slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEAKi tegemised 2009 ja 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEAKi tegemised 2009 ja 2010

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

PEAKi tegemised 2009 ja 2010 - PowerPoint PPT Presentation

reina
112 Views
Download Presentation

PEAKi tegemised 2009 ja 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PEAKi tegemised 2009 ja 2010 Imre Toodu Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja

 2. Maakondadesse on loodud osaliselt riiklikult finantseeritav arengu ja ettevõtluse tugistruktuur maakondlike arenduskeskuste (lühendatult MAK) kujul. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) osa maakondlike arenduskeskuste võrgustikust, üle Eesti kokku 15 MAKi. PEAK on asutatud 1994. aastal maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ja ettevõtlusorganisatsioonide poolt.

 3. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse missioon olla toeks maakondlikule arengule. Tegevus suunatud Pärnumaa ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja omavalitsustele – kõik olulised sihtrühmad maakonna arengu kujundamisel. PEAKi strateegilised tegevuseesmärgid: - Pärnumaal on suurenenud ettevõtlusaktiivsus ja ettevõtete konkurentsivõime - Suurenenud on Pärnumaa kodanike aktiivsus, kodanikeühenduste võimekus ja roll ühiskonnas - Suurenenud on Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja maakonna konkurentsivõime

 4. Mida pakume kohalikele omavalitsustele? • - Infot riikliku tugisüsteemi meetmetest, toetusfondidest ja abiprogrammidest • - Infot konsultantidest ja projektikirjutajatest • - Abi projektide kavandamisel, kirjutamisel ja elluviimisel (sh ühisprojektid); ühe projekti kohta 5 tundi tasuta nõustamist • - Abi arengukavade koostamisel, struktuuri loomisel ja tegevuste kavandamisel • Koolitusi ja teabepäevi

 5. Mida pakume ettevõtjatele? - Abi ettevõtte rajamisel - Äriidee analüüsi - Abi äriplaanide ja finantseerimistaotluste koostamisel - Majandusalast infot - Infot riikliku tugisüsteemi meetmetest, toetusfondidest ja abiprogrammidest - Koolitust ja teabepäevi - Ettevõtte arendusplaanide nõustamist

 6. Mida pakume mittetulundusühendustele, sihtasutustele ja seltsingutele? - Abi mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu asutamisel - Infot riikliku tugisüsteemi meetmetest, toetusfondidest ja abiprogrammidest - Abi projektide kavandamisel, kirjutamisel ja elluviimisel - Nõu ühenduste, mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna küsimustes - Koolitust ja teabepäevi - Abi mittetulundusühingu raamatupidamise korraldamisel - Koolitust ja teabepäevi

 7. PEAKi inimesed Indrek Jürgenstein - ettevõtluskonsultant Margus Randmäe – projektijuht ettevõtluse valdkonnas Peeter Strikholm – projektijuht ettevõtluse valdkonnas Krista Habakukk – mittetulundusühingute konsultant Kadri Riitsaar – kohalike omavalitsuste konsultant Ivari Niinemäe – kohalike omavalitsuste konsultant Maarika Varik – assistent-raamatupidaja Imre Toodu – juhataja, arenduskonsultant

 8. http://www.peak.ee

 9. Uudiskirjade edastamine - Ettevõtjate infolist: uudiskiri.ettevotlus@peak.ee - MTÜ-de infolist: uudiskiri.mty@peak.ee - Arendustöötajate infolist: uudiskiri.arendus@peak.ee - Infolistiga liitumiseks saatke vastavasisuline sooviavaldus aadressile info@peak.ee

 10. 2009 kliendinõustamine Äriplaanide, projektitaotluste, tegevuste nõustamine 519 erinevat ettevõtlusklienti 99 erinevat vabaühenduste klienti 50 erinevat avaliku sektori klienti ca 1500 nõustamiskorda mahus ca 2400 tundi Pärnumaa ettevõtlustoetuste esmane info 2009.a: ca 200 taotlust (sh PEAKi kaudu 53) toetust saadud 92,4 milj kr (sh PEAKi kaudu 30,1 milj kr)

 11. Koolitused, infopäevad, seminarid 2009 15 infopäeva ca 600 osalejaga 15 koolitust või õppereisi ca 300 osalejaga 14 seminari või konverentsi ca 400 osalejaga PEAK ettevõtlusnädala koordinaator, 05.-09. oktoobril toimus Pärnumaal: 27 üritust ca 1300 osalejaga, korraldajad 24 partnerit

 12. 2009 arendustegevused Jõulumäe Tervisespordikeskuse arendusprojekt, koguinvesteering 32 milj krooni Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu projektitaotluse koostamine, Norra&EMP fondist saadud toetus 3 milj kr Põhja-Pärnumaa KOVide ühinemisuuringud, Norra&EMP fondist saadud toetus 0,6 milj kr Lottemaa ja Suur-Pärnu turismisihtkoha TTAde toetusprojektide koostamine koostöös SAPTi ja kolledžiga, mahuga ca 200 000 kr

 13. 2009 arendustegevused Pärnu Oskusteabekeskuse koostöövõrgustiku aktiivne partner POLi koolitusprojekt Pärnumaa VELO Pärnumaa arengustrateegia 2030 Muukeelsete lõimumine ja ühingute aktiviseerimine Vabatahtlike keskuse algatus, projekti initsieerimine, 2010 jätk Kodanikeühenduste tunnustamine ja konverents Loomemajanduse arendusüksuse ettevalmistused

 14. Maakondlikud arendustegevused 2010 Pärnumaa arengustrateegia 2030 Noorte ettevõtlikkuse arendamine maakonnas – kaardistamine, projektitaotlus tegevuste rahastamiseks VELO investeeringutoetuseks projektitaotluse koostamine Interreg rahastuste parem kasutus – initsieerimine, osalemine algatustes (hetkel 3 ettevalmistamisel) Vabatahtlike keskuse initsieerimine Muukeelsete lõimumine Pärnu Oskusteabekeskuse koostöövõrgustik Arendustöötajate õppereisi korraldamine POLi koolitusprojekti koostamine

 15. Ettevõtlus 2010 Tegutsevate suuremate ettevõtetega otsekontakt, ekspordi-, innovatsiooni-, turundus- ja ühisprojektid Ettevõtete mentorklubi ja jätkutegevused Ettevõtlusnädala koordineerimine Maakonna ja linna parimate ettevõtete tunnustusürituse korraldamine Alustavatele ettevõtetele 6 baaskoolitust Pärnumaa turismi sihtkoha klaster Ettevõtlusinkubaator (TudeBaator, tulevikuarengud)

 16. Imre TooduPärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Telefon: +372 445 5555; +372 445 5550 Faks: +372 445 5554 Akadeemia 2 80010 Pärnu EESTI E-post: imre@peak.eehttp://www.peak.ee