Luonnontieteiden opetuksen turvallisuus
Download
1 / 23

LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS. Työturvallisuusopas käytäntöön Eeva Toppari, opettajien työsuojeluvaltuutettu, Helsingin opetusvirasto. LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TILAT JA VÄLINEET. toimittanut opetusneuvos Marja Montonen (OPH 1997)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS' - olisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luonnontieteiden opetuksen turvallisuus

LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TURVALLISUUS

Työturvallisuusopas käytäntöön

Eeva Toppari, opettajien työsuojeluvaltuutettu, Helsingin opetusvirasto

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Luonnontieteiden opetuksen tilat ja v lineet
LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TILAT JA VÄLINEET

 • toimittanut opetusneuvos Marja Montonen (OPH 1997)

 • valtaosin käyttökelpoinen, osin tarvetta päivitykseen

 • MAOL:n hallitus huolissaan luonnontieteiden opetuksen turvallisuudesta => uudistaminen yhteistyössä OPH:n, TTK:n, OAJ:n ja BMOL:n kanssa=>SUOSITUKSET JA SÄÄDÖKSET KERTAUKSENA JA OSIN UUDISTETTUNA KESKUSTELUNAIHEEKSI ALAN OPETTAJILLE, REHTOREILLE, TILOJEN SUUNNITTELIJOILLE JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Luonnontieteiden opetuksen turvallisuus

 • Miksi päivitys?

  • työturvallisuuslaki (738/2002) koskee oppilaita harjoitustöissä =>työturvallisuusosion päivitys ja nimeen TURVALLISUUS mukaan

  • ryhmäkoot suurentuneet

  • ryhmien heterogeenisuus

  • tilojen puuttuminen ja puutteellisuus

  • toteutuuko ops:n edellyttämä kokeellisuus

  • uudet TVT- ym. välineet (mm. tilantarve, tilojen suunnittelu)

  • tilojen turvallisuuden uudelleen tarkastelu (väkivalta, tulipalo, varkaudet…)

  • vaarojen selvittäminen ja arviointi tekemättä tai tehty huonosti

  • jätteiden säilytys ja keruu epämääräistä

  • ylläpitäjien, rehtorien ja opettajien huomion kiinnittäminen vastuuseensa

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Mit on tehty p ivityksen suhteen
Mitä on tehty päivityksen suhteen?

 • sovittu pääosin työnjaosta

  • BMOL ja MAOL laativat käsikirjoitukset osuuksistaan syyskuun 2009 loppuun mennessä (OPH:n rahoitus)

  • TTK:n asiamies Timo Suurnäkki, OAJ:n asiamiehet Marjatta Pitkänen ja Kai Kullaa sekä ET laativat pääosin turvallisuusosion käsikirjoituksen

  • mm. jätteiden käsittelyn, pohjapiirustuksien tekijät sopimatta ja rahoitus puuttuu

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Ty turvallisuuslaki 738 2002

Vaara- ja haittatekijöiden selvittäminenja arviointi 10 §

selvitettävä riittävän järjestelmällisesti

ensisijaisesti vaarat poistettava

arvioitava jos vaaraa ei voida poistaa

käytettävä tarvittaessa asiantuntijoita

arviointi työnantajan hallussa

ajan tasalla pito

voi olla osa muuta työnantajan selvitystä

työpaikkaselvityksen tuloksena syntyvän asiakirjan oltava nähtävänä työpaikalla

työturvallisuuslaki (738/2002)

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Ty ntekij n velvollisuudet
Työntekijän velvollisuudet

 • velvollisuus noudattaa ohjeita

 • huolehtia järjestyksestä ja siisteydestä

 • huolehtia omasta ja työtoverien turvallisuudesta

 • vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua

 • vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen (oikeus saada palautetta)

 • käyttää ja hoitaa annettuja suojaimia ja varusteita

 • käyttää sopivaa vaatetusta

 • koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden ohjeiden mukainen käyttö

 • turva- ja suojalaitteiden käyttö

 • Oikeus työstä pidättäytymiseen

  (Harkitse huolellisesti, sillä työstä kieltäytyminen voi johtaa irtisanomiseen!)

