eiropas rev zijas pal tas tulkojumu un terminolo ijas specifika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eiropas Revīzijas palātas tulkojumu un terminoloģijas specifika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Eiropas Revīzijas palātas tulkojumu un terminoloģijas specifika - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Eiropas Revīzijas palātas tulkojumu un terminoloģijas specifika. Latviešu valoda Eiropas Savienībā – savstarpējas izglītošanās iespējas Eiropas Savienības tulkošanas procesos Inta ŠMITE, Eiropas Revīzijas palātas Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītāja 2012. gada 12. oktobris.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiropas Revīzijas palātas tulkojumu un terminoloģijas specifika' - ranee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eiropas rev zijas pal tas tulkojumu un terminolo ijas specifika

Eiropas Revīzijas palātas tulkojumu un terminoloģijas specifika

Latviešu valoda Eiropas Savienībā – savstarpējas izglītošanās iespējas

Eiropas Savienības tulkošanas procesos

Inta ŠMITE, Eiropas Revīzijas palātas Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītāja

2012. gada 12. oktobris

slide2
ERP starp citām ES iestādēm

Likumdevējvara

Izpildvara

Tiesu vara

Eiropas

Savienības Tiesa

Eiropas Parlaments

Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Padome

Eiropadome

Eiropas

Eiropas Revīzijas palāta

Informācijai: ES iestādes statuss ir arī Eiropas Centrālajai bankai.

eiropas rev zijas pal ta
Eiropas Revīzijas palāta
 • ir neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde;
 • pārbauda ES, tās aģentūru un decentralizēto struktūru visu ieņēmumu un izdevumu pārskatus;
 • sniedz atzinumu par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību (ticamības deklarācija);

Pamatuzdevums – revidēt ES finanses

eiropas rev zijas pal ta1
Eiropas Revīzijas palāta
 • nav ar tiesu varas funkcijām;
 • tās sagatavotie ziņojumi un atzinumi nav juridiski saistoši.
slide5
Revīziju veidi

Finanšu revīzija

Likumības revīzija

Lietderības revīzija

 • Pārskatu ticamība
 • Gūt pierādījumus tam, vai visi darījumi, kā arī aktīvi un pasīvi ir pilnīgi, pareizi un precīzi iegrāmatoti grāmatvedības dokumentos un atspoguļoti finanšu pārskatos
 • Pakārtoto darījumu likumība un pareizība
 • Gūt pietiekamus pierādījumus par to, ka ieņēmumu un izdevumu darījumi ar ES budžeta līdzekļiem tiek veikti saskaņā ar līgumiskajām un likumiskajām prasībām un ka darījumu summas ir aprēķinātas pareizi un precīzi
 • Pareiza finanšu pārvaldība / lietderība
 • Gūt pietiekamus pierādījumus par to, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantoti ekonomiski, produktīvi un efektīvi, vai nu panākot maksimālu ieguldīto līdzekļu atdevi, vai samazinot izmaksas noteikta mērķa sasniegšanai

Ticamības deklarācija (DAS)

terminolo ijas izveide erp latvie u valodas tulko anas noda
Terminoloģijas izveide ERP latviešu valodas tulkošanas nodaļā
 • 2003./2004. gadā sāka darbu LV tulkošanas nodaļa
 • Esošo terminu izmantošana un pielāgošana (avoti:

LR Valsts kontroles izstrādāti termini, citi LZA Terminoloģijas komisijā apstiprināti termini, Latvijas Pašvaldību audita rokasgrāmata, Lauku atbalsta dienesta, nozaru ministriju u. c. iestāžu un struktūru tīmeklī pieejamie materiāli)

 • ERP revīzijas rokasgrāmatu latviešu valodas versijas veidošana
 • sadarbība ar citu iestāžu terminologiem
 • primārie un sekundārie ES tiesību akti (Finanšu regula)
bie k sastopamie termini un to evol cija
Biežāk sastopamie termini un to evolūcija
 • Audit
 • Ticamības deklarācija (DAS: déclaration d’assurance)
 • Errorvsshorcoming/weakness/irregularity
 • Error rate
 • Audit scope and approach
 • Misstatement
audit
Audit
 • LZA Terminoloģijas komisijas tīmekļa vietne www.termini.lza.lv/article.php?id=70

