mam fappz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MaM FAPPZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MaM FAPPZ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

MaM FAPPZ - PowerPoint PPT Presentation

renata
161 Views
Download Presentation

MaM FAPPZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353

 2. Obsah přednášky 2 • Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností (historie managementu)

 3. Typologie managementu • Dle místa vzniku: • evropský • americký • japonský • Dle doby vzniku • počátek 20. stol. • 40. – 70. léta • konec 20. stol. • počátek 21. století • Dle obsahového zaměření a doby vzniku • předklasické • klasické • postklasické • Dle typu přístupu • mechanistický • škola lidských vztahů • humanistický • moderní názory • postmoderní názory

 4. Klasické teorie • vznikají začátkem 20. století na základech doznívající průmyslové revoluce • nadbytek nekvalifikovaných pracovních sil • panuje převaha poptávky nad nabídkou • cílem je zvýšit produkci/produktivitu • často také označovány jako „školy“ • reprezentovány 4mi „školami“

 5. Klasické teorie alias „školy“ • Škola vědeckého řízení • zaměřena na vědeckou organizaci a racionalizaci postupů • Škola lidských vztahů • zaměřena na zlepšování vztahů mezi lidmi • Škola správního řízení • komplexní přístup k řízení organizací • Škola byrokratického řízení • absolutní pravidla fungování organizace

 6. Vědecké průmyslové řízení • Hospodárná příprava a následné provádění výrobních a obslužných procesů • F.W. Taylor, H.L. Gant, F.B. Gilbreth, H. Emerson ganntův diagram, výkonová mzda spolubydlící F. W. Taylora

 7. Frederic Winslow Taylor (1856 - 1912) představitel vědeckého řízení (považován za otce vědeckého managementu) začínal jako dělník... přínos: dosažení vyšší produktivity práce bez zvýšení pracovního úsilí pomocí vědeckých metod řízení, a přitom dosažení vyšších zisků i mezd (logistika, pohyby zedníka při práci, výkonnější stroje - orba,...) zavedl normování práce a pracovních operací doporučuje zavádět školení pracovníků, správně rozdělit práci dělníkům a zodpovědnost vedoucím pracovníkům vytváření skupinové harmonie a spolupráce

 8. Škola lidských vztahů • Vliv psychologických a sociálních faktorů na výsledky práce • E. Mayo, M.P. Folletová, W.D. Scott • „lidé jsou největším kapitálem“ Kladné vztahy ve skupině,... -> lepší pracovní morálka, ….vyšší produktivita

 9. Správní řízení • Koncept celistvého řízení činností • Organizace řídícího procesu • Koncept „managerských funkcí“ • H. Fayol, L. Gulick, G. Mooney dále rozvíjel Fayolovy manažerské funkce

 10. Henry Fayol (1841 - 1925) představitel správního řízení za prvky managementu považoval jeho funkce - průmyslové činnosti: technické komerční finanční bezpečnostní účetní manažerské přínos: je třeba učit se managementu formuloval principy managementu (pravomoc, odpovědnost,...) a manažerské funkce

 11. Škola byrokratického řízení • Pevná administrativní organizace • Organizace fungující na základě pevných norem • M. Weber

 12. Max Weber (1864 - 1920) představitel byrokratické organizace řízení chtěl postihnout problematiku fungování společenské moci a pořádku přínos: práce je služba, ve které je nutno dodržovat přesně vymezená pravidla vedoucí řídí neosobně, ale spravedlivě v každé organizaci musí fungovat soustava pravidel - normy, popisy činností a instrukcí přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka Organizace připomíná stroj – vyznačuje se precizností, stabilitou, disciplinou a spolehlivostí.

 13. Česká škola řízení • Zakladatelem Tomáš Baťa • nejvíce ho ovlivnily školy vědeckého a správního řízení • Baťovo heslo:"Neříkej mi, že to nejde- řekni mi, že to neumíš„ • revoluční inovací bylo vytvoření samosprávných hospodářských jednotek • vytváření sociálních, kulturních a vědomostních podmínek pro práci "Závody, které se starají o zaměstnance, jsou v konkurenčním zápase odolnější, protože do takových závodů hrnou se lidé průkopnických povah."

 14. Podnikatelské zásady: • Tvořivost je základem rozvoje • Ideje musí přejít na jednoduchá srozumitelná pracovní pravidla. • Vedoucí pracovník musí být příkladem • Dělník je spolupracovník, spolupodnikatel • Centralizace a decentralizace řízení • Soutěžení je hnací silou rozvoje • Orientace na kvalitu (jen to nejlepší je pro nás dobré) • "Řízení výroby zákazníkem" (Náš zákazník - náš pán.) • Neustálé zdokonalování a používání vrcholové techniky a technologie • Plynulá odezva na měnící se vnější a vnitřní podmínky • Výcvik a výchova pracovníků

 15. Školy současného managementu • Procesní přístupy • Psychologicko sociální přístupy • Systémové přístupy • Kvantitativní přístupy • Empirické přístupy

 16. Procesní přístupy • Ucelené a harmonické chápání fungování zkoumané organizační jednotky • H. Koontz, H. Weihrich, G. Desler

 17. Psychologicko sociální přístupy • Vedení lidí • Chování lidí • Motivace • D. McGregor, A. Maslow, R. Likert, A. Fiedler, A. Herzberg, D.McCleland, V. Vroom, B.F. Skinner

 18. Abraham Maslow– hierarchie potřeb (1908 - 1970)

 19. Douglas McGregor– teorie X a Y (1906 - 1964) teorie X průměrný člověk má přirozený odpor k práci proto lidé musí být nuceni, kontrolováni, usměrňováni a musí jim hrozit postihy člověk dává přednost tomu, aby jeho činnost byla usměrňována, aby nenesl odpovědnost má malou ctižádostivost a přeje si ve všem mít jistotu teorie Y vynakládat fyzické a duševní úsilí je přirozené jako hra či odpočinek vnější řízení a hrozba postihu nejsou jedinými prostředky k dosažení žádoucího úsilí ve směru podnikových cílů lidé jsou schopni sami se řídit a kontrolovat, zda jejich činnost směřuje k dosažení podnikových cílů, se kterými se ztotožňují při vhodných podmínkách se průměrný člověk naučí odpovědnost nejen přijímat, ale také vyhledávat

 20. Systémové přístupy • Komplexní chápání managerských procesů • Cílové chování integrovaně fungujícího celku • H.A. Simon, J. March, S. Beer

 21. Kvantitativní přístupy • Matematické modely • Algoritmizované postupy • P.M. Morse, G.B. Danzig, E.L. Arnoff, T.C. Koopmans

 22. Empirické přístupy • Poznatky z managerské praxe • P.F. Drucker, H. Mintzberg, P. Kotler, M.E. Porter, J. Champy

 23. Shrnutí • Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností (historie managementu) • Děkuji za pozornost