ct abdomen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CT abdomen PowerPoint Presentation
Download Presentation
CT abdomen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

CT abdomen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

CT abdomen. Andrašina T . Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno Přednosta : prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA. Princip CT zobrazení Ionizační záření Příprava pacienta – aplikace k.l. Patologie parenchymových orgánů Patologie trávící trubice Patologie peritonea

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CT abdomen' - raffaello


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ct abdomen

CT abdomen

Andrašina T.

Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

slide2

Princip CT zobrazení

 • Ionizační záření
 • Příprava pacienta – aplikace k.l.
 • Patologie parenchymových orgánů
 • Patologie trávící trubice
 • Patologie peritonea
 • Drenáže kolekcí
 • Kazuistiky
z historie
Z historie
 • 1963 Allan Mac Leod Cormack položil základy výpočetní tomografie
 • 1972 fyzik Godfrey Newbold Hounsfield na těchto základech zkonstruoval první klinicky použitelný výpočetní tomograf
 • 1979 oba obdrželi Nobelovu cenu za medicínu
 • 1987 revoluční objev slip-ring technologie a následný vznik spirálního (helikálního) CT
tvorba ct obrazu obecn
Tvorba CT obrazu obecně

Skládá se ze tří fází:

 • Skenovací fáze – sběr dat dle zvolených parametrů
 • Rekonstrukční fáze – zpracovává získaná data a vytváří tzv. digitální obraz (matice pixelů)
 • Fáze konverze – z digitálního obrazu je vytvořen viditelný analogový obraz (stupně šedi)
princip ct tomografie
Princip CT tomografie
 • Je založen na měření absorpce rentgenového záření tkáněmi lidského těla s použitím mnoha projekcí a následného počítačového zpracování obrazu.
 • Rentgenka emituje úzce kolimovaný svazek záření ve tvaru vějíře, který prochází vyšetřovaným objektem a je registrován sadou detektorů přeměňujících prošlá kvanta rentgenového záření na elektrický signál, který je digitalizován a dále zpracováván.
 • Komplet rentgenka – detektory vykonává během expozice synchronní pohyb okolo vyšetřovaného objektu tak, že rentgenka je vždy na protilehlé straně vyšetřovaného objektu než detektory.

Princip CT skenování   - schematické znázornění rotačního pohybu rentgenky a detektorů okolo vyšetřovaného objektu

slide7

V rámci jednoho oběhu o 360 získá systém běžně 400 – 700 projekčních měření absorpce daného objektu z různých úhlů.

 • Výpočetní tomografie (stejně jako např. ultrazvuk nebo magnetická rezonance) představuje metodu tomografickou, tzn. prezentující obraz konkrétní (typicky transverzální) vrstvy

vyšetřovaného objektu o předem

definované tloušťce, která je

dána kolimací primárního

svazku záření.

generace ct p stroj iii
Generace CT přístrojů III.
 • Přístroje třetí generace zavedením široké sady 300 – 600 detektorů uspořádaných do části kružnice a pokrývajících při dané projekci celý objekt mohly odstranit translační složku pohybu a převést jej tak na jednoduchý a rychlejší, čistě rotační pohyb.
 • Dnes nejpoužívanější typ.
 • Skenovací časy ze zkrátily na pouhé 1-4s.
kategorie ct p stroj
Kategorie CT přístrojů
 • konvenční skenery
 • Rentgenka u nich v gantry vykoná jednu otáčku ve směru hodinových ručiček a po posunu stolu do roviny další vrstvy vykoná otáčku opačným směrem (mezi jednotlivými skeny se tedy její pohyb zastavuje).
 • spirální skenery
 • Celý rozsah vyšetřované oblasti je zde snímán jedinou expozicí, při níž komplex rentgenky s detektory vykonává více kontinuálních rotací kolem vyšetřovacího stolu s nemocným, který je rovnoměrně posunován skrze gantry
slide10

Multidetektorové CT

 • Využití multidetektorové technologie přináší možnost podstatného zkrácení vyšetřovacího času, a to při stejném nebo dokonce i lepším rozlišení (tloušťce vrstvy). Běžné spirální CT je schopno za danou rotační periodu rentgenky (např. 1 s) pokrýt kraniokaudální rozsah 20 mm dvěma navazujícími 10mm vrstvami při stoupání (pitch) = 2.
slide11
Technologie multidetektorového CT tak představuje významný posun k možnosti izotropního geometrického rozlišení ve všech třech rovinách, tedy např. k tvorbě diagnosticky rovnocenných multiplanárních (koronárních a sagitálních) obrazových rekonstrukcí

