1 / 26

Corporate Identity og Branding

Corporate Identity og Branding. Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge 46h 1. Februar 2012. Definition af tegn og kode. TEGN: Alt hvad der kan henvise til noget andet end sig selv, i en kulturbestemt kontekst kan fungere som tegn. EKS. En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien….

rafiki
Download Presentation

Corporate Identity og Branding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Corporate Identity og Branding Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge 46h 1. Februar 2012

 2. Definition af tegn og kode TEGN: Alt hvad der kan henvise til noget andet end sig selv, i en kulturbestemt kontekst kan fungere som tegn. EKS. En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien…. KODE: Der findes regler for hvordan vi anvender og fortolker tegn. Alle disse forskellige regler benævnes indenfor semiotikken som koder

 3. Det betegnende udtryk Det betegnede indhold TEGN Saussure: Tegnet er en relation mellem to størrelser. Det akustiske billede (eller det betegnende udtryk) og begrebet (eller det betegnede indhold) Tegn

 4. TEGN • Peirce’s tegnmodel : Tegnet er en relation mellem 3 elementer Interpretant Træ Objekt Repræsentamen (tegn for objekt) Træ

 5. 3 typer af tegn- alt efter forholdet mellem repræsentamen og objekt 1) Indeksialske tegn, hvis der er en nærhed mellem repræsentamen og objekt (en vejrhane der vender i en bestemt retning) - peger på hvad de står for 2) Ikoniske tegn, hvis der er en lighed mellemrepræsentamen og objekt (billeder og grafer) • ligner hvad de står for 3) Symbolske tegn, hvis forholdet skyldes en konvention (ord (eks. PIBE) er et godt eksempel på et symbol)

 6. KODE Der findes regler for hvordan vi anvender og fortolker tegn. - disse kaldes KODE (tegnenes grammatik) eks. Når vi står op om morgenen udvælger (Paradigmatisk relation) og kombinerer (Syntagmatiske relation) vi beklædningsstykker efter bestemte tøjkoder, der afhænger af hvor vi arbejder og hvilken stilling vi har.

 7. Paradigmatiske relationer (udvælgelsen) (A) Skjorte Sweat shirt T-shirt (B) jeans gamacher korte bukser (C) støvler sko sandaler Syntagmatiske relationer (kombinationen) Paradigmet er begrebsklassen: eks. Fodtøj Syntagmet er ”sætningen”

 8. De 4 P’er som semiotiske parametre • PRODUKT • Produktet er ikke længere noget vi bruger funktionelt, det betyder også noget for os symbolsk. • Pris • Høj pris symbolisere god kvalitet • Placering • Indretning taler til bestemte typer • Promotion • Naturligvis - reklame osv.

 9. Denotation og Konnotation Denotativ betydning Konnotativ betydning Ganger = hest Krikke = hest Ganger = fin hest Krikke = dårlig hest ORD Nytteværdi 1) tekniske egenskaber fire døre, centrallås osv. 2) tilfredsstillelse af funktionel behov Transport fra A til B Symbolsk værdi 1) mærke, design, indpakning, angivelse af oprindelsesland bestemt mærke, smart design, made in France 2) Funktion i forhold til menneskets symbolske behov/ønsker. F.eks. Ønsket om at differentiere sig i forhold til andre mennesker. At have råd til en luksusbil Produkt

 10. Retoriske strategier • Logos • Ethos • Pathos

 11. Appelformer • Logos • Rationel, saglig, objektiv • neutralt ordvalg og stil

 12. Appelformer • Ethos • Bundet op på afsender – trækker på modtagerens tillid til afsender • Kræver godt omdømme/troværdighed • Mere om indre end ydre kvaliteter • Kan man trække på en gang imellem, men bliver slidt

 13. Appelformer • Pathos • Inddragelse af modtagers føleleser og stemninger i situationen • Værdiladet ordvalg • Meget mundtligt – virker forskelligt mundtligt og på skrift • Kan også være kropssprog, intonation, pauser etc.

 14. Retoriske strategier • De tre appelformer er ligeværdige • Skal vægtes forskellige alt efter kommunikationssituation • Står man fx over for modvillige og fremmede modtagere, er logos nok den mest effektive strategi – men det er ikke sikkert…

 15. Opsamling • 4 spørgsmål i forbindelse med markedskommunikation: • Hvilken kontekst/kultur foregår markedskommunikationen i? • Hvilke(t) medie(r) skal vælges? • Hvilken genre skal vælges? • Hvilke retoriske strategier skal vælges?

 16. Symboler The real thing

 17. Semiotik • Its in the sign… • Denotation • Connotation • Ethos • Pathos • Logos

 18. Corporate Identity Mix Product designindpakning Årsberetning hjemmeside • Corporate identity • Logo • Visuelt sprog Unifomer, profiltøj, typografi Reklame og konsument- kommunikation Arkitektur og indretning Intern kommunikation

 19. To tilgange • Corporate branding (Corporate design) • Product branding

 20. Fra den praktiske verden

More Related