Es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods. 2004-2006. Izglītības un zinātnes ministrija 2008.gada 18.jūnijā. 2004.-2006.gads – sadalījums pa fondiem (SF+VB). ERAF izglītības aktivitāšu ietvaros uzņemtas virssaistības 15,5% apmērā no sākotnējā piešķīruma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - remedios-graves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods

ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas periods

2004-2006

Izglītības un zinātnes ministrija

2008.gada 18.jūnijā


2004 2006 gads sadal jums pa fondiem sf vb
2004.-2006.gads – sadalījums pa fondiem (SF+VB)

 • ERAF izglītības aktivitāšu ietvaros uzņemtas virssaistības 15,5% apmērā no sākotnējā piešķīruma.

 • ERAF zinātnes aktivitāšu ietvaros papildus piešķirti 1 milj. LVL un uzņemtas virssaistības 74% apmērā no sākotnējā piešķīruma.

 • ESF ietvaros uzņemtas virssaistības 11,7% apmērā no sākotnējā piešķīruma.


1 4 pas kums izgl t bas vesel bas apr pes un soci l s infrastrukt ras att st ba
1.4.pasākums “Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība”

 • Līdz 2008.g. augustam plānots modernizēt 37 izglītības iestādes, t.sk. 28 profesionālās izglītības un 9 augstākās izglītības iestādes.

 • 6 virssaistību projektu rezultātā vēl tiks modernizētas:

 • 10 profesionālās izglītības programmas;

 • 7 augstākās izglītības programmas.


2 5 pas kums atbalsts valsts p t jumiem
2.5.pasākums “Atbalsts valsts pētījumiem” sociālās infrastruktūras attīstība”

 • 20 jaunajos projektos (virssaistību un finanšu pārdales rezultātā), kas tika uzsākti 2007.gadā un 2008.gadā, plānots iegādāties vēl 39 pētniecības iekārtas.

 • Rādītāja “iegādātā aprīkojuma daudzums” uzskaitē konstatēta metodoloģiska rakstura problēma, proti, PP rādītājs tika plānots atbilstoši projekta saturiskajai loģikai, par vienu vienību uzskatot nokomplektētu laboratoriju, savukārt, rādītāja uzskaite notiek atbilstoši grāmatvedības loģikai, par vienu vienību uzskatot vienu atsevišķu priekšmetu.


Vpd 3 2 un 3 3 pas kuma izn kuma r d t ju statuss
VPD 3.2. un 3.3.pasākuma iznākuma rādītāju statuss sociālās infrastruktūras attīstība”

 • Sasniegta vai pārsniegta Programmas papildinājumā plānotā vērtība 60% iznākuma rādītāju, t.sk.

 • Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādi un ieviešanu (izpilde 290%);

 • Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanu (izpilde 189%);

 • Projekti, kuru ietvaros tiek izstrādātas jaunas studiju programmas un uzsākta to īstenošana (izpilde 123%);

 • Projekti, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un akadēmiskā personāla prakse uzņēmumos (izpilde 123%);

 • Projekti, kas atbalsta mūžizglītību (izpilde 114%);

 • Projekti, kuru ietvaros tiek atbalstītas doktorantūras un pēcdoktorantūras studijas (izpilde 100%).

 • Rādītāja vērtība sasniegta mazākā apjomā kā plānots Programmas papildinājumā 40%iznākuma rādītāju (projektu īstenošana turpinās), t.sk.

 • Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēts karjeras izvēles un konsultāciju sniegšanas nodrošinājums izglītības iestādēs (izpilde 69%);

 • Projektu skaits, kuru ietvaros izstrādātas tālākizglītības programmas (izpilde 48%);

 • Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un akadēmiskā personāla apmācība (izpilde 22%);

 • Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta studentu mācību prakse (izpilde 15%).


Vpd 3 2 un 3 3 pas kuma izn kuma r d t ju anal ze
VPD 3.2. un 3.3.pasākuma iznākuma rādītāju analīze sociālās infrastruktūras attīstība”

 • Rādītāju pārpildes iemesls:

 • VPD 3.3.6.1.apakšaktivitātē un 3.3.7.aktivitātē pirmā projektu konkursa rezultātā tika konstatēta liela projektu iesniedzēju aktivitāte. Tā rezultātā, ņemot vērā aktivitātē sākotnēji pieejamo finansējumu, ESF līdzfinansējums tika saskaņots attiecīgi 20% un 52% projektu iesniegumu. Finanšu pārdales rezultātā tika piešķirti papildu līdzekļi un tika izsludināts otrs projektu konkurss. 2007.gada 3.cet. īstenošanu uzsāka vēl 39 projekti.

 • Rādītāju izpildi kavējošie apstākļi:

 • VPD 3.2.4.2.apakšaktivitātē, kas vērsta uz pieaugušo tālākizglītības programmu attīstību, izsludināts viens konkurss, kā rezultātā apstiprināti par 50% finansiāli ietilpīgāki projekti, kā sākotnēji plānots (vidējās projekta izmaksas 51 067 EUR);

 • PP uzraudzības rādītāji tika plānoti atbilstoši sākotnējam aktivitāšu plānojumam. Lai pilnībā aptvertu mērķa grupu, VPD 3.2.5.aktivitāte tika sadalīta 3 apakšaktivitātēs, no kurām 2 tiek īstenotas kā nacionālās programmas ar attiecīgi mazāku projektu skaitu. Turklāt, tika palielinātas aktivitātes projekta vidējās izmaksas, sekojoši, ar pieejamo summu varēja atbalstīt mazāku skaitu projektu;

 • VPD 3.2.6.3.apakšaktivitātes, kas vērsta uz studentu mācību prakses īstenošanu, finansējums tika samazināts par 67%, pārdalot finansējumu aktivitātēm ar lielāku finanšu absorbciju. IZM ierosināja attiecīgi samazināt PP rādītāja vērtību (SF uzraudzības komitejā 01.12.2005.), taču uzraudzības komitejā tika pieņemts lēmums jautājumu neskatīt.


