1 / 46

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 2

PENINGKATAN TAMADUN. SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 2. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran. (a) Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens,Yunani?. Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis

carrie
Download Presentation

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PENINGKATAN TAMADUN SEJARAH TINGKATAN 4BAB 2

 2. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

 3. (a) Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens,Yunani? • Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis • Warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan • Tempoh menjadi ahli Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun • Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali sebulan • Ahli Dewan Perhimpunan mencadangkan dasar kerajaan • Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis • Dewan Perhimpunan bertanggungjawab melantik ahli Majlis,Majistret dan Ju

 4. (b) Berikan perbezaan penglibatan rakyat dalam pentadbiran antara sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia. Di Yunani • Berbentuk penyertaan langsung • Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan • Warganegara lelaki berpeluang menganggotai Dewan Perhimpunan Di Malaysia • Berbentuk penyertaan tidak langsung • Rakyat memilih wakil melalui pilihan raya • Wakil ini yang menganggotai Dewan Rakyat

 5. (c) Nyatakan amalan sistem republik dalam tamadun Rom • Tiada pemerintah berkuasa mutlak • Kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul • Konsul dilantik daripada kalangan ahli Dewan Senat • Sebelum dilantik menjadi konsul seseorang itu mestilah seorang praeotor • Konsul dibantu oleh Dewan Senat • Dewan Senat membincangkan pentadbiran negara dan merangka perundangan • Dewan Perhimpunan meluluskan keputusan yang dibuat oleh Dewan Senat

 6. Senaraikan ciri-ciri sistem birokrasi awam pada zaman Dinasti Chin di China • Pegawai pentadbiran awam dilantik oleh maharaja • Pegawai dilantik daripada kalangan rakyat • Perlantikan dijalankan oleh jawatankuasa perkhidmatan awam • Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam

 7. Sebutkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap sistem pemerintahan Rom? • Menjalankan pemerintahan bercorak empayar • Membentuk pemerintahan berpusat • Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinya • Menamatkan pemerintahan republik • Menguasai angkatan tentera dan Senat • Mengisytiharkan dirinya sebagai diktator • Menggunakan gelaran maharaja

 8. Mengapakah zaman pemerintahan Augustus Caesar dianggap sebagai Pax-Romana (Keagungan Rom) ? • Membawa keagungan kepada empayar Rom • Empayarnya meliputi tiga benua- Asia, Afrika dan Eropah • Keamanan Rom berkekalan selama 200 tahun • Mewujudkan keamanan Rom empayar yang terdiri daripada pelbagai bangsa

 9. Nyatakan amalan sistem pemerintahan beraja dalam tamadun India • Raja mengamalkan kuasa mutlak • Kedudukan raja diperkukuhkan dengan pelbagai upacara ritual • Raja dianggap suci • Golongan Brahmin merupakan penasihat • Golongan Ksyatria menjadi pemerintah tertinggi

 10. Berikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Asoka untuk memantapkan kerajaan Maurya di India • Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya • Menakluki negeri Kalinga • Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial • Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan • Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha • Menjalankan pentadbiran secara birokrasi

 11. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Perundangan

 12. Sebutkan jenis undang-undang Rom • Undang-undang sivil • Undang-undang jenayah • Undang-undang natural

 13. Senaraikan prinsip undang-undang Rom • Semua manusia sama di sisi undang-undang • Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah • Keadilan terhadap setiap individu • Hukuman berasaskan bukti yang cukup

 14. Nyatakan perlaksanaan undang-undang pada zaman Dinasti Maurya semasa pemerintahan Asoka • Titah dan perintah raja adalah undang-undang • Titah perintah diukir pada tiang kayu • Dikenali sebagai Tiang Asoka • Tiang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat • Undang-undang berteraskan konsep kesejahteraan rakyat • Raja diumpamakan bapa oleh masyarakat • Penyembelihan haiwan untuk upacara korban dilarang

 15. Nyatakan prinsip undang-undang berteraskan falsafah legalisme dalam tamadun China • Undang-undang yang tegas • Bercorak hukuman berat • Tiada belas kasihan dalam menjalankan undang-undang • Dikuatkuasakan dalam apa jua keadaan • Raja mesti memiliki kuasa yang utuh

 16. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Perluasan Kuasa

 17. Apakah sumbangan Alexander The Great terhadap perluasan empayar Yunani? • Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan Yunani • Meluaskan lagi jajahan takluk Yunani • Menakluki empayar Parsi • Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean • Menyebarkan kebudayaan Hellenistik

