal jäätmeveo piirkondade moodustamiseks

 • KOV jäätmehoolduseeskirja tüüpnäidis

 • KOV jäätmekava alusdokument

 • jäätmevaldajate registriprogramm


Maakondlik histegevus
Maakondlik ühistegevus

10.06.2004 – VIROL otsus algatada maakondlik jäätmehoolduse koostööprojekt

September 2004 … juuni 2005 – PIC Eesti AS koostab kohalikud jäätmekavad, jäätmehoolduseeskirja tüüpeelnõu, registriprogrammi, jäätmekeskuse tasuvusuuringu ja alusmaterjali jäätmeveo piirkondade moodustamiseks.


Maakondlik histegevus1
Maakondlik ühistegevus

November 2004 – PIC Eesti AS annab üle alusmaterjali jäätmeveo piirkondade moodustamiseks

02.12.2004 – VIROL ettepanek volikogudele korraldatud veo konkursi alusmääruse kehtestamiseks


J tmeseaduse eesm rgid
Jäätmeseaduse eesmärgid

 • Jäätmetekke vältimine või vähendamine

 • Jäätmehoolduse taseme tõstmine


L htekohad
Lähtekohad

 • Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud.

 • Veopiirkonnas ei tohi teenindatavate elanik arv olla üldjuhul suurem kui 10 000.

 • Haldusterritooriumil, kus on moodustatud rohkem kui 1 veopiirkond, ei tohi ühe vedaja poolt veetavate olmejäätmete kogus ületada 40 % tekkivate olmejäätmete kogusest.

 • Olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt 1 kord kuu jooksul.


L htekohad1
Lähtekohad

 • Kogu maakonna territoorium on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

 • Kõikide omavalitsuste haldusterritooriumid on hõlmatud kindlasse jäätmeveo piirkonda.

 • Jäätmed kõrvaldatakse võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas kohas.

 • Teenustasu suurus veopiirkonnas kõikidele teenuse tarbijatele ühesugune.

 • Teenustasu erinevus piirkondade vahel võimalikult väike.

 • Konkursi korraldab omavalitsuste liit


Volikogu m ruse sisu
Volikogu määruse sisu

 • Kinnitada jäätmeveo piirkonnad (8)

 • Olmejäätmete äravedu peab toimuma sagedusel, mis väldib mahutite ületäitumise ning lõhna tekke, kuid tiheasustusaladel vähemalt üks kord kuu jooksul.

 • Jäätmevedu võib toimuda ajavahemikul kella 6-23.

 • Jäätmeveo teenustasu piirmäär olmejäätmete ühe tonni kohta 570 krooni, millele lisandub saastetasumäär.

 • Volitada VIROL komisjoni korraldama avalikku konkurssi.


Maakondlik histegevus2
Maakondlik ühistegevus

Jaanuar 2005 – PIC Eesti AS annab üle kohaliku jäätmehoolduse tüüpeeskirja

Mai 2005 – tüübi alusel koostatud eeskirja kehtestanud 13 volikogu, 2 omavalitsuses seadusele mittevastavad eeskirjad

Mai 2005 – konkursi alusmääruse on esitatud kujul kehtestanud 16 volikogu, 2 vastamata


Maakondlik histegevus3
Maakondlik ühistegevus

15.06.2005 – VIROL otsus lükata arutelu maakondliku konkursi asjus valimistejärgsesse perioodi.


J reldusi
Järeldusi

KOV koostöö kriitilised edutegurid:

 • varasem koostöökogemus

 • juhtimismudel

 • seadusandlik tugi

 • kohapealne valmisolek


J reldusi1
Järeldusi

Vertikaalse info kehv levi maakonna ja kohtade vahel

Omavalitsuste erinev valmisolek

Erinevad arusaamad kohtadel

Vastuolulised õigusnormid, koostööd mittesoosiv seadusandlus


Maakondlik histegevus4
Maakondlik ühistegevus

10.07.2005 – jõustub jäätmeseaduse § 67 lg 1 muudatus

16.10.2005 – kohalikud valimised, Lääne-Virumaal ühinemise järgselt 15 omavalitsusüksust

Jaanuar 2006 – valmib uus alusmaterjal veopiirkondade moodustamiseks


ad