Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
25 th Sunday in Ordinary Time Year A PowerPoint Presentation
Download Presentation
25 th Sunday in Ordinary Time Year A

25 th Sunday in Ordinary Time Year A

190 Views Download Presentation
Download Presentation

25 th Sunday in Ordinary Time Year A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 25thSunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 21/9/2014 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

 2. Gospel Matthew 20:1-16 PhúcÂmtheo ThánhMátthêu 20:1-16

 3. Jesus said to his disciples: Khi ấy,ĐứcGiêsu kểchocác môn đệnghedụ ngôn này:

 4. ‘The kingdom of heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

 5. He made an agreement with the workers for one denarius a day, and sent them to his vineyard. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.

 6. Going out at about the third hour he saw others standing idle in the market place and said to them, Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.

 7. “You go to my vineyard too and I will give you a fair wage.” Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."

 8. So they went. At about the sixth hour and again at about the ninth hour, he went out and did the same. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.

 9. Then at about the eleventh hour he went out and found more men standing round, and he said to them, “Why have you been standing here idle all day?” Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" 

 10. “Because no one has hired us” they answered. He said to them, “You go into my vineyard too.” Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!"

 11. In the evening, the owner of the vineyard said to his bailiff, “Call the workers and pay them their wages, starting with the last arrivals and ending with the first.” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."

 12. So those who were hired at about the eleventh hour came forward and received one denarius each. Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 

 13. When the first came, they expected to get more, but they too received one denarius each. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.

 14. They took it, but grumbled at the landowner. Họvừalãnhvừacằnnhằngiachủ:

 15. “The men who came last” they said “have done only one hour, and you have treated them the same as us, though we have done a heavy day’s work in allthe heat.” "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."

 16. He answered one of them and said, “My friend, I am not being unjust to you; did we not agree on one denarius? Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ?

 17. Take your earnings and go. I choose to pay the last-comer as much asI pay you. Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.

 18. Have I no right to do what I like with my own? Why be envious because I am generous?” Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"

 19. Thus the last will be first, and the first, last.’.. Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. ..

 20. Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

 21. Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

 22. Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A