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Ty turvallisuustoiminnan perusasiat timo suurn kki ttk espoo 3 3 09
Työturvallisuustoiminnan perusasiat(Timo Suurnäkki TTK, Espoo 3.3.09)

 • työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti

 • ennakoidaan tulevien tilanteiden/ muutosten vaikutuksia

 • todetut epäkohdat korjataan asianmukaisesti

 • häiriö-, läheltä piti-, uhka- ja vaara-, vahinko-

  ja työtapaturmatilanteet raportoidaan yhteisesti

  sovittavalla tavalla ja tiedot käsitellään yhdessä

  työpaikalla

 • kuuluu jokaisen tehtäviin (+ esimiesten erityisvastuu)

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Onnettomuuden kuvaus reik juustomallilla reason 1991
Onnettomuuden kuvaus reikäjuustomallilla (Reason 1991)

Lähde: Työsuojelun perusteet. (Työterverveyslaitos 2003)

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Luonnontieteiden opetuksen turvallisuus

REIKÄJUUSTOTEORIA

Virheet päätöksenteossa

- piilovirheet

VAARA

Linjajohdon toiminnan

puutteet

Vaarallisen toiminnan

edellytykset

Vaarallinen toiminta

- aktiiviset virheet

Pysyvistä

olosuhteista

johtuvat aukot

Riittämättömät

suojaukset

S u o j a u k s e t

Tapaturma

Vahinko

Virheistä

johtuvat

aukot

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari

Lähde: James Reason


Prof james reason
Prof. James Reason

 • avainasemassa on läpi koko työorganisaation heijastuva turvallisuuskulttuuri, jonka avulla saadaan organisaation toiminnasta johtuvat tapaturmat hallintaan ( ei yksilökeskeinen tapaturmien torjunta)

 • ylimmän johdon tulee sitoutua turvallisuusasioihin

 • on vaikutettava ennen muuta töiden järjestelyihin ja joh-tamiseen

 • tulee varmistaa, että työntekijät, töiden järjestelyt, ohjeet ja määräykset, työtavat ja valvonta ovat ajan tasalla ja ne voivat toimia "suojausketjuna", jos jokin pettää

 • henkilöstö on valmis raportoimaan virheistä ja läheltä piti -tilanteista

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Yksitt isess tapaturmassa tapahtumat etenev t reasonin tapaturmamallin mukaan seuraavasti
Yksittäisessä tapaturmassa tapahtumat etenevät Reasonin tapaturmamallin mukaan seuraavasti:

 • 1. Syiden ja seurausten ketju alkaa organisaatio-tekijöistä, joita ovat johtaminen, strategiset päätökset, yleiset prosessit (suunnittelu, budjetointi jne.),

 • 2. jotka muovaavat organisaatiokulttuuria, lausumat-tomia asenteita ja kirjoittamattomia sääntöjä,

 • 3. joista syntyvät toimintatavat välittyvät mm. viestinnän avulla läpi organisaation yksittäisiin työpisteisiin (paikalliset tekijät työpaikalla),

 • 4. joissa ne vaikuttavat vaarantavien tekojen (ei-turvallisten tekojen) todennäköisyyttä edistävinä tekijöinä (esim. aikapaine, puutteelliset välineet) ja

 • 5. yhdistyvät inhimilliseen taipumukseen tehdä virheitä ja rikkeitä eli vaarantavia tekoja, mutta

 • 6. vaarantavista teoista vain muutamat aiheuttavat aukkoja suojauksiin (joskus aukot voivat syntyä vaarantavista teoista riippumatta).

