html5-img
1 / 29

R eliability centered maintenance

به نام خدا. R eliability centered maintenance. دکتر عليرضا فريدونيان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهر 1391.

rahim-hunt
Download Presentation

R eliability centered maintenance

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. به نام خدا Reliabilitycenteredmaintenance دکتر عليرضا فريدونيان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهر 1391

 2. منابع:ا. اخوان، م.ر. حقي فام، ع. فريدونيان، ”بررسي نقش نگهداري و تعميرات قابليت اطمينان-محور (RCM) در بهره برداري بهينه شبکه هاي برق“ صنعت هوشمند، شماره 87، مرداد 1387، صص. 44 تا 54. J. Schneider, et al., Asset Management, 2006 Lina Bertling, Reliability Centered Maintenance for Distribution Power System. Tero Kaipia, Reliability Centred Maintenance, 2006

 3. مديريت دارايي به معني: بهره برداري از تجهيزات در کل مدت سيکل فني طول عمر آنها به گونه اي که ضمن حفظ استانداردهاي ايمني و سرويس دهي بازگشت سرمايه در حد مطلوب را به دنبال داشته باشد]1[.

 4. ساختار بخشهاي مختلف در جهت تعامل براي مديريت دارايي بخش صاحبان دارايي (Asset Owner) گزارش عملكردها اهداف بخش خدمات رساني (Service Provider) مدير دارايي (Asset manager) ترتيب انجام فعاليتها گزارش عملكردها

 5. خلاصه اي از اهداف نت برقراري سطح بالاي ايمني براي کارکنان و مشترکين دسترس پذيري و قابليت اطمينان بالا جلوگيري از پيري سريع در شبکه به تعويق انداختن در سرمايه گذاريهاي جديد بدست آوردن دانش و اطلاعات مناسب در باره وضعيت شبکه توانايي رويارويي با تغييرات محيط (رشد شاخه هاي درختان) ساير موارد نگهداري و تعميرات شبکه (نت)

 6. هزينه هاي مختلف تعميرات اخذ استراتژيهاي مختلف نت سطوح مختلف دسترس پذيري نت اصلاحي (CM) استراتژيهاي نت نت پيشگيرانه (PM) نت پيش بينانه (PdM) نت قابليت اطمينان محور(RCM) به طور کلي استراتژيهاي نت در سيستم با هدف دستيابي به مناسبترين و موثرترين عمليات در جهت کاهش عوامل خرابي سيستم اتخاذ مي شود و نتيجه آن رسيدن به بهترين راهکار براي بهبود قابليت اطمينان در شبکه است [2]. استراتژيهاي مختلف نگهداري و تعميرات (نت)

 7. High دسترس پذيري Low Low High هزينه نگهداري و تعميرات نگهداري و تعميرات قابليت اطمينان محور نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت تعميرات اصلاحي نگهداري و تعميرات مبتني بر زمان

 8. هدفي که PM دنبال مي کند : افزايش طول عمر تجهيزات و اجزاء شبكه از طريق كاهش دلائل خرابي و نتيجتا كاهش نرخ خرابي.

 9. مطالعه روي دلائل خرابي درک ارتباط بين نت و قابليت اطمينان طرح ريزيهاي اثربخش هزينه اي Cost-effective براي شبکه ما را ملزم مي کند که روي هر يک از اجزاء شبکه در مناسبترين زمان مناسبترين عمليات تعميراتي را اعمال کنيم. اين بدين معنا است که روي اجزاء حياتي شبکه که تاثير مستقيم روي قابليت اطمينان دارد ،تمرکز کنيم [2]. متدلوژي RCM تحقق اين امر را در شبکه ممکن مي کند.

 10. تاريخچه به دهه 1960 در صنعت هواپيما سازي برمي گردد . (با ساخت بويينگ 747 ) نتايج موفق اين مطالعات به درک اهميت جنبه هاي زماني ( Aging) در قابليت اطمينان سيستم و تعريف فعاليتهاي حياتي تعميرات کمک کرد . در دهه 1980 ،Electric Power Research Institute(EPRI)متدلوژيRCM را به صنعت برق معرفي کرد. امروزه تلاشهاي اوليه براي تحقق و پياده سازي RCM در شرکتهاي برق انجام در دست بررسي و مطالعه است [2].

