Download
spiral models n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spiral Models PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spiral Models

Spiral Models

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Spiral Models

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spiral Models Giáoviênhướngdẫn: NGô Huy Biên Thực hiện: Nhóm 9 Đoàn Minh Khuê– 0712226 Trần Minh– 0712284 Nguyễn Ngọc Linh– 0712 Phạm Tân– 0712 Minh Nhân – 0712 Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 2. NỘI DUNG • Định Nghĩa 2. Đặc Trưng 3. Thực Hiện 4. Đánh Giá 5. Phạm Vi Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 3. NỘI DUNG • Định Nghĩa 2. Đặc Trưng 3. Thực Hiện 4. Đánh Giá 5. Phạm Vi Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 4. 1.Định Nghĩa Là tiến trình gồm nhiều bước,mỗi bước kế tiếp nhau và có định lượng các công việc đi kèm trong mỗi giai đoạn (như vòng xoắn ốc). Là Mô hình phát triển từ mô hình thác nước. Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 5. 1.Định Nghĩa Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 6. NỘI DUNG • Định Nghĩa 2. Đặc Trưng 3. Thực Hiện 4. Đánh Giá 5. Phạm Vi Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 7. 2.Đặc Trưng • Pha sau không thể quay lại pha trước. • Vòng sau mở rộng vòng trước. Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 8. NỘI DUNG • Định Nghĩa 2. Đặc Trưng 3. Thực Hiện 4. Đánh Giá 5. Phạm Vi Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 9. 3.Thực Hiện Phải đảm bảo 4 bước cơ bản sau: • Xác định mục tiêu là làm gì ? • Phân tích rủi ro • Xây dựng : Code Test Tích hợp Mô Hình Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 10. 3.Thực Hiện (Cont) • Chuẩn bị kế hoạch cho vòng sau đó. Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 11. 4.Đánh Giá • ƯU ĐIỂM Định hình và kiểm soát được tiến độ công việc theo thời điểm,giai đoạn,theo vòng .Quản lí được rủi ro.Khách hàng xem được mô hình sớm. • NHƯỢC ĐIỂMTốn nhiều thời gian công sức cho việc xây dựng mô hình thật để kiểm thử .Pha sau không thể quay lại pha trước. Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 12. NỘI DUNG • Định Nghĩa 2. Đặc Trưng 3. Thực Hiện 4. Đánh Giá 5. Phạm Vi Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 13. 4.Phạm Vi Thích hợp cho dự án kiểu nhiều phân đoạn,mỗi phân đoạn(mỗi vòng) giao cho một nhóm làm riêng biệt)và nối tiếp nhau theo thứ tự vòng từ trong ra ngoài. Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN

 14. Thank you Khoa CNTT - Trường ĐH KHTN