sprawozdanie z realizacji programu rodzina bez przemocy 2009r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r. W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ G minnego S ystemu P rzeciwdziałania P rzemocy w R odzinie w Olsztynie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r.' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprawozdanie z realizacji programu rodzina bez przemocy 2009r

Sprawozdanie z realizacji Programu „Rodzina bez przemocy”– 2009r.

W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI i STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ

Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniew Olsztynie

DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 7 DOTYCZĄCYM MONITOROWANIA PROGRAMU

„RODZINA BEZ PRZEMOCY”

cel opracowania
Cel opracowania
 • Statystyczne podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych w Olsztynie, w związku z przemocą w rodzinie, w ramach GSPPwR
 • Podkreślenie roli aktywnych partnerów w działaniach na rzecz GSPPwR
 • Wskazanie postępujących zmian w rozwijającym się partnerstwie instytucji
 • Wskazanie nowych kierunków działań
1 dzia ania uprzedzaj ce informacyjne i edukacyjne a broszury i ulotki oraz dzia ania medialne
1. Działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjnea) Broszury i ulotki oraz działania medialne
 • Opracowanie i wydanie II edycji Procedur Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 1000 szt.
 • Opracowanie i wydanie „Procedur postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci” – dla pracowników jednostek oświatowych w Olsztynie – 1000 szt.
 • Opracowanie i wydanie ulotki informacyjno-edukacyjnej Punktu Pomocy „PROMYK„ Gminnego Ośrodka Wsparcia MZPiTU – 1000 szt.
 • „Koło ratunkowe” – program TV
slide5
1. Działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjneb) C.d. Kampanii „Przerwij milczenie. To nie może być tajemnica rodzinna”
 • Kampania była skierowana do świadków przemocy w rodzinie
 • Cel: podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Olsztyna na temat instytucji zajmujących się interwencją i pomocą w sytuacji przemocy w rodzinie oraz zachęcenie mieszkańców do reagowania i zgłaszania podejrzenia występowania przemocy w najbliższym środowisku np. u sąsiadów.
 • Czas kampanii: 29.09.08r. – 31.10.08r., działania medialne do końca lutego`09r. oraz od 11-12.09r. (10 spotów TV-AutoBox oraz 60 plakatów AutoBox w olsztyńskich autobusach KM)
slide7
1) Działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjnea) Spotkania systemowe oraz promujące działania systemowe
 • Filary – liczba spotkań 6
 • Spotkania indywidualne (robocze) z Członkami GSPPwR, dotyczące procedury NK, współpracy w ramach DZIK (MOPS, KMP, Prokuratura, Sąd, WS Szpital Dziecięcy, Stowarzyszenia: „Arka”, „Powrót z U” „Patronat”, „Caritas”, dyrektorzy jednostek oświatowych)
 • Liderzy – liczba spotkań z GOW MZPiTU – 4 (regulaminy i zasady współpracy, superwizja oraz warsztaty szkoleniowe)
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji „Rodzina bez przemocy – nowe kierunki działania” w Hotelu Wileńskim, w celu wymiany doświadczeń z miastem Gdańsk, podsumowania rocznej pracy na rzecz GSPPwR w Olsztynie z osobami, instytucjami współtworzącymi GSPPwR – 110 os.
1 dzia ania uprzedzaj ce informacyjne i edukacyjne a spotkania systemowe c d
1) Działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjnea) Spotkania systemowe c.d.
 • udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz w spotkaniach zespołu powołanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
 • Wypracowanie założeń oraz koncepcji funkcjonowania Poradni Rodzinnej w Olsztynie
 • Opracowanie koncepcji działań systemowych w związku z przemocą w rodzinie (objęcie działaniami całej rodziny)
 • Aplikacja wniosku do funduszu EFS - program pomocowy dla osób dośw. przemocy w rodzinie.
1 dzia ania uprzedzaj ce informacyjne i edukacyjne b wpracowane procedury
1) Działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjneb) wpracowane procedury
 • Wypracowywanie efektywności procedury NK (KMP oraz MOPS)
 • Kontynuacja procedury informowania Policji o klientach MZPiTU oraz MOPS w związku z procedurą NK
 • Podjęcie działań zmierzających do połączenia procedury NK z działaniami DZIK
dane statystyczne
Dane statystyczne
 • Procedura NK oraz objęcie nadzorem rodzin w związku z przemocą w rodzinie
1 dzia ania uprzedzaj ce edukacyjne c szkolenia
1) Działania uprzedzające: edukacyjnec) szkolenia
 • ,,Specyfika kontaktu i rozmowy z osobą doznającą przemocy w rodzinie – II etap”.
 • „Doskonalenie kompetencji psychologicznych, interpersonalnych w prowadzeniu rozmów i przesłuchań z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.”
 • „Doskonalenie umiejętności psychologicznych i interdyscyplinarnych w kontakcie z os. doświadczającą przemocy w rodzinie - II etap”.
 • ,,Warsztaty szkoleniowe dla Liderów zespołów interdyscyplinarnych DZIK”.
 • ,,Budowanie kontaktu z dzieckiem krzywdzonym” – dwie edycje.
 •  Szkolenie dla koordynatorów ,,Niebieskiej Karty” w MOPS Olsztyn.
 • „Efektywna współpraca w zespole interdyscyplinarnym”.

