scenarier i pbl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scenarier i PBL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scenarier i PBL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Scenarier i PBL - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Scenarier i PBL. Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet. 150 mg ASA. 150 mg PBL. 150 mg PBL. 150 mg ASA. PBL är inte alltid PBL. =. Implementering och synsätt inom PBL varierar markant. =. Scenariots konstruktion påverkas av hur vi ser på PBL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Scenarier i PBL' - quilla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
scenarier i pbl

Scenarier i PBL

Anna FyreniusIMV, Linköping universitet

pbl r inte alltid pbl

150 mg ASA

150 mg PBL

150 mg PBL

150 mg ASA

PBL är inte alltid PBL

=

Implementering och synsätt inom PBL varierar markant

=

scenariots konstruktion p verkas av hur vi ser p pbl

Scenariots konstruktion påverkas av hur vi ser på PBL

Margetson: ”The convenient peg” or ”The growing web”

Barrows: ”The complete case” or

”Free inquiry – full problem simulation”

Savin Baden: ”Limited – solutions already known” or ”Multidimensional – offering options”

the convenient peg margetson 1998
The convenient peg (Margetson 1998)

”The clinical case is not primarily about stimulating students to reason. Rather, it is merely a convenient peg on which to hang knowledge acquisition”

”Problems are regarded as obvious”

+ Motivating effect

Jfr Barrows full case vignette

the growing web margetson 1998
The growing web (Margetson 1998)

A growing web of understanding in practice.”The clinical case simulate as closely as possible the kinds of situations medical practitioners actually encounter ”

”The problem is not packaged to match academic

divisions. Rather, information, concepts,reasoning, skills and attitudes are acquired in relation to each other”

Jfr Barrows full problem simulation

slide7

Malin Bergström, 29 år, och Peter Bengtsson, 33 år, har glädjande nog lyckats åstadkomma en graviditet vid det första behandlingsförsöket.

Malin har varit på inskrivning i mödravården och så här långt har allt förlöpt väl. Hon är nu hos gynekologen i mödravården och börjar plötsligt att gråta. Det framkommer att hon har två syskon, som har den ärftliga sjukdomen cystisk fibros. Hon vågade inte ta upp detta under barnlöshetsutredningen, då hon varit rädd för att bli nekad behandling.

Malin har själv inga symptom men har mycket funderingar och oro för att hon kan vara bärare av anlag för sjukdomen. Hon undrar hur stor risken är för detta.

Johanna Fredriksson, 3 mån, kommer i sällskap med sin mamma till läkaren på vårdcentralen på grund av feber i tre dagar. Hon har fått febernedsättande medicin med kortvarig effekt.

Johanna vill inte äta sedan igår kväll och har varit gnällig och hängig. Hon är inte snorig och har inga andra förkylningssymptom. Urinen har vid något tillfälle luktat starkt. Johanna hade en normal förlossning och har tidigare varit helt frisk. Hon bor med mor och far och 4-årig bror.

m l f r arbetet med ett scenario barrows 1986
Mål för arbetet med ett scenario(Barrows 1986)
 • Structuring of knowledge for use in clinical situations.
 • The developing of an effective clinical reasoning process
 • The development of effective self-directed learning skills
 • Increased motivation for learning
principer f r ett bra scenario dolmans 1997
Principer för ett bra scenario(Dolmans 1997)
 • Koppla till förkunskap
 • Innehålla cues som stimulerar till elaborering
 • Relevant context
 • Presentera relevanta basalvetenskapliga koncept
 • Stimulera självstyrt lärande
 • Stimulera intresse
 • Svara mot utbildningsmål
tv parallella processer ska stimuleras
Två parallella processer ska stimuleras

Fritt från Silén 2003

Scenariot

Bearbetning av innehållet

Bearbetning av det självstyrda lärandet

För att detta ska ske krävs UTMANING

Dewey: Drivkraften att lära väcks när människan upplever att det inte går att klara av det man står inför med sin vanliga repertoar.

Piaget: Stävan efter jämvikt. När obalans uppstår söker vi information och förklaringar för att återigen få balans.

utmaning genom att v cka k nslor
Utmaning genom att väcka känslor

”Scenarios that were provoking or evoked emotional engagement were powerful triggers” Abrandt -Dahlgren Öberg, 2001

hur v ljer vi vad som finns i scenariot exemplaritet
Hur väljer vi vad som finns i scenariot – Exemplaritet

Fritt från Silén 2003

Scenario

Scenario

Scenario

Scenario

Scenario

Scenarierna under t ex en termin bör vara exemplariska avseende:

Fenomen

Situation

Ämnen

Discipliner

Problembearbetningens karaktär

vad tillf r it
Vad tillför IT?
 • Möjlighet att göra scenariot mer realistisk.
 • Möjlighet till varierade presentationssätt.
 • Möjlighet att väcka känslor och utmana genom filmer, bilder och ljud.
 • (Pluseffekter: uppdatering, möjlighet till arkivering, redigering, användande i E-portfolio etc etc…)
bilder i scenarierna examensarbete inom edit projektet eva lena roudriges 2004
Bilder i scenarierna(Examensarbete inom EDIT-projektet, Eva- Lena Roudriges, 2004)

En studie av studenternas interaktionen runt bilderna

i ett scenario.

