PETROLOGIE - PowerPoint PPT Presentation

petrologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PETROLOGIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
PETROLOGIE
249 Views
Download Presentation
reed-sullivan
Download Presentation

PETROLOGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PETROLOGIE Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

  2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA • Vzdělávací obor: PŘÍRODOPIS • Tematický okruh: GEOLOGIE • Téma: PETROLOGIE • Metodický list/anotace: slouží k seznámení se základy petrologie • Jazyk: čeština • Očekávaný výstup: žáci se naučí, co je to hornina, jak se horniny rozdělují a jak vznikají • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Druh učebního materiálu: prezentace • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 14 – 15 let

  3. Hornina =neústrojná různorodá přírodnina, jejíž složení nelze zapsat chemickým vzorcem • je složena z jednoho nebo více druhů nerostů • např. žula – křemen, živec, slída • petrologie ÚKOL 1: Zjisti, z kterých minerálů je složen křemenec, vápenec, dolomit a mramor?

  4. Petrologie = věda studující vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin • horniny tvoří LITOSFÉRU a jsou složeny z tzv. horninotvorných nerostů (např. ……) • podle způsobu vzniku rozdělujeme horniny do 3 skupin

  5. Horninotvorný cyklus • geologické děje, jimiž horniny vznikají, postupně zanikají a zpětně se obnovují • vzájemně spolu souvisejí • probíhají neustále od vzniku Země až do současnosti ÚKOL 2:Které faktory vyvolávají a ovlivňují horninotvorný cyklus?

  6. Obr. horninotvorný cyklus1 zvětrávání, přenos, usazování přeměna ponoření, roztavení

  7. Obr. horninotvorný cyklus2 ponoření, roztavení přeměna zvětrávání, přenos, usazování

  8. Řešení úkolů: ÚKOL 1: Zjisti, z kterých minerálů je složen křemenec, vápenec, dolomit a mramor? Křemenec (kvarcit) – křemen, slída, živec, pyrit aj. Vápenec – kalcit, dolomit, jíl Dolomit – dolomit, kalcit, křemen Mramor – kalcit, grafit, dolomit, křemen, slídy aj. ÚKOL 2: Které faktory vyvolávají a ovlivňují horninotvorný cyklus? Vysoká teplota, tlak, vodné roztoky, voda, vítr, gravitace…

  9. Použité zdroje: LITERATURA: • Vališ, J., a kol. Přírodopis 8. 5.vydání, SPN, Praha 1989 • Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J. Přírodopis 4 – mineralogie a geologie se základy ekologie. 1. vydání, SPN, Praha 1998. ISBN 80-7235-044-7 • Švecová, M., Matějka, D. Přírodopis 9 . 1.vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007. ISBN 978-80-7238-587-4 • Foto, obrázky – zdroj vlastní

  10. Děkuji vám za pozornost.