Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- 1 - PowerPoint Presentation

- 1 -

117 Views Download Presentation
Download Presentation

- 1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESCENARI 2013: PLA D’ACTIVITAT I PRESSUPOST Barcelona, setembre 2013 - 1 -

 2. CONTINGUT • Context i enfocament de l’Escenari 2013 • Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic • Properes passes - 2 -

 3. ESCENARI CATSALUT 2013 Reducció significativa dels ingressos CatSalut • Reducció general de les tarifes CatSalut del 4,6% el que representa per l’Hospital -14,0 M. € • Inici del Pla de Reordenació Assistencial Territorial (RAT)2013-2015 amb un impacte de reducció d’activitat equivalent a un -1% dels ingressos per l’any 2013 el que representa per l’Hospital -3,5 M. € • Reducció del pressupost de farmàcia hospitalària de dispensació ambulatòria pels tractaments i pacients anteriors en un 10% però reconeixement d’una partida per nous pacients i tractaments i reducció del risc a un 10%. Manteniment pressupost 2012. Reducció total ingressos a assolir en el 2013: -17,5 M € - 3 -

 4. ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC 2013 Plantejament general • Maximitzar les mesures de reordenació d’activitat i d’eficiènciaque siguin consolidables per reduir l'impacte en mesures de reducció salarial. • Tenint en compte els esforços significatius de millora d’eficiència ja realitzats en els darrers anys, l’enfocament prioritari serà la reordenació d’activitat seguint les directrius del CatSalut i considerant l’important volum d’activitat de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic. • Plantejar mesures per assolir la reducció de -17,5 M. € en termes anuals. • Donat que per l’any 2013 les mesures de reordenació d’activitat i eficiènciasolsament tindran impacte en el darrer quadrimestre, compensar la diferència per aquest exercici via mesures com la reducció d’inversions i aportacions de Barnaclínic. - 4 -

 5. ACTIVITAT D’HOSPITALITZACIÓ Altes i CMAs de pes <1,5 per procedència 2012 24.653 14.690 (60%) 6.516 18.137 11.149 (61%) 3.541 (54%)

 6. ACTIVITAT DE CONSULTA EXTERNA (sense RAE)Primeres visites per procedència 2012 Total primeres visites: 87.275 55.524 (64%) En hospitalització l’activitat de baixa complexitat representa un 60% del total A més, es realitzen 20.058 visites RAE de l’Àrea Clínic

 7. ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC ANUAL Línies d’actuació A. Reordenació d’activitat i eficiències incloent mesures transversals de personal A3. Eficiències via accions transversals de personal no salarials A1. Reordenació d’activitat: • en pacients atesos • canvis en el model d’atenció A2. Eficiències en consums i increment ingressos A NEGOCIAR A PARTIR DEL MES DE SETEMBRE AMB LA PART SOCIAL (impacte a partir del 2014) Optimització de consums via preus i prescripció. Optimització de serveis generals i àmbits de suport. Increment ingressos no CatSalut (imatge, laboratori, Txs...) • Reducció de llits per reordenació d’activitat de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic i canvis en el model d’atenció. • Reordenació gradual de primeres visites de fora de l’Àrea Clínic i optimització de la rátiosuccessives-primeres. • Implicacions a Urgències, CDB, CDI i Àrea Quirúrgica. • No acceptació de nous pacients de fora de Barcelona Esquerra per MHDA • PREJUBILACIONS DE TOTS ELS ESTAMENTS (a partir de 63/65 anys i amb compromís de no cobertura) SEGONS CIRCUMSTÀNCIES INDIVIDUALS • IMPACTE EN SUPLENTS I MOVIMENTS INTERNS D’INFERMERIA - 7 -

 8. CONTINGUT • Context i enfocament de l’Escenari 2013 • Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic • Properes passes - 8 -