Kvalitativ analys av videoinspelningar

3 grupper vid 2 möten vardera

4 olika bilder fanns i scenariet

en teoretisk utg ngspunkt
En teoretisk utgångspunkt

Teleman, 1982:

Bilder ger obearbetad information

En bild är formulerad i ett språk som det i praktiken är svårt att ställa frågor kring

att spela jeopardy med texten
Att spela Jeopardy med texten

I samråd med Malin beslutas om provtagning avseende bärarskap av mutationför cystisk fibros hos både henne och Peter. Efter 2 veckor kommer följande svar:

Malin Bergström: Heterozygot bärare av mutation för cystisk fibros. Påvisat med PCR.

Peter Bengtsson: Prov testat avseende mutation för cystisk fibros. Ingen mutation påvisad med PCR

Vi kan vända på texten utan att alls bearbeta den: Vad innebär en mutation?

Vad är heterozygot?

Hur fungerar PCR?

slide22

Kennet Ljung, 54 år Kommer för undersökningar för att få fortsätta som rökdykare.

Bilden kräver en tolkning

vad gjorde studenterna med bilderna eva lena rodriguez
Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)

Att tolka och förklara bilden

  • det är liksom bara ämnen
 • Korta turer
 • Snabbt avklarat
vad gjorde studenterna med bilderna eva lena rodriguez1
Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)

Överraskad inledning

 • åh, vad fina!

Tillfälligt?

 • mastceller…
 • ja precis (4 sek)
 • det kan vara vad som helst
 • ja mm (10 sek)
vad gjorde studenterna med bilderna eva lena rodriguez2
Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)

Bilden som utgångspunkt för diskussion

 • Friare förhållningssätt
 • Förkunskap aktiveras och bearbetas
 • Långa turer: kunskapen blir offentlig
 • Uttalar PBL-processen
 • Affektiv komponent: Det är kul!
slide26

Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)

Vi och dom-perspektivet

 • undrar vad det är dom menar

Det finns de som menar (dom) och de som ska hitta meningen (vi).

bilder i edit sammanfattat eva lena rodriguez
Bilder i EDIT, sammanfattat(Eva-Lena Rodriguez)

Bildernas roll i scenariet:Illustration, variation – utan tvekan

Stimulera till aktiv bearbetning

Otydlighet kan bidra till reflexion

Slutreflexioner:Använd svårigheten hos bilder som en styrka

Mångtydiga bilder: förmågan till relevanta val

Goda råd:Var medveten om bilderna!

Stanna i bilden!

Formulera! (Articulating communities)

summering 1 scenariots roll i utbildningen
Summering 1: Scenariots roll i utbildningen
 • Scenariot måste ses i utbildningen som helhet - Vilken typ är vi?
 • Finns det en överensstämmelse mellan scenarier – mål – handledarnas förhållningssätt och examinationen?
 • Hur relaterar scenarierna till föreläsningar och andra scenarier?
 • Finns det en variation av scenarier, eller ser alla likadana ut?

”Variatio et mater studiorum”(F. Marton)

summering 2 det enskilda scenariot
Summering 2: Det enskilda scenariot
 • Är det här scenariot en ”peg” eller en ”web”?
 • Stimulerar scenariot till att göra egna val och avgränsningar i lärandet?
 • Tar scenariot upp ett relevant fenomen och en relevant situation? Är fenomenet överförbart till andra situationer?
 • Utmanar scenariot genom någon form av perplexitet? Väcker det känslor?
 • I vilket syfte används bilder, filmer , ljud?
 • Är mängden information, triggers, rimlig för att en aktiv bearbetning ska kunna äga rum?
vad r l rande
Vad är lärande?

Att lära sig något är att förändra uppfattning om fenomen och företeelser i sin omvärld(fenomenografi)

Att man lärt sig något tar sig uttryck i ett förändrat handlande/beteende(pragmatism)

Anna Fyrenius, 2003

f ruts ttningar f r ett meningsfullt l rande

I can’t hear him whistle

I have taught Tiger to whistle

I said I’d taught him, not that he had learnt

Förutsättningar för ett meningsfullt lärande
 • Att själv vara aktiv
 • Att aktivera och koppla det nya till det man redan vet
 • Att uppleva det man lär sig som relevant
 • Att vara motiverad

Anna Fyrenius, 2003

teoretisk referensram f r pbl
Teoretisk referensram för PBL
 • Pragmatism
 • Kognitiv psykologi
 • Fenomenografi
 • Social konstruktivism

Anna Fyrenius, 2003

vad r pbl

Vad är PBL?

PBL kan ses som ett försök att arrangera en lärandemiljö för att ge förutsättningar för meningsfullt lärande

Anna Fyrenius, 2003