Původní axiální 1mm vrstva (a) a koronární rekonstrukce s téměř identickým geometrickým rozlišením (b) z vyšetření hrudníku multidetektorovým CT přístrojem

slide12

Výpočetní algoritmus

 • Volbou vhodného výpočetního algoritmu (kernel) pro zpracování naměřených hrubých dat významně ovlivňujeme kvalitu konečného zobrazení tkání. Chceme-li obraz „vyhladit“, a tudíž snížit množství viditelného šumu pro lepší rozlišení měkkých tkání, volíme měkký („soft“) rekonstrukční algoritmus.Ten zajistí optimální tkáňový kontrast, takže ve výsledném obraze bude možné rozlišit od sebe dvě struktury, jejichž denzity se liší pouze minimálně (a,b)
 • Naopak volba rekonstrukčního algoritmu s vysokým geometrickým rozlišením (high resolution), vede ke zvýraznění tkáňových rozhraní, zvýšení ostrosti, a tím i možnosti zobrazení velmi drobných struktur, avšak za cenu zvýraznění kvantového šumu  a tím i zhoršení měkkotkáňového kontrastu (c,d)
slide13

Divertikulitida sigmoidea, sigmoideovesikální píštěl

 • Divertikulitida, perikolický absces
 • fokální ztluštění stěny m.m.
 • plyn v m.m.
princip v stavby ct obrazu
Princip výstavby CT obrazu

Čím nižší je absorpce záření v daném voxelu,

tím tmavší odstín odpovídajícího pixelu. Ploše jednoho pixelu je přiřazena jednačíselná hodnota absorpčního koeficientu, celý pixel je proto homogenní.

biologick inky iz
Biologické účinky IZ:

- proces účinku IZ na živou tkáň probíhá ve 4 význačných etapách lišících se svou rychlostí a druhem probíhajících procesů

fyzikální stádium– trvá jen cca 10-16-10-14 s

- energie záření je předávána elektronům v atomech za vzniku ionizace a excitace

fyzikálně-chemické stádium– trvá 10-14-10-10s

- interakce iontů s molekulami, při nichž dochází k disociaci molekul a vzniku volných radikálů

slide16

Biologické účinky IZ:

- proces účinku IZ na živou tkáň probíhá ve 4 význačných etapách lišících se svou rychlostí a druhem probíhajících procesů

chemické stádium– trvá od tisícin až po jednotky sekund

- vzniklé ionty, radikály, excitované atomy a další produkty reagují s biologicky důležitými organickými molekulami (DNA)

biologické stádium –trvá od desítek minut po desítky let

- vznikají funkční a morfologické změny v buňkách, orgánech i v organismu jako celku

efektivn d vka
Efektivní dávka:
 • bere ohled na to, jaká část těla je ozářena
 • můžeme sčítat efektivní dávky z jednotlivých vyšetření
 • můžeme vyjádřit (představit si) riziko z ozáření
 • její výpočet je pracnější, je k němu zapotřebí větší množství parametrů a speciální software
co znamen riziko 1 msv
Co znamená riziko 1 mSv:
 • vykouření 70 cigaret nebo bydlení 8 let s kuřákem
 • vypití 25 litrů vína
 • snězení 5000 steaků upečených na dřevěném uhlí nebo 2000 lžiček arašídového másla
 • 3 měsíce ve světovém velkoměstě (znečištění ovzduší)
 • 240 km na motorce, 800 km na kole, 3.200 km autem, 200.000 km letadlem
 • 5 hodin kanoistiky
d vod pou v n kl
Důvod používání KL
 • odlišení a zobrazení struktur v lidském těle, které mají podobnou absorpci RTG záření, podobnou echogenitu, proton denzitu
pod n kontrastn l tky p i ct vy et en zp soby aplikace
Podání kontrastní látky při CT vyšetření – způsoby aplikace

intravaskulární – intravenózní, intraarteriální (iodové k.l. – ionické či neionické, většinou hyperosmolární; jsou nefrotropní)

perorální (izodenzní - voda, hypodenzní -vzduch, hyperedenzní – iodové či baryové)

intrathékální (izoosmolární, iodové-neionické, vysoce kvalitní k.l.)