 11. RCM–مفاهيم RCM - يک چهارچوب اساسي براي راه اندازي و رويارويي با پيچيدگيهاي مساله نگهداري و تعميرات شبکه ارائه مي کند . اين چهارچوب نقش اصلي تعريف ارتباط بين رفتار اجزا سيستم و قابليت اطمينان شبکه را بوسيله ارزيابي دلائل وقوع خرابي (Failure Causes) در سيستم ، مشخص مي کند[2]. -اين متد به منظور بهينه سازي هزينه نت بدون کاهش سطح قابل قبول قابليت- اطمينان و يا خدمات رساني در سيستم توسعه يافت [3]. -تاکيد اين روش بر اين است که فرمولاسيون هر نوع استراتژي انجام نت بايد بر پايه قابليت اطمينان شبکه بنا شود . از اينرو تعيين و تحليل آيتمهاي حياتي در سيستم هسته اصلي اين متدلوژي محسوب مي شود[3] .

 12. RCM–مفاهيم RCM از طريق ايجاد تعادل بين انجام PM وCM، ابزاري را در AM براي تحقق طرحهاي تعميراتي قرون به صرفه فراهم مي کند. ويژگيهاي اين متد: 1- حفظ عملکرد سيستم، 2- شناسايي مدهاي خرابي سيستم، 3- اولويت بندي توابع مورد نياز، و 4- انتخاب عمليات نت موثر و قابل اجرا[2].

 13. متشکل از 3 مرحله اصلي [2]: آناليز قابليت اطمينان سيستم: تعريف سيستم و ارزيابي اجزا حياتي (Critical Components) براي قابليت اطمينان سيستم . ارزيابي رفتار اجزاء و انجام PM: آناليز اجزاء شبکه با تمام جزييات انجام مي شود (در اين مرحله کليه داده هاي مورد ورودي نياز بايد فراهم شود). نتيجه بصورت نرخ خرابي بعنوان تابعي از زمان و PMبراي اجزاء خواهد بود ( ). آناليز قابليت اطمينان و هزينه/ فايده در سيستم:در اين مرحله درکي از رفتار اجزاء بدست آمده ، اثر اعمال PM روي اجزاء با درنظر گرفتن قابليت اطمينان سيستم و مزاياي حاصل از اعمال هر کدام از استراتژيها و متدهاي مختلف نت ارزيابي مي گردد. مراحل اصلي در متدلوژي RCM

 14. شاخصهاي قابليت اطمينان- اجزاء حياتي طرحهاي مختلف PM RCM

 15. چهارچوب RCM *Composite Failure Rate : نرخ خرابي هر يک از اجزا حاصل از مشارکت تمام دلائل Fail

 16. داده هاي ورودي مورد نياز در آناليز RCM به طور خلاصه در سه سطح مطرح مي شود : سطح سيستم : 1. شماي کلي سيستم ، 2. توصيف سيستم ، 3. برنامه هاي PM و کنترلي که برروي سيستم اعمال مي شود ، 4. تعهدات و ملزومات برنامه هاي نت جاري . سطح اجزاء شبکه : 1. ليستي از اجزاء ، 2. اطلاعات گذشته اعمال نت روي اجزاء

 17. داده هاي ورودي مورد نياز در آناليز RCM براي آناليز هزينه/فايده : 1.هزينه قابليت اطمينان شامل هزينه هاي سرمايه گذاري و هزينه- هاي ناشي از خاموشي، 2. هزينه انجام نت ،شامل هزينه هاي نيروي انساني، مواد(Material) ،تعويض اجزاء و . . . 3. هزينه عدم انجام نت،که شامل هزينه هاي خاموشي که شرکتها و مشترکين متحمل مي شوند.

