et opetuksen pedagogiikkaa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etäopetuksen pedagogiikkaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etäopetuksen pedagogiikkaa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
raymond-dyer

Etäopetuksen pedagogiikkaa - PowerPoint PPT Presentation

77 Views
Download Presentation
Etäopetuksen pedagogiikkaa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etäopetuksen pedagogiikkaa Katrina Vartiainen

 2. Käytänteitä • Opettajalla vain etäoppilaita yhdessä koulussa • Opettajalla etäoppilaita kahdessa tai useammassa koulussa • Opettajalla oppilaita myös opetustilassa • Vain osa opetuksesta videoneuvottelun välityksellä, osa verkko-opetuksena

 3. Välineitä • Mikrofoni • Dokumenttikamera • Tietokone ja verkko • CD-soitin • DVD-soitin • Oppimisalusta

 4. Mikrofonin käyttö • opeteltava sen käyttöä (kahinat, rapistelut yms.) • isossa ryhmässä liikuteltavissa oleva  mikrofonia siirretään sen luo, joka puhuu • voidaan välillä sulkea (esim. monipisteyhteys)

 5. Vuorovaikutus • verbaalinen viestintä korostuu • puhe kulkee viiveenä • rauhallisuus • selkeys • rytmitys • selkeät instruktiot • äänensävy

 6. Nonverbaalinen viestintä • ei välttämättä katsekontaktin mahdollisuutta  mahdollinen kurinpito vain verbaalisesti • puhuva pää: opettajan ulkonäkö ja pukeutuminen korostuu • staattisuus

 7. Etäkontakti • opettaja ei näe esim. yksittäisen oppilaan kirjatyöskentelyä  mahdotonta tukea hankalissa kohdissa  sopivien työtapojen valinta • yksittäistä oppilasta ja ryhmää pitää kannustaa paljon: • välitön palaute tuntityöskentelyn aikana • kokeen yhteydessä annettu kirjallinen palaute • verkkotehtävien yhteydessä kannustavaa palautetta

 8. Oppilaan huomioiminen • nimien käyttö • oppilaan mielipiteen kysyminen ja huomioiminen • oppilaan kertomien asioiden muistaminen • oppilas opettajana • positiivisen palautteen antaminen hyvin tehdyn työn jälkeen

 9. Oppilaat • vastuuntunto • yhteistyökykyisyys • uskaliaisuus • omatoimisuus

 10. Lähitapaaminen tärkeää * oppilaiden tapaaminen mieluiten opiskelun alussa * lähikontakti vaikuttaa myönteisesti opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen

 11. Mitä oppiminen on? • oppijan aktiivista ja luovaa toimintaa • olennaista ajattelu ja osallistuminen yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakenteluun • kulttuurisidonnaista • sosiaalinen ilmiö • tuotos  käsitysten muuttuminen

 12. Oppilaslähtöinen opetus • vanhan tiedon herättely • opiskelu kytkettävä erilaisiin konteksteihin • aihetta käsiteltävä useista eri näkökulmista •  oppijoiden tietorakenteisiin monipuolisia kytkentöjä opiskellusta asiasta

 13. parityöskentelyä ryhmätyöskentelyä  myös hiljaista yksintyöskentelyä välillä

 14. Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen hyviä oppimismuotoja ovat yhteistoiminnalliset muodot, joissa mahdollisuus * tiedon jakamiseen * keskusteluun * neuvotteluun ja * erilaisten tulkintojen esittämiseen ja argumentointiin

 15. Motivaation ylläpitäminen luokkatyöskentelyssä • oppimistehtävien oltava vaihtelevia ja monipuolisia • vastuunjakaminen ja toiminnan kontrollointi • arviointitavat

 16. Ryhmädynamiikka • Etäopetuksessa oheisviestintä jää osittain pois  miten tuoda turvallisuuden tunnetta? Varmistaa yhteistyötaitoja? Edesauttaa yhteistyöhalukkuutta?

 17. Yhteenvetoa • monipuoliset työtavat: yksilö-, pari- ja ryhmätyötä • visuaalisuutta • oppimaan oppimista • hauskaa • arviointi tiedossa • autonomiaan kasvattamista

 18. Yhdessä sovittavia asioita • laitteista huolehtiminen • työjärjestys • tiedotus • arviointi • VARASUUNNITELMA