ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései - PowerPoint PPT Presentation

rashad-compton
orszi vizsg latok foglalkoz s eg szs g gyi k rd sei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései
89 Views
Download Presentation

ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORSZI vizsgálatok foglalkozás-egészségügyi kérdései Dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi főorvos Vasútegészségügyi Kht - Pécs Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 2. Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 3. T. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest A napokban  tudtam meg, hogy az ORSZI vizsgálatokhoz a munkavállalók esetében az üzemorvosnak jelentős doku-mentációt szükséges adnia. Miután a foglalkozás-egészségügyi tevékenység nem OEP finanszirozott (89/1995.Korm.r.) , ezen dokumentum elkészi-téséért mely intézmény fog díjat fizetni? és mennyit? A dokumentáció olyan mennyiségű munkáltatói adatot is igényel, aminek a kiadása nem lesz egyszerü ! (A munkáltató ugyanis nem fog hozzájárulni) Várom szives válaszukat. Üdvözlettel: dr.Kopjár Gábor foglalkozás-egészségügyi főorvos Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 4. Dr.Juhász Ferenc ORSZI főigazgató válasza Az ORSZI hatáskörébe nem tartozik az Ön által felvetett finanszírozási probléma megoldása, azonban a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénésalakalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.)NM rendelet 7. §-a előírja, hogy soron kívüli munkaköri, vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni abban az esetben, ha a munkavállaló egészségiállapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlannáteszi az általa jelenleg betöltött munkakör egészséget nem veszélyeztető ésbiztonságos ellátására, illetve gyakorlására.Véleményem szerint a megoldást az adott joghely adja, melynek értelmében a soron kívüli vizsgálat elvégzésére a munkáltató köteles a "foglalkoztatottmunkavállalója" vonatkozásában. Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 5. A rehabilitációs eljárás • 2007. évi LXXXIV. Törvény (a rehabilitációs járadékról) • 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a komplex rehabilitációról) • 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (az Orszá-gos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Inté-zetről, valamint eljárásának részletes szabálya-iról Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 6. A rehabilitációs eljárás • ORSZI szakhatósági eljárásához szükséges ( a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rend. 7§.(2) bek.: • az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, reha-bilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó házior-vosi, kezelőorvosi vélemény, • ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakvéle-mény kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alap-szolgáltatás orvosának tájékoztatója az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyai-ról, arról, hogy az érintett személy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 7. Mit kíván az ORSZI a foglalkozás-egészségügyi orvostól • Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatását : • a dolgozó munkaköri feladatairól • a munkavégzés körülményeiről • a kockázati viszonyokról • a dolgozó egészségi állapotáról • a jelenlegi munkakörében további foglalkoztatható-ságáról Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 8. d) a heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munka- vállaló rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, e) 30 napos keresőképtelenséget követően, f)  3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó kereső- képtelenséget követően; g) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata • 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. • Soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezése h) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel; i)  ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges. a)  ha az egészségi állapotban olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására b)  ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli c)  heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 9. dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata 33/1998.(VI.24.)NM rendelet 7.§. A soronkívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat ! 13. § (1) A munkaköri alkalmassági véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas. (4) A véleményt és a korlátozásokat a munkaköri alkalmasságot véleményező szerv a 12. számú melléklet szerinti, az „Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli a munkáltatóval, Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 10. dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata 12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése: ................................................................... Elsõ fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján ............................................................................ munkavállaló Szül. év: ........ hó: ................................. nap: .......... .......................................... munkakörben ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érintõ korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas minõsítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva Kelt: ............................................................................................... .................................................... véleményezõ orvos P. H. Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 11. dr. Juhász Ferenc főigazgató javaslata • Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat kell • A munkáltató fizeti ( még a fejkvótában) • csak a munkaköri alkalmasságról ad véleményt • Nincs adat az ORSZI által kértekről Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 12. Mi lenne a teendő? • Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat • A jogszabályban kért adatok összeállítása • Tájékoztatás az ORSZI részére - a munkáltató jóváhagyásával (adatok!) • Számla küldése a területileg illetékes ORSZI részére Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 13. Mi lenne a teendő ? • A jogszabályban kért adatok összeállítása nem tartozik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás tárgykörébe • A számlázás alapja lehet • 89/1995.(VII.14.)Korm rendelet 1.melléklete • fejkvóta: 5 000 – 10 000.-Ft/fő (D-C-B-A kategória) • 2004.évi CXL Tv. 153.§ ( közigazgatási eljárás költségei) • Szakértői díj és költség • MOK Foglalkozás-eü. szekciója véleménye a díjazásról Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.

 14. Foglalkozás-egészségügyi továbbképzés - 2008.04.05. Bp.