 18. موانع و سختي ها: بايد بتوانيم با پروسه تعميراتي که طرح ريزي مي کنيم ، شرکتهاي برق را در زمينه اهميت ارتباط بين اعمال نت و قابليت اطمينان سيستم ، مجاب کنيم . در سطح اجزاء شبکه بايد قادر باشيم بر روي موارد زير بحث کنيم : - مدهاي خرابي اجزاء را تعيين و آنها را رتبه بندي کنيم . - تعيين اينکه کدام يک از مدها از اعمال تعميرات تاثير مي پذيرند . - تعيين ارتباط بين خرابيها(Failures) و طول عمر اجزاء . - بررسي اينکه اعمال نت روي کدام Failure هااثر دارد (Constant or Wear out) در سطح آناليز Cost/Benefitتوجه به اينکه کدام فاکتورها بايد بالانس شوند بسيار حياتي است .

 19. مطالعه موردي مطالعه روي يک شبکه توزيع شهري در استکهلم سوئد بنام Birka(220/11(kVانجام شد. نتايج بررسي شبکه : - سطح ولتاژ kV11 با توجه به تعداد خرابي ها (35%) و مدت زمان خاموشي مشترکين، سطح ولتاژ بحراني در مطالعات قابليت اطمينان محسوب مي شود. - کابل زير زميني kV11 علت 62% قطعي ها در آن منطقه است و 78% مشترکين را تحت تاثير قرار مي دهد. کابل kV11 از اجزاء حياتي سيستم است و مدلسازي نرخ خرابي اين کابل در رسيدن به استراتژي موثر نت در سيستم Birka ضروري است. اين مدل بايد بفرم كلي باشد .

 20. Birka – Urban Distribution System

 21. درخت خطا:تعيين دلائل خرابي در سيستم Birka Water Treeing

 22. پديده Water Treeing در کابل مهمترين پديده اي که در اثر پير شدن کابلهاي با عايق پليمريک بوجود مي آيد. شکافهايي که روي عايق کابل ايجاد مي شود و رشدي شبيه شاخه هاي درخت دارد که مي تواند تا لايه بيروني عايق کابل پيشروي کند، به اين ترتيب رطوبت مي تواند به داخل کابل نفوذ کند و باعث کاهش ولتاژ شکست و نتيجتا وقوع خطا شود.

 23. RADPOW Reliability Assessment of Distribution Power System هر مد خرابي وروديهاي برنامه : شاخصهاي قابليت اطمينان براي هر نقطه بار خروجيهاي برنامه : شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم (SAIFI، SAIDIو... )

 24. مدلسازي تابع نرخ خرابي • محاسبه نرخ خرابيها بصورت تابعي از زمان (t) • اعمال اثرات PM روي آن و استخراج تابع

 25. مدلسازي تابع نرخ خطا بفرم سه نوع عمليات مختلف تعميراتي مطالعه شد : 1 - اعمال PM از طريق عمليات نوسازي (Rehabilitation) – تزريق سيليکن به عايق کابل . 2- اعمال PM از طريق تعويض کابلهاي معيوب . 3 - اکتفا کردن به CM .

 26. مدلسازي تابع نرخ خرابي بفرم دو استراتژي مختلف PM مطالعه شد: 1 - PM در سالهاي 9 ،11 و12عمر کابل اعمال شد و هر بار به 10% از کل کابلها V11(S1). 2 - PM در سالهاي 9 ،11و12عمر کابل اعمال شد و هر بار به 30% ازکل کابلهاي kV11 (S2).

 27. نتايج حاصل از اعمال هر دو استراتژي PM

 28. آناليز قابليت اطمينان با مقايسه استراتژيهاي مختلف PM اعمال استراتژيهاي مختلف PM توابع متفاوتي براي RUN برنامه RADPOW براي هر کدام شاخصهاي مختلف قابليت اطمينان مدلسازي اثر PM بر قابليت اطمينان

 29. کدام متد PM مناسبترين است ؟ FailuresCf توابع هزينه اعمال PMCpm خاموشيها Cint تعميرات Corrective هزينه هاي ساليانه نوسازي تعميرات Preventive تعويض

More Related