1 / 26

DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK

DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK. Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE 5. apríl 2011. Obsah prezentácie. Základné údaje a obsah štúdie ASPEK Metodika štúdie a vymedzenie prevádzok podľa smernice o priemyselných emisiách

ranger
Download Presentation

DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE 5. apríl 2011

 2. Obsah prezentácie • Základné údaje a obsah štúdie ASPEK • Metodika štúdie a vymedzenie prevádzok podľa smernice o priemyselných emisiách • Zistenia a závery štúdie Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 3. Základné údaje • Objednávateľ – MH SR • Autori - Ing. Jiří Balajka, DrSc., Ing. Iva Fabušová, Ing. Zuzana Kocunová, Ing. Dušan Lacko, Ing. Alena Popovičová, PhD. • Obdobie - apríl až september 2010 Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 4. Obsah štúdie ASPEK • Súčasný stav legislatívy v oblasti znečisťovania ovzdušia • Popis, zameranie a hlavný cieľ smernice • Vymedzenie subjektov v pôsobnosti MH SR spadajúcich pod smernicu o priemyselných emisiách • Dopady smernice na dotknuté subjekty znečisťovania ovzdušia v pôsobnosti MH SR – prvý odhad nákladov • Návrhy a riešenia Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 5. Metodika • Analýza dostupných údajov, zdroje • Register vydaných integrovaných povolení • Národný emisný informačný systém (NEIS) • Aplikácia výpočtového modelu používaného EÚ (GAINS IIASA) - pre LCP • Dotazníkový prieskum medzi prevádzkovateľmi veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 6. Základné vymedzenie prevádzok podľa smernice o priemyselných emisiách • Energetika • Výroba a spracovanie kovov • Priemysel spracovania nerastov • Chemický priemysel • Odpadové hospodárstvo – nespadá do pôsobnosti MH SR • Ostatné činnosti Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 7. Ostatné činnosti – vymedzenie (1) 6.1 Výroba v priemyselných zariadeniach: a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov; • papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň; • jedného alebo viacerých z týchto druhov dosiek na báze dreva: dosky s orientovanými vláknami, drevotrieskové dosky alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou presahujúcou 600 m3za deň Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 8. Ostatné činnosti – vymedzenie (2) 6.2 Predpríprava (činnosti ako sú pranie, bielenie, mercerizácia) alebo farbenie textilných vlákien alebo textílií, s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň 6.3 Vyčiňovanie koží a kožušín, s výrobnou kapacitou presahujúcou 12 ton hotových výrobkov za deň 6.4 – 6.6 Pôdohospodárske a potravinárske prevádzky Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 9. Ostatné činnosti – vymedzenie (3) 6.7Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne apretácia, tlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla presahujúcou 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok ako aj zariadenia a činnosti používajúce organické rozpúšťadlá uvedené v Prílohe VII smernice o priemyselných emisiách (č. kat. 6.1. – 6.7. a časti 6.9, 6.10 a 6.11 podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z.) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 10. Ostatné činnosti – vymedzenie (4) 6.8. Výroba uhlíka alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou 6.9. Zachytávanie toku CO2 zo zariadenia, na ktoré sa uplatňuje táto smernica, na účely geologického ukladania v súlade so smernicou 2009/31/ES Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 11. Ostatné činnosti – vymedzenie (5) 6.10. Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 m3 za deň, s výnimkou prípadov výlučného ošetrenia proti plesni 6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd mimo miesta vzniku, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, a ktoré pochádzajú zo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 12. Dopady SPE v energetike – použitie výpočtového modelu GAINS IIASA • Aplikácia pre veľké spaľovacie zariadenia - energetické zdroje s MTP ≥ 50 MWt kategórie 1.1.1. (NEIS 2008) • Nie sú zahrnuté zdroje a opatrenia Slovenských elektrární, a.s., CM EuropeanPower Slovakia, s.r.o., U.S. Steel Košice, s.r.o. a eustream, a.s. • Použité údaje o hraničných hodnotách emisných limitov zo SPE • Výpočet na základe jednotkových investičných nákladov („overnightcosts“) na technológie odsírenia, denitrifikácie a odlučovania tuhých častíc Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 13. Výsledky výpočtu Výpočtom zistené náklady v energetike: 360 – 1 010 mil. €, pričom minimálna hodnota = použitie technológií na dosiahnutie hraničnej úrovne emisií pri najnižších investičných nákladoch maximálna hodnota = technológie s najvyššou účinnosťou Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 14. Dotazníkový prieskum • 206 oslovených respondentov v pôsobnosti MH SR - prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (VZZO) • Energetika - 38 respondentov (odpovedalo 37) • Ostatné sektory (2 – 6) spolu 168 respondentov (odpovedalo 85) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 15. Odhad nákladov - energetika Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 16. Odhad nákladov – všetky sektory Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 17. Zistenia dotazníkového prieskumu (1) • Respondenti sa zamerali výlučne na oblasť emisií do ovzdušia a schopnosť splniť emisné limity • Požiadavky BAT sa vzťahujú na celý výrobný proces, jeho materiálové a energetické toky, včítane efektivity využívania vstupných surovín, palív a energie, vzniku a nakladania s odpadmi, ako aj oblasť ostatných emisií, t. zn. uvoľňovania látok, vibrácií, tepla alebo hluku okrem ovzdušia aj do vody alebo pôdy Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 18. Zistenia dotazníkového prieskumu (2) • 35 z 85 respondentov zo sektorov 2 - 6 neuviedlo odhad nákladov najmä z dôvodu neexistencie alebo nedostatočnosti referenčného dokumentu (BREF) pre ich výroby • Skutočné náklady na zosúladenie s BAT podľa SPE budú preto podstatne vyššie Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 19. Záujem o prechodné a podporné opatrenia - energetika Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 20. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (1) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 21. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (2) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 22. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (3) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 23. Závery štúdie – návrhy a riešenia (1) • Previazanosť SPE s ďalšou legislatívou (kvalita ovzdušia, klimaticko-energetický balíček) • Zabezpečenie informovanosti - najmä pre nové činnosti a prevádzky dotknuté smernicou a zvýšenie dôrazu na BAT • Podpora opatreniam na zvýšenie hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 24. Závery štúdie – návrhy a riešenia (2) • Využitie podporných programov EÚ a národných programov • Prechodný národný program pre veľké spaľovacie zariadenia • Dôraz na opatrenia na obmedzenie produkcie oxidov dusíka NOx, a to vrátane zariadení pracujúcich s palivom zemný plyn Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 25. Závery štúdie – návrhy a riešenia (3) • Úprava výšky oprávnených nákladov vo výnose ÚRSO, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla • Zhodnotenie stavu spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW z hľadiska požiadaviek ochrany ovzdušia, resp. celkového súladu s BAT Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 26. Ďakujem za pozornosť Ing. Iva Fabušová, PROEN s.r.o. Bratislava fabusova@proen.sk Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

More Related