Koszty łącznie: 26.540,10 zł

1 dzia ania uprzedzaj ce edukacyjne d superwizja
1) Działania uprzedzające: edukacyjned) superwizja
 • Superwizowano pracę Liderów DZIK - 2 spotkania dla 10 os.
dane statystyczne1
Dane statystyczne

Realizacja:

2. Działań interwencyjnych: pomocowych

3. Działań powstrzymujących: terapeutycznych

4. Działań korekcyjno-edukacyjnych : skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie

dane statystyczne2
Dane statystyczne
 • Realizacja programów
dane statystyczne3
Dane statystyczne
 • Działania interwencyjne
niebieski pok j
„Niebieski Pokój”
 • przesłuchania sądowo-prokuratorskie:

2009r. – 31,

2008r. - 16,

2007r - 6.

podsumowanie wnioski
Podsumowanie, wnioski
 • Następuje profesjonalizacja współdziałania w ramach zespołów DZIK
 • Niezmiernie ważna staje się rola koordynatora NK w KMP oraz MOPS, a także ich współdziałania w celu objęcia „szczelną” pomocą olsztyńskich rodzin oraz efektywnej realizacji procedury NK
 • Należy doskonalić procedurę zgłaszania NK w ramach DZIK
 • Wskazane byłoby aby pełnienie funkcji Lidera zespołu DZIK, wiązało się ze zmniejszeniem ilości innych obowiązków służbowych
 • Działania prowadzone przez członków Zespołów DZIK, powinny być wzmacniane przez przełożonych, a sposób działania bardziej sformalizowany (formalne powołanie)
 • Nastąpiło zwiększenie roli oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspólne inicjatywy
 • Lepsze współdziałanie instytucji w ramach Systemu pozwala na doskonalenie świadczonej pomocy oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań (ważna rola roboczych spotkań)
podsumowanie wnioski1
Podsumowanie, wnioski
 • Zwiększeniu uległa wykrywalność przypadków przemocy w rodzinie (dane instytucji oraz dane dot. procedury NK)
 • Należy doskonalić współpracę z Prokuraturą oraz s. Dochodzeniowo-Śledczą w celu zmniejszenia ilości odmowy wszczęcia postępowania i umorzeń (wzmocnienie roli informacji oraz dokumentacji posiadanej przez zespoły DZIK)
 • W obliczu zintensyfikowania działań na rzecz wykrywalności a następnie interwencji oraz działań wzmacniających, terapeutycznych kluczową rolę pełnią profesjonalnie działające jednostki pomocowe. Należy zwrócić uwagę na standardy świadczonych usług oraz prowadzić działania zmierzające do powstania kolejnych ofert pomocy, w tym dzieciom krzywdzonym
 • Należy inicjować powstawanie kolejnych grup pomocowych dla os. doznających przemocy (psychoedukacyjne, wsparcia) oraz kontynuować ideę pracy ze sprawcami przemocy
podsumowanie wnioski2
Podsumowanie, wnioski
 • Na skutek cyklicznie prowadzonych szkoleń dla różnych grup zawodowych, zauważa się poprawę jakości współpracy oraz większą „śmiałość” w podejmowaniu zawodowych decyzji
 • Istotna rola prowadzonej permanentnie edukacji publicznej (kampanie społeczne, informacje medialne)
 • Rozpowszechnianie opracowanych i uaktualnionych Procedur GSPPwR, Procedur dla pracowników jednostek oświatowych stanowi pomocne narzędzie w pracy zawodowej
 • Istotne znaczenie ma gotowość Członków GSPPwR do aktywności, zabierania głosu, wystąpień, formułowania uwag, spostrzeżeń, prezentowania swoich działań podczas wspólnych spotkań, konferencji
slide52
Koszty MZPiTU związane z podejmowaniem działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009r.
 • GPPiRPA oraz PN`09r.: 140 tyś.
 • Dotacja celowa`09r.: 10,5 tyś.
plany gow mzpitu na 2010r
Plany GOW MZPiTU na 2010r.
 • Wsparcie w pracy interdyscyplinarnej DZIK
 • Cykliczne spotkania z Liderami
 • Dalsze wypracowywanie współpracy
 • Podjęcie działań na rzecz powstania w Olsztynie: Poradni Rodzinnej, Hostelu dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, Olsztyńskiego Centrum Dziecka i Rodziny
 • Wsparcie koordynatora NK w KMP oraz MOPS
 • Włączenie w działania DZIK kuratorów społecznych oraz strażników miejskich
 • Służba zdrowia – wypracowywanie współpracy
 • Sformalizowanie działania DZIK-ów
 • Wypracowanie systemowej pracy z rodziną dotkniętą przemocą