V. Skujiņas komentārs “Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?”

 • ERP lietojam tikai terminus revīzija un revidents
ticam bas deklar cija das d claration d assurance
Ticamības deklarācija (DAS: déclaration d’assurance)
 • Sākotnēji tekstā vienmēr sniedzām paskaidrojumu iekavās
 • Tagad uzskatām, ka termins ir iegājies un paskaidrojums vairs nav nepieciešams
error vs shortcoming weakness irregularity
Errorvsshortcoming/weakness/irregularity
 • Error – kļūda
 • Shortcoming/weakness – nepilnības/trūkumi
 • Irregularity – pārkāpums (neprecizitāte, nepareizība)
error k da
Error– kļūda
 • Maznozīmīga –insignificant (par tām parasti informāciju nesniedz)
 • Iespējama –apparent
 • Ierobežota – limited (skar ≥ 0,5 % < 2 % parauga)
 • Nozīmīga – significant
 • Nopietna –serious (skar ≥2 % parauga)
 • Būtiska – material (būtiskuma slieksnis: 2 %)
 • Skaitļos izsakāmas – quantifiable errors
 • Skaitļos neizsakāmas – non-quantifiable
error un error rate
Error un error rate

kļūdu līmenis nebija būtisks

kļūdu īpatsvars

Freefrommaterialerror:

nebija būtisku kļūdu

Errorrate:

kļūdu koeficients (likme)

audit scope and approach
Audit scope and approach

Revīzijas tvērums un metode

Revīzijas tvērums un pieeja

Revīzijas pieeja var būt, piemēram, "sistēmu revīzija“ vai “lietderības revīzija”, bet metodoloģija ir konkrētu datu vākšanas un analizēšanas metožu kopums

Tvērums iezīmē revīzijas robežas un ir tieši saistīts ar revīzijas jautājumiem. Tvērums jāierobežo tā, lai revīzija būtu izpildāma.

Auditmethod / auditmethodology Eiropas Revīzijas palātā ir nošķirti no auditapproach.

misstatement
Misstatement
 • = a statement that contains a mistake/gives a false account of
 • misstate = to express a fact that is not correct
 • Material misstatement = accidentalor intentional untrue financial statement information
 • = nepatiess apgalvojums
 • Free from material misstatement = nav būtisku neatbilstību (bija: būtiskas nepareizības; būtiski nepareiza informācija)
 • maldi: uzskati, spriedumi, priekšstati u. tml., ko rada sagrozīta (kā) izpratne (avots: Latviešu literārās valodas vārdnīca)
 • ? maldība
k p c t rakst m
Kāpēc tā rakstām
 • Valsts/publiskā sektora iestāde
 • Public entity

Augstākā revīzijas iestāde

k p c t rakst m1
Kāpēc tā rakstām
 • Revīzijas darbs / revīzija
 • Pamatojoties uz savu revīzijas darbu
 • Citu darbs
 • Ar terminu “revīzijas darbs” parasti ir domāts “ izziņas darbs”.
 • Revīzijā ietilpst gan priekšizpēte, gan revīzijas plāna izstrāde, gan izziņa
 • Palātas revidenti izmanto arī citu revidentu darbu
 • Šis darbs var ietvert ne tikai revidentu, bet arī citu personu, piemēram, ārējo ekspertu darbu
slide17
Palātas publikācijas

Revīzijas pārskati, ziņojumi un atzinumi

Gada pārskati

Ticamības deklarācija, apsvērumi par ES budžeta izpildi un Eiropas attīstības fondiem (EAF)

Īpašie ziņojumi

Revīzijas par konkrētām budžeta jomām vai pārvaldības jautājumiem

Īpašie gada ziņojumi

ES aģentūru, decentralizēto struktūru un citu iestāžu finanšu revīzija

Atzinumi

Atzinumi par to ES tiesību aktu projektiem, kuriem ir ietekme uz finanšu pārvaldību

Ieguldījums publiskā sektora revīzijas attīstībā ES

ERP pārskatatbildība un informācija

Gada darbības pārskats

Gada pārskats par ERP darbībām un to rezultātiem

Nostājas, viedokļi un citas publikācijas

ES publiskā sektora pārvaldības un revīzijas jautājumi

ERP Journal

Ikmēneša publikācija par revīzijas vai ES jautājumiem, kas svarīgi ERP un tās darbiniekiem

Informatīvais materiāls

Informācija sabiedrībai par ERP un tās uzdevumiem

erp publik ciju piem ri
ERP publikāciju piemēri
 • Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem
 • Īpašais ziņojums Nr. 7/2007 par zivju resursu saglabāšanas noteikumu kontroles, pārbaužu un sodu sistēmu
 • Īpašais ziņojums Nr. 4/2008 par piena kvotu ieviešanu dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā (pārbaudīt, vai ir par Latviju)
 • Īpašais ziņojums Nr. 6/2010 “Vai cukura tirgus reforma sasniedza tai izvirzītos galvenos mērķus”
 • Īpašais ziņojums Nr. 7/2011 “ Vai agrovides maksājumi ir labi plānoti un pārvaldīti”
 • Īpašais ziņojums Nr. 12/2012 “Vai Komisija un Eurostat ir uzlabojuši precīzas un ticamas Eiropas statistikas izstrādes procesu”
slide20
Paldies, ka interesējāties par Eiropas Revīzijas palātu
 • Ja vēlaties uzzināt vairāk,
 • apmeklējiet ERP tīmekļa vietni (eca.europa.eu)
 • sekojiet ERP tviterī (@EUAuditorsECA)
 • sūtiet e-pastu uz adresi [email protected]
 • sazinieties ar latviešu valodas tulkošanas nodaļu ([email protected])
ad