Kap 7 ans ttelsesret
Download
1 / 26

Kap. 7 Ansættelsesret - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Kap. 7 Ansættelsesret. Af: Pia Hansen. Ansættelsesretten - generelt. Ej en del af dette kapital. ”den danske model”. Beskyttelsespræceptiv. Arbejdet med denne lov er startet i 1800-tallet. Funktionærloven. Funktionærbegrebet Funktionærstatus kan opnås på to måder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kap. 7 Ansættelsesret' - raven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kap 7 ans ttelsesret

Kap. 7Ansættelsesret

Af: Pia Hansen


Ans ttelsesretten generelt
Ansættelsesretten - generelt

Ej en del af dette kapital

”den danske model”


Funktion rloven

Beskyttelsespræceptiv

Arbejdet med denne lov er startet i 1800-tallet

Funktionærloven

 • Funktionærbegrebet

  • Funktionærstatus kan opnås på to måder:

   • Arbejdsforholdet er omfattet af loven

   • Funktionærstatus aftales

 • Tre betingelser:

  • Der skal være tale om bestemte typer arbejdsindhold

  • Beskæftigelsen skal have et vist mindste omfang

   • Min. 8 timer i gennemsnit pr. uge

  • Der skal foreligge et egentligt tjenesteforhold

Handels- og kontoransatte,

Teknisk og klinisk bistandsydelse

Arbejdsledelse

Tjenestemænd

Lærlinge og sømænd

- Trods betingelser


Ans ttelsesaftaler m v

Arbejdstager oplysningspligt

Ansættelsesaftaler m.v.

 • Udgangspunkt:

  • Både mundtlige og skriftlige aftaler er OK

  • Dog krav om skriftlighed ved ansættelse som led i uddannelse

Eks. Kontrakt se bog side 96

 • I visse forhold (jf. funktionærlov) er der krav om skriftlighed – ellers ej gyldighed:

 • 120 dages reglen (§ 5, stk. 2)

 • Gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet (§ 2, stk. 6)

 • Konkurrenceklausuler (§ 18)

 • Kundeklausuler (§ 18 a)

Ansættelsesbeviser:

Arbejdsgiver er forpligtet til at underrette skriftlig om visse vilkår

(jf. § 2 i lov om ansættelsesbeviser)

Bl.a. om arbejdssted, adresser, ansættelses varighed, ansattes rettigheder osv.


Voldgiftsklausuler
Voldgiftsklausuler

 • Funktionæren er afskåret fra at indbringe f.eks. en sag om usaglig opsigelse for de almindelige domstole.

 • Funktionæren selv skal bære halvdelen af omkostningerne for voldgiftssagen.

  • Omkostningerne ved en voldgiftssag er typisk større end ved en sædvanlig retssag.

 • Voldgiftskendelsen ikke kan appelleres.

Pas på !!!!


Arbejdstagers pligter
Arbejdstagers pligter

 • Møde til aftalt tid

  • Har krav på sammenhængende hvileperiode på min. 11 timer samt et ugentligt fridøgn

   • Jf. arbejdsmiljøloven

 • Udføre aftalte arbejde

  • I overensstemmelse med arbejdsgivers anvisninger

 • Udvise diskretion og loyalitet

Erhvervs-hemmeligheder

Op til tre års ”tavshedspligt”


Konkurrenceklausuler

Kun i SÆRLIGT BETROEDE STILLINGER

Konkurrenceklausuler

Forbud mod at beskæftige sig med tilsvarende virksomhed i en given periode efter ansættelsens ophør

 • Betingelser:

  • Skriftlig

  • Altid betales med løbende kompensation

  • Kompensation skal udgøre mindst 50 % af løn på fratrædelsestidspunktet

  • Kompensation skal angives i ansættelseskontrakt

  • Første 3 måneders kompensation = engangsbeløb og resten månedsvis

  • Klausulen kan opsiges med 1 måneds varsel

OBS

Aftalelovens § 36

(urimelig aftale)

OBS

Aftalelovens § 38

(Vidtgående aftale)


Kundeklausuler
Kundeklausuler

 • Forbud mod ansættelse hos eller beskæftigelse med tidligere arbejdsgivers kunder

  • Intet krav om betroet stilling

  • Ingen betydning om funktionæren selv siger op eller afskediges

 • Betingelser:

  • Skriftligt aftalt

  • Har været erhvervsmæssig kontakt de seneste 18 måneder før opsigelse

  • Krav om min. 3 måneders ansættelse

  • Kompensationsbeløb = 50% af sidste månedsløn i de måneder klausulen løber


Arbejdsgivers pligter sygdom
Arbejdsgivers pligter – sygdom

Sygdom er lovligt frafald

 • HR (§ 5 i funktionærlov)

  • Ret til løn under sygdom

  • Funktionær har pligt til STRAKS at underrette…

 • Tro- og loveerklæring

 • Arbejdsgiver kan kræve lægeerklæring (arb.giver betaler)

  • Mulighedsattest

   • Ikke nødvendigvis fravær

   • Kortvarig, men hyppig fravær

   • Udfyldes af arb.giver og arb.tager i fællesskab – sendes til læge

  • Friattest

   • Udfærdiges af læge.

