building repository of school librarian works on croatian network of s chool librarians n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of S chool Librarians PowerPoint Presentation
Download Presentation
Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of S chool Librarians

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of S chool Librarians - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of S chool Librarians. Josip Rihtarić 2nd primary school, Varaždin, Croatia info@josiprihtaric.iz.hr. Izgradnja repozitorija školskoknjižničarskih radova na Hrvatskoj mreži školskih knjižničara. Josip Rihtarić

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of S chool Librarians' - rafael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
building repository of school librarian works on croatian network of s chool librarians

Building Repository of School-librarian Works on Croatian Network of School Librarians

Josip Rihtarić

2nd primary school, Varaždin, Croatia

info@josiprihtaric.iz.hr

izgradnja repozitorija kolskoknji ni arskih radova na hrvatskoj mre i kolskih knji ni ara

Izgradnja repozitorijaškolskoknjižničarskih radovanaHrvatskoj mreži školskih knjižničara

Josip Rihtarić

2. OŠ Varaždin, Hrvatska

info@josiprihtaric.iz.hr

how many computers you use 1 2 3 on work 1 2 3 at home
How many computers you use?1 (2, 3…) on work, 1 (2, 3…) at home…

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

how you transfer you files between computers
How you transfer you files between computers?

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

how you organize your files
How you organize your files?

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

how you find your files
How you find your files?

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

e xamples of good practice
Examples of good practice
 • Numerous school libraries are without the computer and/or an internet access
 • School librarians:
  • have embraced informational and computer technologies
  • have started documenting examples of good practice
  • exchanging frequently without compensations
  • using CDs and memory sticks

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

primjeri dobre prakse
Primjeri dobre prakse
 • Brojne školske knjižnice još uvijek nemaju računalo ili nemaju pristup prema internetu
 • Školski su knjižničari:
  • prigrlili informatičku i informacijsku tehnologiju
  • počeli bilježiti primjere dobre prakse
  • učestalo razmjenjuju svoje radove bez naknade
  • koristeći se memorijskim štapićima i CD-ovima

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

e xamples of good practice1
Examples of good practice
 • Collections of such workswere dispersed on computers and amongst CDs
 • Such “private” collections are not practical or economic
 • It was getting harder to find the desired file
 • Solution:
  • Unify works and information about works in one network place
  • Transfer files to remote server to be united and available to everyone at any time from any place that has access to the internet.

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

primjeri dobre prakse1
Primjeri dobre prakse
 • Kolekcije s takvim radovima raspršene su na računalima i vanjskim medijima.
 • Takve privatne kolekcije nisu praktične niti ekonomične.
 • Sve je teže pronaći željenu datoteku.
 • Rješenje:
  • Objediniti radove i informacije o radovima na jednom mrežnom mjestu
  • Prebaciti datoteke na udaljeni poslužitelj gdje će biti objedinjene i dostupne svakomu u bilo koje doba, s bilo kojeg mjesta koje ima pristup prema internetu.

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

preconditions for repository
Selfarchiver

Without knowing HTML, FTP, etc.

Simple transfering files as saving on HDD

Simple and clear but easy to access

Visitor

Files have to be described quality and in detail

Simple and clear but easy to access

Preconditions for repository

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

preduvjeti za repozitorij
Samoarhivator

Bez znanja HTML-a, FTP-a, i sl.

Jednostavno prebacivanje datoteka kao što je pohrana na čvrsti disk

Jednostavno i jasno, ali lako dostupno

Posjetitelj

Datoteke trebaju biti opisane kvalitetno i detaljno

Jednostavno i jasno, ali lako dostupno

Preduvjeti za repozitorij

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

preconditions for repository1
Transferring files is not very demanding job

Gathering and finding information

Less time on indexing and describing files

files indexed with more elements

Accumulating files (with nontransparent names) on server is not functional

Organizing information

Less information we will have about them

visitor will be able to find them easier

Preconditions for repository

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

preduvjeti za repozitorij1
Prebacivanje datoteka nije zahtjevan posao

Prikupljanje i pronalaženje informacija

Manje utrošenog vrjemena na označivanje i opisivanje datoteka

Datoteke označene s više elemenata

Gomilanje datoteka (netransparentnih imena) na poslužitelju nije funkcionalno

Organizacija informacija

Manje dostupnih informacija o datotekama

Posjetitelji će ih moći lakše pronaći

Preduvjeti za repozitorij

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

slide15
If too high demands are posed upon associates, they will refuse to cooperate and will prefer to exchange files in usual way.

Huge and disorganized series of files turns visitors away because it brings them in the situation to be forced to manage on their own finding desired information, creating bad image of librarians.

