1 / 27

Bridge

Bridge. Kortspel for 4 personar Plassert rundt eit bord ╔ N ╗ V Ø ╚ S ╝

reece
Download Presentation

Bridge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bridge • Kortspel for 4 personar • Plassert rundt eit bord ╔ N ╗ VØ ╚ S ╝ • Nord (N) spiller med syd (S) og vest (V) spiller med øst (Ø). N og S er makkere, og spiller på parti mot Ø og V som også er makkere.

 2. Stikk • Et kort fra hver av spillerne • Første kortet i kvart stikk avgjer kva farge som skal spelast • Spelarane følger på etter tur med urvisaren • Høgaste kortet i fargen som vart spelt ut vinn stikk (når vi ikkje har trumf) • Den som vinn stikket, spelar først ut til neste stikk

 3. Markering av stikk • Legg ikkje korta saman slik som vanleg Vunne stikk Tapt stikk Du • Same spel kan spelast på fleire bord • Lettare å vise korleis spelet skal gå / eventuelt kva som gjekk gale

 4. Stikk • Øvelse • Spele som makkerpar • Kven spelar ut? • Kven vinn stikket? • Markering av stikk

 5. Forenkla bridge • Meldedel • Finne ut kor mange stikk makkerparet kan vinne til saman • Denne er svær forenkla i forhold til vanleg bridge • Inneheld likevel mange viktige moment som kjem til nytte når du skal lære ”skikkelege” meldingar • Speledel • Heilt lik vanleg bridge • Motivere for å lære meir

 6. Meldedel • Mål • Finne ut kor mange stikk vi kan vinne saman med makker • Middel – Honnørpoeng • ess → 4 hp • konge → 3 hp • dame → 2 hp • knekt → 1 hp • Kvar farge → 10 hp • Totalt → 40 hp

 7. Meldereglar • Givar startar meldingane • Spelarane melder etter tur med urvisaren • Åpning • Førstemann i makkerparet som melder noko anna enn pass, må ha minst 12 hp. • Melder kor mange hp han eller ho har • Svarhånd • Må melde når makker har åpna • Melder kor mange hp han eller ho har • Åpnars andre melding • Bereknar summen av honnørpoeng for makkerparet • Summen over 20 → melder summen. Avsluttar meldingane • Summen høgst 20 → melder pass

 8. Meldeeksempel Nina ♠ D 2 ♥ 5 4 3 2 ♦ K 3 2 ♣ E 4 3 2 Vegard ♠ E 8 7 ♥ kn 8 ♦ D 9 7 6 ♣ D kn 10 9 Øyvind ♠ 6 5 4 ♥ D 10 9 7 ♦ kn 10 8 ♣ 8 7 6 Siv ♠ K Kn 10 9 3 ♥ E K 6 ♦ E 5 4 ♣ K 5 Vegard Nina Øyvind Siv pass 18 pass 9 pass 27

 9. Bestemme kontrakt • Slår opp i tabellen nedanfor Honnørpoeng Stikk 21 – 22 → 7 stikk 23 – 24 → 8 stikk 25 – 26 → 9 stikk 27 – 28 → 10 stikk 29 – 32 → 11 stikk 33 – 36 → 12 stikk 37 – 40 → 13 stikk • Vårt eksempel 27 hp → 10 stikk • Skal også bestemme om vi skal spele med eller utan trumf, men i første omgang spelar vi utan trumf

 10. Speledel • Heilt lik vanleg bridge • Viktige roller • Speleførar • Den som åpna • Her Siv • Utspelar • Motstandar til venstre for speleførar. • Spelar først ut til første stikk • Her Vegard • Blindemann • Makker til speleførar • Her Nina • Etter første utspel, legg blindemann sine på bordet med billedsida opp slik at alle kan sjå dei. For resten av spelet vil speleførar bestemme over blindemann sine kort.

 11. Utspelar • Den som sit til venstre for speleførar, spelar først ut til første stikk • Utspel mot grand • Sekvens er 2 eller fleire høge kort som kjem etter kvarandre. Eks K D kn • Høgaste kortet frå ein sekvens på 3 kort • Gir også ein viktig beskjed til makker • Lite kort frå vår lengste farge

 12. Speledelen startar Nina ♠ D 2 ♥ 5 4 3 2 ♦ K 3 2 ♣ E 4 3 2 Lukke til! Vegard ♠ E 8 7 ♥ kn 8 ♦ D 9 7 6 ♣ D kn 10 9 Siv Takk! Utspel? ♣ D

 13. Speleplan • Telje sikre/trygge stikk • Stikk som kan vinnast utan at motparten kjem inn • Legge ein plan for korleis dei manglande stikka kan vinnast

