z kladn statistick anal za dat z pre a klinick ch studi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní statistická analýza dat z pre - a klinických studií PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní statistická analýza dat z pre - a klinických studií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Základní statistická analýza dat z pre - a klinických studií - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Základní statistická analýza dat z pre - a klinických studií. Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. UK Faf Hradec Králové. Obsah Základní statistické pojmy (nejvíce používané) Základní deskriptivní statistika (charakteristiky úrovně) Hodnocení statisticky významné rozdílnosti souborů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní statistická analýza dat z pre - a klinických studií' - rafael-craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn statistick anal za dat z pre a klinick ch studi

Základní statistická analýza dat z pre- a klinických studií

Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

UK Faf

Hradec Králové

slide2

Obsah

 • Základní statistické pojmy (nejvíce používané)
 • Základní deskriptivní statistika (charakteristiky úrovně)
 • Hodnocení statisticky významné rozdílnosti souborů
 • Hodnocení statisticky významné souvislostí mezi daty
 • Excel a GraphPad Prism software
slide3

Proč školící seminář na dané téma

 • Využití základní statistiky pro vyhodnocení dat v rámci kvalifikačních prací
 • Špatná aplikace a interpretace výsledků daná předchozí neznalostí
slide4

Statistika je dnes nezbytným nástrojem informatiky

  • Množství informací se ve světě stále zvyšuje.
  • Je proto nutné naučit se využívat statistické metody, neboť ty nám umožňují hledání souvislostí tam, kde se množství dat stalo nepřehledným.
z kladn pojmy
Základní pojmy

Statistika

 • Zabývá se analýzou informací, především daty
  • informace vyjádřenými jako měřitelné a pozorovatelné veličiny

Experiment

 • Sběr dat s cílem něco se naučit nebo objevit
z kladn pojmy1
Základní pojmy
 • Proměnná
   • Neznámá, jako veličina
  • Diskrétní proměnná
   • Proměnná může nabývat pouze určité hodnoty
    • např. konkrétní hodnoty tlaku krve
  • Spojitá proměnná
   • Může nabývat nekonečně mnoho hodnot
    • např. okolní teplota ve stupních
z kladn pojmy2
Základní pojmy
 • Populace
  • Také základní soubor
  • Určitý počet položek, předmětů, úkazů…
 • Výběr
  • Také výběrový soubor
  • Populace je zároveň podmnožinou této populace
z kladn pojmy3
Základní pojmy
 • Statistický jev
  • jednotlivá jednotka výběru
 • Náhodný výběr
  • náhodně vybrané jednotky
 • Náhodná proměnná
  • diskrétní nebo spojitá proměnná, jejíž hodnotu nemůžeme předem určit, např. číslo od 1 do 6 u hodu kostkou
z kladn pojmy4
Základní pojmy
 • Četnost
  • udává, kolikrát se tento výsledek vyskytl v určitém výběru populace
 • Parametr
  • specifická, přesně stanovená vlastnost populace, např. hodnota glykémie
charakteristiky rovn
Charakteristiky úrovně

Statistický soubor

je nahrazen jen jediným číslem,

  • určitým způsobem je specifikuje.
 • Počet hodnot, minimum a maximum
  • nejjednodušší ukazatele
 • Průměry- počítané ze všech hodnot souboru
 • Ostatní střední hodnoty
  • robustní charakteristiky polohy
  • jsou-li v souboru extrémní (odlehlá) pozorování
 • Useknuté průměry, kvantily
  • nepočítají se ze všech hodnot souboru (část hodnot se úmyslně vynechává)
slide11

Základní deskriptivní statistika

 • Není nutný speciální software
  • Lze využít Excel z Microsoft Office
  • Lze vyhodnotit aritm. průměr, SE, SD, Min., Max., počet, Medián, Modus

Excel

 • Nastavit pro každý parametr zvlášť
 • Nejčastější
 • Časově náročnější
 • Méně přehledné (dle nastavení)
 • Nastavení Deskriptivní statistiky
 • Vyhodnocení najednou všech parametrů
 • Přehledné tabulkové zobrazení
hodnota value
Hodnota (Value)

Index i se nahrazuje číslem a označuje kolikátá hodnota v souboru to je.

x14= 51znamená, že 14. hodnota souboru je 51.

slide17

Aritmetický průměr

 • Aritmetický průměr, nebo často též jen průměr,
 • je průměr všech hodnot ve statistickém souboru.
 • Výpočet průměru
 • sečteme všechny hodnoty a vydělíme je počtem hodnot v souboru.
slide18

Vlastnosti aritmetického průměru

 • Vynásobíme-li aritmetický průměr počtemn (rozsah souboru) = suma (Σ) všech hodnot souboru.
 • Přičteme-li ke všem hodnotám stejnou konstantu k, je to obdoba jako když k aritm. průměru tuto konstantu přičteme
 • Obdobně, když vynásobíme nenulovou konstantou všechna čísla, je to obdoba jako když aritm. průměr vynásobíme stejnou konstantou
 • Součet jednotlivých odchylek od aritm. průměru je nulový
slide19

Useknutý průměr (TrimmedMean))

 • Odstraňuje nedostatky aritmetického průměru
 • Používá se k vyloučení extrémních hodnot
  • Výpočet průměru ze selekce hodnot
  • Např. se vyloučí 5 % nejnižších a 5 % nejvyšších hodnot
 • V Excelu = TRIMMEAN(oblast; procenta)
slide20

Medián(Median)