Vpd 3 2 un 3 3 pas kuma rezult tu r d t ji
VPD 3.2. un 3.3.pasākuma rezultātu rādītāji sociālās infrastruktūras attīstība”

 • Sasniegta vai pārsniegta Programmas papildinājumā plānotā vērtība 46% rezultātu rādītāju, t.sk.

 • Apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un mūžizglītības koordinatoru skaits (izpilde 532%);

 • Skolēnu un studentu skaits, kas piedalījušies karjeras izglītības/ konsultāciju pasākumos (izpilde 373%);

 • Skolēnu skaits, kas iesaistīti pedagoģiskās korekcijas pasākumos (izpilde 136%);

 • Pedagogi, kas pabeiguši apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits (izpilde 103%);

 • Apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits (izpilde 101%);

 • Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu skaits (izpilde 100%).

 • Rādītāja vērtība sasniegta mazākā apjomā kā plānots Programmas papildinājumā 54%rezultātu rādītāju (projektu īstenošana turpinās), t.sk.

 • Cilvēku skaits, kas pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas(izpilde 84%);

 • Apmācīto pedagogu skaits(izpilde 81%);

 • Pieaugušo skaits, kas pabeiguši tālākizglītības kursus(izpilde 57%);

 • Studentu skaits, kas turpina studijas/ mācības jaunās vai uzlabotās izglītības programmās (izpilde 33%);

 • Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju programmas (izpilde 18%);

 • Vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studentu skaits, kas pabeiguši mācību praksi (izpilde 17%);

 • Pedagogu/ augstākās profesionālās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzņēmumos (izpilde 13%).


Es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods

VPD 3.2. un 3.3.pasākums – sociālās infrastruktūras attīstība”rezultātu rādītāju pārpildes iemesli

 • Finanšu pārdales rezultātā piešķirti papildu līdzekļi, kā rezultātā izsludināts otrs projektu konkurss un tiek īstenoti vairāk projekti, kā sākotnēji plānots (piem., VPD 3.3.6.1. un 3.3.7.);

 • Mērķa grupas sasniedzamība, t.i., mērķa grupa tiek sasniegta ieguldot salīdzinoši mazāk finanšu un laika resursu, kā arī projektu iesniedzēju interese (piem., VPD 3.2.4.1., 3.2.7.1. un 3.2.7.2.).


Vpd 3 2 un 3 3 pas kums rezult tu r d t ju izpildi kav jo ie apst k i
VPD 3.2. un 3.3.pasākums – sociālās infrastruktūras attīstība”rezultātu rādītāju izpildi kavējošie apstākļi

 • Projektu faktiskās izmaksas pārsniedz PP plānoto, kā rezultātā tika apstiprināts mazāks skaits finansiāli apjomīgāku projektu. Šī problēma korelē ar diviem nākamiem punktiem:

 • Grūtībasnoorganizēt atbilstošas prakses vietas pedagogiem. Š.g. 1.ceturksnī rādītāja vērtība pieauga uz pusi (līdz 24%) un, ņemot vērā līdzšinējo tendenci, IZM lēš, ka pēc visu projektu sekmīgas noslēgšanās minētā rādītāja vērtība varētu pieaugt par aptuveni 30%, tomēr netiks sasniegta PP plānotajā apjomā.

 • VPD 3.2.6.3.apakšaktivitātē rādītāja izpildi kavē mācību prakšu sezonālais raksturs un sociālo partneru piesaistes problēma. MVU, kas ir galvenie šo projektu partneri, vienlaicīgi spēj nodrošināt prakses vietas nelielam studentu skaitam. Savukārt projektu īstenotāji ir devuši priekšroku apjomīgākiem projektiem raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma pozīcijām. Aktivitātē tika samazināts finansējums par 67%. IZM ierosināja attiecīgi samazināt rādītāja vērtību – līdz 7 260 studentiem (SF uzraudzības komitejā 01.12.2005.), taču tika pieņemts lēmums jautājumu neskatīt. IZM plānotā vērtība tiks sasniegta;

 • Projektu īstenošana paredzēta līdz š.g. jūlijam – augustam. Piem., VPD 3.2.1.aktivitātē un 3.2.3.2.apakšaktivitātē līdz š.g. 1.ceturksnim pabeigti aptuveni 13% projektu, kas dod ieguldījumu rādītāja – jaunizveidoto programmu studentu skaits - izpildē. Analizējot iesaistītās mērķa grupas apjomu, IZM prognozē, ka rādītāja vērtība tiks sasniegta PP plānotajā apjomā.

 • Metodoloģiska rakstura problēma, proti, PP plānotā rādītāja – apmācīto pedagogu skaits - vērtība dublē visus rādītājus, kas ietver pedagogu apmācību, t.sk. rādītāju par pedagogu praksi uzņēmumos un par pedagogiem, kuri pabeiguši apmācības karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā. Lai novērstu dublēšanos, IZM ierosināja attiecīgi samazināt PP rādītāja vērtību līdz 7 500 pedagogiem (SF uzraudzības komitejā 01.12.2005.), taču tika pieņemts lēmums jautājumu neskatīt. IZM plānotā vērtība ir sasniegta.


Es strukt rfondu 2007 2013 gada programm anas periods

Paldies par uzmanību. sociālās infrastruktūras attīstība”