   • Funktionær kan ej møde frem til samtale hos arb. giver

  • Varighedsattest

   • Kan først kræves efter mere end 14 dages sygdom

Lægeerklæring kan kræves fra 4. dagen


Arbejdsgivers pligter 120 dages regel
Arbejdsgivers pligter – 120 dages regel

 • Aftale om kortere opsigelsesvarsel

 • 1 måneds opsigelse – uanset anciennitet

 • Betingelser:

  • Løn under sygdom i 120 dage i alt

  • Inden for en 12 måneders periode

  • Funktionær opsiges umiddelbart tilknytning til udløbet af de 120 dage

  • Funktionær skal være syg på den 120. dag

Arbejdsgiver må ej ringe og bede om forklaring på sygdom, men kun på hvornår man kommer igen


Arbejdsgivers pligter barsel
Arbejdsgivers pligter - barsel

 • Funktionær skal SENEST 3 måneder før fødselstidspunkt meddele arb. giver, hvornår barsel forventes påbegyndt

 • Før graviditet

  • 4 ugers barsel (enkelte 8 uger)

 • Efter fødsel

  • Mor: 14 uger (min. 2 uger)

  • Far: 2 uger efter fødsel

 • Efter de 14 uger

  • 32 ugers forældreorlov (far og mor tilsammen)

Bemærk

Barsel er en ret ikke en pligt.

- Kun 2 uger efter fødsel for mor

Ingen løn under barsel = fuld dagepengeudbetaling


Arbejdsgivers pligter v rnepligt
Arbejdsgivers pligter - værnepligt

 • Den ansatte har ret til fravær i forbindelse med aftjening af værnepligt

 • Beskyttet mod afskedigelse

  • Krav: underrette arbejdsgiver 2 uger efter indkaldelse er modtaget


Oph r af ans ttelsesforhold
Ophør af ansættelsesforhold

 • Tidsbegrænset ansættelse

 • Opgavebegrænset ansættelse

 • Vikariater under 3 måneder

 • Her ophører ansættelsen uden yderligere aftale, når tiden eller opgaven er nået

 • Normal ansættelse = tidsubegrænset

  • Ophører ved opsigelse

  • eller ophævelse grundet misligholdelse


Opsigelse fra funktion rens side
Opsigelse – fra funktionærens side

 • HR er at funktionær kan fratræde med en måneds varsel (funktionærens opsigelse)

  • Medmindre forlænget varsel er aftalt

  • For at et forlænget varsel er gyldig…

   • Krav om skriftlighed

   • Og forlængelsen skal være for BÅDE arbejdstager og arbejdsgiver


Opsigelse fra arbejdsgivers side
Opsigelse – fra arbejdsgivers side

 • Mindst 1 måneds varsel de første 6 måneder

Opsigelse

Både ansættelse og opsigelse skal være indenfor perioden


Opsigelse arbejdsgivers
Opsigelse - arbejdsgivers

 • Opsigelse skal ske til udgangen af en måned

 • Opsigelsen skal være KOMMET FREM inden

  • Brevsprækkeøjeblikket

 • Bør sendes både almindeligt og anbefalet

  • Forsinkelse fra postvæsnets side er afsenders risiko

OBS – ligebehandlingsloven

Der må ikke finde forskelsbehandling sted.


Oph velse arbejdsgivers misligholdelse

Ophævelse

- Ansættelsesforhold stopper uden varsel

Ophævelse – arbejdsgivers misligholdelse

 • Misligholdelse fra arbejdsgiver

  • Manglende lønudbetaling

 • Funktionær kan nu

  • Ophæve aftalen

  • Undlade at møde på job

  • Kræve lønnen udbetalt


Oph velse funktion rens misligholdelse

Ophævelse

- Ansættelsesforhold stopper uden varsel

Ophævelse – funktionærens misligholdelse

Misligholdelse kan være…

 • Stjælefra arbejdspladsen

 • Optræde voldeligt mod kolleger eller kunder

 • Udbrede falske rygter eller være illoyal overfor virksomheden

 • Fortsætte med at møde for sent trods advarsel

 • Fortsætte med handlinger trods advarsler (f.eks. indtage alkohol i arbejdstiden)