 9. REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-1. Reordenació de l’activitat assistencial de baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic (323 mil habitants) • D’acord amb les directrius del Pla RAT definit pel CatSalut • Recolzant-se en l’aliança estratègica amb l’Hospital del Sagrat Cor que incrementa la seva activitat amb el suport dels professionals de l’Hospital Clínic • Efectes en l’activitat dels següents serveis: • Mèdica de medicina interna, pneumologia, digestiu • Quirúrgica de traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia general • Millora la continuïtat del procés assistencial del pacient • Acord del plantejament amb el CatSalut i l’Hospital del Sagrat Cor que estabilitza el seu rol com a proveïdor de Barcelona Esquerra Tancament de 42 llits i reordenació de 2.079 altes anuals - 9 -

 10. REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-2. Canvis en el model d’atenció i millores d’eficiència • Continuar avançant en l’ambulatorització de l’assistència: • Atenció domiciliària hemato-oncològia • Hospital de dia a medicina interna i tòrax • Adequació de la capacitat instal·lada a la reducció de demanda d'obstetrícia i neonatologia • Optimització de l’estada mitjana de psiquiatria • Addicionalment, optimització del personal mèdic i capacitat quirúrgica d’oftalmologia assumint l’activitat de l’Àrea Clínic que actualment realitza en part l’Hospital del Sagrat Cor. Acord amb CatSalut i Sagrat Cor Tancament de 32 llits i la transformació de 1.008 altes en hospitalització a domicili i hospitals de dia Increment anual de 610 cataractes i 225 altes d’altres procediments - 10 -

 11. REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Línies d’actuació Versió Actualitzada A1-3. Millores en el registre d’activitat • Revisió dels criteris de registre de l’activitat d’hospitalització seguint les directrius del CatSalut definides en el Pla RAT: • Altes de neonatologia a reclassificar com visites • Altes d’urgències d’estada 0 dies a reclassificar com visites • Altes de CMA a reclassificar com cma Reclassificacióanual de 931altes - 11 -

 12. REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Impacte en activitat i recursos Versió Actualitzada • Tancament de Llits: 74 (-10,5%)** • Reducció 2013:-1.598(-3,8%) • Reducció 2014: -3.183(-7,6%) • Tancament Taules Quirúrgiques: -440 (-9%)* * Sense tenir en compte l’increment de taules per major activitat oftalmologia (impacte net -5,6%). ** Equival a 63 llits si s’ajusta pels períodes de tancament estacional (entorn a un -9%).

 13. REORDENACIÓ D’ACTIVITAT: Impacte en personal Estimació en base a les mesures acordades – en execució • Reordenació d’unes 45 persones equivalents d’infermeria per tancament de llits; impacte en suplents. • Plantejament de prejubilacionsatenent a les circumstàncies individuals de cada cas d’uns 20 professionals, majoritàriament metges majors de 65 anys. • Optimització d’unes 10 persones d’administració i serveis generals

 14. ESCENARI ECONÒMIC ANUALITZAT I 2013: Principals magnituds. Milions € B. Mesures de reducció salarial A1. Reordenació d’activitat: A2. Eficiències en consums A3. Eficiències via accions transversals de personal no salarials -3,8 (a negociar pel 2014) -6,7 (50% paga; a negociar) -7,0 (esforç mínim 2% i màxim 6,7% sobre despesa 2012) Objectiu anual: -17,5 M € -0,0 -6,7 (50% paga; a negociar) -2,9 (inici setembre – octubre) Objectiu 2013: -17,5 M € + Accions addicionals i específiques 2013 via reducció d’inversions, Barnaclínic i altres -7,9 - 14 -

 15. ESCENARI ECONÒMIC 2013: Reducció del Pla d’Inversions com a mesura puntual i extraordinària de l’any - 15 -

 16. CONTINGUT • Context i enfocament de l’Escenari 2013 • Mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència 2013. Impacte en activitat, personal i econòmic • Properes passes - 16 -

 17. PROPERES PASSES • Comunicar a tot el personal per escrit un resum del plantejament de reordenació d’activitat i eficiències pel 2013, així como de possibles impactes a nivell salarial • Endegar un procés de negociació amb el comitè d’empresa i l’associació professional mèdica sobre les possibles mesures salarials pel 2013 i pel 2014 en el marc de la negociació col·lectiva - 17 -