intrakavitální (zředěná iodová ionická k.l.)

intraven zn k l
Intravenózní k.l.
 • Důvody použití:
  • Nativně se denzita měkkých tkání, parenchymatózních orgánů a cévního systému liší jen málo, aplikuje se ke zvýraznění jejich kontrastu
  • Významné je nitrožilní podání kontrastní látky v diferenciální diagnostice nádorových onemocnění.
  • Kontrastní náplň cév je nezbytná při CT zobrazování onemocnění kardiovaskulárního systému
  • Po vyloučení ledvinami dovoluje zobrazit dutý systém, močovody a močový měchýř a posoudit tak jejich morfologii, patologické procesy včetně poruch vylučování.
intraven zn k l1
Intravenózní k.l.
 • Indikace
  • Je jich celá řada, závisí na vyšetřované oblasti, předpokládané patologii apod.
 • Kontraindikace
  • Alergická reakce na jodovou kontrastní látku v anamnéze, POLYVALENTNÍ ALERGIE(alergoidní reakce z lavinovitého uvolnění histaminu a šokový stav )
  • Renální insuficience (nefrotoxický účinek- mohou způsobit akutní renální insuficienci)
  • Hyperthyreóza (zvýšený příjem jodu do organismu, může způsobit akutní thyreotoxikózu)
  • Paraproteinemie s vylučováním Bence-Jonesovy bílkoviny (může způsobit precipitaci bílkoviny v tubulárním systému ledviny a způsobit renální selhání )
intraven zn k l komplikace pod n
Intravenózní k.l. – komplikace podání

Adverzivní reakce - následkem chemotoxicity k.l., větš. sucho v ústech, nausea či dokonce zvracení

Alergoidní reakce - způsobena vyplavením histaminu – urtika, dušnost, šokový stav s hypotenzí, vagová reakce s bradykardií, křeče

Paravaskulární podání kontrastní látky- možné trofické následky.

iodov vodn kl ionick
Iodové vodné KL - ionické
 • disociují na anionty a kationty
 • působí na membránu buněk, nejvíce na bb. v bezprostřední blízkosti, tedy krevníelementy
 • Telebrix, Iodamide, Hexabrix
iodov vodn kl neionick
Iodové vodné KL - neionické
 • skupina COOH je nahrazena neionickým řetězcem, který působí na membránu krevních buněk mnohem méně
 • výrazně menší riziko alergické reakce
 • Iomeron 250, 300, …
 • Ultravist 240, 300, …
 • Omnipaque, …
negativn vlastnosti kl
Negativní vlastnosti KL
 • chemotoxicita
 • osmotoxicita
 • nefrotoxicita
 • neurotoxicita
 • kardiotoxicita
 • pseudoalergická reakce
slide30

Baryové kontrastní látky

 • Přilnavost

250 - 300ml CO2 – 1g – 120 - 150ml

 • Densita
 • Množství BaSO4 (v gramech) na 100ml
 • (nebo 100g) suspense – procento hmotnosti BaSO4 k objemu – g / V%
 • horní GIT: 180 - 250 g / V % - H.D. oral
 • dolní GIT: 85 - 120 g / V%
 • „ suspense “ cca 100 g / V%
 • Viskosita – jednotka cP - centipoise
 • horní GIT - 70 – 140 cP
 • dolní GIT - 700 –1000 cP
 • Stabilita
zobrazen bez p pravy
Zobrazení bez přípravy
 • Litiáza
 • Ileózní stavy
 • Krvácení
hyperdenzn pozitivn kontrastn l tky
Hyperdenzní (pozitivní) kontrastní látky
 • Aplikace 10ml jodové k.l. do 500ml H20
 • Píštěle, abscesy, subileózní stavy !!! ne u krvácení
izodenzn kontrastn l tky
Izodenzní kontrastní látky
 • Voda, manitol,.. Krátký režim, dlouhý režim
negativn kontrastn l tky
Negativní kontrastní látky
 • Vzduch, CO2 – virtuální kolonoskopie