 • Misligholdelse fra funktionær

  • GROFT

 • Arbejdsgiver kan ophæve aftalen

 • Og kræve erstatning

 • Misligholdelse medfører øjeblikkelig bortvisning

 • Er arbejdsgiver i tvivl om misligholdelse er grov nok

  • Gives advarsel

UfR 2003.1430Ø


Erstatning eller godtg relse

Fratrædelsesgodtgørelse (§ 2a)

12 år, 15 år, 18 år

1, 2 eller 3 mdr. løn

Obs ved pension

Erstatning eller godtgørelse

Min. 18 år

ERSTATNING (§ 3)

Godtgørelse (§ 2b)

 • Uberettiget afskediget

 • UDEN varsel

 • Funktionær har krav på HØJST 3 måneders varsel

  • Erstatning svarende til løn ved berettiget opsigelse

 • Funktionær har krav på MERE end 3 måneders varsel

  • Almindelige erstatningsbetingelser

 • Uberettiget afskediget (urimeligt)

 • Med lovligt varsel

 • Ansæt mindst 1 år

  • Godtgørelse svarende til ½ delen af løn i opsigelsesvarslet

  • Fyldt 30 år dog op til 3 mdrs. løn

Gælder også hvis funktionær forlader job pga. A.G. grove misligholdelse

Funktionær har bevisbyrden


Suspension og fritstillelse
Suspension og fritstillelse

 • En funktionær kan tillige suspenderes

  • Dvs. opsigelse med almindeligt varsel

  • Men virksomhed ønsker ikke arbejdskraften

  • Men kan tilkalde funktionær om ønsket

  • Dvs. fuld løn under suspension

   • Anden løn vil blive modregnet

 • Fritstilles funktionæren

  • Fuld løn – men ej arbejde

  • Kan søge andet job – og få løn to steder fra


Ferie
Ferie

 • Ferieloven gælder alle lønmodtagere

  • Både offentlig og privat

 • Alle har krav på ferie med løn eller feriegodtgørelse

  • Ved fratrædelse kun feriegodtgørelse

 • Ferieloven fastsætter minimumsregler

  • EU = ferie ud over 4 uger kan opspares og overføres til næste ferieår

   eller udbetales

  • Dette kræver dog en skriftlig aftale mellem parterne inden ferieåret

   udløber


Ferie begreber
Ferie - begreber

 • Optjeningsåret, der er kalenderåret.

  • 1 mds beskæftigelse = 2,08 feriedag.

  • Fuld beskæftigelse = 25 dages ferie (5 uger)

 • Ferieåret1. maj indtil den 30. april

  • Optjent ferie fra 1/1 2011 til 31/12 2011

  • Afholdes 1/5 2012 til 30/4 2013

 • Ferieperioden er den del af ferieåret, der går fra den 1. maj til den 30. september. I den periode skal hovedferien, der er minimum 3 uger placeres.


Ferie fortsat
Ferie - fortsat

 • Arbejdsgiver skal ved planlægning af ferie tage hensyn til dem der har skolesøgende børn

 • Og ferien skal meddeles medarbejderes senest 3 måneder før afholdelse (hovedferie)

 • Restferie afholdes om muligt sammenhængende med 5 dage (fra oktober til april)

 • Restferie meddeles blot 1 måned før afholdelse


Ferie og sygdom
Ferie og sygdom

 • Er man syg på første feriedag (ved normal mødetidspunkt), så kan der ikke afholdes ferie

  • Arbejdsgivers risiko

 • Bliver man syg i ferien

  • Erstatningsferie efter 5. sygedag

  • Lægeerklæring (egen regning)


Feriegodtg relse
Feriegodtgørelse

 • Arbejdsgiver skal betale enten løn eller godtgørelse

 • Godtgørelse udgør 12,5% af løn

 • Feriegodtgørelse udbetales via ferieKonto

 • Feriegodtgørelse kan tidligst hæves 1 måned FØR ferien afholdes

 • Får man løn under ferie

  • 1 % i ferietillæg (ofte mere)


Feriefridage
feriefridage

 • Ferie ud over de 5 uger (altså en slags 6. ferieuge)

 • Findes kun via overenskomster

 • Forudsætning at man har mindst 9 måneders anciennitet inden 1. maj

 • Arbejdsgiver og lønmodtager aftaler ofte afholdelsen

  • Arbejdsgiver har dog det sidste ord

  • Kan afholdes samlet eller enkeltvis


ad