 18. Sebutkan kejayaan Augustus Caesar semasa memerintah Rom • Menjalankan dasar perluasan kuasa • Mewajibkan pemerintahan secara warisan • Mengasaskan empayar Rom • Memiliki empayar yang luas • Memerintah seperti diktator • Mengalahkan tentera di bawah pimpinan Anthony

 19. Nyatakan peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan empayar Maurya • Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India • Mengubah status raja kepada maharaja • Empayarnya meliputi Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush • Menjadikan Pataliputra sebagai ibu negara

 20. Sebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Asoka dalam mengukuhkan empayar Maurya pada xaman pemerintahannya • Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya • Menakluki negeri Kalinga • Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial • Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan • Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha • Membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya

 21. Senaraikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Shih Huang Ti dalam pembentukan empayar Dinasti Chin • Menyatukan kerajaan kecil di China • Memerintah secara autokratik • Menghapuskan kuasa golongan bangsawan • Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir • Membina Tembok Besar China

 22. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Peningkatan Ekonomi

 23. Mengapakah negara-negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada aktiviti perdagangan? • Keadaan muka bumi Yunani bergunung-ganang • Muka bumi tidak sesuai untuk pertanian • Perdagangan dengan luar semakin meningkat • Terdapat jalan laut • Terpaksa mendapatkan bahan makanan dari luar • Athens menjadi pusat pengumpulan barangan dari Timur

 24. Senaraikan faktor-faktor yang mendorong kerajaan Maurya di India mencapai kemajuan dalam bidang perdagangan • Melibatkan perdagangan dengan luar • Terdapat pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar • Penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin) • Penggubalan undang-undang untuk mengawal persatuan • Perlaksanaan undang-undang diawasi oleh raja • Penggunaan mata wang sebagai medium jual beli • Sokongan perusahaan tekstil,kain kapas dan sutera • Perkembangan perusahaan berasaskan barangan emas,mutiara dan batu permata • Perlaksanaan sistem cukai

 25. Sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian • Pengenalan teknik tenggala • Penggunaan kolar kuda • Penciptaan alat kegunaan pertanian • Penanaman secara bergilir • Peneresan kawasan bukit untuk pertanian • Pembinaan terusan

 26. ASPEK PENINGKATANTAMADUN Pendidikan

 27. a) Apakah falsafah pendidikan Athens? • Bertujuan menghasilkan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani • Manusia cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat • Menitikberatkan kemahiran semua aspek

 28. b) Berikan dua kesan daripada perkembangan pendidikan pada zaman peningkatan tamadun Yunani • Berkembangnya sekolah-sekolah falsafah • Athens menjadi pusat cendiakiawan • Lahirnya ramai sejarawan • Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi

 29. c) Senaraikan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India pada Zaman Vedik • Mementingkan ilmu keagamaan • Pendidikan berteraskan agama Hindu • Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki • Tidak memberi ruang kepada kaum wanita • Menumpukan kepada kitab-kitab Veda • Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran • Kaedah pembelajaran ialah kaedah hafalan

 30. d) Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam sistem pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di China Peringkat rendah • Mengenal dan menghafal tulisan ideogram • Menghafal sembilan buah buku suci Peringkat menengah • Menulis karangan • Mempelajari sastera Peringkat tinggi • Menterjemah buku suci

 31. e) Huraikan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India Vedik Peningkatan bidang pendidikan bermula pada zaman Vedik Hindu Agama hindu menjadi teras pendidikan Lelaki Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki sahaja Wanita Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan Veda Perhatian diberikan kepada pembelajaran kitab Veda Sanskrit Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran Hafalan Kaedah hafalan digunakan dalam pembelajaran

 32. Buddha Pendidikan kemudiannya berkembang kepada pembelajaran yang berteraskan agama Hindu dan Buddha Sempurna Bertujuan supaya mereka dapat hidup sempurna dan bersedia menghadapi hari selepas matiRumah Pendidikan dijalankan di rumah dan di istanaKolej Pendidikan tinggi diberikan di Kolej BrahmanUniversiti Pada abad ke-4 Masihi lahirnya Universiti Nalanda untuk mendalami agama BuddhaBrahmin Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan Brahmin berpendidikanSains Disamping menghafal buku-buku agama, mereka mempelajari karya sains dan falsafah