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Ty turvallisuushankkeita fyke
Työturvallisuushankkeita/ fyke tapaturmamallin mukaan seuraavasti:

 • kokoelmienhoitajien kurssit/ MFKA, MAOL-kerhot, työnantajat

 • Espoon veso-iltapäivä/ Turvallisuus

 • Oulun koulukemian laatumäärittelytiimi

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Tilat v lineet ja ty turvallisuus
Tilat, välineet ja työturvallisuus tapaturmamallin mukaan seuraavasti:

 • n. 2/3 tunneista soveltuvissa tiloissa

 • tilojen pienuus <--> oppilasryhmän koko

 • hätäsuihku  puuttuu kemian luokista

 • välineitä ei riitä kaikille, välineitä liian vähän suurille ryhmille, välineet vanhanaikaisia

 • liian vähän vetokaappeja

 • vakavia puutteita kemikaalien säilytystiloissa

 • vakavia puutteita sähköturvallisuudessa

 • jätteiden käsittely ontuu pahasti (kemikaalien hävittämiseen pitäisi olla selkeä ohjeistus)

 • kuka hoitaa kierrätettävät/kerättävät jätteet eteenpäin

 • varastoinnin ongelma

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Mit on sattunut oppitunneilla
Mitä on sattunut oppitunneilla tapaturmamallin mukaan seuraavasti:

 • CuSO4-kide suuhun liukenemaan (vrt. irtokarkkien värjäys kaupassa)

 • silmiin roiskumisia, kemikaaleja joutunut silmiin

 • palovammoja

 • johtimet pistorasiaan suoraan

 • "tahalliset älyttömät temput" esim. kaasupolttimen hana auki ja äkkiä piiloon

 • oppilas ottanut luvatta palan natriumia --> räjähdys pulpetilla

 • edellisellä tunnilla jäänyt väkevä rikkihappo aiheutti vaara-tilanteen oppilaan ruiskuttaessa sitä pipetillä toisen päälle

 • happoa roiskunut vaatteille

 • oppilaat maistavat reagensseja

 • oppilaat tekevät ilkivaltaa laitteille

 • koeputki tipahti lattialle ja särkyi -->lasinsiru meni silmään

 • roskiksen syttyminen palamaan

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Asioita joihin tulisi kiinnitt huomiota ty turvallisuuden kannalta
Asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota työturvallisuuden kannalta

 • ryhmäkoko

 • opettajien ammattitaito (etenkin kemiassa)

 • liian pienet varastot

 • hätäsuihkuja puuttuu

 • asialliset tilat, riittävät tilat, helppo liikkua

 • integroitujen oppilaiden soveltuvuus fysiikan ja kemian yleisopetusryhmiin (erityisoppilaiden integrointi on turvallisuusriski)

 • uusien opettajien työturvallisuuskoulutus koulun sisällä tai keskitetysti

 • työnantajan tulisi taata meille koulutusta työturvalli-suuteen liittyen

 • kuka vastaa jätteiden käsittelystä koulussa ja kaupungissa

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Kaipaatko koulutusta lis tietoja ty turvallisuusasioista
Kaipaatko koulutusta/lisätietoja työturvallisuusasioista? työturvallisuuden kannalta

 • kuka vastuussa jos ja kun jotain sattuu esim. ylisuuressa ke/fy-ryhmässä

 • työturvallisuustietojen päivitys

 • kemikaalien asianmukainen keräys ja jätteiden käsittely

 • kemikaalien varastoinnista koulutusta

 • koulutusta kemikaalien käsittelyyn ja hävitykseen

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari


Kuka vastuussa
Kuka vastuussa? työturvallisuuden kannalta

 • Rehtori

  – johtamansa yksikön toiminnan järjestelystä

  – tilojen ja välineistön asianmukaisesta kunnosta

  – työnantajan sijaisena johtamansa koulun työturval-lisuudesta (oikeus saada oikeaa tietoa oppilaista ja olosuhteista)

 • Opettaja

  – opetuksen käytännön järjestelyistä

  – hänelle määrätyistä tehtävistä

  – opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta

  – opetuksensa turvallisuudesta

 • harjoitustöissä opettaja vastaa omalta osaltaan, että työturval-lisuus toteutuu työturvallisuuslain hengessä (vrt. esimiesvastuu)

 • opettajan tulee ilmoittaa esimiehelleen, jos hän ei pysty huoleh-timaan turvallisuudesta eikä ops:n toteutumisesta (tarvittaessa kirjallisesti)

Kemian opetuksen päivät 2009 Eeva Toppari