 14. Speleeksempel Nina ♠ D 2 ♥ 5 4 3 2 ♦ K 3 2 ♣ E 4 3 2 Sikre stikk? Spar Hjerter Ruter Kløver Totalt Manglar 0 Vegard Utspel:♣ D 2 2 2 Siv ♠ K Kn 10 9 3 ♥ E K 6 ♦ E 5 4 ♣ K 5 6 10-6=4 Kontrakt: 10 stikk uten trumf

 15. Speling • Meldingar • Kontrakt? • Kven blir speleførar? • Kven blir utspelar? • Kven blir blindemann?

 16. Utfyllande meldereglar • I nokre spel blir det umulig å fastsette kontrakt • Ingen har åpning • Honnørpoenga er fordelt 20 – 20 • Honnørpoeng hjå paret med flest honnørpoeng er fordel 11 + 10 eller 11 + 11(og ein av motstandararane har åpning) • I så fall må giver stokke og dele på nytt

 17. Trumfkontrakt • Så langt har vi spelt uten trumf også kalla grand • Viss vi har minst 8 kort i ein farge, vil det vanlegvis vere lurt å spele med trumf • Kort i trumffargen stikker kort i alle andre farger • Viss flere spiller trumf i samme stikk vinner høyeste trumf • Kan berre trumfe når du er fri/tom i den fargen som blir spelt ut • Ikkje nødt å trumfe

 18. Eksempel Nina ♠ K D kn 5 ♥ D 5 4 3 ♦ 4 3 2 ♣ K 2 Vegard ♠ 8 7 ♥ 10 9 8 ♦ E K kn 10 ♣ D kn 10 9 Øyvind ♠ E 10 9 6 ♥ 7 6 ♦ 9 8 7 6 ♣ 8 7 6 Siv ♠ 4 3 2 ♥ E K kn 6 ♦ D 5 ♣ E 5 4 3 Vegard Nina Øyvind Siv pass 14 pass 11 pass 25

 19. Velge trumf Nina ♠ ♥ ♦ ♣ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Siv ♠ 4 3 2 ♥ E K kn 6 ♦ D 5 ♣ E 5 4 3

 20. Eksempel Nina ♠ K D kn 5 ♥ D 5 4 3 ♦ 4 3 2 ♣ K 2 Vegard ♠ 8 7 ♥ 10 9 8 ♦ E K kn 10 ♣ D kn 10 9 Øyvind ♠ E 10 9 6 ♥ 7 6 ♦ 9 8 7 6 ♣ 8 7 6 Siv ♠ 4 3 2 ♥ E K kn 6 ♦ D 5 ♣ E 5 4 3 Utspel ruter ess Ruter konge Ruter knekt

 21. Speleplan trumfkontrakt • Holde rede på kor mange trumf som er att hos motstandarane • Trekke ut motstandarane sine trumf dersom du ikkje kan trumfe på den hånda du har færrast trumf

 22. Øvelse • Gi tilfeldig 4 spel • Bestem antal stikk • Velg trumf / grand • Kven er speleførar? • Kven er utspelar? • Kven er blindemann? • Skal ikkje gjennomføre sjølve spelet • Spele ferdige spel

 23. Finesse • Spele på at ein bestemt motstander har eit eller fleire spesiell kort • Eksempel ♠ E D╔ N ╗ VØ╚ S ╝♠ 3 2 ♠ K D 4╔ N ╗ VØ╚ S ╝♠ 3 2 ♠ D Kn 4╔ N ╗ VØ╚ S ╝♠ 3 2 ♠ E kn 10╔ N ╗ VØ╚ S ╝♠ 3 2 ♠ E 3 2╔ N ╗ VØ╚ S ╝♠ D 5 4

 24. Utspel mot trumfkontrakt • Sekvensutspel • Spele høgaste frå ein sekven på to kort • Spele ut minste kortet frå ein farge med honnør • Spele ut eit høgt kort (9, 8, 7, 6) frå ein farge utan honnør • Spele ut ein farge der du berre har eit kort i håp om at du får stikk for ein eller fleire trumf

 25. Speling

 26. Poengberekning • Overstikk – Ekstrastikk utover det som er meldt • Utgang – 9 stikk i grand, 10 i hjarter / spar eller 11 i kløver / ruter • Bonus – stort hopp i poenga • Lilleslem – 12 stikk • Storeslem – 13 stikk

 27. Mer avanserte meldingar • Vanlegvis lettare å vinne trumfkontraktar enn grandkontrakter • Fordelen av å spele trumfkontrakt, vil vanlegvis svare til minst 2 hp • Kan få lov å kontrakten til melde meir enn meldetabellen tilseier for å nå utgang • Aktuelt når vi har mange trumf og ser at det er mulig å få ”ekstrastikk” på trumfane • Av same grunn, kan vi velge å spele 9/10 stikk uten trumf i staden for med kløver/ruter som trumf

More Related