 • Naměřené hodnoty se seřadí podle velikosti
 • medián je prostřední hodnota
 • u sudého počtu
  • je mediánem průměr obou prostředních čísel
  • polovina prvků je větších nebo rovných mediánu a polovina je menších nebo rovna mediánu
 • u lichého počtu prvků
  • počet prvků s vyšší nebo stejnou hodnotou roven počtu prvků s menší nebo stejnou hodnotou
slide21

Modus(Mode)

 • hodnota, která se vyskytuje nejčastěji
 • vhodné pro větší rozsah výběru – je-li málo čísel,
 • čísla se opakují např. jen 2x, tedy nelze stanovit
slide22

Rozptyl(variance)

 • je to míra rozsahu, která udává, jak jsou hodnoty rozptýleny
 • je to jiný způsob, jak můžeme popsat povahu rozložení
 • průměr druhé mocniny vzdálenosti každé hodnoty od průměru
   • Pro výpočet je nutné znát průměr
   • Vypočítáme rozdíl mezi všemi naměřenými hodnotami a průměrem
 • Všechna tato čísla sečteme a výsledek vydělíme počtem měření sníženým o 1
slide23

Směrodatná odchylka SD

 • podobně jako rozptyl vyjadřuje, jak jsou hodnoty rozptýleny s ohledem na průměr
 • je druhou odmocninou rozptylu
 • značení kurzívou σ
slide24

Výběrová směrodatná odchylka SE

 • Pro skutečný výpočet odhadu směrodatné odchylky na empiricky zjištěné řadě čísel 
slide25

Variační koeficient

 • Chceme-li posoudit, je-li variabilita malá nebo velká, porovnáme směrodatnou odchylku s průměrem
 • Jedná se procentuální vyjádření velikosti směrodatné odchylky vzhledem k aritmetickému průměru
rozd len
Rozdělení

Gaussova křivka – normální rozdělení

 • Udělat histogram (výskyt četnosti jednotlivých hodnot)
 • Excel umí histogram, ale ne přímo vyhodnocení normality rozložení
 • Ideální tvar
slide27

INTERVALY SPOLEHLIVOSTI u normálního rozložení

 • 68% interval spolehlivosti = průměr ± SD
 • 95% IS = průměr ± 2SD
 • 97,7% IS = průměr ± 3SD
slide28

Vyjádření výsledků deskriptivní statistiky

 • U normálního rozdělení
   • Aritmetický průměr ± SD
   • Nad 30 (50) hodnot není nutný test normality
 • U nenormálního rozdělení
   • Medián (min – max)
   • Týká se to především malých souborů
slide29

Příklady spojitých rozdělení a) symetrické jednovrcholové rozdělení, b) dvouvrcholové rozdělení, c) pravostranně asymetrické rozdělení, d) levostranně asymetrické rozdělení

slide30

Hodnocení statisticky významné rozdílnosti

u dvou souborů hodnot

 • U souborů do cca 30 hodnot provézt test normality

ano

ne

 • Gaussovo rozdělení (normální)
 • použít parametrický
  • t-test
 • Neprokázána normalita rozdělení
 • Použít neparametrický
  • Mann-Whitney test
  • Wilcoxonův test

Ukázka v GraphPad Prism

slide31

Excel – nemá test normality, umí histogram

 • Vhodnější a uživatelsky jednodušší statistický software např. GraphPad Prism (v sítí Faf)

Přehled testů

 • Parametrické
  • Nepárové (netvoří související dvojici dat např. kontrola x pacienti)

Test pro stejnou SD

Test pro rozdílnou SD

Stanovuje F-test

- Párový t-test (např. u stejných osob měření TK ve dvou obdobích po aplikaci léčiva)

slide32

Neparametrické

  • Nepárový (Mann-Whitney test)
  • Párový (Wilcoxonův test)
hodnocen statisticky v znamn rozd lnosti u v ce jak dvou soubor hodnot
Hodnocení statisticky významné rozdílnosti u více jak dvou souborů hodnot
 • Parametrický
  • Nepárový - použít ANOVA test – viz GraphPad Prism
 • Neparametrický
  • NepárovýKruskal-Wallisův test
  • PárovýFriedmanův test
hodnocen vztah mezi parametry korelace
Hodnocení vztahů mezi parametry- korelace
 • Značena kurzívou r (korelační koeficient)
 • Může být vyjádřena pouze mezi proměnnými, které mohou být vyčísleny
 • Vyjadřuje se

-1 r +1 obdoba je -100 % r +100 %

 • Na jednotkách nezáleží
 • Korelace neznamená, že musí existovat souvislost mezi příčinou a následkem
korelace
Korelace

Typy:

 • Parametrický test
 • Pearsonova korelace
 • Neparametrický test
 • Spearmanova korelace

Příklad prezentace výsledku

Tělesná hmotnost statisticky významně korelovala s povrchem těla (P<0,0001; r=0,95).

regrese
Regrese
 • Způsob hodnocení, určující do jaké míry jeden jev ovlivňuje druhý
 • ! Existence korelace mezi proměnnými nemusí vždy znamenat, že mezi nimi existuje kauzální vztah (tj. souvislost mezi příčinou a jejím důsledkem)!
 • Lineární a nelineární regrese
jak na statistickou anal zu
Jak na statistickou analýzu?
 • Zformulovat otázku: Co chci zjistit?
 • Sesbírat data.
 • Data uspořádat a analyzovat  z nich INFORMACE
 • Vyhodnotit INFORMACE  z nich POZNÁNÍ
slide38

Zdroje:

 • Gibilisco S. Statistika bez předchozích znalostí. ComputerPress, Brno, 2009, s. 272.
 • Manuál Excel.
 • Manuál GraphPad Prism.