Download
alert n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALERT PowerPoint Presentation

ALERT

287 Views Download Presentation
Download Presentation

ALERT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALERT BAKGRUNN Vestre Viken (VV) har mottatt samhandlingsmidler fra helse Sør/Øst 2014. Midlene skal brukes til å tilby kompetanseoverføring av ALERTtil kommuner tilsluttes kommunehelsesamarbeidet Oppdragsgiver: OSU Leveranseansvarlig: Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef , VV Koordinator for kommunene: Kari Engen Sørensen Koordinator for VV: Ingvild Olstad Andersen, samhandlingssjef Faglig ansvarlig for ALERT : Monica Jaeger, spesialrådgiver VV • Tidsramme Kompetanseoverføringen skal gjennomføres i 2014

 2. KOmmunehelsesamarbeidet

 3. Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken Prosjekteier KHS Overordnet samarbeidsutvalg OSU 26 ordførere fra deltakerkommuner VESTRE VIKEN Syv rep. for ledelsen i VV Prosjektstyret i KHS Prosjektleder KHS (sekretær) Prosjektstyre KHS Syv rådmenn/kommunalsjef Prosjektleder KHS LSU Drammen LSU Bærum Ressursgruppe Fem kommunalsjefer – en fra hvert LSU LSU Kongsberg LSU Ringerike LSU Hallingdal 26 kommunekontakter

 4. Hva er ALERT ALERT er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon. Et kvalitetssikret undervisningskonsept: standardisert, multiprofesjonelt og diagnoseuavhengig. Hensikten med ALERT er å øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og forebygge sykdomsforverring. HISTORIKK: ALERTer utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999- ut ifra deres erfaringer om årsaker til unødige dødsfall i sykehus. ALERT-verktøyeter innført i sykehuset Østfold (2007), A-hus (2008) og Vestre Viken (2009) Kommune-ALERTverktøyet tilpasset kommunehelsetjenesten. Pilotert i deler av Bærum kommune. Versjonen er kvalitetssikret i det nasjonale nettverket for ALERT

 5. Gevinster ved ALERT • Økt pasientsikkerhet pga. tidlig identifisering av fall i funksjonsnivå og sykdomsforverring. • Økt kompetanse hos helsearbeidere • Behandling på riktig nivå til riktig tid • Kvalitetssikker samhandling mellom sykehus og kommuner via MEWS og ISBAR og ABCDE systematikken • Viktig verktøy til bruk i de kommunale akutte døgnplassene • Kortere liggetid ved innleggelse på sykehus • Redusert antall reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten • Reduserte økonomiske utgifter for kommunene

 6. ALERT-KONSEPTet • Kurs 7-8 timer • Standardisert kursinnhold, ABCDE- teori og praktiske øvelser • Egen lærebok • Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og kommunikasjon (ISBAR) • Opplæring av super-instruktører (Vestre Viken ansvar) • Superinstruktører lærer opp nye instruktører • Instruktører holder kurs i ALERT for fagpersonell

 7. MEWS • Et system for observasjon og tidlig varsling • Respirasjonsfrekvens • Puls • Blodtrykk • Temperatur • Bevissthetsnivå Pasienten får en score som dokumenteres

 8. ISBAR • Isbar gir et rammeverk for effektiv kommunikasjon mellom ulike helseprofesjoner • Isbar hjelper den enkelte å si ifra og uttrykke sin bekymring • Tydelig, konsis og nøyaktig kommunikasjon er avgjørende for pasientsikkerheten • I= identifikasjon • S= situasjon– presis beskrivelse av problemet • B= Bakgrunn- kort referat av sykehistorien • A= Assessment- analyse, eks. BT, puls, tp. Resp osv. • R= Recommendation råd

 9. Vestre Viken sitt ansvar • Vestre Viken har lisens for opplæring av instruktører og har det faglige ansvaret for kurskonseptet og opplæring av superinstruktører. Krav til kompetanse super-instruktører: sykepleier med bred faglig kompetanse, helst fagutviklingssykepleier, gjerne med spesialutdanning og erfaring med undervisning. • Superinstruktører deltar i Vestre Viken sitt nettverk for ALERT og vedlikeholder sin kompetanse. • Tilskudd på kr. 350 000 til kommune-ALERT skal brukes til frikjøp og andre kostnader som Vestre Viken har for å gjennomføre oppgaven.

 10. Kommunenes sitt ansvar • Økonomiske forutsetninger: • Dekke kostnader til en koordinator-ressurs som har ansvaret for planlegging, koordinering og bredding av ALERT • Dekke kostnader til fri i forbindelse med opplæring av super-instruktører • Dekke kostnad til fri for super-instruktører som skal lære opp nye instruktører • Dekke kostnad til fri for instruktører som skal ha holde ALERT kurs for ansatte • Dekke kostnader til frikjøp av fastleger når de skal motta informasjon/opplæring • Innkjøp av lærebok kr. 250 pr. ansatt • Medisinsk faglig lege i kommunen skal delta på opplæring av super-instruktører • Kostnader til innkjøp av evt. nytt utstyr

 11. Kommunene sitt ansvar forts. Andre forutsetninger • Opplæringen er forankret i kommunens ledelse • Intensjonen er at alle kommunens fastleger/ leger tar i bruk verktøyet • Det er utarbeidet en plan for bredding av ALERT. Tjenesteområder, antall instruktører, antall superinstruktører • Implementeringen er synliggjort i kommunen og virksomhetens opplæringsplaner og tjenesteavtaler

 12. Forslag til fremdriftsplan • Mars-april- mai informasjon • Mars Bærum er i gang med bredding • Mai-juni Tilbud i ett nytt LSU område • August –september Tilbud i ett nytt LSU områder + Asker • Oktober –november Tilbud i 2 nye LSU områder