 33. f) Bagaimanakah peperiksaan awam kerajaan dilaksanakan pada zaman peningkatan tamadun China? Tempat Peperiksaan awam mempunyai tiga tahap iaitu tahap pertama(Hsiu Tai), tahap kedua(Chun Jen), dan tahap ketiga(Chin Shih) Pertama Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama Kedua Tahap kedua setaraf dengan ijazah sarjana Ketiga Tahap ketiga setaraf dengan ijazah doktor falsafah Daerah Peperiksaan tahap pertama dijalankan di peringkat daerah Kota Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah Istana Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di hadapan maharaja

 34. Pegawai Lulusan tahap pertama boleh menjadi pegawai kerajaanPendidik Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidikPeperiksaan Peperiksaan tahap ketiga diadakan dua kali dalam tiga tahunTiga Peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga kali setahunKetat Peperiksaan awam dikendalikan dengan ketatMeniru Mereka yang didapati meniru akan dijatuhi hukuman matiPemeriksa Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaanBilik Calon ditempatkan dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab

 35. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Falsafah

 36. a) Apakah yang dimaksudkan dengan ahli falsafah? • Manusia yang menggunakan akal untuk berfikir • Untuk mencari jawapan yang logik dan rasional terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan harian dan alam sekitar

 37. Senaraikan ahli-ahli falsafah yang lahir dalam tamadun Yunani • Herodotus • Socrates • Aristotle • Plato

 38. Nyatakan pemikiran yang terdapat dalam falsafah stoisme yang diasaskan oleh Zeno pada zaman tamadun Rom • Kebahagiaan hidup dan nasib seseorang manusia bergantung kepada hubungannya dengan alam • Menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian dan peri kemanusiaan • Mengajar manusia berfikir secara rasional • Mengamalkan sikap ingin tahu

 39. Apakah persoalan penting yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah Yunani? • Nilai individualisme • Mengajar manusia berfikir secara rasional • Mengamalkan sikap ingin tahu • Cara berfikir yang teratur • Kehidupan manusia • Demokrasi • Sesebuah negara perlu diperintah oleh ilmuan dan ahli falsafah

 40. Sebutkan pemikiran falsafah China yang dikemukakan oleh Mo Tzu • Menolak beberapa ajaran dalam Confucianisme • Mengemukakan cara melahirkan masyarakat dan politik yang baik • Akhlak manusia dipengaruhi oleh alam sekitar

 41. ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Sistem Sosial

 42. Nyatakan organisasi sosial masyarakat di Athens, Yunani Kumpulan Terbahagi kepada tiga kumpulan Pertama Kumpulan pertama ialahwarganegara Hak Kumpulan pertama mempunyai hak dalam politik Kedua Kumpulan kedua ialah bukan warganegara Ketiga Kumpulan ketiga ialah hamba Tiada Kumpulan kedua dan ketiga tiada hak dalam politik

 43. Terangkan tentang sistem kasta dalam tamadun India Kasta Mempunyai kasta Brahmin,Ksyatria,Vaisya dan Sudra T/Jawab Keempat-empat kasta mempunyai t/jawab yang berbeza Sebati Sistem kasta sangat sebati dalam sistem sosial India Ketat Sistem ini diamalkan dengan ketat Kahwin Tidak boleh mengahwini wanita daripada kasta berbeza Campur Dilarang bercampur gaul dengan ahli kasta lain

 44. Huraikan sistem sosial masyarakat China pada zaman peningkatan tamadun Tiga Terbahagi kepada tiga golongan Atasan Golongan atasan ialah pentadbir yang terdiri daripada maharaja, keluarganya, pegawai bangsawan dan sida-sida Bawahan Kumpulan bawahan terdiri daripada petani dan artisan Hamba Kumpulan ketiga ialah golongan hamba Sokong Kumpulan bawahan dan hamba merupakan kumpulan sokongan kepada kumpulan pertama Conficius Conficius membahagikan masyarakat China kepada empat kelas

 45. Sarjana Golongan teratas ialah golongan sarjanaPegawai Mereka terdiri daripada pegawai kerajaan yang berpendidikanPetaniGolongan kedua ialah petaniTukang Kumpulan ketiga ialah golongan tukangPedagang Kumpulan paling bawah ialah pedagangKedudukanIndividu di China boleh menukar kelasnya kepada kedudukan lebih baik melalui pendidikan

 46. Disediakan oleh:Nur Farahin binti Mat Jusoh5 Ummu SalamahSMKA Naim Lilbanat Fido_602@yahoo.com

More Related