revize a aktualizace n rodn strategie bezpe nosti silni n ho provozu na obdob 2008 2010 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU na období 2008-2010 (2012)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU na období 2008-2010 (2012) - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU na období 2008-2010 (2012). Prezentuje: Mgr. Jan Suchý samostatné oddělení BESIP Ministerstvo dopravy jan . suchy @mdcr.cz. Základní údaje o Strategii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU na období 2008-2010 (2012)' - rea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
revize a aktualizace n rodn strategie bezpe nosti silni n ho provozu na obdob 2008 2010 2012

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU na období 2008-2010 (2012)

Prezentuje:

Mgr. Jan Suchý

samostatnéoddělení BESIP

Ministerstvo dopravy

[email protected]

z kladn daje o strategii
Základní údaje o Strategii
 • její znění bylo schválena usnesením Vlády ČR ze dne 28. dubna 2004 č. 394
 • vyhodnocení plnění Strategie jednotlivými subjekty – předkládá se vládě ČR k 30. dubnu každého kalendářního roku.
revize strategie
Revize Strategie
 • Potřeba revize a aktualizace materiálu po 4 letech
 • Vytvoření pracovní skupiny reprezentující klíčové subjekty s působností v oblasti bezpečnosti silničního provozu (zástupci MD, MV, CDV a regionů).
 • Průběžné informování Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu o plnění Strategie.
pln n strategie subjekty
Plnění Strategie – subjekty
 • Ústřední orgány státní správy – ministerstva, kraje, nevládní a neziskové organizace.
 • Do roku 2006 zaznamenán pokles usmrcených při dopravních nehodách, poté pozastavení až zvrat trendu v roce 2007.
 • Hodnocení vlivu objektivních i subjektivních příčin (růst počtu automobilů, úspěšnost legislativních opatření, kampaní, dopravní výchovy atd.)

=>nutnost revize a aktualizace Strategie

zm ny ve strategii
Změny ve Strategii
 • Základní členění
 • Zavedení elektronického sledovaní ukazatelů pomocí webu pro pružnější, přesnější a objektivnější vyhodnocování plnění
 • Dílčí věcné úpravy opatření a nástrojů
zm ny p klady
Změny – příklady
 • Členění materiálu: úvod, analytická část, opatření a jejich nástroje, sledované ukazatele pro vyhodnocování, závěrečná doporučení.
 • Kladen vyšší důraz na část vyhodnocovací.
 • Některé nástroje a opatření byly odstraněny, předefinovány či nově doplněny.
 • Např. změny v Opatření F - Vytváření bezpečného dopravního prostoru - bezpečnostní audit dopravních staveb.
zm ny p klady1
Změny – příklady
 • Nově bylo zařazeno například Opatření H – Dopravní výchova, reflektuje na vývoj následků nehodovosti u mladých řidičů.
 • Každé opatření má odpovídající slovní komentář s aktuálním doplněním informace o stávající situaci v této oblasti do konce roku 2007 (v šedém rámečku).
 • V některých částech je dále aktualizována odpovědnost jednotlivých subjektů a časové plnění.
vybran zm ny
Vybrané změny

Zrušení opatření, která již pozbyla svou platnost z důvodu dosažení cíle či jiné změny v systému:

 • zavedení bodového systému novelou zákona č. 361/2000 Sb.,
 • zavedení oprávnění Policie ČR zadržet řidičský průkaz na místě,
 • zvýšení sankcí za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích,
 • zavedení povinného používání dětských zádržných systémů na všech typech pozemních komunikací.
sou asn stav revize a aktualizace strategie
Současný stav revize a aktualizaceStrategie

Vnitroresortní připomínkové řízení – proběhlo

Meziresortní připomínkové řízení – proběhlo vypořádání připomínek (zejména upřesňování kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých subjektů; návrhy na novelizaci zákonů č.361/2000 Sb.,č.56/2001 Sb. a č.13/1997 Sb.- např. požadavek na zákaz povolování billboardů u všech druhů poz.komunikací).

Materiál je předkládán bez rozporů do vlády a mohl by být projednán nejpozději začátkem prosince 2008.

Zveřejnění na www.mdcr.cz, www.ibesip.cz, informace všem zodpovědným i zainteresovaným subjektům.

Rok 2009-2010 – příprava nové Strategie na léta 2011 – 2020, bude se vycházet z 4. Akčního plánu EU (v přípravě).

sou asn stav pln n 3 ak n ho pl nu 2002 2010 v eu
Současný stav plnění 3.akčního plánu 2002-2010 v EU

- prakticky v celé EU problém s menším poklesem smrtelných nehod než se předpokládalo (2005-2007).

- většina evropských zemí přehodnocuje a již připravuje akční plán na další období (2010-2020).

- většinový názor: problém není v chybně navržených či nedostatečných opatřeních, ale v jejich uplatňování, dodržování a úzké spolupráci všech zodpovědných subjektů.

z v ry
Závěry

Pro naplnění cíle Strategie je nezbytné:

 • Hlavní pilíř pro všechny subjekty zabývající se bezpečností silničního provozu.
 • Aktivní a úzká spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
 • Vymahatelnost práva (vliv na efektivitu bodového systému).
 • Rozpracování do akčních realizačních plánů ve všech krajích (dnes jen Liberecký a Vysočina).
 • Řešit nedostatečnou finanční zajištěnost opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na krajské úrovni (např. opatření F2 – Bezpečnostní audit).
ad