Gap

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

zamka
Ako suradnicima postavimo prevelike zahtjeve, odbit će suradnju i nastavit će razmjenjivati datoteke na uobičajeni način. .

Velik i neorganizirani niz datoteka odbija posjetitelje jer ih dovodi u situaciju da se sami moraju snalaziti u pronalaženju željenih informacija te time stvara lošu predodžbu o knjižničarima

Zamka

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

slide17
Exit
 • Both associates and visitors are the same persons – school librarians
 • We participate in professional, not in institutional repository

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

izlaz
Izlaz
 • Suradnici i posjetitelji su iste osobe – školski knjižničari
 • Izgrađujemo profesionalni, a ne institucionalni repozitorij

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

indexing files
Indexing files
 • All files and articles are marked with subject words, that is keywords, and because of characteristics of MediaWiki program that enables simple way for establishing mutual relations using references and creating hierarchy, it seems better to use those keywords in building thesaurus of school libraries.
 • Program is modular and additional approach, like using of UDC could be applied to existing files and articles.

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

ozna ivanje datoteka
Označivanje datoteka
 • Sve su datoteke i članci označeni predmetnicama, odnosno ključnim riječima, a zbog karakteristika programa MediaWiki koji omogućuje na jednostavan način međusobnu povezanost i hijerarhijske suodnose ostaje mogućnost da se na temelju ključnih riječi izgradi tezaurus školskog knjižničarstva.
 • Program je modularan i omogućuje daljnje obrade, poput primjene UDK na već postojeće datoteke i članke.

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

why wiki
Why Wiki?
 • Repository and whole site can be run using wiki.
 • Wiki – very popular and one of the easiest way in which anybody can participate on quickest way.
 • Wiki – can handle enormous number of files and articles, can be upgraded and developed in desired ways
 • Answer to the most of our demands.
 • Other finalists: Moodle, Joomla, PHP Nuke

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

za to wiki
Zašto Wiki?
 • I repozitorij i cijelo mrežno sjedište može pokretati wiki.
 • Wiki je veoma popularan i jedan od najjednostavijih načina koji omogućuje svakomu sudjelovanje na najbrži način.
 • Wiki se može nositi s golemim brojem datoteka i članaka, može se nadograđivati i razvijati prema određenim zahtjevima.
 • Ispunio je najviše naših zahtjeva.
 • U najužem izboru bili su također: Moodle, Joomla, PHP Nuke

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

problems using mediawiki
Using scroll bar

Keyboard shortcut

Problems using MediaWiki

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

problemi prilikom kori tenja mediawikija
Korištenjem klizača

Tipkovničke kratice

Problemi prilikom korištenja MediaWikija

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

problems using mediawiki1
Too many links on left and upper bars

Using tabs

Affraid of making mistake

Avoiding reading help pages

Problems using MediaWiki

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

problemi prilikom kori tenja mediawikija1
Previše poveznica na lijevom bočnom izborniku

Uporaba kartica

Strah od pogrješaka

Izbjegavanje stranica pomoći

Problemi prilikom korištenja MediaWikija

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

repository and portal
Repository and Portal
 • Repository of digital and digitalized school (librarian works)
 • Starting point for all school librarians for different contents

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

repo z itor ij i portal
Repozitorij i portal
 • Repozitorij digitalnih i digitaliziranih (školsko)knjižničarskih radova
 • Polazna točka svim školskim knjižničarima prema različitim sadržajima

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

content
Content

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

sadr aj
Sadržaj

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

statistic after one year
Statistic after one year

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

statistika nakon godinu dana
Statistika nakon godinu dana

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

future plans
Future plans
 • Collecting more files and writing more articles – growing repository + developing portal
 • Events monitoring
 • Connecting with colleagues outside Croatian speaking world
 • Start building e-lessons for teaching information science

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

planovi za budu nost
Planovi za budućnost
 • Prikupljanje datoteka i pisanje članaka – rast repozitorija + razvoj portala
 • Praćenje događanja
 • Povezivanje s kolegama izvan hrvatskog govornog područja
 • Početak izrade e-obrazovnog materijala za poučavanje knjižničarstva

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

wishes
Wishes

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

slide36
Želje

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

www knjiznicari hr
www.knjiznicari.hr
  • Unformal group of school librarians:
 • Hrvatska mreža školskih knjižničara
 • Croatian Network of School Librarians
  • Project name:
 • UDK 02
 • UDC 02

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr

thank you
Thank you!
 • Some questions?

Josip Rihtarić www.knjiznicari.hr